krb 3033_pengantar bahasa melayu - Amaljaya.com

79 downloads 593 Views 6MB Size Report
PSIKOLINGUISTIK. Unit ini membincangkan tentang definisi Psikolinguistik, pemerolehan bahasa pertama dan teori- teori yang berkaitan dengan pemerolehan ...
PENGENALAN Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Kursus KRB 3033 Pengantar Bahasa Melayu merupakan kursus wajib dan teras yang perlu diambil oleh pelajar yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah . Kursus KRB 3033 mendedahkan kepada pelajar tentang asas kepada linguistik yang meliputi bidang kajian ilmu linguistik yang terdiri daripada Sejarah Linguistik. ,Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, Psikolinguistik, dan Wacana. Walau bagaimanapun tidak semua bidang linguistik yang dapat diterap kan dalam modul ini. Kursus ini bernilai 3 jam kredit.

KUMPULAN SASARAN Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah di UPSI. Bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Pendidikan Jarak Jauh UPSI.

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. Oleh itu bagi kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 120 jam waktu pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi KRB 3033 adalah seperti dalam Jadual 1 dan Jadual 2. Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran (3 jam kredit) Aktiviti Pembelajaran Membaca modul, ulangkaji, menyiap tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui BigBlueButton, Skype, dll.) Forum (E-Learning melalui MyGuru2) Video P&P melalui MyGuru2

Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka 48 10 32 20 10 78

42 Jumlah Masa Pembelajaran

120

HURAIAN KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus KRB 3033, anda diharap dapat: 1. Memahami dan mengetahui istilah dan konsep asas dalam Bahasa Melayu. 2. Mengetahui dan mengenali subbidang yang terdapat dalam Bahasa Melayu. 3. Memahami dan menguasai aspek asas Bahasa Melayu mengikut bidang secara khusus seperti lisan, sebutan, morfologi, dan sintaksis. SINOPSIS KURSUS Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar ten tang aspek yang terdapat dalam bidang Bahasa Melayu. Antara aspek yang dibincangkan ialah definisi bahasa dan lingustik Melayu, sebutan, ejaan, penulisan, morfologi, sintaksis dan aspek makna. Aspek -aspek ini merupakan perkara asas yang menjadi dasar kepada pengajaran Bahasa Melayu yang perlu dikuasai oleh pelajar program Pendidikan Sekolah Rendah. ISI KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit semuanya yang terkandung dalam modul ini . Berikut merupakan perincian bagi setiap unit :

UNIT 1

2

TAJUK PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA Unit ini membincangkan definisi dan cabang ilmu linguistik, bidang ilmu linguistik, definisi bahasa, sifat bahasa, asal usul bahasa Melayu, pengaruh bahasa asing, taraf bahasa Melayu, dan fungsi bahasa Melayu. PSIKOLINGUISTIK Unit ini membincangkan tentang definisi Psikolinguistik, pemerolehan bahasa pertama dan teoriteori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama. 3.SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN Unit ini membincangkan tentang sistem ejaan bahasa Melayu, membezakan jenis bunyi vokal, konsonan dan diftong, menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu, dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi.

4

MORFOLOGI : PEMBENTUKAN KATA Unit ini membincangkan tentang definisi morfologi, menerangkan konsep pembentukan kata, menghuraikan proses pembentukan kata, dan membezakan jenis-jenis bentuk kata.

5

MORFOLOGI : PENGGOLONGAN KATA Unit ini membincangkan tentang konsep penggolongan kata, menerangkan jenis-jenis kata nama, menerangkan jenis-jenis kata kerja, dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas.

6

SINTAKSIS : AYAT Unit ini meneruskan perbincangan tentang definisi sintaksis, mengenal pasti binaan subjek dan predikat, menerangkan pola ayat dasar, dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul.

7

SEMANTIK Unit ini menghuraikan tentang definisi Semantik, menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan, dan menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan.

8

PERIBAHASA Unit ini menjelaskan tentang konsep peribahasa, menghuraikan jenis -jenis peribahasa, dan mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. . WACANA DAN LARAS BAHASA Unit ini menjelaskan definisi wacana, menjelaskan ciri-ciri wacana, menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana, menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi, dan menghuraikan jenis dan ciri -ciri laras bahasa.

9

10

PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER Unit ini menjelaskan konsep korpus berkomputer, menerangkan kepentingan korpus berkomputer, dan mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P.

PENAKSIRAN Tugasan

% Wajaran

2 Tugasan

50

Dalam talian menggunakan MyGuru2

Forum Peperiksaan Akhir

10 40 100

Dalam talian menggunakan MyGuru2

Jumlah

Kaedah dan Hasil Tugasan

KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU

Penulis:

Mohd Ra’in B. Shaari Abdullah B. Yusof Abu Bakar B. Yusuf Omar Hisham B. Mohd Baharin

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 1

UNIT 1 PENGENALAN ILMU LINGUISTIK DAN BAHASA

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. menjelaskan konsep linguistik dan bidang-bidangnya, 2. menghuraikan sifat-sifat bahasa; dan 3. merumuskan fungsi-fungsi bahasa Melayu meliputi pelbagai aspek kehidupan.

1.0

PENGENALAN

Menurut Verhaar (1985:1), „linguistik‟ berasal daripada perkataan Latin iaitu ‘lingua’ yang bermaksud bahasa. Selain itu, perkataan linguistik juga boleh ditemukan dalam bahasa Perancis „Langue dan Langage‟, Itali „Lingua‟, Sepanyol „Lengua‟ dan Inggeris „Linguistics‟. Menurut Kamus Dewan (1993) perkataan linguistik diambil daripada perkataan Inggeris yang bererti pengajian ilmu bahasa. Terdapat perbezaan antara istilah ahli bahasa, ahli linguistik dan ahli terjemahan. Ahli bahasa adalah individu yang mahir dalam satu-satu bahasa, terutamanya dari segi peraturan bahasa serta penggunaan bahasa yang betul dalam pelbagai konteks. Ahli linguistik pula adalah individu yang mahir tentang teori-teori lingistik serta kaedah-kaedah penyelidikan linguistik. Seseorang ahli linguistik yang bersandarkan sesuatu teori boleh menjelaskan apa-apa fenomena atau permasalahan dalam bahasanya sendiri atau bahasa-bahasa lain walaupun beliau sendiri tidak memahami bahasa tersebut. Ini juga

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 2

bermakna ahli linguistik bukanlah seseorang yang mahir dalam banyak bahasa seperti ahli terjemahan. Ahli terjemahan ialah seseorang yang mahir lebih daripada satu bahasa. Kemungkinannya, seseorang itu boleh menterjemahkan bahasa Melayu dengan bahasa Rusia atau dengan beberapa bahasa yang lain. Sejarah perkembangan ilmu linguistik sebagai salah satu disiplin ilmu moden secara relatifnya masih dianggap baharu. Di Eropah seperti Britain, ilmu ini mula berkembang sekitar tahun-tahun 1960-an. Ijazah ilmu linguistik mula-mula diperkenalkan di Universiti York, Britain. Di Malaysia pula, ilmu linguistik mula diajarkan di Fakulti Sains Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan UKM pada 1 Mei 1984. Bidang ini telah mendapat perhatian hampir di semua universiti di Malaysia. 1.1 Definisi Linguistik Berikut ialah beberapa pendapat tokoh yang menjelaskan definisi ilmu linguistik: 1. John Lyons (1968) mendefinisikan linguistik sebagai “the scientific study of language”. 2. David Crystal (1973), menjelaskan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. 3. Langacker (1987), mendefinisikan linguistik sebagai kajian terhadap bahasa manusia. 4. Ferdinand de Sausure (1988), mendefinisikan linguistik sebagai kajian mengenai bahasa yang diucapkan oleh segolongan masyarakat. 5. Verhaar (1993) menyatakan bahawa linguistik adalah suatu kajian ilmu bahasa. Beliau juga mengatakan bahawa perkataan „linguistik‟ sudah memberikan maksud kajian yang menyentuh sesuatu kajian bahasa boleh dilaksanakan. 1.2 Saintifik Kajian Linguistik Saintifik bermaksud sesuatu kajian itu dilakukan berdasarkan metodologi yang tepat, bersandarkan teori-teori tertentu, mempunyai sampel atau data kajian yang sah, dan mempunyai dapatan kajian yang sah. Kajian saintifik dikenali sebagai empiris atau emperikal iaitu dilakukan secara menyeluruh. Kajian mestilah konsisten, iaitu dilakukan secara berterusan terhadap sesuatu sampel atau data bahasa. Emperikal juga mempunyai ciri ekomomi dalam menghasilkan sesuatu dapatan kajian bahasa. Dapatan kajian mestilah ringkas, padat dan tepat.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 3

Permasalahan Kajian dan Hipotesis

Sampel kajian/Data

Ujian data lanjutan

Teori dan Analisis

Rajah 1.1:

Saintifik Kajian Linguistik

Dalam menjalankan penyelidikan sesuatu bahasa, seseorang pengkaji boleh bermula dengan hipotesis atau andaian awal. Hipotesis perlulah diuji atau dibuktikan dengan menghuraikan data, teori serta metodologi yang betul. Setelah data diuji dan dibuktikan secara sistematik, barulah sesuatu dapatan kajian yang berbentuk rumus atau peraturan sesuatu bahasa dilakukan.

1.3 Cabang Linguistik Linguistik boleh dikategorikan kepada beberapa jenis atau cabang berdasarkan beberapa perkara seperti meneliti linguistik dari sudut fungsinya, dari sudut apa-apa yang dikaji dan aspek masa dalam kajian linguistik. Bawah cabang linguistik pula, terdapat dua bidang linguistik iaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Berikut adalah penerangan ringkas tentang cabang-cabang linguistik: 1. Linguistik Deskriptif Pengkajian bahasa terhadap ciri bunyi, tatabahasa dan perkataan pada waktu tertentu. Linguistik ini bermaksud juga pengkajian atau penghuraian bahasa dilakukan secara penghuraian supaya sesuatu tujuannya fenomena bahasa dapat dihuraikan atau dijelaskan dengan lebih berpada (adequate). Semua dasar fikiran dan perkiraan dalam

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 4

Linguistik Deskriptif adalah bersumberkan satu teori dasar yang umum disebut sebagai „General Linguistik‟. Linguistik Deskriptif turut menganalisis bahasa tertentu dengan hipotesis dan teori-teori Linguistik General. Linguistik juga membekalkan data untuk mengukuh dan menyangkal sesuatu usul dan teori yang dikemukakan. 2. Linguistik Preskriptif Penekanan kepada penghasilan rumus atau formula bahasa bagi menjelaskan sesuatu fenomena bahasa. Linguistik Preskriptif menerang dan menentukan cara bahasa sepatutnya ditulis dan dituturkan. Hal ini adalah untuk membolehkan penutur dilihat sebagai orang yang menuturkan bahasa dengan betul dan dianggap sebagai orang yang terpelajar. Rumus preskriptif pula sebenarnya lebih kepada rumus gaya berbanding rumus tatabahasa. 3. Linguistik Terapan Satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori deskripsi, kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa, penulisan buku-buku teks, dalam leksikografi, penterjemahan, stilistik, petalogi bahasa dan sebagainya. 4. Linguistik Perbandingan ( komparatif) Linguistik jenis ini membandingkan dua bahasa atau lebih dari sudut bunyi, perkataan dan ayat iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. Linguistik ini kerap digunakan untuk membanding-bandingkan satu dialek dengan satu dialek yang lain. 5. Linguistik Historis Satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa daripada sudut sejarah, iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa. Misalnya Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini. Turut dikaji ialah mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu, sejarah sistem ejaan dan seumpamanya. 6. Linguistik Sinkronik Linguistik jenis ini menghurai atau mengkaji sesuatu bahasa dari sudut masa. Ini bermaksud satu kajian yang dilakukan terhadap bahasa pada satu masa dalam titik sejarah, dan menerangkan apa-apa saja unsur yang wujud dalam bahasa pada waktu itu

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 5

dengan tidak dipengaruhi oleh perkembangan bahasa tersebut dari segi sejarah ataupun daripada satu bahasa lain. 7. Linguistik Diakronik Linguistik ini tidak menekankan aspek masa. Linguistik ini merupakan satu pendekatan terhadap kajian bahasa dari segi sejarah atau perbandingan. Ini bererti bahawa kajian diakronik berasaskan dua atau lebih kajian sinkronik.

1.4 Bidang Linguistik Secara umumnya bidang linguistik terbahagi kepada: a) Mikrolinguistik (linguistik tulen) Bidang yang mengkaji bahasa dari dalam iaitu kajian terhadap struktur bahasa itu sendiri. Contohnya kajian terhadap:  fonologi - bunyi  morfologi - perkataan  sintaksis - ayat  semantik - makna b) Makrolinguistik (linguistik terapan) Bidang yang mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa iaitu melibatkan kajian yang bersifat intra disiplin. Contohnya kajian terhadap:  sosiolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan masyarakat  psikolinguistik – mengkaji hubungan bahasa dengan perlakuan manusia  filologi – kajian terhadap sejarah bahasa yang terdapat dalam satu teks  neurolinguistik – kajian berkaitan saraf otak dengan kemampuan bahasa  petalogi – kajian tentang perkataan tentang cara bercakap 1.5

Definisi Bahasa:

Edward Sapir (1948:8) telah mendefinisikan bahasa sebagai “ a purely human and non instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of a system of voluntary produced symbols”. Sapir berpendapat, bahasa merupakan satu alat atau cara

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 6

yang hanya dimiliki manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan idea, emosi dan kehendak mereka. Albert B. Cook (1977) mendifinisikan bahasa sebagai “…..a system of arbitrary vocal symbols and grammartical signals by means of which the members of the speech community communicate, interact and transmit their culture.” Oleh itu, bagi Cook bahasa adalah satu sistem simbol pertuturan yang arbitrari dan penanda kenahuan yang digunakan oleh anggota sesebuah komuniti. Nelson Francis pula mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka. Samsuri (1978) menyatakan bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk fikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan. Selain itu, sebagai penanda bangsa, bahasa merefleksi atau menggambarkan latar belakang budaya seseorang pengguna atau penuturnya. 1.6

Sifat-Sifat Bahasa

1. Mempunyai sistem Setiap bahasa mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri. Sistem bahasa dilihat dari sudut unit/ unsur/ komponen bahasa yang disusun mengikut cara-cara tertentu. Sistem bererti susunan teratur, berpola dan membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang berhubungan secara fungsional antara satu sama lain dan bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis bermaksud bahasa tersusun menurut satu pola, iaitu ia tidak tersusun secara sembarangan. Sistemis pula bermaksud bahasa bukan merupakan sistem tunggal tetapi terdiri daripada sub-sub sistem atau sistem bawahan yang terdiri daripada fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Unit atau unsur bahasa disusun mengikut cara-cara tertentu, contohnya fonem, mofem, kata, frasa, klausa dan ayat. Sistem bunyi dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab misalnya, adalah berbeza-beza. 2. Mempunyai lambang Sesuatu lambang biasanya dikaitkan dengan unsur tanda. Unsur tanda terdiri daripada penanda dan petanda. Selain dipakai sebagai istilah generik, daripada semua termasuk

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 7

kajian semiotik juga merupakan sesuatu yang dapat menandai atau mewakili idea, fikiran, perasaan, benda dan tindakan secara langsung dan alamiah. Misalnya, kalau di kejauhan kelihatan ada asap membumbung tinggi maka kita tahu bahawa di sana ada api sebab asap merupakan tanda akan adanya api. Lambang tidak bersifat langsung dan alamiah. Lambang menandai sesuatu yang lain secara konvensional, tidak secara alamiah dan langsung. Lambang juga sering disebut bersifat arbitrari, iaitu tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. 3. Terdiri daripada bunyi Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucapan manusia dan bermakna. Bunyi bahasa ialah fonem (fon, fonem, fonemik). Bahasa pada asasnya terdiri daripada bunyi-bunyi melainkan bahasa isyarat yang sangat terhad penggunaannya. Bunyi dihasilkan oleh alat pertuturan manusia. Oleh itu, bahasa manusia tidak akan terdiri daripada ketukan mesin taip, warna, bau, resepi, perubahan suhu ataupun campuran bahan kimia. Manusia boleh menghasilkan beribu-ribu bunyi melalui pelbagai cara. 4. Bermakna Semua ujaran bahasa yang dihasilkan perlu difahamai oleh masyarakat pendengar. Contohnya bahasa Jepun yang diucapkan oleh penuturnya hanya difahami oleh masyarakat Jepun, tetapi tidak difahami oleh penutur Turki. Lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna dalam bahasa merupakan satuan–satuan bahasa yang mewujudkan mofem, kata, frasa, klausa, ayat dan wacana. Semua satuan ini memiliki makna. Oleh kerana bahasa itu bermakna, maka segala ucapan tidak mempunyai makna adalah bukan bahasa. Justeru, bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna dalam bahasa apapun bukanlah bahasa kerana fungsi bahasa adalah menyampaikan mesej, konsep, idea atau pemikiran. 5. Arbitrari Tidak akan berlaku hubungan hayati antara bunyi yang dilafazkan atau ditulis dengan benda atau objek. Walau bagaimanapun, antaranya perlu bersifat konvensional. Arbitrari bermaksud sewenang-wenangnya, berubah-ubah atau tidak tetap, tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksudkan oleh lambang tersebut. Contohnya, antara [unta] dengan yang dilambangkannya iaitu “sejenis binatang berkaki empat yang biasa ditunggani”. Kita tidak dapat menjelaskan sebab binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi [unta] bukanya [tanu] atau [unat]. Tentu hanya ada satu bahasa yang meskipun berbeza, tetapi

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 8

perbezaannya tidak terlalu banyak. Ada pendapat yang mengatakan bahawa ada sejumlah kata dalam bahasa apa-apa sekali pun yang lambangnya berasal daripada bunyi yang diwakilinya. Selain itu, penutur asli juga tidak boleh bertanya punca binatang itu diberikan nama unta kerana sebahagian daripada nama yang telah diberikan itu tidak mempunyai jawapan atau bersebab. 6. Bersifat konvensional Maksud bahasa bersifat konvensional ialah semua aspek bahasa sudah disepakati oleh masyarakat penutur bahasa berkenaan. Oleh itu, semua penutur bahasa tersebut mematuhi bahawa lambang tertentu mewakili objek, perkataan atau peristiwa. Ini bererti ciri yang terdapat dalam sesuatu bahasa diiktiraf oleh penutur natifnya. Persetujuan dilakukan sama ada secara sedar ataupun tidak. Hal ini bermaksud semua anggota masyarakat berkenaan harus mematuhi konvensi, bahawa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Contohnya, jika perkataan kereta merujuk kepada sejenis kenderaan beroda empat, maka angota masyarakat bahasa berkenaan harus mematuhinya. Jika tidak dipatuhi atau menggantikannya dengan lambang lain maka komunikasi akan bercelaru. Kekonvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya. Contoh lain, jika penutur bahasa Turki mengucapkan “ders” sebagai “pelajaran”, maka semua penutur bahasa tersebut akan mengucapkan “ders” sebagai merujuk kepada pelajaran. 7. Produktif Apabila bahasa dikatakan bersifat produktif, ini bererti, walaupun unsur bahasa terhad tetapi jumlah yang dibentuk oleh bahasa tidak terbatas. Ini bermaksud banyak hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. Sekiranya bahasa itu dikatakan produktif meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur yang jumlah yang terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas meskipun secara relatif, sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Contohnya, fonem-fonem /m/, /a/ ,/a/ dan /s/ dapat menghasilkan satuan-satuan bahasa /m/-/a/-/s/-/a/, /s/-/a/-/m/-/a/, /a/-/s/-/a/-/m/, dan lain-lain. 8. Unik Bahasa yang bersifat unik bermaksud mempunyai ciri-ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ini bermaksud mempunyai ciri yang tersendiri. Salah satu keunikan yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah ia bersifat aglutinatif (kata dasar

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 9

menerima imbuhan untuk menukar makna). Contohnya: jalan, berjalan, perjalanan, menjalankan, jalanan, dijalankan. 9. Universal Setiap bahasa mempunyai kesamaan ciri-ciri tertentu dengan bahasa lain. Maksud universal iaitu adanya ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri-ciri yang universal ini merupakan unsur bahasa yang paling umum yang biasanya boleh dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. Oleh kerana bahasa itu merupakan ujaran, maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahawa bahasa itu mempunyi bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Contohnya, dalam bahasa Melayu terdapat enam vokal tiga diftong dan sembilan belas konsonan. Manakala, dalam bahasa Arab pula terdapat tiga vokal pendek, tiga vokal panjang dan 28 konsonan. Bahasa Inggeris pula mempunyai enam belas vokal termasuk diftong dan 24 konsonan. Contoh yang lain ialah semua bahasa mempunyai kata kerja misalnya dalam bahasa Melayu terdapat kata kerja transitif, manakala dalam bahasa inggeris terdapat transitive verb. 10. Dinamis Bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. Oleh kerana keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia sedangkan dalam kehidupannya dalam masyarakat, kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah maka, bahasa itu juga menjadi ikut berubah. Iaitu menjadi tidak tetap dan tidak statik. Oleh kerana itulah bahasa disebut dinamis iaitu bahasa boleh menerima pengaruh bahasa lain. Misalnya bahasa Melayu menerima atau meminjam perkatan seperti dari bahasa Arab (akhirat) , bahasa Cina (mee), bahasa Inggeris (komputer), bahasa Sanskrit (dunia), bahasa Tamil (kedai) dan lain-lain. 11. Bervariasi Variasi disebabkan oleh ramainya penutur dalam sesuatu bahasa dan luasnya kawasan bahasa tersebut. Variasi bahasa dilihat dari segi idiolek, dialek dan ragam bahasa. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari pelbagai status sosial dan latar belakang. Oleh kerana latar belakang dan lingkungannya tidak sama, maka bahasa yang mereka gunakan menjadi bervariasi atau beragam. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Manakala dialek pula merupakan variasi bahasa yang

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 10

digunakan oleh sekelompak anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Misalnya di Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa dialek Banyumas, bahasa Jawa dielek Tegal dan sebagainya. Isoglos adalah satu istilah bagi merujuk sempadan antara satu dialek dengan dialek yang lain. Variasi bahasa lazimnya disebut dengan nama dialek regional, dialek areal, atau dialek geografi. Ragam bahasa pula adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan atau untuk keperluan tertentu. Untuk situasi formal digunakan ragam bahasa yang disebut ragam baku, untuk situasi tidak formal digunakan ragam yang tidak baku. 12. Bebas Bahasa yang bersifat bebas atau bukan mandatori bermaksud tidak boleh dipaksa oleh individu atau kerajaan untuk memaksa masyarakat itu menerima atau mengguna pakai apa-apa aspek bahasa seperti perkataan-perkataan tertentu secara paksaan. Misalnya, jika ada seorang menteri memaksa atau memperkenal penggunaan perkataan “infotaiment” sebagai satu perkataan yang merujuk kepada sesuatu konsep, maka perkataan tersebut jika tidak dapat diterima oleh masyarakat bahasa itu, maka perkataan tersebut akan lenyap begitu sahaja. 13. Manusiawi Bahasa manusia adalah milik manusia. Bahasa adalah suatu aktiviti manusia dan bukannya aktiviti makhluk lain. Hanya manusia yang boleh berbahasa. Makhluk lain seperti haiwan, tidak boleh berbahasa. Telah diketahui juga bahawa burung, monyet dan orang hutan dapat mengeluarkan bunyi pertuturan seperti manusia. Tetapi ternyata bahasa manusia lebih baik kerana keupayaan manusia untuk mencantumkan bunyi-bunyi itu menjadi suku kata tetapi ini tidak berlaku kepada haiwan. Banyak haiwan boleh dilatih menutur bahasa manusia seperti burung kakatua, tetapi haiwan seperti itu hanya boleh menutur sahaja tetapi tidak boleh menggunakan bahasa dalam konteks yang betul. 1.7

Asal Usul Bahasa Melayu

Sebelum kita mempelajari aspek-aspek penting yang terdapat dalam bahasa Melayu, eloklah kita mengenali terlebih dahulu sejarah ringkas asal-usul bahasa Melayu. Jika kita ingin mengkaji sejarah asal-usul sesuatu bahasa, maka kita perlu mengkaji terlebih dahulu bangsa yang menutur bahasa tersebut. Setiap bahasa dihasil dan diwarisi oleh bangsa tersebut.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 11

Siapakah orang Melayu? Dari manakah mereka berasal? Asal usul orang Melayu sebagai penutur asli bahasa Melayu amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Walau bagaimanapun, kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno, berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh para sarjana dari dalam dan luar negara. Terdapat dua teori utama bagi menjelaskan asal usul bahasa dan orang Melayu, iaitu: 1) Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan 2) Teori Orang Melayu Berasal dari Nusantara 1)

Teori Orang Melayu Berasal dari Yunan

Teori ini dipelopori oleh para sarjana Barat yang berpendapat orang Melayu berasal dari daerah Yunan iaitu suatu kawasan yang terletak di utara Loas dan barat daya negara China. Terdapat dua gelombang penghijrahan orang Yunan ke Asia Tenggara. Penghijrahan pertama dinamakan Melayu Proto yang berlaku berlaku sejak tahun 2500 sebelum Masihi. Penghijrahan kedua dinamakan Melayu Deutro yang berlaku kira-kira dalam tahun 1500 sebelum Masihi. Mereka ini telah menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Penghijrahan Melayu Deutro menyebabkan Melayu Proto melarikan diri ke kawasan pedalaman kerana terancam dengan Melayu Deutro yang lebih maju dan hidup secara berkumpulan. Berikut ialah hujah para sarjana tersebut yang dipetik daripada Darwis Harahap (1992): 

R.H. Geldern

Beliau menemukan kapak tua yang diperbuat daripada batu di sekitar hulu Sungai Brahmaputra, Irrawaddy, Salween, Yangtze, dan Hwang. Beliau juga menemukan kapak yang mempunyai bentuk dan jenis yang sama di beberapa tempat di kawasan Nusantara. Geldern membuat kesimpulan kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah ke Asia Tenggara atau ke Kepulauan Melayu ini.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 12

Peta1.1: Asia Tenggara (Sumber: Google.com) 

J.H.C Kern

J.H.C. Kern membuat kajian berdasarkan beberapa perkataan yang digunakan sehari-hari terutama nama tumbuh-tumbuhan, haiwan, dan nama perahu. Beliau mendapati bahawa perkataan yang terdapat di Kepulauan Nusantara ini terdapat juga di Madagaskar, Filipina, Taiwan, dan beberapa buah pulau di Lautan Pasifik. Perkataan tersebut di antara lain ialah: padi, buluh, rotan, nyiur, pisang, pandan, dan ubi. Berdasarkan senarai perkataan yang dikajinya itu Kern berkesimpulan bahawa bahasa Melayu ini berasal daripada satu induk yang ada di Asia. 

Asmah Haji Omar

Asmah Haji Omar berpendapat bahawa perpindahan orang Melayu dari daratan Asia ke Nusantara ini tidaklah sekaligus dan juga tidak melalui satu laluan. Ada yang melalui daratan, iaitu Tanah Semenanjung, melalui Lautan Hindi dan ada pula yang melalui Lautan China. Namun, beliau menolak pendapat yang mengatakan bahawa pada mulanya asal bahasa mereka satu dan perbezaan yang berlaku kemudian adalah kerana faktor geografi dan komunikasi.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 13

Peta 1.2: Daerah Yunan

Rajah1.2: Wajah Orang Melayu Proto. 2)

Teori Orang Melayu dari Nusantara Terdapat sebahagian sarjana berpendapat bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana wilayah sebaliknya telah wujud sekian lama di kawasan Nusantara khususnya kawasan daratan antara Jawa dan Kalimantan yang dahulunya belum ditenggelami air latan. Berikut ialah hujah mereka:

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 14J. Crawfurd

J. Crawfurd telah membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan kawasan Polinesia. Beliau berpendapat bahawa asal bahasa yang tersebar di Nusantara ini berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Pulau Sumatera (bahasa Melayu). Bahasa Jawa dan bahasa Melayulah yang merupakan induk bagi bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara ini. J. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya. Beliau sampai pada satu kesimpulan bahawa: (a) Orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana, tetapi malah merupakan induk yang menyebar ke tempat lain. (b) Bahasa Jawa ialah bahasa tertua dan bahasa induk daripada bahasa yang lain. 

Sutan Takdir Alisjahbana

Sutan Takdir Alisjahbana (1987), menggelar bangsa yang berkulit coklat yang hidup di Asia Tenggara, iaitu Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Filipina Selatan sebagai bangsa Melayu yang berasal daripada rumpun bangsa yang satu. Mereka bukan sahaja mempunyai persamaan kulit bahkan persamaan bentuk dan anggota badan yang berbeza daripada bangsa Cina di sebelah timur dan bangsa India di sebelah barat. 

Gorys Keraf

Gorys Keraf (1984), mengemukakan teori Leksikostatistik dan teori Migrasi bagi mengkaji asal usul bangsa dan bahasa Melayu. Setelah mengemukakan hujah tentang kelemahan pendapat terdahulu seperti: Reinhold Foster (1776), William Marsden (1843), John Crawfurd (1848), J.R. Logan (1848), A.H. Keane (1880), H.K. Kern (1889), Slametmuljana (1964), dan Dyen (1965) beliau mengambil kesimpulan bahawa "...negeri asal (tanahair, homeland) nenek moyang bangsa Austronesia haruslah daerah Indonesia dan Filipina (termasuk daerah-daerah yang sekarang merupakan laut dan selat), yang dulunya merupakan kesatuan geografis".

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 15Bukti Penemuan Sejarah

Jika ditinjau dari sudut ilmu kaji purba pula, penemuan tengkorak yang terdapat di Nusantara ini memberi petunjuk bahawa manusia telah lama ada di sini. Penemuan tersebut di antara lain ialah: 1. Pithecanthropus Mojokerto (Jawa), yang kini berusia kira-kira 670,000 tahun. 2. Pithecanthropus Trinil (Jawa), kira-kira 600,000 tahun. 3. Manusia Wajak (Jawa), kira-kira 210,000 tahun.

