Kersen als merkvoor de regio

5 downloads 25 Views 418KB Size Report
Kersen als merkvoor de regio. Kersentelers uit Kromme Rijnstreek en Nordburgenland wisselen kennis uit. De xÍomme niinstÍeek is €en €cht k€iren- g€ bied.

.ru]r-rlrE-

NLeg!eP._assL

Kersen als merkvoor de regio Kersentelers uit Kromme Rijnstreek en Nordburgenland wisselen kennis uit De

xÍomme niinstÍeek is €en €cht k€iren-

g€bied. Maar hoe rxt ie €en

ftgio ook

bomen planten en met de k€nnis uit Nederland kan dat ook.

op dte

Strohmayer makte veÍder geilnspirceÍd door

mani€r in d€ meÍkt Íichtlng de consum€ní? In h€r 0o6teÍÍtike NoÍdburgenland w€t€n z€ da'r wel raed met. fiid om lennis uir te c,is6alen dos.

íalf april kÍ"Ínen

d€ Oodtenriikers

dÍíe degen naaÍ N€d€rland"

p€ling van k€fien aan gastmnomie spr€ekt m€ ook

aat een ding duidelijk zi,n: de ondememers in de Kmmme Riinslrtek timm€ren al ,ar€n

e4 aan," Às het gaal om gebiedrmaÍketing kunner de fÍomme Ri,nland€rs iuist veer het nodige van d€

steïig aan de weg als hel om kclsen gaal. Dat begon ál in 2001, to€n Marlin vastenhout saÍmn met drie teleÍs een irarlijk KerscnÍ€snvrl hegon op lort V€chten h Bunnik. Caartelleg ontstonden ander 'kersivihilen', mals e€n keÍÍenmarkl, een lheatervoorstelling, e€n kersendin€r en kcrsanÍond' vaartlocht. Op het bcdrijf van Tlrco en Maíine V€r' nooy in Cothen dl op i0,uni en I juli $ter het Ke$€Ífestival plaats. Daár is ook hct boek'ïbt in de

oo6leóurcn leren, Er worden daa ninder evmementen georgaoiseed, maar de rcglo vorml wel een peÍíect loeristisch

burgenland. B€zoekels kriiSen e€n lotaalpal*et aang€boden van vandel- €n ffelstoahten, naluuí- en cultuurisleving en tpisrhe stí€ekpíoduct€n. Dat vindt V€mooy eeÍr go€d concept. ,,MeffeÍr naar je gebied lokken, daar 2itn zij v€el sterker in dáÍl $/ij. Zii zijn heel goed in het ontwilkelen van allerlei producten en van toeísme cn rermarking

kerseotiid' !c koop, over d€ geschiedenh van de lar-

RijnÍr€ek

BEKENDHEID identiteit eíg vooíuitgeholtsn. De ondememen krcgen een gmleÍe b€kendheid, meer b€zoekers op hun wets site \wrv.ler$nfeslivrl.nl en het b€langriikte ze ir*ochteo meeÍ keÍÍ€n. ,,ze h€bhcn nu €m meÍk waaaaan rc activiteilen kunnen ophalgen", zegt VÀste hout. ook de str€€k \{crd b€kender [í k m€eí samens'erking en ondememeschap. Dal veíaalt

Daarin kunnen ve elkaar mooi aanwllen."

Àl dic nctiviteitcn hebb€n de r€gionale

zich onder and€remeer kersenteelt en een grot€r

areial áan boomSaaÍdcrl Dat succcs bleef in h€l buitenland niet onopgemerkl. Regiománager ÁndÍeas Timan r"n de 0ost€orijkse lradergrcep Nordburgenland liel ziin I€ader-.ollega in de lbomme Riinstre* w€ten dat

hij graag vilde semenreÍken; vooral bii het uilvissden van kcnnis over ke$€nteelt en 0romolie. Daar-

netrwrk viif dorpeo vtÍten

samen aan de promotie van d€ c€nussregion Nord-

Í

s€nt€ell in dc trronme

ziin

hzo€k ran Landwinkel €n ÍheÍk€rij De KeÍs€nhul die de fzmilie vemmy drijft bii haaÍ l2 he.txÍe gíote k€rs€nboongaaÍd tn Colhcn. Een pe ctt conc€pt, vindt Stíohmaler ,,7n kunnen ook meruen die niet €íg mobiel ziin, toch veel producbn kopen. De kop-

De keÊenEle6 uít de lwee knden

tweede van rcchls

Maík

net derde vw linls Andreas zenan, zilEnd in paa6e lrui Bosie Strohneyet,

om bracht e€n gmep oostenrijks€ telers onlrngs

(rn

driedaags hezo€k aan N€deÍland.

,,Wijverwe*€ onft l€rs€n

al in veel produclen,

viin en schnap6", zegt Z€man lijdcns de netwd{hoÍÍrl aan het eind van h€t beÀeh ,,MaaÍ

zoals bier,

w

hebben veel minder bom€n dan iullie, in de leelt

*€ amate rs."

Dat hevesti$ R6ie Stmhmafr, de in een blouse met larsenmotief geslolen molor achter de zogenoemde 'Cmussíegion NordbuÍgmland'. ,,Vii leftn hier v€el orc. de lechnische asp€clen van de keÍ!€nl€elt" , ugl ze. Hel gaat dar' zelÍ ziin

bijvooÍà€eld oveÍ nachtvoÍsthstÍijding, ov€rl.ap-

SCHNAPS ook de dire6iteit yan de oosl€nritl$e kersenpíoduclen brengl \bmooy op ide€ën. ,,we zoeken nog nieuw pÍoduclen voor onze eigen lijn, Ia'romme

ping en biologis.he spinrbe.rriiding.

Riin l(el5enpÍoduclen.

FÍuilleler ïbc{ Vemooy uit Coth€o kall zich vel wat voo$tellen bii die b€ho€fh aan l€chnisch€ kennis. Toen ziin víouw Maíine en hit een iaar gele-

keÍ! s{hnaps, likerr en fris

vaslenhurl en uíle.sl rcchts lheo Vewny,

den Nordburgenland bez,ochten, zocht hij verg€€fs naar boomgaaÍdeo. ,,Hier m daar €€n wÍdu/aalde boom in ffn wiingaaÍd, d.t was álles. Maar h€t is wel een heel mooi vakántiegebied." Intussen werd€n

ik ook €€n goeie.

vij

Ih

oo6l€nriikers hebben lek-

vind biologi$he

sap. D€ keÍsenpalé

zoud€n daa$nor het

r3Ílcí6r{€rs thn Tom \tíkeÍt uit Lángbroek kunnen gebruik€n." Zo n€t htj m€€l mog€lijlhcden.

StÍohÍnayeÍ b€Í€idl nu al een legenbezoek

ien

dc Nederlanders voor ,,Kennimrcrdracht kun ie melen", z€gt ?r. ,J€ moet het alf zien."

niel

wel O6tanriikse ord€memers dmr ziin rcÍtel€n aang€stok€n door h€t keÍsanvirus, Ze willen me€Í

IAAP RODENBURC