Download this PDF file

0 downloads 3 Views 3MB Size Report
Mimo znacznej różnicy w pokroju roślin w próbach z tych samych miejscowości obserwowano na ogół podobne zróżnicowanie nasion (Tab. 1). Część roślin ...