1.7.1

Rumpun Bahasa Melayu

Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia, terdapat juga rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina. Pembahagian rumpun bahasa Melayu menurut Nik Safiah Karim et al. (2004) ialah seperti pada rajah di bawah:

Austris

Austroasia Tibet-China Austronesia

Rumpun bahasa Austronesia ini pula terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil, iaitu: 1. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. Cabang Nusantara mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak, iaitu kira-kira 200 – 300 bahasa antaranya golongan Sumatera, golongan Kalimantan, golongan Jawa, golongan Filipina dan banyak lagi. Contoh: bahasa Melayu, Aceh, Jawa, Sunda, Dayak, Tagalog, Solo, Roto, Sika dan lain-lain.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 16

2. Bahasa-bahasa Polinesia. Contoh: bahasa Hawaii, Tonga, Maori, Haiti. 3. Bahasa-bahasa Melanesia. Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji, Irian dan Kepulauan Caledonia. 4. Bahasa-bahasa Mikronesia. Contoh: bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna, Marshall, Carolina dan Gilbert.

Peta 1.3: Wilayah Bahasa Austronesia (Sumber: Encyclopedia Britannica online 2010)

1.7.2

Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca

Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa, contoh bahasa Itali, yang bercampur dengan bahasa Perancis, Sepanyol, Yunani dan Arab dan dipakai di pelabuhan-pelabuhan Laut Mediterranean. Lingua franca juga dikenali sebagai campuran bahasa lain (seperti Swahili, yang sekarang dituturkan di Tanzania) dipakai sebagai bahasa pertama atau bahasa perdagangan atau bahasa perniagaan antara bangsa yang berbeza bahasanya. Menurut Kamus Webster’s Collegiate Dictionary (1981: 663), lingua franca merupakan sesuatu yang memperlihatkan bahasa bersama. Secara mudah diturunkan ciri-ciri penting lingua franca seperti berikut;  Bahasanya mudah, senang, tanpa imbuhan  Ayatnya pendek

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 17

   

Mudah difahami oleh penerima Digunakan untuk tujuan tertentu Digunakan untuk sementara waktu, Nahunya tidak menentu dan tidak dapat dinyatakan dengan sahih

Berdasarkan bukti sejarah, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa perantaraan di daerah Kepulauan Melayu sejak zaman-berzaman. Hal ini dapat dibuktikan apabila seorang pengembara China bernama I-Tsing telah singgah di Sriwijaya pada tahun 672 Masihi. Dalam perjalanannya dari China ke India, beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu digunakan dengan meluasnya di Palembang.

Peta 1.4: Empayar Sriwijaya pada abad ke-7 Masihi Keupayaan bahasa Melayu sebagai lingua franca dapat diteruskan lagi pada zaman Kesultanan Melaka pada abad ke-14. Kerajaan Melayu Melaka menjadi semakin kuat

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 18

setelah berjaya menakluki negeri-negeri yang berhampiran di Semenanjung Tanah Melayu dan beberapa buah negeri yang terletak di pesisiran pantai timur Sumatera. Selaras dengan kestabilan kerajaan Melaka, maka aktiviti perdagangan di pelabuhan Melaka menjadi semakin maju. Para pedagang yang berlainan bangsa dan bahasa seperti Arab, India, China dan pedagang Eropah, datang berdagang di pelabuhan itu. Komunikasi menjadi sukar kerana masing-masing tidak dapat memahami bahasa asing. Justeru, bagi memudahkan aktiviti perdagangan, maka bahasa Melayu telah menjadi medium bahasa perantara antara para pedagang. Keadaan ini telah membantu bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca pada waktu tersebut. Francois Valentijn pernah meriwayatkan bahawa kerajaan Melaka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antara orang-orang yang tinggal di Kepulauan Melayu dengan pedagang-pedagang dari Eropah dan Asia Barat.

Peta 1.5: Empayar Kerajaan Melaka Abad Ke-14 Masihi Implikasinya, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa lingua franca di kepulauan Melayu disebabkan bahasa ini mudah dipelajari, bersifat sederhana, tidak terikat kepada susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding bahasa Jawa.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 19

Bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar ilmu sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi diwartakan dalam Perlembagaan Persekutuan, sementara kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi khusus diwartakan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dan sebagai bahasa pengantar ilmu pula diwartakan dalam Akta Pendidikan 1961 dan kemudian dalam Akta Pendidikan 1996. Istilah lingua franca perlu diambil kira apabila kita memperkatakan tentang bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar. Tanpa berlatar belakangkan lingua franca (khususnya pada zaman Kerajaan Melayu Melaka abab ke-14), tidak mungkin bahasa Melayu boleh menjadi utama hingga kini. Sebab dan Cara Lingua Franca Berlaku Kewujudan lingua franca berlaku secara mendadak; pertama mungkin keduadua penutur dan pendengar terdesak untuk menjual barang masing-masing. Peringkat awal mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat, bahasa badan, penunjuk barangan yang hendak dijual dan mungkin juga menggunakan bahasa ibunda sendiri dahulu. Semua ini berlaku di peringkat awal. Oleh kerana desakan itu kuat, kedua-dua penutur mungkin sudah pun mendengar bunyi-bunyi bahasa orang yang dituturkan dan cuba membuat adaptasi atau cuba mengambil katakata tertentu dan memudahkannya. Tentu sekali setelah sekian lama berbicara, penjual dan pembeli tentu sekali telah menjadi mesra antara satu sama lain. Jadi, dengan menggunakan bahasa mudah, senang, mereka akan terus berbual ’dengan cara mereka’. Sekiranya bahasa natif tempatan berada pada tahap majoriti, bahasa itulah yang akan menjadi lingua franca di kawasan tersebut kerana proses perniagaan hanya wujud buat sementara sahaja. Jadi, bahasa Melayu yang menjadi lingua franca adalah disebabkan proses yang dinyatakan di atas.

P

1.8

Pada pandangan anda, adakah lingua franca masih wujud pada hari ini?

Pengaruh Bahasa Asing

Alam Melayu melalui zaman yang panjang dan bertembung dengan pelbagai bangsa atau kerajaan dari luar misalnya India/Bahasa Sanskrit, Arab/Islam, China, Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun. Pertembungan ini menyebabkan bahasa Melayu menerima pengaruh

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 20

bahasa asing yang dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan. Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa, seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman. Keadaan ini disebabkan pengaruh dan hubungan bangsa atau suku bangsa lain dengan penggunaan bahasa Melayu. Selain itu, unsur asing yang menyusupi bahasa Melayu dapat melengkapi kosa kata bahasa Melayu. Berikut akan dijelaskan beberapa peringkat pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu. 1.8.1

Pengaruh Bahasa Sanskrit

Bahasa Sanskrit telah banyak mempengaruhi bahasa Melayu apabila bahasa Melayu berada di peringkat kuno, iaitu pada peringkat sebelum bahasa Melayu mencapai zaman klasik pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Zaman bahasa Melayu kuno antara abad ke-7 dan abad ke-13. Bukti pengaruh bahasa Sanskrit ke dalam bahasa kuno dapat dikesan pada batu bersurat yang ditinggalkan oleh kerajaan Srivijaya. Terdapat empat batu bersurat yang penting, iaitu: 1. 2. 3. 4.

Batu Bersurat Kedukan Bukit, Palembang (683 M) Batu Bersurat Talang Tuwo, Palembang (684 M) Batu Bersurat Kota Kapur, Pulau Bangka (686 M) Batu Bersurat Karang Brahi, Meringi, daerah Hulu Jambi (686 M)

Selain itu, sebagai faktor sampingan, faktor kemegahan juga yang mendorong kepada peminjaman bahasa daripada bahasa Sanskrit. Ini kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa yang dianggap bahasa yang "berilmu dan berdarjat tinggi" pada zaman kuno. Penyerapan bahasa Sanskrit dalam bahasa seharian dijadikan satu cara perolehan kemegahan. Keadaan ini khususnya menyebabkan peminjaman perkataan yang sudah ada dalam bahasa Melayu asli, tetapi digantikan juga dengan bahasa Sanskrit, kerana barangkali dianggap lebih sesuai, lebih sedap bunyinya ataupun semata-mata kerana disangka lebih "tinggi" mutunya kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa sarjana. Dalam bahasa Melayu, terdapat 677 perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. Berikut disenaraikan beberapa contoh perkataan Sanskrit yang dipinjamkan dalam bahasa Melayu:

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 21

Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu dosa

dosa

dukkha

duka

deva

dewa

rupa

rupa

samsara

sengsara

Peta 1.6: Empayar Kerajaan Sriwijaya (Sumber: Google.com)

Berpandukan isinya, penulisan pada batu bersurat tersebut dibuat atas arahan raja Srivijaya, sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meliputi Sumatera, Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, Segenting Kra dan Sri Lanka.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 22

Oleh itu, ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran kerajaan Srivijaya, sekaligus meluaskan penyebaran bahasa Melayu ke tanah jajahan takluknya. Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit, akan tetapi masih terdapat pengaruh bahasa Melayu Kuno di dalamnya.

Rajah 1.3: Batu Bersurat Kedukan Bukit (Sumber: Google.com)

Selain daripada empat batu bersurat yang disebutkan tadi, terdapat juga bahan-bahan lain yang dihasilkan dalam zaman kerajaan Srivijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi: 1. Batu Bersurat Gandasuli (832 M) – Gandasuli, Jawa Tengah. 2. Sebuah batu bersurat yang dijumpai di Bangkahulu bertarikh 1000 Masehi. 3. Sebuah patung gangsa yang dijumpai di Padang Lawas, Tapanuli bertarikh 1029 M dengan tulisan pada kaki alasnya. 4. Sebuah patung di Padang Rocore, Batanghari bertarikh 1286 M dengan catatan perkataan “Malaya” atau “Melayu” pada bahagian belakangnya.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 23

1.8.2

Pengaruh Bahasa Arab

Penerimaan kata pinjaman bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu berlaku pada zaman Kesultanan Melaka pada kurun ke-14 Masihi. Pengislaman Kerajaan Melaka telah menyebabkan banyak kata Arab dipinjam bagi mengungkapkan makna khususnya yang berkaitan amal ibadat Islam. Selain daripada itu, kata pinjaman Arab berlaku dalam bidang kesusteraan Melayu khususnya dalam penulisan hikayat-hikayat. Menurut Darwis Harahap (1992), beberapa kitab dan hikayat yang agak penting sehingga penghujung abad ke-19 yang menunjukkan berlakunya peminjaman kata Arab ke dalam bahasa Melayu ialah: Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang (1612 M), Hikayat Inderaputera (1634 M), Bustanus Salatin atau Taman segala Raja-raja karya Nuruddin al-Raniri (1638), Kitab seribu masaalah (1726), Hikayat Ghulam (1736), Hikayat Acheh (1736), Hikayat Bayan Budiman (1736), Syair Emop (1740), Misa Melayu (1742), Hikayat Pancatanderan (1835), Hikayat Patani (1838), Kisah pelayaran Abdullah karya Abdullah bin Abdul Kadir Munshi (1838), Tuhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji (1865), Pelayaran Muhammad Ibrahim Munshi karya Muhammad Ibrahim Munshi (1872), Hikayat Gul Bakawali karya Syed Mahmud Ali (1875), dan Hikayat Ganja Mara (1897).

Antara Hikayat yang menunjukkan pengaruh bahasa Arab.

Pengaruh kata pinjaman Arab ke dalam bahasa Melayu dapat dilihat melalui beberapa aspek, antaranya: i) perbendaharaan kata Banyak perbendaharaan kata Arab dipinjam terutamanya perkataan yang berkaitan dengan ibadat, kemasyarakatan, jual-beli, dan sebagainya. Antara contoh kata pinjaman

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 24

ialah: adat, dunia, masjid, salam, ulama, masyarakat, syarikat, musim, ilmu, khabar, hukum, huruf, nujum, kamus, murid, nafu, hikayat, sejarah, riwayat, kisah, dan lain-lain. ii) sebutan kata Pengaruh Arab-Islam memberi kesan yang sangat besar pada sebutan perkataan dalam bahasa Melayu. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an telah mempengaruhi lidah dan cara sebutan orang-orang Melayu. Contoh-contoh perkataan dan sebutan Arab-Melayu antaranya ialah qadhi, ramadhan, akidah, kiamat, syurga, dan lain-lain.

Rajah 1.3: Tulisan Jawi (Sumber: http://www.dbp.gov.my/klikdbp/klikdbp4feb7.pdf) iii) tulisan Kedatangan pengaruh Arab-Islam telah menyumbangkan kepada penulisan bahasa Melayu dalam tulisan `Arab yang akhirnya disebut tulisan Jawi. Tulisan Jawi ini digunakan antara lain bagi memudahkan orang-orang Melayu yang rata-rata beragama Islam membaca Al-Quran. Jadual di bawah ialah contoh tulisan Jawi. 1.9

Taraf Bahasa Melayu

Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 25

Perenggan 152, para satu di dalam Perlembagaan Malaysia mengatakan bahawa bahasa Melayu dinaikkan taraf sebagai bahasa kebangsaan. Perkara 152 mengandungi 6 fasal utama iaitu: (a) Fasal 1 “Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis di dalam apa-apa tulisan, sebagaimana yang diperuntukkan oleh Parlimen”. Walaupun terdapat peruntukan bagi kegunaan bahasa Melayu tetapi bahasa-bahasa lain masih boleh terus digunakan untuk maksud-maksud tidak rasmi. Kerajaan Persekutuan dan mana-mana kerajaan negeri boleh meneruskan dan memelihara bahasa kaum di Persekutuan. “Walau apa pun peruntukan Fasal 1, selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh parlimen, bahasa Inggeris boleh digunakan di dalam kedua-dua Majlis Parlimen dan Dewan Negeri dn bagi maksud rasmi yang lain.”

Perlembagaan Persekutuan Malaysia

(b) Fasal 3 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1, selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen, naskah yang sahih: Bagi segala rang undang-undang yang hendak dikemukakan atau pindaan-pindaan mengenainya yang hendak dicadangkan di dalam mana-mana Majlis Parlimen; dan Bagi segala Akta Parlimen dan segala perundangan kecil yang hendak dikeluarkan oleh kerajaan Persekutuan, hendak di dalam bahasa Inggeris”

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 26

(c) Fasal 4 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1, selama tempoh sepuluh tahun selepas hari merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen, segala perbincangan di dalam mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. Dengan syarat bahawa, jika mahkamah dan peguam bagi kedua-dua pihak bersetuju, keterangan yang diambil di dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak payah diterjemahkan atau direkodkan di dalam bahasa Inggeris.” (d) Fasal 5 “Walau apa pun peruntukan Fasal 1, sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen, segala perbincangan di dalam mahkamah rendah lain daripada mengambil keterangan hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris.” (e) Fasal 6 “…maksud rasmi, ertinya apa-apa jua maksud kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri dan termasuk apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa”. Dengan perakuan ini, khususnya di dalam Fasa 1, Perlembagaan Persekutuan, maka bermulalah era baru untu bahasa Melayu yang sebelum ini hanya menjadi bahasa pinggiran di tanah air sendiri. Sebagai bahasa kebangsaan, taraf pemakaiannya dinaikkan. Ia menjadi bahasa rasmi, bahasa pendidikan dan bahasa perhubungan seluruh rakyat Malaysia. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 mengenai perkara yang sama berkuat kuasa mulai 11 April 1963 dan mengandungi tiga seksyen utama iaitu sistem tulisan bahasa kebangsaan, angka dan bahasa borang rasmi kerajaan. Pada tahun 1967, satu lagi akta bahasa kebangsaan diluluskan dan dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Akta ini berkuat kuasa di Semenanjung Malaysia pada 1 September 1967. Gabungan kedua-dua akta ini dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67. Ia mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Antara perkara utama yang terdapat dalam akta ini ialah:  

Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mesti digunakan di dalam semua urusan rasmi. Akta ini membenarkan terjemahan ke bahasa lain dibuat untuk surat-surat dan perutusan-perutusan kerajaan bagi tujuan kepentingan umum.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 27

  

Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan bagi maksud-maksud rasmi sekiranya difikirkan perlu. Yang di-Pertua Dewan Negara, Dewan Rakyat atau Dewan Negeri boleh membenarkan ahli-ahli dewan menggunakan bahasa Inggeris ketika berucap atau perbahasan di dewan mereka. Teks undang-undang sama ada yang dipinda, yang diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri hendaklah dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris. Teks dalam bahasa Melayu adalah sahih kecuali Yang Dipertuan Agong menetapkan sebaliknya sama ada secara am atau bagi undang-undang tertentu. Bagi undang-undang yang diterjemahkan ke bahasa kebangsaan sebelum 1 September 1967, Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan sebagAi sahih. Perbicaraan di mahkamah boleh dijalankan dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali atau dengan kehendak mahkamah atau pihak-pihak yang terlibat setelah menimbangkan keadilan perbicaraan itu. Tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi tetapi tulisan jawi tidak akan dihalang. Borang-borang terjemahan daripada bahasa Inggeris dan borang-borang berbahasa Inggeris yang dibuat atas arahan Perdana Menteri boleh digunakan bagi maksud borang tersebut.

Parlimen sebagai badan penggubal undang-undang di Malaysia

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 28

Akta Bahasa Kebangsaan yang berkuat kuasa pada 1 September 1967, telah memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris bagi tempoh yang difikirkan perlu. Pada tarikh yang sama, Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan perintah supaya penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan. Perintah ini dikenali sebagai Pemberitahu Undang-undang No. 410/1967. Berdasarkan Pemberitahu ini, penggunaan bahasa Inggeris bagi maksud-maksud rasmi telah dilanjutkan bagi bidang-bidang berikut:    Jika jabatan-jabatan kerajaan meminta dan jabatan undang-undang memberi nasihat undang-undang berkenaan dengan mana-mana undangundang bertulis yang naskahnya yang sahih adalah dalam bahasa Inggeris. Jika membuat perhubungan dengan kerajaan-kerajaan negeri asing badan-badan antarabangsa dalam mana penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. Jika berhubung dengan pakar-pakar antarabangsa seperti Pakar Rancangan Colombo dan pakar Perundingan yang berkhidmat dengan atau di bawah jabatan-jabatan atau badan-badan berkanun dalam Malaysia. Dalam kursus-kursus latihan atau peperiksaan apabila teks yang sahih adalah bahasa Inggeris atau kursus yang ditetapkan itu masih dalam bahasa Inggeris. Latihan yang dijalankan oleh pakar-pakar antarabangsa. Perwakilan Malaysia di luar negara, apabila berhubung dengan kakitangan yang diambil daripada negara yang terletaknya perwakilan itu. Kementerian Kesihatan, apabila membuat laporan atau pesanan seperti laporan penyakit, pesanan ubat dan pesanan selepas pembedahan. Kementerian Luar Negeri apabila menghantar arahan dasar daripada Kementerian kepada Ketua-ketua Perwakilan Malaysia di luar negara, jika difikirkan penggunaan bahasa Inggeris tidak dapat dielakkan. Jabatan Hasil Dalam Negeri, kerja-kerja berkaitan dengan penaksiran komputer, kira-kira mengumpul penyiasatan.

Pembinaan Bahasa Melayu dirancang secara teratur sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Banyak faktor yang menyebelahi pembinaan,

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 29

perancangan dan perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa kebangsaan negara. Antaranya:   Penjajahan Barat tidak menghapuskan bahasa Melayu. Sebenarnya gejala penghapusan tidak berlaku pada bahasa Melayu seperti bahasa lain di dunia, khususnya bahasa Hawaii dan bahasa Guam, iaitu bahasa Inggeris telah menggantikan bahasa natif. Karya-karya orang Barat juga membantu perkembangan bahasa Melayu: contohnya Valentino pengembara Belanda) mengatakan bahawa sesiapa yang mengetahui bahasa Melayu tidak akan sesat di Nusantara; beliau juga banyak menyusun karya-karya dalam bahasa Melayu. Peranan yang dimainkan oleh penjajahan Inggeris khususnya pada lima buah negeri tidak bersekutu, Kedah, Perlis, Kelantan, Pahang dan Johor. Peranan yang dimainkan oleh Abdullah Munsyi melalui penulisan beliau. Laporan Razak 1956 yang menyebut peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu, “kami berpandu kepada maksud hendak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negeri ini dengan tiada merosakkan atau menyekat bahasa dan kebudayaan bangsa lain yang diam di negeri ini”. Penyata Rahman Talib menampakkan langkah berani dalam mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara ini.

Daripada segi dasar, pemerintah telah mewujudkan satu dasar penggunaan satu bahasa kebangsaan yang berlandaskan kenyataan linguitik, sosial sejarah dan politik.

1.10

Fungsi Bahasa Melayu

1.10.1 Bahasa Kebangsaan “Bahasa Jiwa Bangsa” dengan jelas menunjukkan kepentingan bahasa dalam memupuk perpaduan antara kaum. Menyedari hakikat ini, kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Mulai tahun 1970, bahasa Melayu secara berperingkat-peringkat telah menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 30

Sebuah badan berkanun iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) adalah bertanggungjawab untuk memaju dan memperkaya bahasa Melayu. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini berpaksikan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, selain daripada Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan yang sedia ada.

1.10.2 Dasar Bahasa Kebangsaan Pemilihan satu bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia timbul sebab perlunya diadakan satu lambang penyatuan, iaitu dengan harapan bahawa bahasa itu dapat menjadi dasar bagi satu identifikasi kebangsaan. Peranan bahasa sebagai faktor penyatuan disalurkan melalui sistem pelajaran kebangsaan, sebagaimana tercatat dalam mukadimah akta Pendidikan seperti berikut: “........dan untuk merancangkan satu sistem pelajaran iaitu bahasa kebangsaan adalah bahasa pengantar yang utama.” Di samping memenuhi keperluan menjadi lambang penyatuan, penubuhan satu bahasa kebangsaan juga timbul daripada semangat kebangsaan yang mahukan bahasa penjajah diambil alih oleh bahasa bumiputera. Dasar bahasa kebangsaan merupakan asas terpenting bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. Dasar ini memenuhi konsep perancangan taraf bahasa. Dengan adanya dasar bahasa yang menentukan pemilihan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, barulah dilakukan tahap-tahap seterusnya, iaitu propaganda, pembinaan dan perluasan penggunaannya. Dasar bahasa di Malaysia meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, seperti terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Dasar bahasa ini juga dianggap bermula dengan idealisme, iaitu untuk menyaksikan satu rupa bangsa yang bersatu menerusi pembentukan budaya kebangsaan selaras dengan keinginan dan hasrat membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti keperibadian yang dapat dibanggakan dan penuh dengan kesetiaan kepada negara, memupuk ciri-ciri pengenalan rakyat yang relatif seragam, menegak persatuan

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 31

antara kaum-kaum yang mendiami negara ini dan menobatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi yang berkesan dalam sektor-sektor penting negara.

1.10.3 Bahasa Rasmi Menurut Kamus Dewan (1970:59), bahasa rasmi adalah bahasa pentadbiran, bahasa perhubungan awam, bahasa pengantar serta bahasa ilmiah di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Sesebuah negara, khususnya yang baru mencapai kemerdekaan selalunya memilih dan mendaulatkan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Menurut Ainon Mohammad (1984), bahasa rasmi pula bererti peranan bahasa Melayu sebagai saranan pembinaan negara dalam semua urusan, terutama pentadbiran negara. Justeru, bahasa rasmi membawa maksud bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan negara, urusan perniagaan dan pentadbiran dan dalam upacara-upacara rasmi. Bahasa rasmi mungkin mempunyai lebih daripada satu fungsi bagi sesebuah negara. Secara rasminya bahasa Melayu dinobatkan pada 1 September 1967, yakni 10 tahun selepas hari kemerdekaan. Ia menjadi bahasa rasmi tunggal bagi Persekutuan Malaysia. Perisytiharan ini berlaku akibat tindakan parlimen meluluskan undang-undang perasmiannya. Perisytiharan tersebut dibuat melalui titah Diraja yang disiarkan menerusi radio dan televisyen, dianggap sebagai satu detik era baharu bagi orang Melayu. Dengan kenaikan taraf ini, kesan positif wujud terhadap orang Melayu dan bahasa Melayu terjamin. Jika diteliti dengan mendalam, kita boleh mengatakan bahawa dengan meningkatnya taraf tersebut, bahasa Melayu kian meluas digunakan sebagai bahasa perpaduan antara kaum. Maksud fungsi perpaduan ialah menimbulkan sikap bersatu melalui bahasa. Pelbagai masyarakat akan menggunakan bahasa Melayu untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Secara tidak langsung, masyarakat bukan Melayu menerima bahasa Melayu dan menganggapnya penting sebagai alat perpaduan bangsa. Walau bagaimanapun, usaha-usaha untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi telah menghadapi berbagai-bagai kesulitan serta tentangan, daripada orang Melayu sendiri dan juga orang bukan Melayu. Pemasalahan datang daripada pelbagai arah dan berbagai-bagai persoalan ditimbulkan; persoalan politik, persoalan sikap, ekstremisme

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 32

kaum yang memungkinkan berlakunya ketidaksefahaman dan perpecahan antara kaum.Antara isu yang diketengahkan adalah seperti berikut: 

Bahasa Melayu tidak sesuai dan tidak layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah.Ramai intelek khususnya guru masih belum fasih menggunakan bahasa MelayuPenguasaan terhadap bahasa Melayu tidak pentingBahasa Melayu tidak mempunyai standard, hanya sesuai digunakan oleh golongan bawahanBahasa Melayu tidak sesuai digunakan dalam bidang kehakiman dan pendidikan

Di samping itu, golongan yang menyetujui dan menerima bahasa Melayu menganggap bahasa tersebut : 

Layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolahBahasa Melayu mempunyai beberapa kelebihan tersendiri; mudah dipelajari, semua kaum boleh bertutur dalam bahasa tersebut.Ia paling sesuai dijadikan bahasa rasmi berbanding dengan bahasa Cina atau TamilBahasa Inggeris adalah bahasa penjajahan

Oleh sebab ketegasan, pihak kerajaan telah mengeluarkan surat pekeliling Am No.12, tahun 1967 untuk memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu secara rasminya. Melalui pekeliling ini, bahasa Melayu perlu digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi dalam pentadbiran harian, bahasa pengantar di sekolah, surat-menyurat rasmi kerajaan yang meliputi semua jabatan kerajaan persekutuan dan negeri. Hingga kini bahasa Melayu masih lagi teguh dan berdiri tegak sebagai bahasa rasmi walaupun sering kali menerima

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 33

tohmahan dan kritikan daripada pelbagai pihak. Diharapkan bahasa Melayu akan kekal sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Bagaimanadan Faktor PemilihanSebagai Bahasa Rasmi Seperti yang dihuraikan di atas dan setelah melalui beberapa rintangan dan halangan, bahasa Melayu tetap berdiri teguh dan kukuh sebagai bahasa rasmi walaupun laluan yang ditembus ipenuh dengan duri dan onak. Pelbagai faktor boleh diketengahkan yang menyebabkan bahasa Melayu hadir sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Antaranya adalah seperti berikut: 

Sejarah negara sejak zaman Srivijaya, membawa kepada pemerintahan kolonial telah terbukti penggunaan bahasa Melayu sebagai linguafranca di rantau ini.Penggunaan bahasa Melayu oleh pelbagai kaum.Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran di negeri Melayu Bersekutu.Bahasa Melayu dipilih kerana mudah dipelajari dan difahami.Bahasa Melayu dipilih kerana faktor penyatupaduan rakyat. Akan mewujudkan suatu suasana kebangsaan yang melibatkan semua rakyat tanpa mengira kaum.Bahasa Melayu penting dalam urusan pentadbiran dan sistem pendidikan negara.Bahasa Melayu mempunyai ‘historicity, autonomy, ethnicity dan validity’.

1.10.4 Bahasa Komunikasi Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang penting dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini demikian kerana bahasa dan pertuturanlah yang membezakan manusia dengan haiwan. Selain itu, bahasa mempunyai suatu sistem yang sistematis, dinamik dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Halliday, dalam bukunya bertajuk “Explorations in the Functions of Language” (1973), telah mengemukakan tujuh fungsi bahasa. Antaranya ialah:

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 34

Instrumental Regulasi Pemerian Interaksi Personal Heuristik Khayalan Fungsi instrumental bermaksud manusia menggunakan bahasa bagi melayani pengelolaan lingkungan yang menyebabkan sesuatu peristiwa berlaku. Fungsi regulasi adalah fungsi bahasa yang bertindak sebagai pengawas dan mengendalikan peristiwaperistiwa yang berlaku. Fungsi ini digunakan untuk mengendali serta mengatur orang lain. Fungsi pemerian pula boleh ditafsirkan sebagai penggunaan bahasa untuk membuat penyataan-penyataan, menyampaikan pengetahuan, membuat penjelasan dan membuat laporan tertentu. Fungsi interaksi merupakan fungsi bahasa yang memainkan peranan bagi menentukan supaya hubungan antara manusia dapat terus berlangsung ataupun dipertahankan. Oleh itu, perlu pengetahuan yang luas berkenaan bahasa, loghat, jargon, slanga, gurauan, cerita rakyat, budaya setempat dan sebagainya. Pokoknya, kita mesti tahu pelbagai perkara tentang bahasa. Fungsi peribadi pula adalah fungsi bahasa yang memberi kesempatan kepada manusia bagi menyatakan perasaan, emosi, peribadi serta reaksinya. Seterusnya, fungsi heuristik melibatkan penggunaan bahasa bagi memperoleh ilmu pengetahuan. Ini demikian kerana disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan jawapan. Fungsi khayalan juga merupakan fungsi bahasa yang digunakan oleh manusia bagi mencipta mimpi-mimpi yang mustahil diterima oleh akal. Fungsi ini dibawa melalui buku-buku dan cerita-cerita dongeng. Ketujuh-tujuh fungsi di atas sebenarnya bersifat saling melengkapi antara satu sama lain bagi menghasilkan satu bentuk komunikasi yang berkesan dalam menyatakan pelbagai topik serta memahamkan pelbagai bangsa di dunia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling berkesan dalam kehidupan manusia; bersifat arbitrari, simbolik, sistematik dan manusiawi.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 35

Bahasa Melayu diguna pakai dalam pelbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan pentadbiran.

