Download this PDF file

0 downloads 0 Views 2MB Size Report
czas, gdy chloroplasty osiągną pewien układ statyczny, regulowany światłem nie- bieskim. W trakcie pomieszczeń fototaktycznych wywołanych światłem ...