Download this PDF file

0 downloads 4 Views 5MB Size Report
Tak więc kinetyna, z fizjologicznego punktu widzenia, ... endogennych giberelin dochodzi wskutek zahamowania przez kumarynę i CCC wcześniejszych.