1.10.5 Bahasa Perpaduan Perpaduan atau solidariti dapat didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan rakyat dan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Di samping itu juga, menurut Kamus Dewan (1994), perpaduan ditakrifkan sebagai penggabungan, pelaburan penyesuaian, kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan sebagainya. Dalam erti kata yang lain, perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan negara. Oleh itu, pengertian bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dapat diertikan sebagai bahasa yang menjadi lambang penyatuan suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain) yang berfungsi sebagai alat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum dalam sebuah negara.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 36

Bahasa adalah suatu keseluruhan, suatu prinsip klasifikasi dengan sesuatu yang dikuasai dan bersifat konvensional yang seharusnya terkebawah daripada naluri semula jadi. Whitney (1998) berpendapat bahasa adalah salah satu institusi sosial dan menganggap bahawa kita menggunakan alat ujaran sebagai wadah bahasa, hanyalah secara kebetulan sahaja, untuk kesenangan sahaja manusia boleh memilih bahasa isyarat dan lambang tampak dan bukan lambang akuistik. Cara bahasa menyatupadukan rakyat Selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dan telah dijadikan bahasa pengantar utama bagi semua peringkat prasekolah dan pengajian. Pendidikan bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah memenuhi hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada aspek intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Penggunaan bahasa Melayu yang semakin meluas sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah yang meliputi Tingkatan 1 sehingga 5 akan terus meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar remaja dan memupuk kepekaan terhadap variasi bahasa dalam pelbagai situasi, sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah juga menanamkan kesedaran terhadap unsur dan nilai kemanusiaan secara menyeluruh melalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan. Pemupukan semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia diberikan penekanan dalam pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah agar pelajarpelajar membina semangat rasa bangga dan cinta akan tanah air dalam satu wawasan budaya yang dihasratkan. Di samping itu, bahasa Melayu memainkan peranan penting bukan sahaja dalam memenuhi keperluan manusia tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum begitu signifikan untuk menyumbang ke arah sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Selain itu, pendidikan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk perpaduan antara kaum jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956. Oleh itu, apabila pendidikan dianggap sebagai alat secara

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 37

automatiknya, bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa perpaduan boleh mengambil bahagian dalam isu menyatupadukan rakyat kerana bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam pelbagai bidang.

Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum.

Aspek penting untuk menyatupadukan rakyat mengikut fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan adalah melalui pendidikan. Sesungguhnya pendidikan hari ini telah memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi negara ke arah mewujudkan perpaduan kaum. Pendidikan hari ini telah membuktikan bahawa negara berjaya mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Sejarah telah membuktikan betapa golongan cerdik pandai menentukan jatuh bangunnya sesebuang bangsa dan negara. Selain daripada itu, penyatupaduan rakyat dapat mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan kerana sistem persekolahan yang berbeza-beza mempunyai haluan masing-masing dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa. Oleh itu, satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada. Cadangan itu dikenali sebagai Penyata Razak. Penyata Razak telah diperakui dan diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. Ordinan ini mewajibkan semua jenis sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah,

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 38

khususnya untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk berkomunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek atau bahasa. Bahasa Melayu turut membantu pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami.

1.10.6 Bahasa Ilmu Bahasa ilmu boleh ditakrifkan sebagai bahasa yang mempunyai ciri-ciri formal dan dapat mengungkapkan sesuatu konsep dan pemprosesan ilmu. Bahasa Melayu telah lama digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep dan proses-proses yang tinggi serta kompleks, terutama sekali di dalam bidang agama, falsafah, sastera dan budaya. Setelah tiga puluh tahun dirancang dengan begitu rapi, perkembangan yang positif dalam penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat dalam bidang ilmiah. Penggunaan bahasa Melayu dalam bidang sains sosial telah lama wujud, malahan lebih awal daripada zaman kegemilangan kerajaan Melayu Srivijaya, Acheh dan Melaka. Dalam sejarah yang muktahir, pusat kebudayaan seperti Pulau Pinang telah banyak menghasilkan buku untuk institusi pengajian tinggi dan akhbar diterbitkan. Bahasa Melayu telah digunakan dengan banyaknya dalam konteks agama, sastera dan budaya. Usaha menggunakan bahasa Melayu dalam bahasa tersebut telah lama digunakan untuk tujuan ini, walaupun tidak abstrak dan sukar berbanding sains dan teknologi. Bahasa Melayu ilmiah ini dapat dilihat melalui beberapa ciri umum iaitu peristilahan, tatabahasa, laras dan sebagainya. Istilah yang sudah dicipta oleh DBP setakat ini, untuk semua bidang telah mencapai 477, 300 (Berita Peristilahan, Mei 1986). Setiap satu bidang ilmu terdapat sejumlah peristilahannya tersendiri dan mempunyai maknanya yang tersendiri pula. Dalam hal pemilihan istilah ternyata bahawa istilah, walaupun banyak iaitu berjumlah 477, 300 dan meliputi 36 bidang, namun kerja-kerja menokok tambah jumlah istilah terus berjalan. Usaha membina istilah baharu telah bermula sejak tahun 1957 lagi.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 39

Universiti Kebangsaan Malaysia antara universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pelbagai bidang.

Bagi memantapkan lagi penggunaan bahasa ilmu dalam bidang ilmu atau ilmiah, DBP aktif dalam hal ini. Setakat ini DBP telah menyelesai dan memenuhi permintaan buku-buku teks bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah serta pra universiti. Terdapat dua langkah yang dibuat dalam hal ini: bantuan tenaga pengajar daripada institusi pengajian tinggi dan penerbitan karya-karya asal bagi keperluan institusi pengajian tinggi.

RUMUSAN  Linguistik ialah ilmu mengkaji bahasa secara saintifik.  Bahasa merupakan satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka  Beberapa teori telah mengatakan bahawa penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 40

 Bahasa Melayu dikatakan berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris.  Lingua franca merupakan satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa.  Bahasa Melayu memiliki sifat keterbukaan yang membenarkan pengaruh kata dan istilah daripada pelbagai bahasa, seiring dengan kehendak dan perkembangan zaman.

KATA KUNCI 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Austris Austronesia Kerajaan Melaka Komunikasi Lingua Franca Melayu Deutro

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Melayu Proto Pengaruh Asing Penyata Razak Perlembagaan Persekutuan Perpaduan Sanskrit

PENILAIAN KENDIRI 1. Nyatakan sumbangan ilmu linguistik khususnya dalam bidang pendidikan bahasa. 2. Pada pendapat anda, orang Melayu berasal dari wilayah mana? 3. Pada pandangan anda, adakah bahasa Melayu telah mencapai tahap yang membanggakan?

RUJUKAN Abdullah Hassan. (1997). Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Asmah Haji Omar.(1989). Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar. (1988). Susur galur bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pengenalan Ilmu Linguistik dan Bahasa| 41

Darwis Harap (1992). Sejarah pertumbuhan bahasa Melayu. Pulau Pinang: Penerbit USM. Ismail Hussien. (1966). Sejarah pertumbuhan bahasa Kebangsaan kita. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Haji Karim (1986). Bahasa Melayu tinggi teori dan penerapan. Kuala Lumpur:Nurin Enterprise. Nik Safiah Haji Karim et al. (2004). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Teo Kok Seong. (2006). Bahasa Kebangsaan dan bahasa Rasmi: Dua konsep yang berbeza. Dewan Bahasa, 13-16.

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 1

UNIT 10

PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KORPUS BERKOMPUTER

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. menjelaskan konsep korpus berkomputer; 2. menerangkan kepentingan korpus berkomputer; dan 3. mengaplikasikan korpus berkomputer dalam P&P.

10.0

PENGENALAN

Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid. Bagi mencapai tujuan tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah (Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat). Ini bermakna guru mempunyai tanggungjawab memilih dan membina bahan yang sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Dalam proses P&P bahasa Melayu, aspek tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. Perihal pentingnya pengajaran aspek tatabahasa dan pemilihan bahan yang sesuai, maka kertas kerja ini cuba memaparkan penggunaan teknologi korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa untuk murid sekolah menengah. Secara khususnya, kertas ini cuba untuk mendedahkan penggunaan korpus berkomputer dalam pengajaran tatabahasa bahasa Melayu dan memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya aspek tatabahasa dalam kalangan guru mata pelajaran bahasa Melayu. Aspek tatabahasa yang dipilih dalam kertas ini ialah imbuhan meN-kan. Salah satu aspek penting yang semakin diberi perhatian oleh para guru dalam proses P&P bahasa ialah penggunaan bahan bantu pengajaran bahasa. Hal ini turut ditekankan dalam Huraian

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 2

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat iaitu penggunaan perpustakaan dan komputer yang kaya dengan pelbagai bahan sangatlah digalakkan dalam P&P bahasa Melayu. Penggunaan bahan bantu tertentu dalam proses P&P bahasa membolehkan sesuatu pengajaran bahasa itu dilakukan dengan lebih berkesan. Dalam konteks pengajaran tatabahasa di sekolah-sekolah, terdapat pelbagai jenis bahan yang digunakan oleh guru untuk membolehkan para murid memahami aspek tatabahasa dengan lebih berkesan. Antara bahan-bahan pengajaran yang kerap digunakan oleh guru bahasa ialah bahan yang berbentuk literasi dan grafik. Berdasarkan sesuatu petikan, guru boleh mengajar muridnya beberapa aspek penting tatabahasa seperti imbuhan, jenis kata, dan sebagainya. Secara amnya, penggunaan sesuatu bahan terutamanya petikan mempunyai beberapa kelemahan, misalnya hanya memaparkan bentuk dan contoh penggunaan imbuhan yang amat terhad. Selain itu, sesuatu petikan itu mungkin hanya memaparkan bentuk dan penggunaan imbuhan yang betul sahaja. Sedangkan para murid juga perlu dimaklumkan bentuk-bentuk imbuhan yang salah supaya mereka dapat memahami dan membezakan antara bentuk imbuhan yang betul dan bentuk yang salah. Berdasarkan permasalahan di atas, kertas kerja ini cuba untuk mengetengahkan satu alternatif baru bahan bantu pengajaran imbuhan bahasa Melayu. Alternatif tersebut ialah data korpus berkomputer. Data Korpus Berkomputer Menurut J. McH. Sinclair (1996) korpus berkomputer boleh ditakrifkan sebagai korpus yang diberi penanda, kod dan diformatkan secara piawai serta dapat dicapai dan diproses dengan komputer. Kamus Linguistik (1997), menjelaskan korpus merupakan data mentah linguistik yang dikutip daripada kerja lapangan atau teks bertulis, dan dianalisis untuk membuat penyataan saintifik tentang ciri fonologi, tatabahasa atau leksikal sesuatu bahasa. Data korpus berkomputer telah digunakan secara meluas di Barat terutama dalam bidang pedagogi bahasa (Teaching Collocation), leksikografi dan kajian linguistik. Di Malaysia, korpus berkomputer turut digunakan dalam bidang perkamusan terutamanya oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam kajian linguistik pula, korpus berkomputer telah digunakan dalam kajian Zaharani Ahmad dan Mohd Ra‟in Shaari (2004), Imran Ho Abdullah (2004) dan Mohd Ra‟in Shaari (2004). Korpus berkomputer sebagai bahan bantu pengajaran bahasa terutama bagi aspek morfologi dan sintaksis, boleh dianggap sebagai perkara baru. Satu persoalan yang timbul ialah bagaimanakah seseorang guru itu boleh membina atau memperoleh data korpus berkomputer bagi tujuan pengajaran bahasa? Secara mudahnya, korpus 2

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 3

berkomputer boleh diperoleh di Pangkalan Data Korpus, Bahagian Penyelidikan, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Kuala Lumpur (contoh korpus DBP sila lihat lampiran 1). Buat masa ini, pengguna perlu pergi sendiri ke DBP untuk mengambil data tersebut. Pangkalan data ini akan disediakan dengan kemudahan capaian melalui Internet dan World Wide Web supaya lebih ramai penyelidik atau pengguna di dalam dan di luar negara dapat memanfaatkannya (Rusli Abdul Ghani 2004). Selain memperoleh data korpus berkomputer di DBP, seseorang guru juga boleh membina data korpus sendiri. Caranya ialah dengan memuat turun perisian penjana korpus (Concordance) di laman http://www.concordancesoftware.co.uk/ (contoh lihat lampiran 2). Dengan adanya perisian ini, seseorang guru boleh menjana sendiri korpus berkomputer dengan memilih apa juga jenis teks berbentuk digital seperti surat khabar atau majalah yang boleh diperoleh di laman http://www.utusan.com.my, http://www.bharian.com.my, http://www.dbp.gov.my dan sebagainya. 10.1

Aspek Penting Korpus Berkomputer

Korpus berkomputer dapat membantu guru menjana apa jua aspek imbuhan yang dikehendaki, misalnya imbuhan meN…kan, di…, ter… dan sebagainya. Dengan memberi arahan tertentu, komputer akan menjana korpus dan seterusnya menyenaraikan bentuk-bentuk imbuhan yang dikehendaki. Secara amnya, korpus berkumputer boleh dijana dalam bentuk baris-baris konkordans, ayat dan perenggan. Ketiga-tiga bentuk ini dapat membantu guru mengajar atau memaparkan sesuatu aspek imbuhan dengan lebih berkesan. Di bawah ini akan dipaparkan contoh ketiga-tiga bentuk tersebut: a)

Korpus Berbentuk Konkordans

256 in - Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110,000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah, bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Ini kera BHLR27 265 brahim, berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27

3

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 4

b)

Korpus Berbentuk Ayat

Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110,000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah, bulan depan. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. c)

Korpus Berbentuk Perenggan

Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110,000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah, bulan depan. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Kesihatan, Datuk Chua Jui Meng, berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan," katanya. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip, di sini, malam tadi. "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma," katanya. Jumaat lalu, majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium, diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Bagi tujuan proses P&P, guru boleh mencetak mana-mana bahagian yang sesuai dan mengedarkan korpus ini kepada semua murid ataupun boleh juga menggunakan komputer jika terdapat kemudahan komputer yang mencukupi untuk semua murid. Penggunaan kemudahan komputer seperti di makmal komputer merupakan suatu kelebihan berbanding cetakan kertas. Ini

4

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 5

kerana guru atau murid dapat mencari sesuatu bentuk imbuhan dengan pantas berdasarkan bantuan carian atau find yang terdapat dalam komputer. 10.2

Kebaikan Menggunakan Korpus Berkomputer

Berikut dijelaskan kebaikan atau kelebihan korpus berkomputer yang akan diperoleh oleh guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran imbuhan bahasa Melayu. Korpus berkomputer bukan sahaja dapat membantu guru membina bahan P&P dengan pantas, malah turut memberi pelbagai pilihan bahan yang terdiri daripada buku, majalah, surat khabar, prosa dan puisi tradisional. Korpus berkomputer di DBP menyediakan jenis teks seperti berikut: Jumlah Data Korpus Berkomputer (Sehingga Mac 2004) SUB-PANGKALAN AKHBAR BUKU MAJALAH TEKS TRADISIONAL LAIN-LAIN TERJEMAHAN JUMLAH

JUMLAH KATA 52,988,703 27,797,010 12,229,373 2,440,258 3,303,772 1,886,106 100,645,222

PERATUS 52.65% 27.62% 12.15% 2.43% 3.28% 1.87% 100.00%

(Sumber: Rusli Abdul Ghani 2004) Korpus berkomputer dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan lebih luas, sesuai dengan konteks penggunaan dan representatif sifatnya. Ini berbeza dengan petikan biasa yang hanya dapat memaparkan sesuatu aspek tatabahasa dengan jumlah yang agak terhad. Satusatu korpus dapat memaparkan ribuan (malahan jutaan) contoh sesuatu aspek tatabahasa. Sesuatu petikan ringkas mungkin hanya memaparkan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja, manakala contoh-contoh yang salah mungkin tidak dipaparkan dalam teks tersebut. Ini bermakna, murid-murid hanya diperkenalkan dengan contoh-contoh penggunaan sesuatu aspek tatabahasa yang betul sahaja, sedangkan contoh-contoh yang salah juga banyak membantu murid memahami apa yang betul dan salah dari segi tatabahasa. Dengan berbantukan korpus berkomputer, guru boleh berperanan sebagai fasilitator iaitu menerangkan contoh

5

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 6

penggunaan yang betul dan yang salah dalam sesuatu aspek tatabahasa yang sedang dipelajari oleh murid-murid. 10.3

Penjanaan Data Korpus

Pada masa kini, proses penjanaan data dapat perkhidmatan tersebut baharu disediakan. Berikut diperoleh daripada dua sumber (http://sbmb.dbp.gov.my/knb/nb_konkordans.aspx) (http://mcp.anu.edu.au/). 10..3.1

dilakukan secara atas talian memandangkan akan dijelaskan prosedur penjanaan data yang data iaitu data korpus DBP dan data korpus Projek Konkordan Melayu

Penjanaan Data Korpus DBP

Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data daripada data korpus berkomputer. i. ii. iii. iv.

v. vi.

Layari tapak web DBP, iaitu http://www.dbp.gov.my. Setelah masuk ke laman web „dbp.gov.my‟, klik pada „Laman Rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka‟ untuk ke laman utama. Setelah laman Rasmi DBP dipaparkan, pergi ke „KORPUS BAHASA MELAYU‟ dan klik pada „Rujukan korpus pelbagai sumber‟. (http://sbmb.dbp.gov.my/knb/nb_konkordans.aspx) Sebelum menjana data, setiap pengguna akan didedahkan dengan Lesen Pengguna Korpus. Sekiranya pengguna bersetuju dengan semua syarat tersebut, maka pengguna harus klik pada kotak „Setuju‟ dan sebaliknya. Masukkan e-mel sebagai ID pengguna dalam ruangan yang disediakan kemudian klik pada kotak „Masuk‟ untuk masuk ke Khidmat Nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengkaji mula menjana data dengan menaip kata „telah‟ pada bahagian Kata Dasar/ Kata.

6

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 7

Rajah 1: Proses permulaan untuk menjana data vii.

Setiap paparan akan mengandungi 100 konkordans tentang kata bantu telah. Kemudian, pengkaji klik pada kotak „Muat Turun‟ untuk muat turun data.

Rajah 2 : Proses muat turun data

7

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 8

viii.

10.3.2

Setelah selesai muat turun data, pengkaji klik pada kotak „Jana Konkordans‟ sekali lagi untuk mendapatkan data yang seterusnya. Seterusnya data boleh disimpan dalam pendrive.

Pangkalan Data Korpus Projek Konkordans Melayu

Berikut ialah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengkaji untuk menjana data korpus Projek Konkordan Melayu (http://mcp.anu.edu.au/).

i. Pertamanya, sila buka tapak web seperti berikut: http://mcp.anu.edu.au/ atau carian Google: Malay Concordance Projek.

ii. Bagi memulakan carian data, sila klik pada direct search. Paparan seterusnya seperti berikut:

8

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 9

iii. Sebelum mencari perkataan, sila pilih jenis teks yang ingin dikaji. Kemudian, pada bahagian Find, sila taip perkataan yang hendak dikaji misalnya „akan‟ dan tekan butang search untuk proses janaan korpus berkomputer.

9

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 10

iv. Hasil janaan data adalah seperti gambar rajah di bawah. Seterusnya, pengkaji boleh menyalin (copy) dan menampal (paste) data ke dalam perisian Notepad atau Microsoft Word. Seterusnya data boleh disimpan untuk tujuan proses seterusnya iaitu analisis data.

10

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 11

AKTIVITI 10.1 1. Sila layari web korpus DBP dan jana korpus dengan kata kunci ‘jalan’. 2. Sila layari web MCP di Australia dan jana korpus dengan kata kunci ‘hari’.

10.4

Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran

Berikut akan diberikan contoh persediaan mengajar imbuhan meN...kan dengan menggunakan kaedah secara tidak langsung dalam pengajaran kemahiran membaca dan kefahaman. Hal ini selaras dengan saranan dalam KBSM dan KBSR iaitu aspek tatabahasa hendaklah diajar secara tidak langsung. Aspek-aspek tatabahasa yang hendak diajar itu akan dimasukkan ke dalam pengajaran tersebut seperti pengajaran lisan, menulis atau membaca, dengan cara guru mengambil masa beberapa minit untuk mengajar sesuatu aspek tatabahasa (Kamarudin Husin, 1994:45).

11

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 12

Contoh Persediaan Mengajar 1 Tingkatan : 4 Sains Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax

Hasil Pembelajaran Utama

: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca.

Hasil Pembelajaran : 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan. Objektif

: Murid dapat: i. Menyatakan secara lisan isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam sesuatu petikan. ii. Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis. iii. Mengaplikasikan aspek imbuhan meN…kan dari segi bentuk, makna dan penggunaannya dalam konteks dengan betul.

Sistem Bahasa : Imbuhan meN…kan. Pengisian Kurikulum

: Ilmu : ekonomi dan agama. Nilai : berjimat, bantu-membantu dan bertolak ansur.

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. Kecerdasan Pelbagai

: Interpersonal dan verbal-linguistik 12

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 13

Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 1.

Guru meminta murid membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. Seterusnya, guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. (Lihat Lampiran 3).

2.

Guru meminta seorang murid secara sukarela membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. Murid yang lain mendengar dengan teliti.

3.

Guru meminta setiap murid membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. Seterusnya, seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. Pada bahagian ini, guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut, guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya.

4.

Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah, sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid.

5.

Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah imbuhan meN…kan. Guru meminta murid mengesan imbuhan meN…kan dalam petikan tersebut dengan cara carian atau find yang terdapat dalam komputer. Imbuhan meN…kan yang terdapat dalam petikan tersebut adalah seperti dalam Lampiran 4.

6.

Murid memberi maklum balas tentang aspek imbuhan meN…kan seperti contoh penggunaan dalam petikan. Guru menerangkan bahawa contoh imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. Oleh itu, guru meminta murid membuka satu fail korpus berkomputer (telah sedia ada dalam komputer tersebut) yang mengandungi contoh-contoh imbuhan meN…kan yang lebih banyak dan meluas dengan menggunakan perisian Notepad. (Lihat Lampiran 5). Pada peringkat ini, guru sebaik-

13

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 14

baiknya perlulah memaparkan aspek imbuhan ini di skrin LCD (jika ada) supaya murid dapat melihat setiap aspek imbuhan meN…kan dengan lebih jelas. 7.

Guru menjelaskan aspek imbuhan meN…kan (berdasarkan contoh penggunaan dalam korpus) iaitu: a) b) c) d)

8.

Bentuk atau varian imbuhan meN...kan. (lihat Lampiran 6a) Hukum p → m, t → n, k → ng dan s → ny. (lihat Lampiran 6b) Makna imbuhan meN…kan iaitu benefaktif dan kausatif. Guru menjelaskan aspek kesalahan imbuhan meN…kan seperti kesalahan „meng…‟ dan „menge…‟(contoh mengsahkan atau mengesahkan) serta perkataan yang dieja dengan satu „k‟ atau dua „kk‟ (contoh memasukan atau memasukkan).

Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan perkataan yang berimbuhan meN…kan.

Contoh Persediaan Mengajar 2 Tingkatan : 4 Sains 1 Masa : 80 minit Bilangan murid : 30 orang Tajuk : Kefahaman – Vaksin Mencevax

Hasil Pembelajaran Utama

: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca.

Hasil Pembelajaran : 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan idea utama dan isi penting Khusus tentang bahan yang dibaca. Huraian Hasil : Aras 1 Pembelajaran iii. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan. Objektif

: Murid dapat: iv. Menyatakan 3 keburukan vaksin mencevax. 14

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 15

v. vi.

Mengemuka dan menjawab soalan dengan bernas dan gramatis. Menggunakan aspek kata majmuk dalam konteks dengan betul.

Sistem Bahasa : Kata majmuk Pengisian Kurikulum

: Ilmu : ekonomi dan agama. Nilai : berjimat, bantu-membantu dan bertolak ansur.

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir : Mengkonsepsikan idea-idea sama ada yang terdapat di dalam atau di luar teks. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer dan internet untuk carian maklumat dan tujuan pembelajaran bahasa. Kecerdasan Pelbagai

: Interpersonal dan verbal-linguistik

Bahan Bantu Mengajar : Korpus berkomputer. Langkah Pengajaran dan Pembelajaran 9.

Murid diminta membuka fail petikan “Vaksin Mencevax” dengan menggunakan perisian Notepad atau Microsoft Word. Seterusnya, guru meminta murid membaca secara senyap petikan di skrin komputer dengan cara luncuran (skimming) dan pembacaan teliti. (sila lihat lampiran 1).

10.

Seorang murid secara sukarela diminta oleh guru untuk membaca petikan tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. Murid yang lain mendengar dengan teliti.

11.

Murid diminta membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. Seterusnya, seorang murid akan mengemukakan satu soalan kepada mana-mana murid yang ia pilih untuk menjawab soalan itu. Begitulah seterusnya iaitu soalan dikemukakan dalam bentuk berantai. Pada bahagian ini, guru hanya berperanan sebagai fasilitator iaitu mengawasi sama ada soalan dan jawapan yang dikemukakan oleh murid sesuai atau sebaliknya. Jika sesuatu persoalan memerlukan maklumat lanjut, guru boleh membimbing murid mendapatkan maklumat di internet sesuai dengan konsep pembelajaran maya.

15

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 16

12.

Guru memilih soalan-soalan (binaan murid) yang difikirkan sesuai untuk dijawab oleh murid sebagai latihan atau kerja rumah. Soalan yang dipilih itu perlulah berada pada aras mudah, sederhana dan susah atau mencabar pemikiran murid.

13.

Guru memaklumkan kepada murid bahawa aspek tatabahasa yang ingin dipelajari ialah kata majmuk. Guru menjelaskan aspek kata majmuk (berdasarkan contoh penggunaan dalam konteks) iaitu: (sila lihat lampiran 2) a) Rangkai kata bebas: jalan raya b) Istilah khusus: pita suara c) Kiasan : buah tangan

14.

Guru meminta murid mengesan kata majmuk dalam petikan tersebut.

15.

Murid memberi maklum balas tentang aspek kata majmuk seperti contoh penggunaan dalam petikan. Guru menerangkan bahawa contoh kata majmuk imbuhan yang terdapat dalam petikan tersebut agak terhad. Oleh itu, guru meminta murid mengakses internet ke tapak web berikut: http://www.anu.edu.au/asianstudies/proudfoot/MCP/Q/standard.html. Guru meminta murid menaip apa-apa perkataan seperti makan, buah dan sebagainya untuk melihat bentuk-bentuk kata majmuk.

16.

Guru meminta murid membina lima ayat (sebagai latihan) dengan menggunakan kata majmuk yang telah dijana oleh pelajar.

