Download this PDF file

0 downloads 0 Views 5MB Size Report
Hejno wicz Z., 1967, Merystemy i ich działalność. „Zarys fizjologii sosny .... i funkcjonalnego igliwia sosny wzdłuż pędu wierzchołkowego, jak również rozsze-.