தமிழ் பாடம் 06 | Tamil Lesson 06

14 downloads 15 Views 627KB Size Report
25 மே 2012 ... English Tamil and Hindi | ஆங்கிலம் தமிழ் ஹிந்தி ... is no Tamil equivalent and similarly there are places where there is Hindi.

2012

தமிழ் பாடம் 06 | Tamil Lesson 06 Ta உ தமிழ் பாடம் – 06 | Tamil Lesson - 06

English Tamil and Hindi | ஆங்கிலம் தமிழ் ஹிந்தி | अंग्रे त�मल �हन्�

Please contact Thayumanasamy Somaundaram, if you use these lessons. Thanks | [email protected]

In the sixth lesson we will start to learn about the comparison of English, Tamil, and Hindi alphabets. I will show the vowels, consonants in English, Tamil, and Hindi. There will be places where there is no Tamil equivalent and similarly there are places where there is Hindi equivalent. Pronunciation guide is also given. I hope you like this and other lessons. In this lesson there will be columns for the Tamil letter, Hindi letter and English pronunciation. If you find this useful, please contact me at: mail {@} somasundaram.us இந்த ஆறாவ� பாடத்தில் தமிழ் ஆங்கிலம் மற்�ம் ஹிந்தி எ�த்�க்கைள அறி�கப் ப�த்�கிேறன். சில ஹிந்தி எ�த்�க்க�க்� தமிழில் சமமான எ�த்�க்கள் கிைடயா�. அ�ேபால சில தமிழ் எ�த்�க்க�க்� ஹிந்திய�ல் சமமான எ�த்�க்கள் கிைடயா�. அத�டன், உச்ச�ப்� ைகேய�ம் ெகா�த்�ள்ேளன். இந்த பாடம் உங்க�க்� உபேயாகமாக இ�ந்தால் தய� ெசய்� என்ைன ெதாடர்� ெகாள்ள�ம். mail {@} somasundaram.us.

© 2012 Thayumanasamy Somasundaram www.somasundaram.name [email protected] May 25, 2012

©

2012

Thayumansamy

Somasundaram

Page 1

2012

தமிழ் பாடம் 06 | Tamil Lesson 06 Ta தமிழ் பாடம் – 06 | Tamil Lesson – 06

English Tamil and Hindi | ஆங்கிலம் தமிழ் ஹிந்தி | अंग्रे त�मल �हन्� Alphabets (Vowels)

Please contact Thayumanasamy Somaundaram, if you use these lessons. Thanks | [email protected]

English Hindi

Alphabets (Consonants)

Tamil

�हन्द� தமிழ்

a* AA** e EE u UU ae AE ai o OO ou am ahaआ इ ईऊ ए ऐ

ओ औ अँ

English Hindi

�हन्द� தமிழ்kakhagaghangacachajajhanjetatha da

अः

dha NNa^^

©

2012

Tamilछ ं

झ ञ ट

napa phamaya ra laThayumansamy

ba bha

ta

dhaTamil

�हन्द� தமிழ்

da

English Hindi

tha

ग ङ

Alphabets (Consonants)

vaन^ पன பभ म ् र

ल ्

ம ய ர ல வSomasundaram

Page 2

2012

தமிழ் பாடம் 06 | Tamil Lesson 06 Ta

Special Consonants sha Sha sa ha

Please contact Thayumanasamy Somaundaram, if you use these lessons. Thanks | [email protected]a

** ^ ^^

AA na NNa

Alphabets (Consonants)

English Hindi

Tamil

�हन्द� தமிழ்

zha

n/aLla

n/ashort vowel

RRA

n/aLONG vowel

na

n/aPronunciation Guide *

Consonants in Tamil but not in Hindi

light STRONG

If you find this useful, please contact me at: mail {@} somasundaram.us. இந்த பாடங்கள் உங்க�க்� உதவ�யாக இ�ந்தால் தய� ெசய்� என்ைன ெதாடர்� ெகாள்ள�ம். mail {@} somasundaram.us Key Words: Tamil Lessons, Learning Tamil, Teaching Tamil language, Tamil and English consonants, Tamil Class, Teaching Tamil to kids, Learning Tamil through English, Simple Tamil Lessons, Tamil Tutor, Tamil Alphabets, Early Tamil Lessons, Tamil Lessons for children, Tamizh, Thamizh, Tamil-Hindi-English, Hindi alphabets, �க்கிய ெசாற்கள்: தமிழ், தமிழ் பாடம், தமிழ் பள்ள�, தாய் ெமாழி தமிழ், தமிழ் ெமாழி, தமிழ்ச் ெசாற்கள், எள�ய தமிழ் வார்த்ைதகள், தமிழ் ெசால்லித் த�தல், தமிழ் ��டர், ஆங்கிலம் �லம் தமிழ், தமிழ் கற்�க் ெகாள், தமிழ் ப�ப்�, தமிழ் எ�த்�க்கள், मख य न, उच्चाण, �हन्द वणर्माल, त�मल वणर्माल, ु ् शब्: अ�र, �हंद�, त�मल, अंग्रे, स्र, व्ं अंग्रे उच्चाण

© 2012 Thayumanasamy Somasundaram www.somasundaram.name [email protected] May 29, 2012

©

2012

Thayumansamy

Somasundaram

Page 3