Contoh Persediaan Mengajar 3 Tajuk: Mencari makna perkataan yang membawa pelbagai makna. Kata Adjektif „keras‟ (Sumber konkordans DKB) Masa: 40 minit Bil Pelajar: 40 orang Objektif: Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat: 1. Memberikan makna-makna baru daripada kosa kata ‘keras’ yang memperlihatkan perluasan makna berbanding dengan merujuk kamus. 2. Membina sepuluh ayat yang gramatis berdasarkan makna „keras‟ yang telah diperoleh dari setiap kumpulan perbincangan. 16

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 17

Pengisian Kurikulum: Sistem Bahasa: Kosa kata, ayat Kemahiran bahasa: Mendengar dan bertutur, memahami dan menulis. Ilmu:Moral Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): kemahiran teknologi maklumat, kecerdasan pelbagai Nilai: bekerjasama, kejujuran dan hormat-menghormati Strategi Pembelajaran: Kolaboratif Bahan Bantu Mengajar: Korpus Kosa Kata „keras‟ Pengetahuan sedia ada: Para pelajar telah memahami konsep makna „keras‟ secara literal. Langkah-Langkah Pengajaran Dan Pembelajaran 1) Set induksi- Meminta pelajar meneka benda maujud yang memiliki ciri –ciri fizikal yang bersifat keras serta mengaitkan dengan pembelajaran seterusnya. 2) Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan ( enam orang sekumpulan)- dengan arahan, murid melakukan lakonan spontan/simulasi suasana yang menggambarkan kehidupan dan aktiviti yang berkaitan. 3) Guru bersoal jawab dengan aktiviti yang telah dilakukan (komunikatif) 4) Guru mengedarkan bahan pembelajaran DKB yang mengandungi baris-baris konkordans yang berkaitan dengan kata „keras‟. 5) Pelajar diminta membaca senyap bahan pembelajaran tersebut. 6) Guru menerangkan makna kata „keras‟ untuk pengetahuan pelajar berdasarkan makna yang terkandung dalam Kamus Dewan (2002) dan murid mencatatnya dalam buku. Aktiviti kumpulan – pembentukan kumpulan (masih dalam kumpulan yang sama dalam langkah 2). Pelajar diarahkan mencari makna baru yang terkandung dalam bahan pembelajaran dengan bantuan guru yakni guru menerangkan peranan kolokasi yakni kata-kata yang wujud bersama-sama dengan kata „keras‟ dalam memperoleh makna baru. 7) Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan daripada kumpulan masing-masing. Perbandingan makna antara maklumat kamus dan korpus yang bakal diperoleh daripada perbincangan pelajar ialah seperti berikut: Keras Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2005: 752-753), perkataan „keras‟ mempunyai banyak makna. Selain daripada makna-makna yang terdapat dalam Kamus Dewan, perkataan „keras‟ ini juga 17

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 18

mempunyai maksud atau makna yang berbeza sekali daripada makna kamus. Makna ini diperoleh hasil daripada penggunaan perkataan tersebut dalam konteks ayat yang berlainan. Penggunaan perkataan dalam setiap ayat yang berlainan ini memungkinkan makna kepada perkataan tersebut adalah pelbagai mengikut fungsinya dalam setiap ayat. Setelah diteliti penggunaannya dalam setiap ayat, makna bagi penggunaan perkataan ini dalam ayat adalah banyak. Semua makna dan perbezaannya dengan Kamus Dewan adalah terdapat dalam perenggan yang berikut. Kamus Dewan (2005: 752-753) 1. Kuat dan padu serta tidak mudah pecah (patah, bengkok dll) atau berubah bentuknya, tidak lembut (empuh,lunak) 2. Dengan giat atau bersungguh-sungguh, dengan sepenuh tenaga atau usaha, dengan bersungguh-sungguh hati (meminta, mendesak dsb) 3. Dengan tidak berganjak atau berubah sikap, teguh,kukuh, kuat 4. Tidak dengan sikap bertolak ansur (bukan bantahan, tentangan dsb), tegas. 5. Tidak secara sembarangan atau mahu tidak mahu sahaja, rapi (pemeriksaan, kawalan dll) ketat, sungguh-sungguh 6. Berat akhirnya, tidak berdasarkan belas kasihan (bukan tuduhan dsb), tegas, tidak berkira-kira 7. Dengan sesungguhnya (tanpa sebarang kelonggaran, kekecualian dsb) 8. Membahayakan atau mungkin membawa maut (bukan penyakit), teruk, bukan 9. Kuat (tidak lemah), tidak mudah ditewaskan (dikuasai dsb) hebat 10. Kencang, deras (angin dll), sangat lebat hujan 11. Nyaring, kuat (suara bunyi dll) 12. Tidak lemah lembut atau sopan santun (bukan kata-kata), (boleh) menyinggung perasaan 13. Dapat memabukkan (bukan minuman seperti bir, wain, wiski dsb) terasa kesan tembakaunya apabila dihisap (bukan rokok atau cerutu), berat, sangat kuat kesannya (bukan ubat), terasa benar sama ada wangi atau busuk dsb (bukan bau), rangsang (bukan bau) 14. Ketat (sumbat botol dll), tidak mudah dilentur (bukan spring dsb),tegang 15. Tidak baik kerana (kononnya) ada penunggunya berpuaka,atau berhantu, berpegang teguh pada pendirian atau pendapat sendiri (tidak mudah mengalah),tegar hati,mengotot, keras sekali, tidak mahu menurut kata orang, (sangat) degil, tidak mudah berasa kecewa (terus berusaha bersungguh-sungguh),menurut sesuka hati (sangat sempit fikirannya), sangat keras (tidak lunak), tidak dapat dilentukkan (dilenturkan),kejang,kaku, Kl,Tr sangat keras (seperti batu) Kl, Kt keras kepala,tidak mahu mengalah atau menurut,degil,tegar,tidak teguh dan tidak dapat diubah dengan pujukan dsb(bukan kemahuan, ketabahan dsb seseorang),tidak dapat melafazkan kata-kata asing dengan mudah, susah hendak menyebut sesuatu (tidak pandai berkata-kata), terlalu keras (bukan buah-buahan dll), tidak mahu dan tidak mahu kalah dalam perdebatan (kuat bertengkar), tidak mudah dikendalikan (kuda dll)tidak mahu menurut perintah 18

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 19

orang atasan; prb Mn hendaklah diberikan segala perintah dengan bijaksana (dengan lemah lembut kepada yang menurutdan dengan memaksa kepada yang melawan); prb perkataan orang yang bijaksana baik dengan lemah lembut atau dengan kasar tidak dapat disangkal (dianjak-anjak) kebenarannya. Data Korpus 1. Keinginan yang tidak dapat ditolak Pun begitu, kemahuannya cukup ***keras***. Hatinya mendesak ***keras*** ingin tahu isi kandungan kad itu. 2. Batuk yang terlalu kuat Dia terbatuk-batuk ***keras***, darah merah membuak- buak keluar dari hidung dan mulutnya. 3. Kata-kata yang kasar dan perasaan marah Maka bertambahlah murka Datuk Merpati, dan dengan suara ***keras*** beliau berkata, "Hai celaka hantu Pego nyatakan dirimu agar kita dapat berlawan. Siapa yang berani, pergilah sendiri jumpa," jawab Tengku Tih dengan ***keras***. 4. Penuh terisi dengan sesuatu Pamlah dulu tayar tu!" "Dengan pam tangan ni, satu jam lagi pun tayar bas ni takkan ***keras***." Konduktor bas itu merungut. 5. Terbentuk seperti keadaan asal, baru sahaja berlaku Tahi kambing yang bulat-bulat itu masih panas lagi dan ***keras***. 6. Tegang dan rapuh Tiba-tiba sebiji buah getah masak pecah dan kulitnya yang ***keras*** itu melantun mengenai kepalanya. 7. Keadaan keras asal yang tidak terisi dengan sesuatu (seperti angin) Tayarnya tayar mati dan ***keras*** kerana tidak berisi angin. 8. Tebal dan berkerinting Kepalanya nampak lonjong dimahkotai rambut yang hitam lurus, agak berbeza daripada kebiasaan rambut orang-orang India yang selalu ikal dan ***keras***. 9. Ligat berfikir sesuatu Pandangan matanya bukan sedang berfikir ***keras***, melainkan kosong dan hampa. Lepas pilihanraya nanti hilanglah ia, fikir Encik Ridwan ***keras***. 19

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 20

10. Bantahan Kereta Cikgu Jamal menghala ke rumah Encik Ahmad, pegawai kayu balak yang menentang ***keras*** pemindahan penduduk di pinggir sungai ke kawasan yang telah disediakan oleh pihak pemerintah. 11. Degil 'Hatinya terlalu ***keras'***.

12. Tidak mengantuk Biarpun malam semakin larut, tetapi matanya tetap juga ***keras*** dan dia menjatuhkan badannya ke anjung itu dengan penuh tanda tanya 13. Panas terik Matahari masih ***keras*** di ubun-ubun. 14. Menunjukkan perasaan yang tidak suka, benci Kalau selisih di jalan, mereka akan mendengus ***keras***, menjeling isterinya dengan tajam dan penuh kebencian serta dendam. 15. Ligat berputar Fikirannya bekerja ***keras***. 16. Memberi amaran dan larangan "Lid, jangan kacau Pak Cik Pang." Ayah bersuara ***keras*** sedikit. 17. Simpulan bahasa "Kamu pulang paku buah ***keras*** ke Haslinda?" tanya Murugan. 18. Pandangan sinis Aku takut nanti dia pembawa aids." Rasyidah menjeling ***keras*** kepada Kamarul. 19. Membara dan berkobar-kobar Semangat Fikri kembali ***keras***. Semangatnya ***keras*** seperti yang menjadi syarat untuk hidup bersama Tamin. 20. Kering dengan sendiri Bajunya sudah ***keras*** diserapi darah beku itu. 20

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 21

21. Perbuatan mendengus Dia menarik nafas dan meluahnya dengan ***keras***. 22. Bertalu-talu dan dengan kuat Pintu bilik terus diketuk ***keras***. 23. Kasar dan menghasilkan bunyi Buku Rampaian Agama Islam ditutup dengan ***keras***. 24. Bau kuat sehingga menusuk ke hidung Dan bau ikan kering yang banyak dijemur oleh nelayan-nelayan di keliling pelantar itu juga semakin ***keras***. 25. Terbujur kaku Ya Allah di balik tu, di balik kotak itu, seketul tubuh yang sudah ***keras*** hitam legam. 26. Lasak dan aktif Mengendurkan (relaxing) otot-otot yang tegang, kerana aktiviti "***keras***" yang telah dilakukan. 27. Rajin Ia bekerja begitu ***keras***, begitu teratur, dan begitu lama; ketika ia berhenti, satu-satunya keinginan adalah beristirahat, dan yang dimintanya tidak lebih daripada diperkenankannya untuk tidak mengerjakan apa-apa. 28. Tidak berasas dan boleh menimbulkan marah Tambahan pula mereka menyebarkan tuduhan yang ***keras*** bahawa kejatuhan bandar Rome adalah disebabkan perbuatan orang Kristian yang telah mengetepikan dan tidak menyembah dewadewa $$27 purba yang dianggap telah sekian lama menjaga kesejahteraan bandar tersebut. 29. Tidak berbudi bahasa Seseorang yang tidak baik budi pekertinya, kasar nilai bahasanya, ***keras*** tutur katanya dan sering mengeluarkan ucap bicara yang keji adalah membayangkan sifat buruk peribadi seseorang. 30. Berusaha Umi memang pulun mengulangkaji dan selalu berkerja ***keras*** untuk mencapai kehendaknya.

21

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 22

31. Perumpamaan ***Keras*** perempuan, baginya seperti ***keras*** kerak nasi, apabila teren air, bukan sahaja akan menjadi lembut, malah hancur lumat. 32. Rempah ratus Permainan untuk orang dewasa termasuklah permainan wau, sepak raga, gasing, menyabung ayam, laga buah ***keras***, congkak, berlaga kerbau dan lain-lain.

RUMUSAN Walaupun kajian tentang penggunaan korpus berkomputer dalam P&P bahasa Melayu belum dilakukan di Malaysia, namun terdapat potensi yang besar untuk menjadikan korpus berkomputer sebagai bahan bantu mengajar yang popular, pintar dan bersistematik. Penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P bukan sahaja memudahkan tugas guru malahan dapat memupuk minat para murid supaya mendekati bidang teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin dominan dalam dunia pekerjaan dan kehidupan seharian. Diharapkan penggunaan korpus berkomputer dalam proses P&P akan menarik minat murid mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu dan seterusnya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.

KATA KUNCI 1. Korpus 2. Korpus Berkomputer 3. Konkordans

4. Kolokasi 5. Penjanaan Data 6. Pangkalan Data

PENILAIAN KENDIRI 1. Pada pandangan anda, adakah pengajaran bahasa Melayu memerlukan bantuan teknologi komputer? 2. Apakah kekuatan dan kelemahan penggunaan korpus dalam pengajaran bahasa Melayu? 3. Bagaimanakah anda dapat menggalakkan murid anda menggunakan komputer dan internet untuk mendapatkan bahan pembelajaran?

22

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 23

RUJUKAN Abdullah Hassan. (2007). Morfologi. Bentong: PTS Profesional. Asmah Haji Omar. (2009). Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Haji Karim et al. (2009). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri, Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

23

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 24

Lampiran 1 Rajah 1: Korpus DBP

Lampiran 2 Rajah 2: Perisian Concordance

24

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 25

Lampiran 3 Contoh Sebahagian Petikan Janaan Komputer Vaksin Mencevax Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110,000 vaksin jenama Mencevax dari Belgium bagi menampung keperluan umat Islam negara ini yang berhasrat**menunaikan** haji di Makkah, bulan depan. Kementerian berkenaan memberi jaminan jemaah haji tidak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital atau klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Kesihatan, Datuk Chua Jui Meng, berkata pihaknya yakin jumlah vaksin yang ada mencukupi untuk menampung keperluan bakal haji yang diwajibkan mengambilnya sebelum memasuki Arab Saudi. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh dunia mengambil vaksin anti-meningitis itu sebelum memasuki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. "Saya sudah menyemak dengan pembekal yang berkaitan dan dimaklumkan Malaysia mempunyai bekalan yang mencukupi terhadap keperluan vaksin berkenaan," katanya. Beliau memberitahu pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturunan Chua Chiyang yang bernilai kira-kira RM1 juta di Jalan Haji Jaip, di sini, malam tadi. "Hospital dan klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haji bagi pengambilan vaksin itu kerana kita membuat keputusan memberinya secara percuma, " katanya.

25

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 26

Jumaat lalu, majlis muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal meningitis (ACYW 135) jenama Mencevax dari Belgium, diharuskan penggunaannya oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Ini kerana vaksin jenama berkenaan didapati tidak mengandungi sebarang lemak babi dan bahan sumber haiwan kecuali laktosa daripada susu, lemak dan jantung lembu. Bagaimanapun, vaksin ACYW 135 jenama Monumune yang diimport dari Amerika Syarikat adalah haram digunakan umat Islam kerana ia mengandungi asik amino dari lembu, babi dan itik. Pengerusi majlis itu, Datuk Dr Ismail Ibrahim, berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Mencevax itu dibuat selepas mengambil kira maklumat Bahagian Kawalan penyakit dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan.

Lampiran 4 Imbuhan meN…kan dalam Petikan Vaksin Mencevax

256 in - Kementerian Kesihatan **menyediakan** lebih 110,000 vaksin jenam BHLR27 257 negara ini yang berhasrat **menunaikan** haji di Makkah, bulan depa BHLR27 258 ak akan menghadapi masalah **mendapatkan** vaksin itu dari hospital a BHLR27 259 di. "Kerajaan Arab Saudi **mewajibkan** bakal haji dari seluruh du BHLR27 260 suki negara terbabit untuk **mengerjakan** haji atau umrah. "Saya s BHLR27 261 pemberita demikian selepas **merasmikan** bangunan Persatuan Keturun BHLR27 262 klinik kerajaan tidak akan **mengenakan** bayaran terhadap bakal haj BHLR27 263 ah Majlis Fatwa Kebangsaan **memutuskan** hanya vaksin meningococcal BHLR27 264 oleh umat Islam yang mahu **mengerjakan** haji dan umrah. Ini kera BHLR27 265 brahim, berkata keputusan **menghalalkan** penggunaan vaksin Menceva BHLR27 266 jenama yang tidak langsung **menggunakan** sumber babi iaitu Mencevax BHLR27

Lampiran 5 Contoh Imbuhan meN…kan dalam Korpus Berkomputer 8507 s sebarang bentuk kegiatan melalaikan. Banyak ayat al-Quran dan BHLR68 7382 enukarkan namanya agar ia melambangkan agensi perjalanan yang be BHLR61 7049 rian republik itu yang melambat-lambatkan penyelesaian kebuntuan BHLR59 8188 nah Darus Peserta kursus melambungkan topi masing-masing ke uda BHLR66 5805 n Laden selama 76 hari, AS melancarkan 4,700 serangan udara menga BHLR52 4486 gugut peminjam yang gagal melangsaikan hutang. Golongan berpen BHLR44 8209 enganjurnya, DBP, berjaya melangsungkan tiga acara deklamasi puis BHLR66 4975 -anak mereka sudah berjaya melanjutkan pelajaran dalam pelbagai b BHLR47 3733 u. Islam Online hari ini melaporkan, walaupun mereka tidak men BHLR37

26

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 27

Lampiran 6 a)

Bentuk atau varian imbuhan meN...kan

Me...kan 7384 fail meja tahun depan bagi melicinkan urusan pentadbiran kerajaa BHLR62 8231 hairan dalam hatiku sebab melihatkan hal adat orang-orang kita BHLR67 2153 sih mempunyai ruang untuk melonggarkan lagi dasar kewangannya ji BHLR20 6181 nilai estetikanya. Mereka melontarkan idea semahu-mahunya tanpa BHLR54 3033 ukan suatu perbuatan iaitu meluluskan ujian penerimaan talian pe BHLR30 5596 an ke atas Iraq bukan saja melumpuhkan ekonomi Baghdad malah menc BHLR50 Mem...kan 3287 a krisis dalaman MTUC yang membabitkan Zainal. Saya tak mahu memb BHLR33 3500 Andi Samsam Nganro ketika membacakan keputusan itu hari ini. BHLR35 7300 pada tahap maju. Pengkaji membahagikan tamadun kepada dua penger BHLR61 1063 biologi Amerika dan Kanada membahaskan cadangan mengadakan uji ka BHLR10 5078 gori ahli falak. Tabiat membandingkan takwim hijri dengan takwi BHLR47 4033 hthaleneacetate). Lebih membanggakan ialah Dr Mohd Zobir juga BHLR41 Men...kan 6066 berdua sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang memelihara da BHLR53 2821 m 4.30 pagi dalam keadaan mencurigakan dan mengarahkan pemandu l BHLR28 3787 indakan agresif yang boleh mencetuskan suasana tidak seimbang, se BHLR38 2688 K sahaja Allah swt selesai menciptakan Adam daripada tanah, lalu BHLR26 4198 ya berfikiran positif dan mendaftarkan anak mereka supaya mereka BHLR42 8348 ? Ada juga peniaga yang mendagangkan barangan yang tidak sama BHLR67

Meng...kan 8555 ku penganjur utama majlis menggabungkan silat dan puisi untuk tig BHLR69 4108 eka mempunyai sebab untuk menggagalkan aspirasi kebangsaan. Di BHLR41 5287 uk Dr Abdul Latif. Beliau menggalurkan keterlibatan Ismail dalam BHLR49 7139 ang penuh pengajaran tadi menggambarkan ajaran Islam begitu menye BHLR60 2489 jukan bangsa tetapi bukan menggantikan bahasa sendiri sebagai ba BHLR24 8569 puisi pilihannya ternyata menghiburkan. Begitu juga dengan perse BHLR69 Menge...kan 2475 rumah. Dia berhajat untuk mengahwinkan anak gadis itu dengan ana BHLR62

27

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 28

2435 -Bangsa bersatu (PBB) yang mengaitkan Barisan Nasional (BN) deng BHLR24 3401 a. "DBP turut berusaha mengetengahkan bakat dan potensi cendek BHLR34 2017 tengah hari. "Saya boleh mengesahkan tidak bersama dia (Tuan Mo BHLR19 5444 ivasi bagi setiap individu mengamalkan tanggungjawab masing-masin BHLR49 6866 kaan kota Makkah, baginda mengampunkan dan membebaskan golongan BHLR58 Meny...kan 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 6170 yu', untuk mewujudkan atau menyalakan api itu. Jadi maksud met BHLR54 4144 g berpejabat di Arab Saudi menyalurkan bantuan kewangan kepada al BHLR41 3083 Sebelum ini mereka mahu menyisihkan Rusli Tambi daripada mendu BHLR31 6580 barang bantahan atau tidak menyuarakan bangkangan negara itu kepa BHLR56 415 Abas dan Balasandran juga menyarankan supaya guru yang berkelulu BHLR62

b)

Hukum p → m, t → n, k → ng dan s → ny.

p→m 7135 i khalifah Allah yang akan memantulkan nilai kebaikan dan kebajik BHLR60 8032 a. Masalah isu harga air memaparkan dengan begitu jelas isi ha BHLR65 2307 FMG yang bertanggungjawab memasarkan rangkaian telefon bimbit S BHLR22 5666 kukan secara intensif bagi memastikan 20 tadika lain turut mener BHLR51 6600 n, pasukan Indonesia gagal mematahkan hujah berhubung isu berken BHLR56 6773 t-turutan tetapi ini tidak memenatkan Perdana Menteri atau menje BHLR57 6330 perangkap keagamaan' yang memenjarakan sebahagian besar umat (Mu BHLR55 4344 Kebudayaan Kebangsaan bagi mementaskan Muzika Uda dan Dara yang m BHLR43 7546 uskan secara berkesan dan mementingkan alam sekitar boleh menimb BHLR62 3688 ng untuk disoal siasat dan memerlukan Baghdad menyediakan kemuda BHLR37 t→n 2223 ng, berkata keputusan yang menamatkan pertikaian Jakarta-Kuala L BHLR21 5350 m diri kita, kita haruslah menambahkan ilmu di dada. Minda kita a BHLR49 4802 n, ceti atau wakilnya akan menampalkan salinan kad pengenalan pem BHLR45 4345 n Muzika Uda dan Dara yang menampilkan Ahmad Yatim sebagai Uda, m BHLR43 4228 ng, tetapi lebih bertujuan menanamkan sifat patriotisme, perpadu BHLR42 4892 akan puasa selepas Ramadan menandakan diterimanya puasa Ramadan. BHLR46 6991 ah bersabda: Sesiapa yang menanggalkan tangan dari bai'ah untuk BHLR59 1512 utup kelemahannya apabila menangguhkan pelaksanaan Enakmen Kesal BHLR14 3109 pembuatan Malaysia supaya menawarkan biasiswa kepada pelajar as BHLR31 8246 nikah. Lalang biak merata menarikan mimpi liarku kerbau balar BHLR67 k → ng

28

Pengajaran Bahasa Berbantukan Korpus Berkomputer| 29

4893 ya. Sebahagian orang bijak mengatakan: "Pahala amal kebaikan ada BHLR46 2858 , 2002 menjadi tahun yang mengecewakan bagi pasaran ekuiti meski BHLR28 3903 ah yang dilaksanakan ialah mengecilkan kumpulan daripada kira- ki BHLR39 4204 Jabatan Imigresen turut mengecualikan bayaran ke atas perkhidma BHLR42 5974 uk memecahbelahkan selain mengelirukan rakyat padahal khutbah se BHLR53 7627 idikan Guru (BPG) selesai mengelolakan empat kursus asas untuk m BHLR63 2151 15 hari itu, polis trafik mengeluarkan 110,704 saman dengan kesa BHLR20 2424 pasaran berharap aktiviti mengemaskan akaun akan berterusan sehi BHLR24 5414 at pujian kerana ia mampu mengembalikan keamanan di wilayah yang BHLR49 5925 ntuk mengubat. Ibn Sina mengembangkan ilmu psikologi dalam peru BHLR53 s → ny 8585 kita tidak perlu kesal dan menyalahkan sesiapa berkenaan setiap k BHLR69 4960 an tempatan tidak berminat menyalurkan pinjaman kepada peniaga wa BHLR46 5290 dunia Melayu. Malah beliau menyamakan konsep dunia Melayu dalam BHLR49 1886 rung membunuh diri dengan menyambungkan paip getah dari ekzos ke BHLR17 6979 o Abdullah Tuanku Bainun menyampaikan anugerah Ijazah Kehormat BHLR59 8189 baru-baru ini. Fauziah menyandarkan pengalaman kerjayanya dal BHLR66 3050 ukainya. IMF sebelum ini menyarankan supaya Malaysia mempunyai BHLR31 6150 au banyak hujan yang boleh menyebabkan baja dilarikan hujan. Pe BHLR54 4417 isabitkan bersalah apabila menyerahkan zakat fitrah diri atau ora BHLR43 7911 ri, 3 Disember lalu, untuk menyerapkan 126,000 pelajar sekolah ag BHLR64

29

Psikolinguistik| 1

UNIT 2 PSIKOLINGUISTIK

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. menjelaskan definisi psikolinguistik, 2. menerangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama; dan 3. menghuraikan teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama.

2.0

PENGENALAN

Bidang ini diperkenalkan dengan tujuan melihat cara proses pemerolehan bahasa kanak-kanak berlaku, terutamanya pada peringkat awal kanak-kanak dan sekolah rendah. Pada peringkat sekolah rendah, pemerolehan bahasa kanak-kanak perlu diberi perhatian yang serius. Ini kerana pada tahap inilah kanakkanak mula mempelajari kemahiran bahasa seperti ejaan, sebutan dan bacaan. Kegagalan guru memberikan perhatian yang serius terhadap pemerolehan bahasa kanak-kanak mungkin akan menyebabkan kanak-kanak menghadapi masalah buta huruf, pertuturan dan menulis. 2.1

Definisi Psikolinguistik

Psikolinguistik merupakan bidang antara disiplin, iaitu antara psikologi dan linguistik. Psikologi adalah satu bidang ilmu yang menumpukan pengkajian kepada dua perkara utama, iaitu yang berkaitan dengan jiwa manusia (akal budi) dan perilaku atau tingkah laku manusia. Linguistik pula ialah bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik. Menurut Aitchison (1978), “psikolinguistik boleh ditakrifkan sebagai kajian tentang bahasa dan akal budi. Ilmu ini menyelidik apa-apa yang berlaku dalam akal budi manusia apabila seseorang memperoleh, memahami, menghasilkan dan menyimpan unsur-unsur kebahasaan.”

AKTIVITI 2.1 Sila berbincang dengan rakan.

Psikolinguistik| 2 1. Takrifan psikolinguistik yang mengaitkan psikologi sebagai satu disiplin dan linguistik sebagai satu disiplin yang lain. 2. Kepentingan psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 2.2

Pemerolehan Bahasa Pertama

Kajian saintifik dalam bidang pemerolehan bahasa telah dimulakan sejak kurun ke-16, iaitu dimulakan oleh Tiedmann, seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1787. Charles Darwin pengasas teori evolusi turut menjalankan kajian dalam bidang pemerolehan bahasa iaitu pada tahun 1877, dan diikuti oleh kajian Preyer pada tahun 1882. Terdapat dua teori utama di barat yang menjelaskan cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. Kedua-dua teori tersebut ialah pertamanya teori Behaviorisme (Perlakuan) dan keduanya teori Mentalisme (Kognitif). 1. Teori Behaviorisme Dalam ilmu psikolinguistik, terutama berkaitan dengan konsep pemerolehan dan pembelajaran bahasa, terdapat satu teori khusus iaitu dikenali sebagai Teori Pelaziman. Teori Pelaziman terbahagi kepada dua jenis utama, iaitu Pelaziman Klasik (oleh Pavlov dan Watson) dan Pelaziman Operan (oleh Thorndike dan Skinner). Teori Pelaziman Klasik

Ivan Petrovich Pavlov Teori ini dipelopori oleh Ivan Petrovich Pavlov (1849 – 1936) iaitu seorang sarjana Rusia. Teori ini menekankan sifat behavior atau tabiat semula jadi. Teori ini menekankan pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku. Dalam bentuk pendekatan behavioral, tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran. Pembelajaran memerlukan penyusunan rangsangan

Psikolinguistik| 3 (stimulus) dalam persekitaran supaya pelajar dapat memberikan respons dan diberikan pengukuhan atau peneguhan. Bagi mengkaji tabiat manusia, Pavlov telah memilih seekor anjing untuk melaksanakan kajian beliau. Anjing tersebut dikurung di dalam satu kandang khas dengan kelengkapan loceng. Lihat rajah di bawah untuk menggambarkan suasana kajian tersebut.

Bagaimana kajian ini dilaksanakan? 1. Anjing memberikan respons iaitu mengeluarkan air liur setiap kali diberikan makan. (lihat rajah di bawah) 2. Loceng dibunyikan, tetapi anjing tidak memberi sebarang respon (tidak mengeluarkan air liur). 3. Loceng dibunyikan dan makanan diberikan kepada anjing. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur. 4. Loceng dibunyikan tanpa makanan. Anjing memberikan respons dengan mengeluarkan air liur. Anjing terangsang bahawa setiap kali loceng dibunyikan, makanan akan diberikan. Kajian ini membuktikan bahawa Tindak Balas akan terhasil akibat Rangsangan.

Psikolinguistik| 4

Konsep Penting Teori Pelaziman Klasik 1. Generalisasi Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Contohnya, Kamal menjadi risau setiap kali ujian Matematik akan diadakan. Kamal juga menjadi risau setiap kali ujian Fizik akan diadakan, kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Oleh itu kerisauan dalam satu mata pelajaran (Matematik) telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (Fizik). 2. Diskriminasi Dikriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak bagi rangsangan yang lain. Dalam kajian terhadap anjing, didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja, tetapi tidak pada bunyi selain loceng. Dalam kes Kamal, Kamal tidak akan menjadi risau jika mengambil ujian Geografi atau ujian Sejarah, kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut amat berbeza berbanding mata pelajaran Sains. 3. Penghapusan Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Dalam kajian Pavlov, bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tak terlazim (daging). Dalam hal ini, lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan.

Psikolinguistik| 5 Rumusan:

Teori Pelaziman Operan Teori Pelaziman Operan adalah penerusan daripada Teori Pelaziman Klasik. Teori ini dipelopori oleh Thorndike (1874 – 1949) dan Skinner (1904 – 1990).

Thorndike (1874 – 1949) .

Thorndike

Psikolinguistik| 6

Thorndike berpendapat bahawa: •

Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat.Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu pembelajaran manusia.Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara rangsangan dan gerak balas.Motivasi, ganjaran dan denda amat penting dalam proses pembelajaran.Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Teori R-G.(Rangsangan dan Gerak balas)Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike iaitu : 1) Hukum Kesediaan (HK) 2) Hukum Latihan dan (HL) 3) Hukum Kesan (HK)

Beliau menggunakan seekor kucing sebagai bahan kajian beliau. Perhatikan grafik di bawah.

Bagaimana kajian ini dilaksanakan?   

Kucing diletakkan di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar. Kucing melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar – Kaedah cuba jaya. Pelbagai reaksi : apabila terpijak selak pintu, sangkar itu terbuka.

Psikolinguistik| 7 

Kucing tersebut akan melakukan kaedah cuba jaya sekiranya dikurung semula ke dalam sangkar itu.

Prinsip Pelaziman Operan (Thorndike) 

Prinsip Kesediaan Kesediaan dari segi psikomotor, efektif, kognitif sebelum boleh belajar.Prinsip Latihan Latihan yang diulang-ulang untuk tingkatkan kemahiran.Prinsip Kesan Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara ransangan dan gerak balas.

Skinner (1904 – 1990)

Burrhus Frederic Skinner Seorang lagi tokoh terpenting dalam teori Pelaziman Operan ialah Skinner. Nama penuh belia ialah Burrhus Frederic Skinner (20 Mac 1904 – 18 Ogos 1990). Beliau merupakan behavioris Amerika, penulis, pencipta, ahli falsafah sosial dan penyair. Beliau ialah seorang Profesor Psikologi di Universiti Harvard dari 1958 sehingga persaraan beliau pada tahun 1974. Skinner mencipta teori Pelaziman Operan, inovasi falsafah sains yang dikenali sebagai radikal behaviorisme, dan mengasaskan sekolah sendiri tentang penyelidikan uji kaji psikologi-analisis uji kaji dan tingkah laku. Analisis tingkah laku manusia yang berakhir dengan Perlakuan Lisan, yang baru-baru ini telah menyaksikan pengaruh yang besar dalam bidang psikologi dan pendidikan.

Psikolinguistik| 8

Beliau mencipta perakam kumulatif untuk mengukur kadar maklum balas sebagai sebahagian daripada kerja-kerja beliau yang sangat berpengaruh. Pada bulan Jun, berdasarkan kaji selidik 2002, Skinner telah disenaraikan sebagai ahli psikologi yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Beliau seorang penulis prolifik yang menerbitkan 21 buku dan 180 artikel. Teori Pelaziman Operan (Skinner) Menurut Skinner (1953) kajiannya menunjukkan pelaziman operan organisma bertindakbalas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran. Pelaziman operan meningkatkan kebarangkalian pengulangan sesuatu gerak balas. Peneguhan biasanya dapat menambahkan kebarangkalian gerak balas yang akan berlaku. Perlakuan harus diperhatikan dalam jangka masa yang panjang dan membentuk perlakuan yang kompleks daripada perlakuan yang mudah.

