Download this PDF file

0 downloads 9 Views 2MB Size Report
z typowymi wynikami doświadczalnymi dla potencjału czynnościowego powstałego w wyniku reakcji roślin na bodźce elektryczne, mechaniczne i świetlne.