Bagaimana kajian ini dilaksanakan? Skinner telah menggunakan seekor tikus putih sebagai bahan kajian beliau. Perhatikan grafik di bawah ini.

Implikasi penting yang diperoleh melalui kajian ini ialah: 

Tingkah laku binatang di dalam kotak boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatikan dan direkod.

Psikolinguistik| 9  

Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti P&P di dalam bilik darjah. Teori pelaziman operan boleh diperkuat dan dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerakbalas itu ditunjukkan.

Prinsip yang terhasil ialah: 

Pengukuhan Positif Pengukuhan positif memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan diulangi atau diperkuatkan lagi. Contoh: Perlakuan Positif

Akibat/kesan

Murid menghasilkan karangan Guru memuji murid yang bermutuMurid akan menghasilkan lebih banyak karangan yang bermutu

Pengukuhan Negatif Pengukuhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Contoh: Perlakuan Negatif

Akibat/kesan

Murid tidak memberi perhatian Guru tidak menegur murid terhadap P&P di dalam kelasTingkah laku Masa Hadapan

Tingkah laku Masa Hadapan Murid semakin tidak memberi perhatian terhadap P&P guru.

Dendaan Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Tegasnya, dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut.

RUMUSAN TEORI BEHAVIOURISME Menurut ahli-ahli teori ini, sesuatu tabiat boleh dilazimkan menerusi proses latih tubi, iaitu memberikan rangsangan-rangsangan tertentu kepada organisma dan mendapatkan gerak balas atau tindak balas tertentu kepada organisma secara berulang-ulangan. Teori ini juga menekankan konsep ganjaran iaitu apabila sesuatu organisma/individu berjaya melakukan apa-apa yang diminta (seperti mengeja/mengira), maka ganjaran pelbagai bentuk seperti pujian atau hadiah akan diberikan kepada individu tersebut. Konsep ini boleh dilihat melalui kajian Pavlov terhadap anjing atau tikus di dalam sangkar.

Psikolinguistik| 10 Berdasarkan teori ini, pemerolehan bahasa kanak-kanak boleh dilakukan dengan cara latih tubi atau diulang-ulang. Misalnya murid-murid sekolah rendah atau awal kanak-kanak, tidak dapat mengenali huruf-huruf vokal dan konsonan bahasa Melayu. Bagaimanapun jika proses latih tubi dilakukan, maka kanak-kanak tersebut akan dapat mengenal dan mengingat kesemua huruf tersebut. Pendekatan latih tubi banyak dilakukan di peringkat sekolah rendah terutama dalam proses mengeja/membaca dan menulis. Kaedah abjad yang dilakukan di sekolah rendah menekankan pada peringkat paling awal murid dikehendaki menghafal kesemua dua puluh enam huruf daripada a hingga z. Kemudian guru menggabungkan huruf konsonan dan vokal untuk membentuk pelbagai suku kata. Misalnya, sa+ya =saya, ma+kan=makan, a+yam=ayam, na+si=nasi dan sebagainya. Murid dikehendaki membaca /mengeja suku kata ini dalam kumpulan besar, kumpulan kecil dan juga individu. Selepas murid-murid dilatih tubi membaca suku kata-suku kata yang pelbagai, guru akan mencantumkan pula sukukata-sukukata tadi menjadi perkataan mudah seperti saya, makan, nasi, ayam dan sebagainya. Kemudian guru akan mengajar pula membaca frasa (rangkai kata) dan seterusnya ayat. Semua peringkat pengajaran yang dilalui oleh murid adalah menggunakan konsep latih tubi, dan ganjaran diberikan di mana sesuai atau perlu. 1. Rangsangan

Guru menyediakan BBM untuk menarik perhatian murid.

2. Gerak Balas

Murid yang terangsang dengan BBM akan memberi respon (misalnya perhatian sepenuhnya terhadap P&P)

3. Pengulangan/Latih tubi

Pengulangan P&P boleh dilakukan jika murid belum menguasai P&P tersebut.

4. Peneguhan

Berlaku apabila murid sudah menguasai P&P atau objektif tercapai.

5. Ganjaran

Ganjaran dalam pelbagai bentuk seperti pujian, hadiah dan sebagainya.

2. Teori Mentalisme Teori ini telah diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an. Aliran teori ini telah memainkan peranan yang besar dalam ilmu linguistik termasuklah aspek pemerolehan bahasa kanak-kanak. Proses pemerolehan bahasa pertama memperlihatkan banyak perkara yang menakjubkan. Sistem-sistem bahasa, iaitu fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik dikuasai dengan pantas oleh kanak-kanak walaupun pengajaran formal pada keseluruhannya tiada. Fakta-fakta ini menyebabkan ramai penyelidik bahasa membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak telah dilengkapi dengan alat khas semasa

Psikolinguistik| 11 mereka lahir ke dunia. Mereka percaya bahawa proses penguasaan bahasa pertama tidak daripada kosong tetapi apa-apa yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak hanyalah mengadaptasikan prinsip atau aturan rumus nahu semula jadi (innate grammar) yang telah sedia ada dalam otak mereka dengan ciri-ciri dan sistem linguistik bahasa ibunda mereka. Menurut teori ini, proses pemerolehan bahasa adalah mudah dan tidak memerlukan latih tubi sebagaimana yang ditegaskan oleh aliran Behaviorisme. Kanak-kanak dapat menguasai pelbagai rumus nahu bahasa ibunda dengan mudah adalah disebabkan oleh kewujudan alat pemerolehan bahasa semula jadi dalam otak mereka. Perkara yang dilakukan oleh kanak-kanak bukanlah mempelajari sistem-sistem bahasa pertama, tetapi merupakan proses menyesuaikan (adaptasi) pengetahuan bahasa semula jadi yang berada dalam otak dengan sistem-sistem bahasa pertama mereka. Dengan kata lain, alat pemerolehan bahasa membantu kanak-kanak dalam usaha memahami pelbagai konsep yang berada dalam persekitaran mereka. Teori ini juga menekankan konsep nahu universal iaitu semua manusia tanpa mengira bangsa sudah memiliki set bahasa dalam otak mereka sejak dilahirkan. Mereka menegaskan bahawa banyak bahasa memiliki sifat universal, misalnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris memiliki sistem nahu yang sama, iaitu SKKO (subjek-kata kerja-objek). Sifat keuniversalan ini memperkukuh lagi hujah mereka bahawa semua manusia sudah memiliki rumus bahasa dalam otak sejak dilahirkan. Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa ibunda mereka, mereka hanya perlu mengadaptasikan rumus dengan apa yang didengar dan dipelajari. Situasi ini juga membolehkan seseorang kanak-kanak berlainan bahasa dapat menguasai bahasa lain jika mereka berada atau dipelihara sejak kecil dalam situasi bahasa lain. Contohnya, seorang bayi berbangsa Jepun jika dipelihara keluarga angkatnya di Arab Saudi, maka bayi tadi apabila dewasa akan berbahasa Arab dan tidak boleh atau tidak akan tahu berbahasa Jepun. Hal ini berlaku kerana dalam otak bayi tadi sudah ada set bahasa sejagat atau universal yang memudahkannya mengadaptasikan bahasa-bahasa lain. Teori Kognitif Piaget Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget, kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1. Skema Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Contohnya, sewaktu dilahirkan, bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap, memandang, mencapai, merasa, memegang, serta menggerakkan tangan dan kaki. Bagi gerakan memegang, kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. Oleh itu, bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh, jari ibu. Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya.

Psikolinguistik| 12

2. Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperoleh dengan skema yang sedia ada. Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperoleh. Contohnya, seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Oleh itu, kanak- kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekali gus merasanya. Melaluinya, kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baharu baginya berkenaan "sebiji epal". 3. Akomodasi Merupakan suatu proses tentang struktur kognitif yang mengalami perubahan. Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baharu yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. Contohnya, kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baharu dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. 4. Adaptasi Adaptasi merupakan satu keadaan yang wujud keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan tentang apa-apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran.

Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul pada tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. Menurut beliau lagi, perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut, kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. Oleh yang demikian, beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur. Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah : Tahap 1: Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap 2: Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap 3: Operasi Konkrit (7 hingga 11 tahun) Tahap 4: Operasi Formal (11 tahun hingga dewasa)

Psikolinguistik| 13

TAHAP 1: SENSORIMOTOR (DARI LAHIR - 2 TAHUN) Pada tahap ini, bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat, menyentuh, dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan, 1974). Dalam perkembangan sensorimotor ini, terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu. a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran, penyusunan, gerakan tangan (genggaman dan sebagainya), penyesuaian, pandangan, pergerakan mata dan sebagainya. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan adalah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. Bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. Pada tahap ini, pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan pada tahap pertama. Dengan itu, tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baharu. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. Jika mendengar sesuatu bunyi, bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. Contohnya, sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan, dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Pada tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan dan pemerhatian yang lebih. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. Pada waktu ini, bayi boleh membuat tanggapan tentang objek dalam tangannya. Contohnya, bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Reaksi koordinasi dikatakan sebagai masa pengukuhan iaitu keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. Pada tahap ini, perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai berada pada tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. Bayi sudah

Psikolinguistik| 14 mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. Contohnya, apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan, ia akan berbunyi. e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini, penemuan makna baharu melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. Hal ini, bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. di tahap ini, bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. Contohnya, kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental iaitu kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. Pada ketika ini, kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. Kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga.

TAHAP 2: PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget, perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol dalam permainan, contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Namun begitu, dari segi kualiti, pemikiran kanak-kanak masih lagi pada tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. Contohnya, pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana, di dunia ini, keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu:   

Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. Melalui latihan yang diulang-ulang, rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku.

Selain itu, Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan, ingatan dan bayangan. Pengamatan merupakan suatu proses iaitu kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. Sementara, ingatan pula ialah satu proses pembinaan, pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu.

Psikolinguistik| 15 Manakala, bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik, selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. Bagi tahap ini, Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Pada tahap pra-konseptual, kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. Hal ini kerana, mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. Kecerdasan pada tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku, tegang, ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu 'egocentrism', 'konsep sebab-akibat', 'peningkatan perolehan bahasa' dan 'pembentukan identiti diri'. Satu lagi kekurangan pada tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan; iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah, isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. TAHAP 3: OPERASI KONKRIT ( 7 - 11 TAHUN) Tahap ketiga Piaget ini dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. Mereka faham akan konsep-konsep nombor, berat, susunan dan padatan. Mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. Walau bagaimanapun, kanakkanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan, ketuhanan, makna hidup dan sebagainya. Mereka hanya memahami konsepkonsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan, tumbuhan dan sebagainya.

Psikolinguistik| 16 Dengan itu, Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi terhadap objek lain tetapi tidak boleh beroperasi terhadap operasi atau proses pemikirannya sendiri. TAHAP 4: OPERASI FORMAL (11 tahun ke atas) Pada tahap ini kanak-kanak berkebolehan untuk memikirkan beberapa pertimbangan bagi satu satu masalah. Mereka berupaya untuk berfikir secara abstrak. Justeru, mereka boleh menyelesaikan masalah kompleks dan berbentuk hipotetikal yang melibatkan operasi abstrak. Dari segi pemerolehan bahasa, kanak-kanak pada tahap ini sudah boleh menulis frasa-frasa dan juga karangan yang ringkas. Maknanya otak kanak-kanak sudah boleh beroperasi hampir sepenuhnya dari segi keupayaan berbahasa.

AKTIVITI 2.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama.

RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara teorinya cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama J mereka. Pemerolehan bahasa perlu diberikan penekanan supaya tidak timbul masalah buta huruf apabila murid-murid memasuki alam sekolah menengah.

KATA KUNCI 1. Akal budi 2. Rumus nahu 3. Nahu universal

4. Modifikasi 5. Akomodasi 6. Egocentrism

PENILAIAN KENDIRI 1. 2. 3. 4. 5.

Jelaskan peranan teori psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Terangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama. Bezakan antara teori behaviorisme dan teori mentalisme. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori behaviorisme. Nyatakan teori-teori yang terdapat dalam teori mentalis.

Psikolinguistik| 17

RUJUKAN Abu Zahari Abu Bakar. (1988). Memahami Psikologi Pembelajaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Ab. Fatah Hasan. (1992). Penggunaan Minda Yang optimum Dalam Pembelajaran. Johor Baharu:UTM. Amir Awang. (1986).Teori-teori Pembelajaran: Petaling Jaya: Fajar Bakti. Azlina Abu [email protected] Mohd. (2002). Psikologi Personaliti Individu. Shah Alam. Karisma Publications Sdn. Bhd. Mohd Salleh Lebar. (1999). Memahami Psikologi. Kuala Lumpur: Thinker Library’s.

Sistem Ejaan dan Sebutan |1

UNIT 3 SISTEM EJAAN DAN SEBUTAN

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. 2. 3. 4.

3.0

menjelaskan sistem ejaan bahasa Melayu; membezakan jenis bunyi vokal, konsonan dan diftong; menghuraikan sistem sebutan baku bahasa Melayu; dan mengaplikasikan sebutan baku dalam urusan rasmi.

PENGENALAN

Sebelum kita meneliti sistem ejaan dan sebutan bahasa Melayu, wajar kita meneliti terlebih dahulu sejarah ringkas sistem ejaan bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah mengguna pakai beberapa sistem ejaan misalnya sistem ejaan Kuno dan Pallava (pengaruh India), tulisan Jawi (pengaruh Arab), dan tulisan Rumi (pengaruh Eropah). Sistem ejaan Rumi diguna pakai sehingga ke hari ini. Sistem Ejaan Rumi mula diperkenalkan oleh pihak Inggeris yang menyusun aturan ejaan Rumi berdasarkan kaedah transliterasi daripada ejaan Jawi pada pertengahan abad ke-19. Sistem transliterasi huruf Jawi kepada huruf Rumi menurut kaedah bahasa Inggeris yang diiktiraf sebagai sistem ejaan Rumi bagi kegunaan rasmi dalam urusan kerajaan Malaya pada masa itu antaranya termasuklah Ejaan Rumi Negeri-negeri Selat (dilaksanakan pada tahun 1878), Ejaan Rumi Maxwell (dilaksanakan pada tahun 1882) dan Ejaan Rumi Swettenham (1881).

Sistem Ejaan dan Sebutan |2

Tulisan Pallava Tulisan Jawi Pada tahun 1902, perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri-negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R.J. Wilkinson, Nazir Sekolah-sekolah pada masa itu. Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum.

3.1

Sistem Ejaan Bahasa Melayu

Pada masa kini, bahasa Melayu mengguna pakai dua jenis tulisan iaitu tulisan Rumi dan Tulisan Jawi. Tulisan Jawi berasaskan huruf Arab alif-ba-ta, dan tulisan Rumi berasaskan huruf Roman a-b-c. Aturan ejaan bagi Tulisan Jawi yang digunakan dalam bahasa Melayu sekarang ialah Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang disahkan penggunaannya bermula pada tahun 1996. Tulisan Rumi yang digunakan dalam bahasa Melayu masa kini ialah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Sistem ini merupakan aturan ejaan Rumi bersama bagi bahasa Melayu di

Sistem Ejaan dan Sebutan |3

Malaysia dan bahasa Indonesia, iaitu sistem yang berasaskan aturan ejaan yang dirumuskan oleh Jawatankuasa Ejaan (Rumi) Bersama pada tahun 1967. Dokumen yang menjadi rujukan rasmi tentang Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) termasuklah penerbitan-penerbitan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka anataranya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia (1975, edisi kedua 1987), Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (1975, edisi semakan 1991), Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1981, edisi kedua 1988), Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu (1996), Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu (1994), Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu (1996), Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan (1986, edisi kedua 1987, edisi ketiga 1993), Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu (1996) dan Daftar Kata Bahasa Melayu, Jilid I (A-K) dan Jilid II (L-Z) (2001).

Rajah: Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai badan bertanggungjawab dalam hal-ehwal Bahasa Melayu di Malaysia.

3.1.1

Bunyi dan Huruf

Terdapat tiga kategori bunyi bahasa Melayu iaitu: (i)

Huruf vokal: a, e, i, o, u

Sistem Ejaan dan Sebutan |4

(ii) (iii)

Huruf diftong: ai, au, oi Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal

(i)

Huruf Vokal  Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard. Huruf-huruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a, e, i, o, u seperti dalam rajah di bawah. Huruf a

Fonem [a]

di depan api

di tengah tadi

di belakang kata

e

[ə] [e]

emak enak

petang becak

imperialisme tauge

i

[i]

ikan

simbah

pagi

o

[o]

oleh

kota

pidato

u

[u]

usah

cuba

paku

(ii)

Huruf Diftong 

Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. Dalam bahasa Melayu, terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal iaitu ai, au, dan oi.

Bunyi /ai/

Huruf ai

di depan aising

di tengah ghairah trailer

di belakang pandai

/au/

au

aurat auditorium

saudara

harimau

oidium

boikot

amboi

/oi/

oi

Sistem Ejaan dan Sebutan |5

(iii)

Huruf Konsonan 

Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf, seperti rajah di bawah:

Bunyi /b/

Huruf b

di depan bahasa

di tengah sebut

di belakang adab

/c/

c

cakap

kaca

Mac

/d/

d

dua

ada

abad

/f/

f

fakir

tafsir

maaf

/g/

g

guna

tiga

beg

/ğ/

gh

ghaib

maghrib

mubaligh

/h/

h

hari

saham

tuah

/j/

j

jalan

manja

kolej

/k/

k

kami

paksa

katak

/x/

kh

khusus

akhir

tarikh

/l/

l

lekas

alas

kesal

/m/

m

maka

kami

diam

/n/

n

nama

anak

daun

/ŋ/

ng

ngilu

angin

pening

/ń/

ny

nyata

hanya

-

/p/

p

pasang

apa

siap

Sistem Ejaan dan Sebutan |6

/q/

q

Quran

wuquf

buraq

/r/

r

raih

bara

putar

/s/

s

sampai

asli

lemas

/ś/

sy

syarat

isytihar

Quraisy

/t/

t

tali

mata

rapat

/v/

v

vitamin

universiti

-

/w/

w

wanita

hawa

-

/y/

y

yang

payung

-

zaman xenon

lazat -

lafaz -

/z/

(i) (ii)

z x

AKTIVITI 3.1 Pada pendapat anda, bagaimanakah cara membunyikan kata pinjaman bahasa Inggeris seperti bank, universiti, teknologi dan sebagainya?

3.1.2

Struktur Suku Kata

Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal. Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan. (Pada contoh berikut, V = huruf vokal, K = huruf konsonan). 

Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata:

Sistem Ejaan dan Sebutan |7

i. ii. iii. iv  i. ii. iii. iv. v. vi. vii. 

V VK KV KVK

a-nak, e-kor, ka-e-dah, ba-u er-ti, om-bak, ma-in, ga-ul ra-kit, to-lak, tem-ba-kau, i-bu pin-tu, pe-ker-ti, hi-lang, be-lum

Di samping itu, bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK

pra-ja, kri-tik, in-fra, ga-tra. blok, trak-tor, prak-tis, stan-dard eks teks, kon-teks, am-bu-lans, bank kom-pleks stra-te-gi, skru struk-tur, in-struk-tur, skrip

Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut:

a. Jika di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan, pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. Misalnya: ma-in, sa-at, bu-ah, li-ar b. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. Misalnya: a-nak, ba-rang, su-lit, la-wan, a-syik, ke-nyang, a-khir, i-sya-rat, sa-ngat c. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, kecuali gabungan huruf konsonan, pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu. Misalnya: man-di, som-bong, swas-ta, mut-lak, Ap-ril d. Jika di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih, pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. Misalnya:

Sistem Ejaan dan Sebutan |8

kon-tra, ul-tra, in-fra, sang-gul, ang-klung, ikh-las, isy-tihar, maghrib 3.2

Sebutan Baku Bahasa Melayu

Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. Antara aktiviti atau kegiatan yang ditakrifkan formal ialah pengajaran dan pembelajaran, ucapan, pidato, ceramah, mesyuarat, wawancara, siaran melalui media elektronik dan sebagainya yang disampaikan dalam situasi rasmi. Perancangan pembakuan sebutan bahasa Melayu menjadi salah satu objektif Dewan Bahasa dan Pustaka, sebagaimana yang termaktub dalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959. Matlamat pembakuan sebutan bahasa Melayu adalah untuk menyeragamkan cara penyebutannya. Secara khusus, pembakuan sebutan bertujuan untuk: i.

Mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal.

ii.

Meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu baku dalam kalangan semua pengguna BM.

iii.

Memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu, iaitu supaya sistem sebutan menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa, kosa kata, sistem ejaan, dan laras bahasa.

iv.

Secara khusus untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur, dan mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat dalam pengajaran dan pemelajaran di peringkat sekolah.

3.2.1

Prinsip umum

Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. Dengan perkataan yang lain prinsip sebutan baku menekankan prinsip “disebut sebagaimana dieja dan dieja sebagaimana disebut”. i.

Ketepatan sebutan

Sistem Ejaan dan Sebutan |9

   

ii.

Setiap huruf, sama ada dalam ejaan Jawi atau Rumi hendaklah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkannya. Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola suku kata), sama ada kata dasar atau kata terbitan. Nada suara yang digunakan semasa bercakap hendaklah ditentukan berdasarkan jenis dan bentuk ayat dalam bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan. Terdapat kekecualian cara penyebutan bagi beberapa kata tertentu, seperti kata rai dan linguistik.

Suku kata  Prinsip suku kata sebutan baku ialah semua pola suku kata bahasa Melayu wajib dibunyikan berdasarkan huruf dalam suku kata. Semua huruf konsonan dilafazkan dengan nilai bunyinya, sama ada di awal, di tengah atau di akhir kata. Contohnya: Konsonan b c d f g h

Awal ba.sah cu.ka de.sa fa.kir gi.gi hi.tam

Tengah sa.bar cu.cuk da.da na.fas ju.ga ta.hu

Akhir ja.wab Mac wu.jud a.rif beg su.sah

Kata yang mengandungi gugus konsonan disebut dengan satu nilai bunyi, sama ada terletak di awal, di tengah atau di akhir kata, contohnya: Huruf gh kh ng ny sy

Awal ghai.rah kha.bar nga.nga nya.nyi syah.du

Tengah magh.rib a.khir si.nga su.nyi i.sya.rat

Akhir ba.ligh ta.rikh -

Kata terbitan dengan awalan meN- atau peN- yang mengandungi kata dasar ekasuku dilafazkan mengikut cara pemecahan suku kata ejaan, contohnya:

S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 10

Ejaan mengepam mengepos mengetin pengecat pengelap pengecas 3.2.2

Sebutan me.nge.pam me.nge.pos me.nge.tin pe.nge.cat pe.nge.lap pe.nge.cas

Intonasi

Menurut Tatabahasa Dewan (2009), intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap. Dalam percakapan kita sehari-hari, nada suara kita jarang-jarang mendatar, tetapi sebaliknya berbeza-beza, adakalanya meninggi dan adakalanya merendah. Tingkat nada dalam intonasi sesuatu ayat ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Tingkat nada yang paling rendah ditandai dengan angka 1, manakala tingkat nada paling tinggi ditandai angka 4. Nada 2 merupakan nada permulaan, manakala nada 3 pula dianggap sebagai nada tekanan. Berikut ialah contoh penandaan intonasi dalam sesuatu ayat berdasarkan Tatabahasa Dewan (2009: 454).

4 Pegawai 2i tu

pengu rus. 3 2

Intonasi pelbagai jenis ayat Ayat tunggal bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan. Kesemua jenis ayat ini mempunyai intonasi yang tersendiri.

a. Ayat Penyata  Ayat penyata ialah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal.  Ayat penyata dikenali juga sebagai Ayat Berita atau Ayat Keterangan.  Contoh intonasi ayat penyata:

S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 11

Pegawai

4 i tu

2

pengu rus. 3 2

b. Ayat Tanya  Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal, perkara, tempat, benda, manusia, binatang dan sebagainya.  Contoh intonasi:

Pegawai

4 3 i tu pengurus?

4

2

c. Ayat Perintah  

Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh, melarang, mempersilakan, atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh intonasi:

3 Ma suk! 2 d.

Ayat Seru  Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, hairan, dan terkejut, sakit, hairan dan sebagainya.  Ayat seru dimulai oleh kata seru seperti Oh, Cis, Wah, Amboi dan sebagainya. Ayat seru diakhiri dengan tanda seru ( ! ).  Contoh intonasi:

4 4 Wah, cantiknya! 2

S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 12

SEMAK KENDIRI LATIHAN 3.1 i) ii) iii)

Apakah matlamat sebutan baku bahasa Melayu? Apakah prinsip asas sebutan baku bahasa Melayu. Bagaimanakah intonasi ditanda dalam sesuatu ayat?

RUMUSAN 

Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard iaitu a, e, i, o, u. Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf. Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. Matlamat sebutan baku ialah mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam BM yang digunakan dalam situasi formal.

     

Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan.Intonasi ialah nada suara naik turun yang wujud apabila kita bercakap.

KATA KUNCI 1. 2. 3. 4.

Sistem Ejaan Sebutan Sebutan Baku Suku Kata

5. Vokal 6. Konsonan 7. Diftong

S i s t e m E j a a n d a n S e b u t a n | 13

PENILAIAN KENDIRI 1. Pada pendapat anda, wajarkah tulisan Jawi diajar di sekolah? Mengapa? 2. Mengapa sebutan baku wajar diamalkan dalam urusan rasmi? Nyatakan rasionalnya. 3. Intonasi dapat mengubah makna. Berikan pandangan anda.

RUJUKAN Asmah Haji Omar. (1988). Susur galur bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar. (1989). Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar. (2008). Nahu kemas kini. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. (2009). Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Ra’in Shaari, Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. (2009). Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd. Nik Safiah Haji Karim et al. (2004). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Sulaiman Masri, Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Morfologi: Pembentukan Kata |1

UNIT 4 MORFOLOGI: PEMBENTUKAN KATA

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. 2. 3. 4.

menjelaskan definisi morfologi; menghuraikan proses pembentukan kata; membezakan jenis-jenis bentuk kata; dan menggunakan perkataan dengan betul dalam lisan dan tulisan.

Buku-Buku Tatabahasa Bahasa Melayu 4.0

PENGENALAN

Tahukah anda bahawa semua bahasa di dunia ini mempunyai sistem yang tersendiri. Sebahagian bahasa mempunyai sistem yang hampir sama, manakala sebahagian bahasa lagi mempunyai sistem yang berbeza sama sekali. Dengan kata lain, ada sistem yang umum bagi semua bahasa dan ada pula sistem yang khusus bagi sesuatu bahasa. Sistem yang umum bagi semua bahasa misalnya melibatkan binaan ayat.

Morfologi: Pembentukan Kata |2

Semua bahasa di dunia mempunyai binaan ayat yang sekurang-kurangnya terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Manakala daripada segi binaan frasa, ada bahasa yang binaan frasanya menggunakan hukum D-M (unsur yang diterangkan mendahului yang menerangkan), seperti dalam binaan frasa bahasa Melayu baju biru atau Rumah Putih. Sebaliknya, bahasa Inggeris menggunakan hukum M-D (unsur yang menerangkan mendahului yang diterangkan), seperti dalam binaan frasa blue shirt atau White House. Sistem bahasa Melayu dapat dihuraikan daripada unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa itu. Unsur yang terbesar dalam bahasa adalah ayat. Ayat pula terbina daripada gabungan klausa dan frasa. Unsur frasa pula boleh dianalisis kepada morfemmorfem. Kesemua unit tersebut dinamakan sebagai unit tatabahasa. Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu terbahagi kepada dua bidang, iaitu morfologi dan sintaksis. Bidang bidang binaan perkataan adalah bidang morfologi, , manakala binaan ayat adalah bidang sintaksis. Hubungan antara kesemua unsur ini dapat dilihat melalui rajah di bawah. Jadual 4.1: Unit Tatabahasa UNIT TATABAHASA 2 1

4.1

SINTAKSIS MORFOLOGI

AYAT

Dia pergi ke sekolah.

KLAUSA

dia pergi ke sekolah

FRASA

dia

pergi ke sekolah

KATA

dia

pergi

ke

sekolah

KONSEP MORFOLOGI

Pernahkah anda mendengar istilah morfologi? Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ilmu morfologi? Mungkin ramai di antara kita yang belum memahami konsep ilmu ini, tetapi sedarkah kita bahawa kita sentiasa menggunakan morfologi untuk bertutur, menulis, membaca atau untuk menyatakan perasaan kita. Jika anda masih kabur tentang ilmu morfologi, marilah kita meneliti beberapa definisi yang telah diberikan oleh beberapa tokoh bahasa. (a)

Asmah Hj Omar (1993), menyatakan morfologi sebagai peninjauan linguistik yang menitikberatkan hubungan antara morfem-morfem dan varian morfem.

(b)

John T. Jensen (1995), mendefinisikan morfologi sebagai kajian tentang struktur dalaman perkataan.

Morfologi: Pembentukan Kata |3

(c)

Kamus Linguistik (1997), menjelaskan morfologi ialah cabang tatabahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata.

(d)

Abdullah Hassan (2005), mentakrifkan morfologi sebagai bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan, proses-proses membentuk perkataan dan bentukbentuk perkataan yang dihasilkan.

(e) Nik Safiah Karim et al. (2008), menjelaskan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh di atas, ilmu morfologi ialah ilmu yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. Pengkajian struktur, bentuk dan golongan kata adalah seperti berikut:

MORFOLOGI

1. Struktur kata

membesar (struktur betul) besarmem (struktur salah)

2. Bentuk kata

Jalan (bentuk tunggal) Berjalan (bentuk terbitan)

3. Golongan kata

Sedih (golongan kata adjektif) Menyedihkan (golongan kata kerja)

Rajah 4.2: Konsep Morfologi Sebelum kita mempelajari ilmu morfologi dengan lebih mendalam, marilah kita meneliti terlebih dahulu beberapa konsep penting yang terdapat dalam ilmu morfologi ini. Dengan memahami beberapa konsep penting ini, ia akan memudahkan kita memahami ilmu morfologi dengan lebih mudah lagi. Berikut akan dijelaskan beberapa konsep utama dalam ilmu morfologi iaitu; (a) Struktur kata Struktur kata ialah susunan bunyi ujaran atau tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Perhatikan contoh di bawah: Contoh:pelaksanaan

(struktur betul)

anlaksanape

(struktur salah)

berasaskan

(struktur betul)

Morfologi: Pembentukan Kata |4

kanasasber

(struktur salah)

Berdasarkan contoh di atas, kata pelaksanaan adalah bunyi ujaran atau ejaan yang berada dalam susunan atau struktur yang betul. Manakala, ejaan anlaksanape merupakan struktur yang salah dan tidak bermakna. (b) Bentuk Kata Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau mengalami proses pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Contoh:jalan

(bentuk tunggal)

berjalan

(bentuk terbitan)

jalan-jalan

(bentuk gandaan)

jalan mati

(bentuk majmuk)

Berdasarkan contoh di atas, kata jalan tidak mengalami apa-apa perubahan dan bentuk yang tidak mengalami apa-apa perubahan ini dinamakan sebagai bentuk tunggal. Kata berjalan merupakan bentuk kata yang telah menerima imbuhan iaitu imbuhan ber-. Oleh itu, kata yang menerima apa-apa imbuhan dinamakan sebagai bentuk terbitan. Seterusnya, bentuk jalan-jalan adalah bentuk gandaan iaitu kata dasar digandakan bagi menunjukkan perubahan makna. Akhir sekali, kata jalan mati adalah gabungan dua kata iaitu jalan dan mati yang membawa satu makna yang baharu. Bentuk dua kata yang hadir serentak seperti jalan mati dinamakan sebagai bentuk majmuk. (c) Penggolongan kata Penggolongan kata merupakan penjenisan kata berasaskan fungsi tatabahasa. Tahukah anda bahawa dalam sesuatu bahasa itu terdapat beribu malahan jutaan kata. Semua kata tersebut perlulah dikelompokkan atau digolongkan dalam kategori tertentu. Dalam bahasa Melayu, terdapat empat golongan kata iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Contoh:Kata nama

bumi, Ahmad, sekolah

Kata kerja

tulis, menyanyi, bersalam

Kata adjektif

cinta, marah, benci

Morfologi: Pembentukan Kata |5

Kata tugas

di, akan, sangat

Berdasarkan contoh di atas, perkataan bumi, Ahmad, sekolah adalah merujuk kepada nama-nama benda dan kesemua kata tersebut digolongkan sebagai kata nama. Perkataan tulis, menyanyi, bersalam merupakan kata yang merujuk kepada perbuatan dan kesemua perkataan tersebut digolongkan sebagai kata kerja. Seterusnya, kata cinta, marah, benci adalah kata yang merujuk kepada sifat. Oleh itu, kata tersebut digolongkan sebagai kata adjektif. Akhirnya ialah kata tugas iaitu kata yang berfungsi dalam ayat seperti di sekolah, akan hadir dan sangat pandai. Unit-Unit Morfologi Terdapat dua unit morfologi iaitu morfem dan kata. Kedua-dua unit ini saling melengkapi antara satu sama lain dan seterusnya menghasilkan ilmu morfologi yang sempurna. Berikut akan dijelaskan aspek morfem dan kata. a) MORFEM Apakah yang dimaksudkan dengan morfem? Menurut Asmah Hj. Omar (1993), morfem ialah unit nahu yang terkecil yang mempunyai makna dan terletak pada tingkat paling bawah dalam skala tetingkat nahu. Morfem boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu morfem bebas dan morfem terikat. i) Morfem Bebas Morfem bebas ialah morfem yang boleh berdiri dengan sendiri tanpa bantuan morfem lain dan mempunyai makna yang lengkap. Contoh:saya kamu kereta rumah

Semua kata tersebut boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang mempunyai makna

Morfem bebas tidak boleh lagi dipecahkan kepada bentuk yang lebih kecil. Misalnya, morfem bebas makan tidak boleh dipecahkan lagi menjadi ma atau kan. ii) Morfem Terikat Morfem terikat ialah morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain untuk berfungsi sebagai kata. Pada amnya morfem terikat dalam Bahasa Melayu terdiri daripada imbuhan.

Morfologi: Pembentukan Kata |6

Contoh : diterbermenme-kan

Semua imbuhan tersebut tidak boleh berdiri sendiri sebagai satu kata yang lengkap

{berjalan} --> {ber} ialah morfem terikat dan ia memerlukan {jalan} untuk membentuk kata {berjalan} {jalan} --> ialah morfem bebas dan boleh berdiri sendiri sebagai kata tanpa bantuan morfem lain. Selain imbuhan sebagai morfem terikat, terdapat juga bentuk-bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat. Bentuk kata penuh yang dikategorikan sebagai morfem terikat ialah kata yang tidak boleh berdiri sendiri untuk membawa makna yang lengkap. Contoh:Mayur (tiada makna)

Sayur-mayur (ada makna)

Batan (tiada makna)

Batu-batan (ada makna)

Pinak (tiada makna)

Anak-pinak (ada makna)

Muih (tiada makna)

Kuih-muih (ada makna)

AKTIVITI 4.1 Pada pendapat anda, adakah perkataan ‘bukau’ dalam ‘bukit-bukau’ boleh dikategorikan sebagai morfem terikat? Hujahkan.

Morfologi: Pembentukan Kata |7

Jenis-Jenis Morfem Terikat Menurut Farid M. Onn et al. (2000), morfem terikat boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu morfem terikat satuan, morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks. Marilah kita bersama-sama meneliti ketiga-tiga jenis morfem terikat tersebut. i)

Morfem Terikat Satuan Morfem terikat satuan ialah bentuk morfem terikat yang kukuh dan tidak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya. Morfem jenis ini terdiri daripada bentuk imbuhan awalan seperti ter-, me-, ber-, dan di-. Contoh penggunaannya ialah tersepak, berhimpun, memetik dan diajak. Selain bentuk imbuhan awalan, morfem jenis ini juga boleh terdiri daripada imbuhan akhiran seperti an- dan – kan. Contoh penggunaannya ialah bulatan dan binakan. Contoh lain seperti dalam jadual di bawah. terbermedi-an -kan

tertidur, terdesak berkasut, bersukan memasak, menarik diminta, disoal masakan, masukan carikan, campurkan

Apabila kita menyebut perkataan di atas, kita tidak menyedari imbuhan awalan dan akhiran itu adalah bergandingan dengan kata dasarnya. Bagaimanapun, dalam penulisan, morfem terikat satuan ini tidak boleh ditulis terpisah daripada kata dasarnya. Contohnya, tertidur dan berhimpun tidak boleh ditulis begini: ter tidur/ ter-tidur dan ber kasut/ber-kasut. Maksudnya di sini ialah kata tidur itu mempunyai makna yang tersendiri, manakala kata tertidur juga mempunyai makna yang tersendiri. ii)

Morfem Terikat Terbahagi Morfem terikat terbahagi ialah morfem terikat yang strukturnya dipisahkan atau dibahagikan oleh tersisipnya kata dasar di antaranya. Contohnya, ke-...an, per-...-an, men-...-kan dan ber-...-kan. Contoh perkataan yang menggunakan morfem terikat terbahagi ialah kesakitan, pelarian, menjalankan dan berkaitan. Berdasarkan contoh di atas, perkataan sakit, lari, jalan dan kait merupakan kata dasar yang diapit oleh imbuhan apitan yang menepati sistem fonologi dan kehadiran imbuhan tersebut adalah serentak, iaitu pada kedudukan sebelum dan selepas kata dasar tersebut. ke-...-an pe-...-an

kerajaan, keselesaan pemalsuan, pelaburan

Morfologi: Pembentukan Kata |8

men-...-kan ber-...-kan iii)

menjelaskan, menjadikan beralaskan, berbantalkan

Morfem Terikat Kompleks Morfem terikat kompleks merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih. Dalam bahasa Melayu, penggunaan morfem terikat kompleks melibatkan penggabungan morfem terikat yang hanya berlaku pada awalan sahaja atau pada awalan dan akhiran. Sila teliti contoh di bawah ini. a) diper-...kan b) diper-...i c) memper-...kan d) memper-...i

diperdengarkan, dipersoalkan diperingati, diperhambai memperbesarkan, memperjuangkan memperingati, memperhambai

Dalam contoh (a) dan (b) morfem terikat di- dan per- telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasarnya dan seterusnya diikuti oleh satu lagi morfem terikat pada kedudukan selepas kata dasar tersebut iaitu –kan dan –i. Manakala dalam contoh (c) dan (d), kita dapati dua morfem terikat terlibat iaitu mem- dan per- yang telah digabungkan pada kedudukan sebelum kata dasar. Contohnya, memperbesarkan dan memperingati. Manakala morfem terikat selepas kata dasar tersebut ialah –kan dan –i. Justeru, anda harus ingat bahawa dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini, kesemua morfem terikat yang terlibat (sebelum dan selepas kata dasar) haruslah digunakan serentak. 4.2

PROSES PEMBENTUKAN KATA

Pada amnya, perkataan bahasa Melayu terhasil melalui empat proses iaitu proses tunggal (kata tunggal), proses pengimbuhan (kata terbitan), proses pemajmukan (kata majmuk), dan proses penggandaan (kata ganda). PEMBENTUKAN KATA

Kata Tunggal

Kata Terbitan

Kata Majmuk

Rajah 4.3: Pembentukan Kata Bahasa Melayu

Kata Ganda

Morfologi: Pembentukan Kata |9

Berdasarkan rajah di atas, perkataan bahasa Melayu dapat dihasilkan melalui empat proses pembentukan kata. Setiap proses akan menghasilkan kata yang berbeza. Sebahagian besar perkataan bahasa Melayu terhasil melalui proses terbitan iaitu kata dasar menerima imbuhan untuk membezakan makna kata. Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009), bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang tergolong ke dalam jenis bahasa aglutinatif atau bahasa yang bersifat derivatif. Jenis bahasa yang sedemikian membentuk kebanyakan perkataannya melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan secara rentetan mendatar, iaitu imbuhan digabungkan serentak dengan kata dasar, sama ada mendahului (awalan), menyisip (sisipan) atau mengikuti (akhiran) kata dasar tersebut. Selain menghasilkan perkataan melalui proses pengimbuhan, perkataan bahasa Melayu juga boleh terhasil melalui proses pemajmukan dan penggandaan. Melalui proses pemajmukan, makna-makna baharu kata dapat dihasilkan khususnya bagi menjelaskan sesuatu konsep. Misalnya, dua kata iaitu meja dan makan dapat menghasilkan satu konsep baharu iaitu meja makan. Melalui proses penggandaan pula, makna jamak atau banyak dapat dihasilkan bagi sesuatu perkataan.

AKTIVITI 4.2 Berdasarkan petikan di bawah, sila kenal pasti bentuk-bentuk kata yang digunakan.

MELAKA: Kerajaan menetapkan sasaran untuk meletakkan kedudukan Malaysia sebagai antara 10 negara paling selamat di dunia, mengatasi negara maju lain termasuk Singapura dan Amerika Syarikat (AS) dalam tempoh beberapa tahun akan datang, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Timbalan Perdana Menteri berkata, sasaran itu mampu dicapai menerusi pelbagai usaha dilakukan termasuk Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi mengurangkan kadar jenayah dan peningkatan kawalan keselamatan. “Satu hari dalam tempoh tidak lama lagi, saya percaya kita boleh mempertingkatkan kedudukan Malaysia lebih baik lagi iaitu antara 10 terbaik di dunia,” katanya selepas melancarkan Bulan Pencegahan Jenayah Kebangsaan 2011 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC)

(Sumber: Berita Harian, 24 Julai 2011)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 10

4.2.1

Bentuk Kata Tunggal

Pada bahagian ini, anda akan mempelajari proses pembentukan kata tunggal bahasa Melayu. Diharap anda akan memahami proses bagaimana kata tunggal bahasa Melayu itu dihasilkan.

Definisi Kata Tunggal Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan pemajmukan. Menurut Tatabahasa Dewan, terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal, iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. Jika dilihat dari segi penyukuan kata, perkataan boleh mengandungi satu suku kata atau beberapa suku kata. Sesuatu suku kata boleh terdiri daripada satu vokal (V) sahaja, satu vokal disertai satu konsonan (K), atau satu vokal dengan beberapa konsonan. Konsonan-konsonan itu hadir di hadapan atau di belakang vokal atau serentak dihadapan dan di belakang. Ada konsonan yang boleh hadir secara bergugus (KK). Dalam bahasa Melayu, proses pembentukan kata tunggal boleh dilihat melalui pola vokal dan konsonan dalam sesuatu kata. Pembentukan kata tunggal terhasil melalui gabungan vokal dan konsonan yang akan dijelaskan seperti berikut: (a)

Kata Tunggal Satu Suku Kata Berdasarkan penelitian terhadap Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), jumlah keseluruhan kata tunggal dengan satu suku kata dalam bahasa Melayu sangat terhad, iaitu antara 500-1000 kata sahaja. Kebanyakan perkataan tersebut merupakan kata pinjaman daripada bahasa-bahasa asing, terutamanya bahasa Arab, bahasa Inggeris, dan bahasa Jawa. Pola pembentukan kata tunggal bahasa Melayu dengan satu suku kata adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KV VK KVK KKVK KVKK KKKV

(ya, yu) (am) (tin, sen) (gred, graf) (golf, bank) (skru)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 11

7.

KKKVK

(skrip)

AKTIVITI 4.3 Berdasarkan pola di atas, sila hasilkan perkataan yang mempunyai satu suku kata sahaja.

(b)

Kata Tunggal Dua Suku Kata Terdapat banyak perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada dua suku kata. Antara pola-pola kata tunggal dengan suku kata adalah seperti yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

(c)

V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KV KV + KVK KVK + KV KVK + KVK

(ini, apa) (air, aur) (alas, ulat) (asli, anda) (indah, umbut) (dia, doa) (luas, laut) (bata, kata) (kapak, telus) (bantu, serta) (jemput, sandar)

Kata Tunggal Tiga Suku Kata Dibandingkan dengan kata tunggal dua suku kata, jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata agak kecil. Namun demikian pola-pola susunan konsonan-vokalnya agak banyak. Jika diperhatikan perkataan-perkataan tiga suku kata ini banyak daripadanya ialah kata-kata pinjaman (Nik Safiah Karim et al. 2009). Antara polapolanya: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KV + V + KV KV + V + KVK V + KV + V KV + KV + V KVK + KV + V KV + KV + VK

(suara, tiada) (kaedah, ziarah) (idea, asia) (peria, petai) (pantai, santai) (keluar, seluar)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 12

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. (d)

KVK + KV + VK V + KV + KV V + KV + KVK VK + KV + KV KV + KV + KV KVK + KV + KV VK + KV + VK V + KV + VK KV + KV + KVK KVK + KV + KVK KV + KVK + KV KVK + KVK + KV KV + KVK + KVK

(berlian, tempias) (usaha, azali) (alamat, akibat) (asmara, antara) (budaya, sutera) (kembara, misteri) (ilmiah, ikhtiar) (akaun, amaun) (selaput, kelawar) (mahkamah, sembilan) (terumbu, kelambu) (sempurna) (kelompok, pelantar)

Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata dan lebih. Kebanyakan perkataan ini ialah kata pinjaman. Antara contoh-contohnya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

KVK + KV + VK + KV (biduanda, keluarga) KV + KVK + KV + KV (bijaksana, peristiwa) KVK + KV + KV + KV (bendahari, sandiwara) KVK + KV + V + KV (sentiasa) KV + KV + KV + KV (samudera, selesema) KV + KV + KV + KVK (muzakarah, kapitalis) KVK + KV + KV + KVK (sentimeter) KVK + KVK + KV + KV (dispensari, singgahsana) KV + KV + V + KVK (mesyuarat, nasional) V + KV + KVK + KV + KV (universiti) KVK + KV + KV + KV + KVK (kosmopolitan) KV + KV + KV + KV + KV + KV (maharajalela)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 13

AKTIVITI 4.4

Berdasarkan petikan di bawah, sila kenal pasti pola KV bagi setiap perkataan tersebut. Adakah semua perkataan tersebut mematuhi pola KV bahasa Melayu yang telah anda pelajari? JOHOR BAHRU: Kes membabitkan pembelian telefon bimbit dan rasa tidak puas hati pembeli selain aduan kurang senang dengan perkhidmatan rawatan disediakan pusat kecantikan paling banyak diadukan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini. TTPM menerima 5,392 kes difailkan pengguna di seluruh negara sepanjang enam bulan pertama tahun ini, iaitu peningkatan hampir 100 peratus berbanding hanya 2,699 kes bagi tempoh sama tahun lalu. (Sumber: http://www.bharian.com.my 24 Julai 2011)

(e)

Proses Pengakroniman Selain penghasilan kata tunggal melalui proses pembentukan pola KV, kata tunggal bahasa Melayu juga dapat dihasilkan melalui proses pengakroniman. Dengan perkataan lain, kata akronim adalah sejenis kata tunggal. Menurut Farid M. Onn (2000), proses pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan, atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. Proses pengakroniman banyak berlaku dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu, kata akronim terhasil melalui tiga cara. Penghasilan kata akronim bergantung pada cara pembentukan akronim tersebut. Proses penghasilan kata akronim adalah seperti berikut:

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 14

i)

Gabungan Huruf Awal. Akronim yang terhasil daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. Kesemua huruf yang disingkatkan itu ditulis dengan huruf besar, jika merujuk kepada kata nama khas. Contohnya: IKIM ADUN ABIM MAIS PLUS

ii)

Gabungan Suku Kata (Kata Nama Am) Akronim yang terbentuk daripada gabungan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil, kecuali nama khas. Contohnya: purata tadika kugiran cerpen pawagam

iii)

(Institut Kefahaman Islam Malaysia) (Ahli Dewan Undangan Negeri) (Angkatan Belia Islam Malaysia) (Majlis Agama Islam Selangor) (Projek Lebuh Raya Utara Selatan)

(pukul rata) (taman didikan kanak-kanak) (kumpulan gitar rancak) (cerita pendek) (panggung wayang gambar)

Gabungan Suku Kata (Kata Nama Khas) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal atau suku kata yang terdiri daripada kata nama khas. Kata itu perlu ditulis bermula dengan huruf besar. Contohnya: Bernama Intan Petronas

(Berita Nasional Malaysia) (Institut Tadbir Awam Negara) (Petroleum Nasional)

Perbezaan antara Kata Akronim dengan Singkatan. Kata akronim merupakan bentuk kata tersendiri dan dapat disebut seperti perkataan lain dalam bahasa. Singkatan pula hanya bentuk kependekan sesuatu perkataan dan cara menyebutnya ialah dengan menyebut tiap-tiap huruf yang ada. Sebagai contoh ialah K.L. (kependekan bagi nama tempat, iaitu Kuala Lumpur), dan Y.B. (kependekan bagi “Yang Berhormat”), satu gelaran seperti juga “Sh.” bagi "Sharifah dan “Tg.” bagi “Tengku”. Kesemua ini merupakan kata nama khas, dieja dengan huruf besar pada huruf pertama.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 15

Terdapat juga singkatan yang bukan kata nama khas, maka ejaannya dengan huruf biasa, misalnya „ttg.‟ untuk „tentang‟, „yg.‟ untuk „yang‟ dan „dll.‟ untuk 'dan lain-lain‟. Kesemua ini bukan kata akronim, sebaliknya merupakan bentuk singkatan. Perhatikan bahawa singkatan memerlukan titik, untuk menunjukkan ciri singkatan tersebut. Oleh itu, tidak tepat, misalnya jika ditulis “YB” atau “ttg” iaitu tanpa titik. 4.2.2

Bentuk Kata Terbitan

Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009), kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan, iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. Hanya segelintir kata dasar sahaja merupakan morfem terikat yang disebut akar. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat, iaitu harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Berdasarkan kedudukannya pada kata dasar, imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis, iaitu: Contoh:-

(a)

a) Imbuhan Awalan

Memasak, terjatuh, diambil

b) Imbuhan Akhiran

Bantuan, besarkan, duduki

c) Imbuhan Apitan

Menyalahkan, meratapi

d) Imbuhan Sisipan

Gerigi, selerak, seruling

Imbuhan Awalan

Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar. Imbuhan awalan dapat dihasilkan bersama-sama kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii) Contohnya:

awalan kata nama awalan kata kerja awalan kata adjektif

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 16

(i)

Awalan kata nama PePemPenPengPengePelPerPeKeJuruMahaTataPraSubSupraEkaDwi-

(ii)

(penulis, perakus, penyapu) (pemberi, pembuat, pembuka) (pendamai, pendua, penderma) (penggosok, penggubal, pengguna) (pengecat, pengetin, pengelap) (pelajar, pelbagai) (perasap, perbara, pertapa) (pesara, pesakit, petani) (ketua, kelipat, kelepek) (jurutera, juruwang, juruterbang) (mahasiswa, mahaguru, maharaja) (tatanegara, tatabahasa, tatacara) (prasekolah, prakata, prasangka) (subkelas, subsistem, substandard) (suprakelas, supranasional, suprasegmental) (ekabahasa, ekawarna, ekasamping) (dwibahasa, dwifungsi, dwilambang)

Awalan kata kerja MeMemMenMengMengeMemperBerBeBelTerDiDiper-

(iii)

(melawan, menyikat, merasa) (membawa, membilang, memfitnah) (mendaki, mendakwa, mentadbir) (menggali, menggiling, mengikut, mengajar) (mengecat, mengekod, mengetut) (memperisteri, memperhamba, memperluas) (berjalan, berganti, berserta) (beraja, berasa, berupa) (belajar, belunjur) (terjebak, terbentuk, terjerlus) (diatur, ditimbang, disusun) (diperisteri, dipercepat, diperoleh)

Awalan kata adjektif Ter-

(terbesar, terputih, terjernih)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 17

TeSe-

(teruncing, terendah, teringan) (secantik, secerah, setebal)

LATIHAN 4.1 Berdasarkan petikan di bawah, sila kenal pasti penggunaan imbuhan awalan. KIDZANIA Kuala Lumpur (KidZania), taman tema berunsur pendidikan yang akan dibuka kepada pengunjung pada suku keempat tahun ini, disasarkan mampu menerima kehadiran sehingga 500,000 pengunjung setahun susulan kedudukannya di lokasi strategik yang menjadi tumpuan ramai. KidZania yang dibina di pusat membeli-belah The Curve, di Petaling Jaya itu juga adalah satusatunya taman tema berunsur pendidikan di Malaysia setakat ini. (Sumber: Berita Harian 1 Mac 2011)

(b)

Imbuhan Akhiran

Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. Imbuhan akhiran dalam bahasa Melayu hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja seperti yang berikut: (i) (ii)

akhiran kata nama akhiran kata kerja

Contohnya: (i)

Akhiran kata nama -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah

(pakaian, jahitan, mainan) (sasterawan, angkasawan, usahawan) (budiman, seniman) (seniwati) (nasionalisme, sosialisme, komunisme) (hadirin, muslimin) (hadirat, muslimat) (ustazah, sultanah)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 18

(ii)

Akhiran kata kerja -kan -i

(c)

(buatkan, gunakan, besarkan, tinggikan) (turuti, duduki, berkati, dekati)

Imbuhan Apitan

Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar. Imbuhan apitan wujud dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. Imbuhan apitan juga dikenali sebagai imbuhan terbahagi atau imbuhan lingkungan. Jenis imbuhan apitan seperti yang disenaraikan berikut: (i) (ii) (iii)

apitan kata nama apitan kata kerja apitan kata adjektif

contohnya: (i)

Apitan kata nama Pe-...-an Pem-...-an Pen-...-an Peng-...-an Penge-...-an Pe-...-an Per-...-an Ke-...-an

(ii)

(pelaksanaan, perasaan, penyiaran) (pembuatan, pembinaan, pemfitnahan) (pentakrifan, pendapatan, pencarian) (penggunaan, pengguguran, pengkhayalan) (pengehadan, pengesahan, pengesyoran) (persisiran, peperangan, perkarangan) (persalinan, perkuburan, permainan) (kelainan, kelebihan, kedukaan)

Apitan kata kerja Me-...-kan Men-...-kan Mem-...-kan Meng-...-kan Menge-...-kan Ber-...-kan Ber-...-an Di-...-an

(memainkan, melukakan, menakutkan) (mendermakan, mentakrifkan, menzarahkan) (membaharukan, membaikkan, memvetokan) (menggunakan, menggandakan, menghairankan) (mengepinkan, mengecamkan) (beralaskan, berlaukkan, berbajukan) (berlanjutan, bermaafan, berjauhan) (dibiarkan, digunakan, dibaringkan)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 19

Me-...-i Men-...-i Mem-...-i Meng-....-i Di-...-i Diper-...-kan Diper-....-i Memper-...-kan Memper-...-i Ke-...-an (iii)

Apitan kata adjektif Ke-...-an

(d)

(melalui, memasuki, menyedari) (mencurigai , mendendami, menziarahi) (membaharui, membohongi, mempercayai) (menganggotai, menggauli, mengairi) (didekati, dimulai, diadili) (diperdengarkan, diperlihatkan, diperbahaskan) (diperingati) (memperdengarkan, memperlihatkan) (memperingati) (kehujanan, kehausan, kepanasan)

(keinggerisan, kearaban, kecinaan)

Imbuhan Sisipan

Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar. Bentuk sisipan tidak produktif lagi dalam pembentukan kata terbitan dengan maksud kata terbitan baharu tidak lagi dibentuk dengan sisipan. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan tertentu dan tidak dapat hadir dalam perkataan-perkataan yang lain kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam: (i) kata nama (ii) kata adjektif Contohnya: (i)

Sisipan kata nama -el-er-

(ii)

(kelengkeng, telunjuk, kelabut) (keruping, seruling, serabut)

Sisipan kata adjektif -el-er-em-

(kelebak, selerak, gelembung) (serabut, gerigi) (gemilang, semerbak, gemerlap)

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 20

-in-

(sinambung)

LATIHAN 4.2 Berdasarkan jadual di bawah, sila tentukan jenis imbuhan yang digunakan.

Perkataan

Jenis Imbuhan

menceritakan rintangan diakui menggembleng membantu kerajaan Memahami Hukum PTKS Hukum PTKS P→M T→N K → NG S → NY

Contoh Pukul = Memukul Tulis = Menulis Kumpul = Mengumpul Suci = Menyuci

Nota: Tidak semua kata dasar yang bermula dengan huruf p,t,k,s boleh bertukar menjadi m, n, ng, ny apabila menerima imbuhan meN- atau peN-. Misalnya, kata pinjaman seperti sistem atau struktur tidak akan menjadi menyistem (yang betul mensistemkan) atau menyutrukturkan (yang betul menstrukturkan). Selain itu, kata menyintai adalah bentuk yang salah, yang sepatutnya ialah mencintai kerana huruf c tidak akan bertukar menjadi ny. 4.2.3

Bentuk Kata Majmuk

Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 21

sebagai satu unit, iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain, misalnya pasar untuk raya. Dalam bahasa Melayu, bentuk kata majmuk boleh dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu: (i)

Rangkaian Kata Bebas contohnya: pasar raya nasi ayam terima kasih bandar raya tengah malam hijau muda bahan bakar Kata atau nama gelaran juga termasuk di bawah kata majmuk rangkaian kata bebas, contohnya: Ketua Menteri Profesor Madya Guru Kanan Timbalan Ketua Pengarah Setiausaha Kementerian

(ii)

Istilah Khusus contohnya: papan kekunci reka bentuk pengajaran lut sinar hak milik kekal pita suara

(iii)

Simpulan Bahasa contohnya: telinga kuali hati batu

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 22

buaya darat lepas tangan harga mati (iv)

Bentuk yang Telah Mantap

Kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh, walaupun bentuk kata tersebut mengandungi dua kata dasar, akan dieja sebagai satu perkataan sahaja. Terdapat 33 kata majmuk yang dieja rapat, contohnya: Matahari Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab Antarabangsa Olahraga Warganegara Pesuruhjaya Beritahu Bumiputra Jawatankuasa Kakitangan Kerjasama Peribadi Peribahasa

Haribulan Dinihari Perikemanusiaan Sukacita Dukacita Kepada Daripada Apabila Manakala Padahal Darihal Barangkali Kadangkala Apakala Walhal Bagaimana

Penggandaan kata majmuk Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. Contohnya: Kapal-kapal angkasa Pembantu-pembantu Am Pegawai-pegawai Khas Garis-garis pusat Alat-alat lukis Perpustakaan-perpustakaan Negeri

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 23

Satu kecualian ialah penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap, penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur. Contohnya: Jawatankuasa-jawatankuasa Setiausaha-setiausaha Pesuruhjaya-pesuruhjaya Warganegara-warganegara Tandatangan-tandatangan

Pengimbuhan kata majmuk (i)

Jika kata majmuk menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja, perlu dieja terpisah. Contohnya: anak tiri ubah suai campur aduk litar selari ambil alih temu bual daya tahan daya saing

(ii)

dianak tiri diubah suai bercampur aduk berlitar selari mengambil alih ditemu bual berdaya tahan berdaya saing

Jika kata majmuk menerima imbuhan apitan, perlu dieja rapat. Contohnya: campur aduk daya serap garis pusat satu padu urus niaga

mencampuradukkan berdayaserapan menggarispusatkan menyatupadukan diurusniagakan

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 24

AKTIVITI 4.5 Berdasarkan petikan di bawah, sila kenal pasti bentuk kata majmuk yang digunakan.

Pengguna tidak akan berhadapan dengan imej paparan yang muncul pada skrin terhasil hanya pada bahagian tengah dan memanjang serta kemunculan jalur hitam di bahagian atas dan bawah semasa menonton drama melalui cakera keras ataupun cakera video digital (DVD). Ini bermakna, pengguna berpeluang untuk menikmati pandangan paparan secara penuh pada seluruh skrin monitor. (Sumber: Utusan Malaysia 6 Oktober 2008)

4.2.3

Bentuk Kata Majmuk

Dalam bahasa Melayu, proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar. Tujuan utama proses penggandaan ialah untuk menghasilkan maksud jamak. Misalnya buku (sebuah buku) digandakan menjadi buku-buku akan menghasilkan maksud banyak buah buku). Bagaimanapun, terdapat kata ganda yang tidak membawa makna jamak seperti rama-rama, labah-labah, anai-anai dan sebagainya yang hanya merujuk pada seekor rama-rama atau seekor labah-labah sahaja. Terdapat empat bentuk penggandaan, iaitu:

Penggandaan

Penuh

(a)

Separa

Berentak

Berimbuhan

Penggandaan penuh

Pembentukan kata ganda penuh terhasil melalui proses menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 25

Penggandaan penuh yang terjadi pada kata dasar yang tidak ada imbuhan menggandakan seluruh kata dasar. Contohnya: Bas-bas Kecil-kecil Kerusi-kerusi Baik-baik Jalan-jalan Kata nama yang mengandungi imbuhan juga boleh digandakan sepenuhnya, iaitu termasuk imbuhan sekali. Contohnya: Pentadbir-pentadbir Persatuan-persatuan Pemeriksa-pemeriksa Kehendak-kehendak Kejohanan-kejohanan (b)

Penggandaan separa

Pembentukan kata ganda separa terhasil melalui proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. Penghasilan kata ganda separa lazimnya melibatkan dua proses utama iaitu pengguguran suku kata dan proses pelemahan vokal, misalnya a→e, i→e, dan o→e. Contohnya: Bola Daun Laki Jari Siku (c)

bobola dadaun lalaki jajari sisiku

bebola dedaun lelaki jejari sesiku

Penggandaan berentak

Pembentukan kata ganda berentak terhasil memalui proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Dalam penggandaan berentak, seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi-bunyi demikian, maka penggandaan berentak boleh dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu: (i)

penggandaan berentak pengulangan vokal

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 26

(ii) (iii)

penggandaan berentak pengulangan konsonan penggandaan berentak bebas

(i)

Penggandaan berentak pengulangan vokal ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal tertentu, iaitu terdapat ciri-ciri keharmonian vokal. Contohnya: Hiruk-pikuk Gotong-royong Cerai-berai Tungkus-lumus Hingar-bingar

(ii)

Penggandaan berentak pengulangan konsonan pula ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonan tertentu. Contohnya: Mandi-manda Bolak-balik Batu-batan Gunung-ganang Bukit-bukau

(iii)

Penggandaan berentak bebas ialah penggandaan yang tidak mengandungi ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal atau konsonan. Contohnya: Anak-pinak Saudara-mara Lintang-pukang Titik-bengik

(d)

Penggandaan Berimbuhan

Pembentukan kata ganda berimbuhan terhasil melalui proses menggandakan sesuatu kata dasar yang menerima apa-apa bentuk imbuhan. Biasanya, penggandaan ini berlaku pada golongan kata kerja dan kata adjektif. Proses penggandaan boleh berlaku pada bahagiaan hadapan atau belakang kata dasar. Pengandaan berimbuhan tidak boleh disamakan dengan kata ganda separa kerana kedua-dua penggandaan tersebut terhasil melalui proses morfologi yang berbeza.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 27

Contohnya: Mencari-cari Berturut-turut Sepandai-pandai Kejar-mengejar Bantu-membantu

AKTIVITI 4.6 Berdasarkan jadual di bawah, sila tentukan jenis kata ganda bagi setiap perkataan tersebut.

PERKATAAN

Jenis Gandaan

Komputer-komputer rerambut Labi-labi Mudah-mudahan Biri-biri Saudara-mara Sahabat-handai

RUMUSAN 

Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa tidak menerima sebarang imbuhan.Pengakroniman berlaku melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan, atau pencantuman bahagian-bahagian.Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 28Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir pada awal kata dasar.Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar.Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan belakang kata dasar.Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir secara menyisip dalam sesuatu kata dasar.Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar

KATA KUNCI 1. 2. 3. 4.

Morfologi Bentuk Kata Pengimbuhan Pemajmukan

5. Penggandaan 6. Pengakroniman

PENILAIAN KENDIRI 1. Bandingkan bidang ilmu morfologi dan sintaksis. 2. Bincangkan kepentingan kajian struktur kata. 3. Tunjukkan jenis-jenis kata akronim yang digunakan dalam pelbagai bidang. 4. Bincangkan fungsi kata ganda dalam bahasa Melayu.

RUJUKAN Abdullah Hassan. (2005). Linguistik am. Bentong: PTS Profesional. Abdullah Hassan. (2007). Morfologi. Bentong: PTS Profesional. Asmah Hj Omar. (1993). Nahu Melayu mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Farid M. Onn et al. (2000). Morfologi dan sintaksis. Bangi: Pusat Pangajian Jarak Jauh UKM.

M o r f o l o g i : P e m b e n t u k a n K a t a | 29

Mohd Ra’in Shaari, Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. (2009). Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim et al. (2009). Tatabahasa Dewan edisi baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Morfologi: Penggolongan Kata| 1

UNIT 5 MORFOLOGI: PENGGOLONGAN KATA

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. 4.

menjelaskan konsep penggolongan kata; menerangkan jenis-jenis kata nama; menerangkan jenis-jenis kata kerja; dan menerangkan jenis-jenis kata adjektif dan kata tugas.

Bagaimanakah perkataan bahasa Melayu digolongkan?

Morfologi: Penggolongan Kata| 2

5.0

PENGENALAN

Tahukah anda bahawa semua perkataan bahasa Melayu yang terbentuk sama ada melalui proses tunggal (termasuk pengakroniman), pengimbuhan, pemajmukan atau penggandaan, boleh digolongkan dalam beberapa golongan kata yang mempunyai persamaan yang tertentu. Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009), perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan dalam beberapa golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria, misalnya kriteria struktur fonologi, kriteria struktur morfem, kriteria sintaksis, dan kriteria semantik. Lazimnya, perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. Istilah penggolongan kata boleh juga merujuk kepada istilah kelas kata, kategori kata atau jenis kata. Nik Safiah Karim et al. (2009), telah menggolongkan perkataan kepada empat golongan utama iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Berikut ialah penggolongan kata berdasarkan Tatabahasa Dewan: 1.

Kata Nama a. b. c.

2.

Kata Kerja a. b.

3.

Kata nama khas Kata nama am Kata ganti nama: kata ganti nama am , kata ganti nama gelaran, kata ganti nama arah

Kata kerja transitif Kata kerja tidak transitif

Kata Adjektif a. b. c. d. e.

Kata adjektif sifatan Kata adjektif warna Kata adjektif ukuran Kata adjektif bentuk Kata adjektif waktu

Morfologi: Penggolongan Kata| 3

f. g. h. i.

4.

Kata Tugas a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.

5.1

Kata adjektif cara Kata adjektif perasaan Kata adjektif jarak Kata adjektif pancaindera, iaitu untuk indera rasa, pandang, dengar, bau dan sentuh.

Kata hubung Kata seru Kata tanya Kata perintah Kata pangkal ayat Kata bantu Kata penguat Kata penegas Kata nafi Kata pemeri Kata sendi nama atau kata sendi Kata pembenar Kata bilangan Kata arah Kata adverba Kata pembenda Kata penekan

KATA NAMA

Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009), golongan kata nama bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu (i) kata nama am, (ii) kata nama khas, dan (iii) kata ganti nama. Rajah yang berikut ini menunjukkan penggolongan kata nama: Kata nama am Kata Nama

Kata nama khas Kata ganti nama

Morfologi: Penggolongan Kata| 4

5.1.1

Kata Nama Am

Menurut Tatabahasa Dewan (2009), kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda, perkara, atau konsep yang umum sifatnya. Kata Nama Am

benda

perkara

konsep

Kata nama am

Contoh

Benda

alam, dunia, cakerawala, pohon, orang

Perkara

iklim, cahaya, roh, udara, hisapan

Konsep

kedamaian, perpindahan, keadilan

AKTIVITI 5.1 Berdasarkan petikan di bawah, sila kenal pasti kata nama am hidup manusia.

CARTAGENA (Sepanyol): Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bercadang menubuhkan sebuah pusat latihan kapal selam di pangkalannya di Teluk Sepanggar, Sabah yang akan menempatkan dua kapal selam jenis Scorpene. "Kita akan menjalankan latihan di negara sendiri, dan kita memperoleh alat simulator bagi melatih warga kapal selam," kata Panglima TLDM, Laksamana Datuk Abdul Aziz Jaafar kepada pemberita Malaysia pada raptai pelancaran kapal selam kedua jenis Scorpene di limbungan Navantia di sini, kelmarin. Seramai 142 pegawai dan anggota TLDM menjalani latihan di Perancis untuk mengendalikan kedua-dua kapal selam TLDM itu. (Sumber: Berita Harian 7 Oktober 2008)

Morfologi: Penggolongan Kata| 5

5.1.2

Kata Nama Khas

Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009), kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang, empat, atau benda. Contohnya: Kuala Lumpur, Ahmad, Masjid Negara. Jenis-Jenis Kata Nama Khas Menurut Tatabahasa Dewan (2009), kata nama khas membawa makna rujukan khusus pada sesuatu nama orang, haiwan, benda, perbadanan (institusi), undang-undang, bangsa, bahasa, pangkat, dan seumpamanya. Dalam tulisan, huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Kata nama khas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Kata nama khas hidup pula boleh dibahagikan lagi kepada kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Pembahagian kata nama khas demikian boleh ditunjukkan melalui rajah yang berikut:

Jenis Kata Nama Khas

Hidup

Manusia

a)

Tak Hidup

Bukan Manusia

Kata Nama Khas Hidup

Kata Nama Khas Hidup

Contoh

i) Kata Nama Khas Hidup Manusia

Jamil, Puteri Salbiah, Sharifah Aini

ii) Kata Nama Khas Hidup Bukan Sang Kancil, Si Tompok, Pak Belang Manusia

Morfologi: Penggolongan Kata| 6

b)

Kata Nama Khas Tak Hidup

Kata Nama Khas Tak Hidup

Contoh

i) Benda

Proton, Piala Malaysia

ii) Institusi

Universiti Malaya, Wisma Putra

iii) Tempat

Ipoh, Tokyo

iv) Bahasa/Bangsa

Inggeris, Melayu

v) Konsep

Dasar Ekonomi Baru, Akta Hasutan

AKTIVITI 5.2 Sila gariskan kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup yang terdapat dalam petikan di bawah. PUERTO SAN CARLOS, Mexico 12 Okt. - Taufan Norbert melanda kawasan darat di tanah besar Mexico awal pagi ini dengan menyebabkan 2,000 penduduk melarikan diri tetapi kekuatannya dilaporkan semakin menurun. Taufan Kategori 1 itu membadai kawasan darat kira-kira 35 kilometer ke tenggara Huatabampo sekitar 0400 GMT (12 tengah hari ini) dengan kekuatan angin hampir 140 kilometer sejam, menurut Pusat Taufan Negara Amerika Syarikat (AS) di Miami. Lebih 2,000 penduduk berteduh di pusat perlindungan sementara, ramai antaranya dari kampung tepi pantai apabila bumbung berterbangan dari hampir semua rumah. (Sumber: Utusan Malaysia 13 Oktober 2008)

5.1.3

Kata Ganti Nama

Menurut Abdullah Hassan (1992), kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama. Tahukah anda bahawa kata nama am atau kata nama khas

Morfologi: Penggolongan Kata| 7

bahasa Melayu boleh diganti penggunaannya dengan sejenis kata lain iaitu dinamakan sebagai kata ganti nama. Misalnya, kata nama gadis, boleh diganti dengan kata dia, ia atau beliau. Jenis-Jenis Kata Ganti Nama Menurut Nik safiah Karim et al. (2009), kata ganti nama boleh dibahagikan lagi kepada dua golongan kecil, iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri pula dibahagikan lagi kepada kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. Kata ganti nama diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama, kata ganti nama diri orang kedua dan kata ganti nama diri orang ketiga. Berikut ialah penggolongan kata ganti nama: kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama

kata ganti nama diri tanya kata ganti nama diri

kata ganti nama diri orang pertama kedua ketiga

a)

Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama dan mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk itu. Ada dua kata ganti nama tunjuk, iaitu ini untuk menunjuk pada yang dekat dan itu untuk menunjuk pada yang jauh.

b)

Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri terbahagi pula kepada dua golongan iaitu: 

Kata ganti nama diri tanya kata ganti nama jenis ini ialah perkataan yang merujuk benda atau orang dalam bentuk tanya. Ada tiga kata ganti nama diri tanya, iaitu:

Morfologi: Penggolongan Kata| 8

Kata ganti nama diri tanya 1) apa 2) siapa 3) mana

Contoh yang merujuk benda atau perkara yang merujuk orang yang merujuk benda atau orang

Kadang-kadang kata ganti nama diri tanya boleh mengalami proses penggandaan untuk membawa maksud rujukan tidak tentu atau penegasan. Misalnya: Apa Mana Siapa 

apa-apa mana-mana siapa-siapa (sesiapa) Kata ganti nama diri orang Kata ganti nama jenis ini mengandungi perkataan yang merujuk diri orang tertentu, iaitu diri orang pertama, diri orang kedua dan diri orang ketiga, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Kata ganti nama diri orang i) orang pertama ii) orang kedua iii) orang ketiga

Contoh saya, aku, beta, patik, kami dan kita anda, engkau, awak, dan kamu ia, dia, mereka, dan –nya

Kata ganti nama orang ketiga –nya boleh berfungsi sebagai penekan dan pembenda. 5.2

KATA KERJA

Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. Dalam sesebaris ayat, kata kerja juga berfungsi sebagai predikat. Kata kerja merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja, sama ada yang berlaku atau dilakukan. Contohnya, berjalan, makan, memakan, dimakan dan sebagainya. Kata kerja terbahagi kepada, kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau ) dan kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ). Menurut Nik Safiah Karim et al. 2009), kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama, iaitu, kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.

Morfologi: Penggolongan Kata| 9

5.2.1 Kata Kerja Transitif Kata Kerja Transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut (objek). Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan seperti mengambil, mendermakan, membacakan, menduduki, mempersilakan. Contoh ayat: Ali menyepak bola. Mereka memancing ikan. Berdasarkan contoh di atas, jelas perbuatan menyepak, memancing tersebut terkena kepada orang atau benda lain. Contoh: Kucing itu menangkap seekor burung. Perempuan itu menjual sayur. Bapa sedang menulis surat. Menurut Tatabahasa Dewan, kata kerja transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Contoh: Subjek 1. Kakak 2. Farid 3. Sabri

Kata Kerja Transitif memasak menendang menulis

Objek kari ayam. bola. surat.

Jenis-Jenis Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif boleh dibahagikan kepada dua jenis: a) Kata kerja transitif aktif- berfungsi dalam ayat aktif Anisah mencuci pakaian di tepi sungai.

Morfologi: Penggolongan Kata| 10

b) Kata kerja transitif pasif- berfungsi dalam ayat pasif Pakaian dicuci oleh Anisah di tepi sungai.

5.2.2 Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Tak Transitif ialah kata kerja yang tidak mengambil apa-apa objek. Menurut Tatabahasa Dewan, kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya. Jenis-Jenis Kata Kerja Tak Transitif a)

Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap

Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat (Nik Safiah Karim et al. 2009). Contoh: Subjek 1. Adik 2. Alias

b)

Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap bermain tinggal

Pelengkap di padang. di Kedah.

Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap

Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. Contoh: Subjek 1. Mereka 2. Mereka

Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap makan membeli-belah

Keterangan di sawah di Ipoh

Morfologi: Penggolongan Kata| 11

AKTIVITI 5.3 Tandakan ( / ) bagi setiap ayat transitif dan tandakan ( x ) bagi ayat tak transitif di bawah ini. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.3

Siti menangis. Safuan memancing ikan. Ibu masih bersolek. Hujan belum turun. Kamal melukis gambar bunga. Ah Lim menjual kereta Proton. Asiah menyimpan wang. Farah belum tidur lagi. Kambing makan daun. Matahari akan terbit dari timur.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

KATA ADJEKTIF

Kata adjektif, yang juga dikenal sebagai kata sifat, ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. Kata adjektif boleh dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Contohnya seperti amat sakit, sakit sungguh, terlalu banyak, dan sebagainya. Jenis-Jenis Kata Adjektif a)

Kata Adjektif Sifatan Atau Keadaan

Kata yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Contohnya: Baik Jahat Cerdik Pandai

Lemah Kasar Berani Takut

Morfologi: Penggolongan Kata| 12

Gopoh

Sihat

Contoh penggunaannya dalam ayat: i) Orang baik selalu dipuji. ii) iii) iv) v) b)

Mereka berniat jahat terhadap projek kita. Adik saya amat cerdik. Insan pandai akan berjaya dalam hidupnya. Pekerja itu menyiapkan kerjanya dengan gopoh.

Kata Adjektif Warna

Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang memberikan pengertian warna sebagai unsur keterangan. Contohnya: Merah Putih Biru Hijau Perang

Ungu Kelabu Hitam Kuning Jingga

Contoh penggunaannya dalam ayat:

c)

i)

Warna baju kami ungu.

ii) iii) iv) v)

Adik suka bersongkok hitam. Kambing jantan itu berbulu kelabu. Warna kuning warna Diraja. Kasut kakak berwarrna merah.

Kata Adjektif Ukuran

Kata adjektif ukuran adalah kata yang menyatakan ukuran kata nama. Selain itu, mempunyai unsur pada ukuran benda yang bernyawa atau tidak bernyawa, kontrik atau abstrak. Contoh: panjang

pendek

Morfologi: Penggolongan Kata| 13

dalam singkat kecil besar

kerdil sempit nipis tebal

Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) d)

Jamil adalah seorang yang kerdil. Pokok itu renek kerana kekurangan baja. Jalan di kampung itu sangat sempit. Lukanya dibalut dengan kain nipis. Tasik itu sangat dalam.

Kata Adjektif Bentuk

Kata ini adalah kata yang berunsurkan menunjukkan sesuatu bentuk pada benda bernyawa atau tidak bernyawa. Kata yang memberi pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan, iaitu rupa, susunan, cara dan gaya. Contoh: bulat buncit kempis bujur pipih

leper bengkok tirus lonjong lurus

Contoh penggunaan : i) ii) iii) iv) v) e)

Ariya memiliki muka bujur sirih. Siti mempunyai dagu lekuk. Bagai pipih dilayang. Garis lurus menemukan dua titik. Bola ragbi berbentuk lonjong. Kata Adjektif Waktu

Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa.

Morfologi: Penggolongan Kata| 14

Contoh: lewat segera lama awal baharu

silam lampau sering kerap dahulu

Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) vi) f)

Mereka segera pulang kerana hari sudah lewat. Kanak-kanak suka makanan segera. Tiada kenderaan berenjin pada zaman silam. Jalan lama ke kampong itu sudah dibaiki. Ketibaanya terlalu awal.

Kata Adjektif Jarak

Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. Contoh: jauh dekat

hampir nyaris

Contoh penggunaan: i) Rumahnya tidak jauh dari pasar raya. ii) Kilang itu dekat dengan lebuhraya. iii) Dia berdiri hampir dengan kedai itu. iv) Dalam kemalangan itu, mereka nyaris menemui ajal. g)

Kata Adjektif Cara

Kata Adjektif cara ialah jenis perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam, sebagai penerang kata nama. Contoh:

Morfologi: Penggolongan Kata| 15

cepat deras laju lambat perlahan

lincah gopoh jelas sering selalu

Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) h)

Tindak balas bayi itu sungguh cepat. Sungai itu mengalir deras. Bot laju itu direka khas untuk perlumbaan. Orang lambat selalu rugi. Pemain lincah itu berasal dari Sabah.

Kata Adjektif Perasaan

Kata adjektif perasaan memberi pengertian konsep perasaan, sebagai penerang kata nama dan harus diikuti oleh kata sendi nama. Contoh: rindu benci segan suka gembira

berahi ragu kasih sayang geram

Contoh penggunaan: i) Budak kecil itu rindu akan ibunya. ii) Saya sungguh suka dengan kelakuan baiknya. iii) Pemuda itu terlalu segan untuk bertanya. iv) Dia sangat suka melayari internet. v) Amira gembira sekali dengan hadiah itu. i) Kata Adjektif Pancaindera Kata adjektif pancaindera terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian konsep rasa, pandang, dengar, bau, sentuh atau gabungan. Kelima-lima indera ini ialah sebagai penerang kepada kata nama.

Morfologi: Penggolongan Kata| 16

Contoh: sedap pahit cantik molek harum

manis masin lazat tawar halus

Contoh penggunaan: i) ii) iii) iv) v) 5.4

Kek itu sangat sedap. Wajah pelakon itu manis. Dia akan menyediakan sarapan lazat. Hari ini muka Halim sangat masam. Kelapa muda itu kelat rasanya.

KATA TUGAS

Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis. Kata tugas hadir dalam ayat, sama ada di bahagian hadapan ayat, di bahagian hadapan frasa, atau di belakang perkataan-perkataan tertentu untuk memberikan makna khusus atau memainkan peranan sintaksis tertentu dalam ayat berkenaan. Jenis-Jenis Kata Tugas a)

Kata Hubung

Kata hubung ialah kata penyambung ayat, iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. Contoh: i) ii) iii) iv)

Ali, Ahmad dan Halim pergi ke sekolah. Aslinda menari sambil bernyanyi. Dia pandai tetapi adiknya bodoh. Tidak boleh ada ahli yang memegang dua atau lebih.

Morfologi: Penggolongan Kata| 17

vi) Kalimat itu menunjukkan bahawa dia sememangnya mahu memberitahu. b)

Kata Seru

Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah, sedih, gembira, sakit, hairan, kagum, terkejut, dan sebagainya. Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu dengan nada meninggi atau menurun. Contoh: i) ii) iii) iv) v) c)

Aduh, sakitnya tanganku! Aduhai, apalah malang nasibku ini! Ah, aku tidak bersetuju! Amboi, sombongnya dia! Eh, bilakah kau pulang ke tanah air!

Kata Tanya

Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu, contohnya mengapa, berapa, bila dan bagaimana. Contoh:

d)

Berapa

 

Harga barang itu berapa? Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri?

Bila

 

Mereka sampai bila? Bilakah gerangan kekanda akan pulang?

Bagaimana

 

Kesihatannya sekarang bagaimana? Bagaimanakah keputusan peperiksaannya?

Kata Perintah

Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan.

Morfologi: Penggolongan Kata| 18

Contoh: i) ii) iii) iv) v) e)

Jangan buang sampah di sini. Usah biarkan dia berseorangan. Silalah datang ke rumah saya jika ada kelapangan. Jemput masuk! Minta tuan-tuan bersabar sebentar.

Kata Pangkal Ayat

Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Namun, kata pangkal ayat ini tidak begitu banyak diamalkan sekarang. Perkataan ini umumnya digunakan dalam bahasa Melayu klasik, misalnya hatta, maka, arakian, syahadan, dan sebagainya. Contoh: i) ii) iii) iv) v) f)

Hatta istana itu pun siaplah. Maka panglima itu pun diberi persalinan. Syahadan baginda pun berangkat meninggalkan Melaka. Adapun kuda itu dipunyai oleh Tun Umar. Alkisah tidak beberapa lama kemudian hamillah permaisuri.

Kata Bantu

Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam. Contoh: i) ii) iii) iv) v) g)

Pekerja itu telah pulang. Kami pernah ke utara Malaysia. Kanak-kanak itu sudah makan. Kanak-kanak itu hendak masuk ke bilik. Ramai pemuda kini mahu bekerja sendiri.

Kata Penguat

Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif.

Morfologi: Penggolongan Kata| 19

Contoh: i) ii) iii) iv) v) h)

Pokok itu terlalu tinggi. Masakan itu paling sedap. Kelakuan anak itu baik sekali. Bas itu tiba lambat benar. Pakaian seragam pasukan itu amat kemas.

Kata Penegas

Kata penegas yang disebut juga partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Contoh: i) ii) iii) iv) v) i)

Di manakah ibu kamu itu? Bilakah kamu datang? Apatah daya kita? Dialah orangnya. Inilah isteri kesayanganku.

Kata Nafi

Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat, iaitu Frasa Nama, Frasa Kerja, Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama. Contoh: i) ii) iii) iv) v) j)

Dia bukan murid di sekolah ini. Idah tidak pandai memasak kari ayam Jangan membuang sampah-sarap di merata-rata tempat. Lelaki yang berbaju merah itu bukan ayah saya. Budak itu bukan pandai sangat tetapi dia rajin belajar.

Kata Pemeri

Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa untama dalam predikat. Terdapat dua jenis kata pemeri iaitu ialah dan adalah. Contoh: i)

Dia ialah seorang guru.

Morfologi: Penggolongan Kata| 20

ii) iii) iv) v)

Berita itu adalah palsu. Mereka ialah pelari pecut. Pendapat itu adalah karut. Nama saya ialah Ali.

k) Kata Sendi Nama Kata sendi adalah kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. Kata sendi memerlukan frasa nama yang membentuk predikat ayat. Contoh: i) Dia berasal dari pedalaman. ii) Ibu pergi ke pasar. iii) Saya menetap di Ipoh. iv) Kertas ini diperbuat daripada kayu. v) Dia balik pada pukul 5.00 petang. SEMAK KENDIRI 1.5 l) Kata Pembenar Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan. Contoh kata pembenar ialah ya, benar dan betul. Contoh: i) ii) iii) iv) v) m)

Ya, esok awak boleh bercuti. Ya, kamilah yang membuka pintu rahsia itu. Benar, tekaan kamu itu memang tepat. Benar, dia sudah berhenti kerja. Betul, kalau kamu tidak percaya, tanyalah Dani.

Kata Arah

Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau arah sesuatu. Contoh:

Morfologi: Penggolongan Kata| 21

i) ii) iii) iv) v) . n)

Bunga hiasan itu sesuai ditempatkan di penjuru rumah Pertunjukkan tarian itu jelas dari sudut kiri stadium Kanak-kanak itu ditinggalkan di tepi jalan. Pelumba basikal itu bertolak dari utara ke selatan. Semua hidangan itu diletakkan di atas meja.

Kata Bilangan

Kata bilangan ialah perkataan yang menerangkan bilangan atau jumlah orang, benda atau perkara. Contoh: i) ii) iii) iv) v) o)

Saya menanam dua batang pokok kelapa di kebun. Para penulis dikehendaki beratur di dewan. Di pasar malam terdapat berbagai-bagai jenis sayuran dijual. Dia menunggu bas selama lima jam suku. Harga ikan sardin ialah tujuh ringgit sekilo.

Kata Adverba

Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja, kata adjektif, kata nama, dan frasa sendi nama dari segi cara, masa, dan tempat. Contoh: i) ii) iii) iv) v) p)

Bas itu bergerak laju. Saya hampir terjatuh ketika melompat. Datang ke sini cepoat. Ibu betul-betul gembira dengan kepulangan kakak. Mereka sesat berhari-hari di tengah lautan.

Kata Penekan

Kata penekan merupakan salah satu daripada kata pascakata iaitu kata yang hadir dan melekat selepas perkataan. Bentuk kata tersebut ialah –nya, yang dapat berfungsi sebagai penekan atau pembenda. Contoh:

Morfologi: Penggolongan Kata| 22

i) ii) iii) q)

Sesungguhnya, pengorbanan perlu jika ingin berjaya. Bahawasanya setiap rakyat perlu mempertahankan negaranya. Cuaca nampaknya semakin gelap.

Kata Pembenda

Kata pembenda ialah bentuk kata yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. Misalnya perlahannya, sedapnya, sejuknya. Contoh: i) Lajunya ialah 350 km sejam. ii) Bukan kepalang sakitnya. iii) Datangnya secara mendadak. iv) Tingginya ialah 6 kaki. v) Air sungai mengalir dengan derasnya.

RUMUSAN         

Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda, perkara, atau konsep yang umum sifatnya Kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus orang, empat, atau benda. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama dan berfungsi seperti nama. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. Kata adjektif, yang juga dikenal sebagai kata sifat, ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis Kata hubung ialah kata penyambung ayat, iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah, sedih, gembira, sakit, hairan, kagum, terkejut, dan sebagainya. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu.

Morfologi: Penggolongan Kata| 23

  

Kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas mambantu frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari aspek waktu atau ragam.

KATA KUNCI 1. Kata Nama 2. Kata Nama Am 3. Kata Nama Khas 4. Kata Kerja

5. Kata Kerja Transitif 6. Kata Kerja Tak Transitif 7. Kata Adjektif 8. Kata Tugas

PENILAIAN KENDIRI 1. Apakah permasalahan yang berlaku dalam kata kerja transitif bahasa Melayu? 2. Jelaskan fungsi-fungsi kata adjektif. 3. Kata tugas memainkan prenan tertentu dalam ayat. Kategorikan peranan atau fungsi tersebut. 4. Nyatakan permasalahan tatabahasa yang sering mengelirukan murid di sekolah.

RUJUKAN Asmah Haji Omar. (1988). Susur galur bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar. (2008). Nahu kemas kini. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. (2009). Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Haji Karim et al. (2009). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri, Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Sintaksis: Ayat| 1

UNIT 6 SINTAKSIS: AYAT

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. 2. 3. 4.

6.0

menjelaskan definisi sintaksis; mengenal pasti binaan subjek dan predikat; menerangkan pola ayat dasar; dan menggunakan ayat tunggal dan majmuk dengan betul.

PENGENALAN

Pada bahagian Topik 4 yang lalu, kita telah dijelaskan bahawa terdapat dua bidang utama tatabahasa iaitu morfologi (mengkaji perkataan) dan sintaksis (mengkaji ayat). Kedua-dua bidang ini saling berkaitan kerana ketepatan tatabahasa bergantung pada ketepatan ejaan perkataan (morfologi) dan ketepatan susunan perkataan (sintaksis) dalam sesuatu ungkapan. Pada bahagian Topik 6 ini, kita akan mempelajari secara ringkas konsep ayat dalam bahasa Melayu. 6.1

Definisi Sintaksis

Istilah sintaksis berasal daripada perkataan Yunani, iaitu sun yang bererti “dengan” dan tattein yang membawa erti “menempatkan bersama-sama”. Dengan demikian, sintaksis dapat diertikan sebagai “menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat”. Kata suntattein kemudian menjadi istilah syntaxis dalam bahasa Belanda dan syntax dalam bahasa Inggeris. Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009),

Sintaksis: Ayat| 2

sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Secara ringkasnya, sintaksis ialah ilmu mengkaji ayat. 6.2

Binaan Ayat

Apakah yang ada dalam sesebuah ayat? Secara umumnya, sesebuah ayat itu mestilah sekurang-kurangnya mempunyai satu subjek (pelaku) dan satu predikat (cerita). a) Subjek Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009) dan Abdullah Hassan (2006), subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Subjek lazimnya adalah perkara yang diceritakan yang terdiri daripada orang, benda, tempat atau perkara. Unsur-unsur subjek juga boleh terdiri daripada frasa nama, kata ganti nama, frasa kerja yang berkuasa nama dan frasa adjektif yang berkuasa nama. Contoh: Bil. i. ii. iii. iv. v.

Subjek Ali Dia Komputer itu Merokok Cantiknya

Predikat membeli sebuah basikal. pergi ke sekolah. sudah rosak. membahayakan kesihatan. mata anak harimau itu.

LATIHAN 6.1

Bina tiga ayat yang mempunyai subjek. P i. __________________ __________________________________. ii. __________________ __________________________________.

iii. __________________ __________________________________.

Sintaksis: Ayat| 3

b)

Predikat

Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009), predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Oleh itu, predikat merupakan bahagian ayat yang menceritakan perkara tentang orang, benda, tempat atau perkara yang dinyatakan dalam subjek. Predikat terdiri daripada frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA), dan frasa sendi (FS). Contoh: Bil. i. ii. iii. iv.

Subjek Sabri Kakak Rumah itu Hadiah itu

Predikat seorang peguam. mencuci pakaian. sangat besar. daripada Menteri Besar.

FN FK FA FS

LATIHAN 6.2 Bina empat ayat yang mempunyai predikat. Pi. Saya _______________________________________________. ii. Ahmad______________________________________________. iii. Kamalia_____________________________________________. iv. Kami_______________________________________________.

6.3

Pola Ayat Dasar

Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. Ayat dasar ini terhasil melalui gabungan dua frasa. Oleh itu, sebelum kita mempelajari pola ayat dasar bahasa Melayu, eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi dan jenis-jenis frasa bahasa Melayu.

Sintaksis: Ayat| 4

6.3.1

Definisi Frasa

Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat. Binaan frasa terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi menjadi unit yang lebih besar. Contoh: i) Frasa dengan satu perkataan: Saya guru. ii) Frasa dengan dua atau lebih perkataan: Lelaki itu guru. 6.3.2 Jenis-Jenis Frasa a) Frasa Nama (FN)  Definisi FN ialah frasa yang perkataan utamanya terdiri daripada kata nama (KN), KN Terbitan atau Kata Ganti Nama. Contoh: Baju putih ( KN) Pendatang itu ( KN Terbitan) Anda semua ( Kata Ganti Nama)  Binaan FN i) Inti + Penerang Contoh: Inti askar baju ii) Inti + Inti Contoh: Inti ibu kerusi

Penerang Melayu kemeja

Inti bapa meja

Sintaksis: Ayat| 5

b) Frasa Kerja (FK) Definisi FK ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Contoh: menjalankan tugas menulis nota Binaan FK i) Inti + Objek Contoh: Inti membaca menulis ii) Inti + Penerang Contoh: Inti berbaju berjalan

iii)

Kata bantu + Inti Contoh: Kata bantu sedang akan

Objek buku surat

Penerang Melayu kaki

Inti menjahit bersurai

c) Frasa Adjektif (FA) Definisi FA ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang kata intinya merupakan kata adjektif. Contoh:

bijak sungguh gelap benar

Sintaksis: Ayat| 6

Binaan FA i) Inti + Inti Contoh: Inti lemak baik

Inti manis buruk

ii) Inti + Kata Nama Contoh: Inti biru muda

Kata Nama laut remaja

iii) Kata Penguat + Inti + (Kata Penguat) Contoh: Kata Penguat Inti (K Penguat) sangat bijak sekali sungguh baik benar iv) Kata bantu + Inti Contoh: Kata Bantu belum sudah

Inti besar busuk

d) Frasa Sendi (FS) Definisi FS ialah frasa yang terdiri daripada satu kata sendi dan satu frasa nama. Contoh: Hadiah itu daripada penghulu. Binaan FS i) KS + FN

Sintaksis: Ayat| 7

Contoh: KS ke pada

FN sekolah waktu pagi

ii) FS + KN Arah + FN Contoh: FS dari dengan

KN Arah dasar belakang

iii) KS + KN Arah + FN + Keterangan Contoh: KS KN Arah ke barat di utara

FN lautan pedang

FN Belanda Perak

Keterangan pada tahun lepas pada pagi tadi

6.3.3 POLA AYAT DASAR Dalam bahasa Melayu terdapat empat pola atau bentuk ayat dasar iaitu: a) b) c) d)

FN + FN FN + FK FN + FA FN + FS

a) FN + FN Contoh: FN Alia Ismail

FN guru ketua pengawas

FN

FK

b) FN + FK Contoh:

Sintaksis: Ayat| 8

Ahmad Anak itu

membaca buku sedang terbang

FN Siti Kamarul

FA sedang sakit. gagah.

c) FN + FA Contoh:

d)

FN + FS

Contoh: FN Derma ini Angin sejuk

FS daripada pihak sekolah. dari selatan

LATIHAN 9.3 LATIHAN 6.3 Tentukan pola ayat dasar di bawah.

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ayat Bapa Ali ialah Encik Aziz Bunga itu wangi. Azmir menjadi pegawai polis. Buah durian dari Perak. Abu sedang bermain bola. Hari ini hari Jumaat Buku ini dari Eropah. Kotak ini sudah pecah.

Pola FN + FN

Sintaksis: Ayat| 9

6.4

Jenis-Jenis Ayat

Dalam bahasa Melayu terdapat empat jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan. Berikut akan dijelaskan jenis-jenis ayat tersebut. a)

Ayat Penyata

Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Ayat ini digunakan oleh penutur atau penulis untuk menyatakan atau memberikan maklumat atau berita kepada pendengar atau pembaca. Ayat ini diujarkan tanpa mengharapkan jawapan atau gerak balas, sama ada yang bersifat kebahasaan atau yang bersifat perbuatan. Ayat penyata dapatlah dianggap sebagai ayat untuk melaporkan sesuatu perkara. Dalam lisan, ayat penyata diakhiri dengan nada turun sebelum kesenyapan. Dalam tulisan pula, ayat penyata diakhiri dengan tanda noktah. Contoh-contoh Ayat Penyata: 1) 2) 3) 4) 5) 6) b)

Azimah tukang masak. Mereka ialah pemain bola sepak. Muthu sedang tidur. Kerani itu sentiasa tersenyum. Nani membeli pakaian dari kedai itu. Pesakit itu berada di hospital. Ayat Tanya

Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara, tempat, benda, manusia, binatang dan sebagainya.

Sintaksis: Ayat| 10

Ayat tanya yang bentuknya sama bentuknya dengan ayat penyata, tetapi berbeza oleh adanya tanda soal (?) pada akhir ayat itu. Ayat ini diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat dengan tujuan untuk mendapatkan jawapan. Contoh-contoh Ayat Tanya: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

c)

Tuan Ismail pengurusnya? Puan Shafikah suri rumah? Adik masih menangis? Apa benda itu? Siapa datuknya? Di manakah rumah awak?

Ayat Perintah

Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh, melarang, mempersilakan, atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Terdapat empat jenis ayat perintah iaitu: i.

Ayat Suruhan Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Contoh: 1. Keluar dari bilik ini! 2. Pergi dari sini! 3. Sila tinggalkan tempat ini. 4. Kemaskan barang-barang anda.

ii. Ayat Larangan Ayat larangan ialah ayat yang digunakan untuk larangan atau tegahan. Dengan demikian, ayat ini menghendaki lawan bicara agar jangan melakukan sesuatu. Ayat larangan dibentuk dengan menambahkan kata, jangan, usah atau tak usah di depan ayat perintah.

Sintaksis: Ayat| 11

Contoh: 1. 2. 3. 4. 5.

Jangan berdiri di sana. Jangan pergi sebelum aku datang. Usah pergi sebelum aku datang. Awak tak usah datang lagi. Kamu jangan beritahu dia.

iii. Ayat Silaan Ayat silaan digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Ayat silaan ditandai dengan kata silaan seperti sila, sudi dan jemput sebelum kata kerja. Contoh: 1. 2. 3. 4.

Sila datang ke rumah saya. Silalah masuk. Jemput minum. Jemputlah makan.

iv. Ayat Permintaan Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta, tolong dan mohon dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Contoh: 1. 2. 3. 4.

Tolong tutup tingkap bilik itu. Minta kamu semua berenang. Tolong masak air. Tolong hantar laporan itu pagi esok.

Sintaksis: Ayat| 12

d)

Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut, marah, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak. Kata seru yang sering digunakan ialah oh, amboi, wah, cis, eh, aduh, syabas, dan sebagainya. Contoh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Amboi, garangnya kucing itu! Aduhai, gagal lagi! Nah, ambil baju ini! Aduh, sakit kakiku! Cis,penderhaka rupanya kamu! Wah, comelnya anak arnab itu! Syabas, anda sudah berjaya! Oh, saya terlupa lagi!

Sintaksis: Ayat| 13

LATIHAN 6.4 Padankan ayat dan gambar. Nyatakan jenis ayat perintah yang digunakan.

(Sumber: www.bharian.com.my)

Sintaksis: Ayat| 14

6.5

Ragam Ayat

Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ragam ayat iaitu ragam ayat aktif dan ragam ayat pasif. a) Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. SUBJEK

KATA KERJA

OBJEK

Contoh: 1. 2. 3. 4. 5.

Yusof mencabut rumput. Singa itu mengejar seekor rusa. Ribut melanda Amerika Syarikat. Ali mendang bola itu. Atiah menulis surat itu.

b) Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal. OBJEK

KATA KERJA

SUBJEK

Contoh: 1. 2. 3. 4. 5.

6.6

Rumput dicabut oleh Yusof. Seekor rusa dikejar oleh singa. Amerika Syarikat dilanda ribut. Bola itu ditendang oleh Ali Surat itu ditulis oleh Atiah.

Ayat Majmuk

Selain ayat dasar atau ayat tunggal, bahasa Melayu juga mempunyai ayat majmuk. Berikut akan dijelaskan secara ringkas ayat majmuk bahasa Melayu.

Sintaksis: Ayat| 15

6.6.1 Definisi Ayat Majmuk Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu. 6.6.2 Jenis-Jenis Ayat Majmuk Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis ayat majmuk iaitu: 1. Ayat Majmuk Gabungan Dua ayat atau lebih digabungkan dengan menggunakan kata hubung seperti dan, atau, tetapi,lalu dll. Contoh:

Saya dan dia minum teh. i. Saya minum teh ii. Dia minum teh = Saya dan dia minum teh.

2. Ayat Majmuk Pancangan Ayat yang terdiri dari satu ayat induk dan beberapa ayat kecil yang dipancang menjadi satu ayat majmuk. Jenis: a) Ayat Majmuk Pancangan Relatif (yang) Contoh: Saya membeli kasut yang berwarna biru. i. Saya membeli kasut. ii. Kasut itu berwarna biru. = Saya membeli kasut yang berwarna biru.

b)

Ayat Majmuk Pancangan Komplemen (bahawa) Contoh: Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi. i. Dia mengetahui (sesuatu) ii. Ahmad telah pergi = Dia mengetahui bahawa Ahmad telah pergi.

c)

A.M. Pancangan Keterangan Contoh: Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. i. Saya tidak dapat hadir. ii. Saya kurang sihat.

Sintaksis: Ayat| 16

= Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. 3. Ayat Majmuk Campuran Ayat yang terdiri daripada lebih daripada satu jenis (banyak ayat majmuk) Contoh: Ali dan Abu masih memancing ikan, tetapi rakan-rakan mereka yang keletihan sudah lama tidur.

RUMUSAN  

      

 

Sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Subjek ialah konstituen sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Predikat merujuk kepada kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi asas pada pembentukan semua ayat lain. Frasa ialah urutan penempatan jenis kata dalam ayat. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara, tempat, benda, manusia, binatang dan sebagainya. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh, melarang, mempersilakan, atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut, marah, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Ayat aktif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal.

Sintaksis: Ayat| 17Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan beberapa ayat tunggal dengan menggunakan cara-cara tertentu.

KATA KUNCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sintaksis Frasa Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sindi

9. Ayat Dasar 10. Ayat Aktif 11. Ayat Pasif 12. Ayat Penyata 13. Ayat Tanya 14. Ayat Perintah 15. Ayat Seruan 16. Ayat Majmuk

PENILAIAN KENDIRI 1. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kesalahan tatabahasa. 2. Predikat ialah bahagian terpenting dalam binaan ayat. Nyatakan komponen yang terdapat dalam bahagian predikat. 3. Terdapat pelbagai jenis objek. Terangkan jenis-jenis objek yang terdapat dalam bahasa Melayu.

RUJUKAN Abdullah Hassan. (1997). Bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan esei-esei lain. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Asmah Haji Omar. (1988). Susur galur bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar. (2008). Nahu kemas kini. Kuala Lumpur: PTS Asmah Haji Omar. (2009). Nahu Melayu mutakhir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan edisi ketiga (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Ra’in Shaari, Alias Mohd Yatim & Abdullah Yusof. (2009). Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Sintaksis: Ayat| 18

Nik Safiah Haji Karim et al. (2009). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri, Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2007). Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Semantik | 1

UNIT 7 SEMANTIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. menjelaskan definisi semantik, 2. menjelaskan hubungan perkataan makna dan rujukan; dan 3. menghuraikan faktor-faktor yang menentu dan mengubah makna perkataan.

7.0

PENGENALAN

Semantik merupakan satu kajian makna kata. Kajian makna ini perlu dipelajari oleh pelajar memandangkan kepentingan bidang ini dalam memberi tafsiran yang pelbagai bagi sesuatu kata Sesuatu kata dapat memberi pelbagai tafsiran makna bergantung kepada pemakaiannya dalam kata itu sendiri maupun kewujudannya dalam bentuk ayat. Rumusnya sesuatu kata itu mempunyai makna atau maksud literal atau membawa maksud yang lebih besar yakni makna tersirat, bergantung kepada cara tafsiran seseorang terhadap kata tersebut.

7.1

Definisi Semantik

Perkataan semantik berasal daripada bahasa Yunani „sema‟ yang bererti tanda atau lambang. Dalam bidang linguistik, semantik ialah bidang kajian yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa. Selain istilah semantik, sejarah ilmu linguistik terdapat beberapa istilah lain yang digunakan seperti semiotik, semiologi dan semasiologi. Namun Istilah semantik lebih digunakan kerana istilah ini hanyalah makna atau erti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Mengikut Ferdinand de Saussure, setiap tanda linguistik terdiri daripada dua unsur iaitu yang diertikan (Inggeris „ signified‟) dan yang mengertikan (signifier), yang diertikan sebenarnya ialah konsep atau makna sesuatu tanda atau lambang, sementara yang mengertikan ialah bunyi-bunyi bahasa yang terbentuk daripada fonem-fonem bahasa berkenaan. Bahasa sebagai lambang perlembagaan yang canggih, kompleks dan anjal. AKTIVITI 7.1 Sila berbincang dengan rakan.

Semantik | 2 1. Takrifan semantik yang mengaitkan hubungan kata dengan makna. 2. Kepentingan semantik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

7.2 Hubungan Kata, Makna dan Rujukan 1. Makna dan konsep Tiap-tiap perkataan mempunyai banyak makna. Perkataan „meja‟ umpamanya merujuk kepada bermacammacam-macam rupa dan bentuk meja yang dipanggil meja. Ada meja kecil. meja besar, meja kaki empat, meja kaki satu, meja panjang, meja bulat, meja kayu, meja kaca, meja plastik dan bermacam-macammacam jenis meja. Dengan erti kata lain, perkataan meja tidak merujuk satu benda yang dipanggil meja, sebaliknya ia merujuk kepada satu konsep, iaitu perabot yang mempunyai permukaan rata, berkaki dan biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan hidangan, sebagai tempat menulis atau peralatan mesyuarat. Sesuatu perkataan merujuk kepada ribuan, malah jutaan benda menepati konsep itu. 2. Makna dan Konteks Kita biasa menyangka perkataan ialah unit makna yang paling asas maksudnya dengan mengetahui makna perkataan. Kita dapat memahami makna pertuturan yang kita dengar atau makna tulisan yang kita baca. Tetapi sangkaan itu tidak benar, makna bukan hanya kita timba daripada makna tiap-tiap perkataan dalam ayat. Hubungan dan kedudukan perkataan dalam ayat juga menjadi sumber makna. Hal ini jelas sekiranya kita mengkaji ayat berikut: 1. (a) Pensel terletak di atas kertas. (b) Kertas terletak di atas pensel. Sangat jelas makna dalam ayat 1(a) dan ayat 1(b) adalah berlainan, meskipun perkataanperkataan yang terdapat di dalam ayat adalah serupa. Makna ayat ditentukan oleh dua unsur iaitu makna perkataan dan kedudukan perkataan dalam ayat. Misalnya lihat ayat berikut: 1. (a) itu anjing (b) dia anjing Sebagai penutur bahasa Melayu, kita tahu perkataan anjing pada ayat 1 (a) membawa makna „binatang‟. Tetapi bagaimanakah penutur bahasa Melayu mengetahui perkataan anjing pada ayat 1(b) membawa makna manusia? Penutur bahasa Melayu tahu hal ini kerana perkataan „dia‟ dan „kamu‟ hanya digunakan untuk manusia. Contoh berikut ditentukan oleh perkataan-perkataan lain yang hadir bersamasama iaitu konteksnya.

Semantik | 3 3.

Keserasian perkataan

Tiap-tiap bahasa mempunyai peraturan dan kebiasaan bagi menentukan sama ada sesuatu perkataan boleh hadir bersama-sama dengan perkataan lain. Sebagai contoh ayat-ayat berikut tidak boleh diterima di dalam bahasa Melayu, walaupun ayat-ayat berikut tidak menyalahi tatabahasa. 1. Batu itu kental 2. Sungai itu merangkak 3. Ahmad jelita Ayat-ayat berikut boleh diagak-agak maknanya tetapi penutur bahasa Melayu akan mengatakan sesuatu yang janggal dan tidak kena pada penggunaan perkataan tertentu pada ayat tersebut. Ayat-ayat ini akan diterima oleh penutur bahasa Melayu sebagai betul apabila perkataan itu digantikan dengan perkataan lain yang memiliki makna yang serupa seperti: 1. Batu itu keras 2. Sungai itu mengalir 3. Ahmad tampan Ayat-ayat ini dipanggil keserasian perkataan. Peraturan keserasian adalah soal kebiasaan sematamata dan bukan soal tatabahasa. Tidak ada peraturan logik yang menentukan perkataan apa yang serasi dengan sesuatu perkataan. Oleh sebab itu para penulis kreatif berusaha mencipta pembaharuan pada keserasian yang ada. Dalam bahasa Melayu, keserasian perkataan melibatkan kata nama. Perkataan yang serasi dengan kata nama itu terdiri daripada kata kerja, kata sifat dan penjodoh bilangan. Oleh kerana keserasian perkataan adalah soal kebiasaan semata-mata maka sudah pasti terdapat keperluan mencipta kebiasaan-kebiasaan baru dan masalah penerimaannya sebagai contoh, apakah perkataan yang sesuai untuk menyebut roket yang beroperasi tanpa juruterbang? Bolehkah kita katakan roket yang dipandu oleh komputer memandangkan perkataan „pandu‟ selama ini digunakan serasi dengan manusia. 4. Makna dan pengetahuan Alam Kita mengetahui makna perkataan dan makna ayat dengan dibantu oleh pengetahuan kita tentang alam. Sebagai contoh ayat-ayat berikut adalah betul dari sudut tatabahasa tetapi kita tahu ayat-ayat berikut mempunyai makna yang salah. 1. Ayah saya seorang perempuan. 2. Pokok itu bertelur sebiji. 3. Jalan raya baru minum tengah hari.

Semantik | 4 Ayat „ayah saya seorang perempuan‟ adalah salah kerana kita mengetahui kerana „seorang perempuan tidak boleh menjadi ayah‟. Begitu juga halnya dengan pengetahuan kita tentang alam bahawa pokok tidak boleh bertelur, jalan raya tidak boleh minum. Bagi ayat „dia membaca buku‟ kita mengetahui ayat itu membawa makna dia membaca kitab. Pengetahuan kita tentang alam memberitahu hanya buku yang membawa makna kitab yang boleh dibaca, sementara buku yang membawa makna „ketul‟ dan „ruas‟ tidak boleh dibaca. AKTIVITI 7.2 Sila berbincang dengan rakan . 1. Hubungan perkataan dan rujukan mempunyai implikasi makna yang pelbagai. 2. Kepentingan hubungan perkataan, rujukan dan makna dalam kajian ilmu semantik. 7.3 Hubungan kata dengan rujukannya Menurut Abdullah Hassan (1981) „‟kata-kata mengandungi makna dan bagaimana kata-kata itu berhubungan sebenarnya bergantung pada bagaimana pengguna sesuatu bahasa tersebut menyusun segala pengalamannya dalam ungkapan yang berbentuk kata-kata.” Setiap perkataan dalam suatu bahasa dikatakan mempunyai hubungan yang erat di antara satu sama lain. Banyak faktor yang melibatkan interpretasi makna dan amat sukar memastikan ketepatan makna. Hubungan antara makna perkataan berdasarkan : (a) Kata Sinonim (kesamaan makna) (b) Kata Antonim ( perbezaan makna/berlawanan/bertentangan) (c) Kata Homonim ( kesamaan ejaan dan sebutan) (d) Kata Polisim (banyak makna) (e) Kata Hiponim (struktur makna) Setiap hubungan kata-kata boleh dilihat dari sudut kesinambungan dengan kata-kata lain dalam bahasa yang sama, perbandingan bahasa dan sudut komponen makna tersebut makna kata-kata tersebut. a) Kata Sinonim (kesamaan makna) Perkataan sinonim berasal daripada bahasa Yunani kuno, iaitu „anoma‟dan „syn‟ yang bererti „dengan‟. Maksud sinonim ialah (ungkapan iaitu perkataan, frasa atau ayat yang makna lebih kurang sama dengan makna ungkapan lain) Memang sukar mencari makna seratus peratus sama, jadi memadailah kita mencari makna yang terdekat sahaja.

Semantik | 5 Perkataan “hangat” dan “panas”, sekali pandang maknanya sama tetapi keduanya tidak boleh dilakukan pada tempat yang seratus peratus sama. Contohnya kita boleh mengatakan “hari panas” tetapi tidak boleh dikatakan “hari hangat”. Hubungan makna antara dua patah perkataan yang bersinonim itu bersifat dua hala. Jika cantik dikatakan bersinonim dengan lawa, maka lawa juga sinonim dengan cantik Oleh sebab bentuknya berbeza, maka maknanya pun tidak seratus peratus sama. Perkataan mati dan meninggal bersinonim, tetapi ayat (1) berikut mengandungi perkataan mati tidak dapat diganti dengan perkataan meninggal ayat (2).

1. Ayam itu mati digelek oleh lori. 2. Ayam itu meninggal digelek oleh lori. Sifat sinonim boleh berlaku pada pelbagai tahap bahasa, iaitu: 1. Antara morfem (yang bebas) dengan morfem (terikat), contohnya: (a) Itu buku dia Itu bukunya 2. Antaranya perkataan dengan perkataan, contohnya: Kerana dengan sebab Kasih dan sayang 3. Antara frasa dengan frasa, contohnya: Ibu bapa dengan orang tua Meninggal dunia dengan pulang ke rahmatullah Terdapat beberapa perkara tentang gejala sinonim yang menarik perhatian. Pertama (tidak semua perkataan dalam bahasa Melayu mempunyai sinonim). Contohnya, beras, salji, dan batu tidak mempunyai sinonim. Kedua ( ada perkataan bersinonim pada bentuk dasar, tetapi tidak bersinonim pada bentuk terbitan) contohnya perkataan benar bersinonim dengan betul tetapi kebenaran tidak bersinonim dengan kebetulan. Ketiga, (ada perkataan yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar, tetapi memiliki sinonim pada bentuk terbitan). Contohnya, jemur tidak mempunyai sinonim, tetapi menjemurkan bersinonim dengan mengeringkan, dan berjemur bersinonim dengan berpanas. Keempat, (terdapat perkataan yang mengikut erti sebenarnya tidak mempunyai sinonim, tetapi dalam erti kiasan mempunyai sinonim). Contohnya hitam tidak mempunyai sinonim, tetapi dalam erti kiasan mempunyai beberapa sinonim, seperti gelap, buruk dan jahat.

Semantik | 6 Interpretasi kedua-dua perkataan ini juga mungkin berbeza dari seorang ke seorang. Contohnya: Sila

- jemput

Makan – sarapan Abdullah Hassan (1981) menjelaskan lagi bahawa, “memang agak sukar untuk memberi satu takrif yang menyeluruh dalam definisi kata-kata sinonim ini.”

b) Kata Antonim Perkataan antonim berasal daripada perkataan Yunani kuno, iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „anti‟ yang bererti „melawan‟. Oleh itu, antonim bermaksud perkataan yang maknanya dianggap berlawanan atau kebalikan daripada perkataan lain. Contohnya ialah baik/buruk, tinggi/rendah dan panjang/pendek. Bagi perkataan yang tergolong dalam kata sifat, biasanya perkataan lawannya mudah dikaji tetapi bagi kata kerja, tidak semua kata kerja mempunyai lawan. Contohnya kita tidak dapat menentukan lawan bagi berjalan, bermain, duduk, memasak, mandi, dan sebagainya. Pertentangan makna ini juga bergantung pada konteks dan budaya. Contohnya perkataan “tinggi” mungkin bertentangan makna dengan “rendah” atau “pendek”, “kaya” dengan “fakir” atau”miskin” dan sebagainya. Bagaimanapun kita boleh melawankan atau mempertentangkan perkataan seperti menolakmenerima, keluar-masuk, membuka-menutup, menangis-ketawa, mendedahkan-menyembunyikan dan sebagainya. Bagi perkataan nama, demikian juga keadaannya. Kita boleh menentukan kata berlawanan bagi perkataan langit, ibu, kakak, malam dan sebagainya tetapi tidak untuk perkataan seperti perang, kertas, cawan, bakul, tali, sayur, daun, meja, dan sebagainya. Selain itu perkataan-perkataan juga mungkin mempunyai hubungan dari segi analogi iaitu perkataan itu mempunyai pertalian. Contohnya dari segi jenis, sebab dan akibat, asosiasi, tujuan, simbol dan sebagainya. Contoh: (a) hubungan dari segi jenis Meranti-kayu Bawal-ikan (b) hubungan sebab dan akibat:

Semantik | 7 Sejuk-menggigil Luka-sakit (c) hubungan dari segi asosiasi Ketawa-gembira Muram-sedih (d) hubungan dari segi tujuan Usaha-kejayaan Bekerja-kepuasan (e) hubungan dari segi simbol Raja-kedaulatan Putih-kesucian (c) Kata Homonim (hampir sama sebutannya) Perkataan Homonim berasal daripada bahasa Yunani kuno, iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „homo‟ yang bererti „sama‟. Homonim diertikan sebagai ungkapan (perkataan, frasa atau ayat) yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi maknanya tidak sama. Contohnya: Buku –i. bererti keras pada tempat pertemuan dua ruas buluh, tebu dan sebagainya Buku –ii. bererti beberapa helai kertas berjilid yang bererti tulisan untuk dibaca atau bererti ruangruang kosong untuk ditulis. Di dalam kamus, perkataan berhomonim ditandai dengan angka roman yang diletakkan selepas setiap entri yang berhomonim itu. Contohnya: Buku i Buku ii Homonim terbahagi 2 iaitu homofon dan homograf. Homofon dilihat dari segi bunyi (homo=sama, fon=bunyi). Contohnya buku-bunyi dan ejaannya sama. Homograf dilihat dari segi tulisan / ejaan (homo=sama, graf=tulisan). Sebutan sama tetapi ejaan berbeza. Contohnya bang (azan) dengan bank (institusi kewangan- mengikut sebutan baku). Ada juga perkataan yang ditulis sama seperti tetapi sebutan berbeza. Contohnya mengerat (memotong) dan mengeratkan (merapatkan). Ini kerana huruf e mewakili dua bunyi, iaitu e pepet dan e

Semantik | 8 taling. Terdapat perkataan-perkataan yang sama ejaannya tetapi berlainan sebutan dan maknanya. Contohnya: Ejaan

bunyi

makna

Perang [peran] perang, pergaduhan Semak [sema] belukar [sema?] meneliti

d) Kata polisim (banyak makna) Kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza makna di dalam konteks yang berlainan. Banyak perkataan dalam bahasa Melayu yang sama ejaannya tetapi berbeza maknanya apabila digunakan dalam konteks yang berlainan. Contohnya perkataan kepala yang membawa erti (1) bahagian tubuh manusia atau binatang dari hujung leher ke atas, (2) Orang yang mengetuai negara, kampung dan sebagainya. (3) bahagian yang letaknya di atas (di hadapan sekali) dan (4) akal; fikiran; otak. Secara rajah, perkataan kepala mempunyai empat makna atau konsep yang berikut: Makna 1 Makna 2 Kepala

Makna 3 Makna 4

(a) Kata Hiponim (struktur makna) Perkataan hiponim berasal daripada Yunani kuno, iaitu „anoma‟ yang bererti „nama‟ dan „hypo‟ yang bererti „di bawah‟. Hiponim ialah ungkapan yang maknanya dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. Contohnya bawal ialah hiponim terhadap perkataan ikan, oleh sebab bawal adalah termasuk makna ikan. Bawal memang ikan tetapi, ikan bukan hanya bawal, sebaliknya meliputi pelbagai ikan-ikan lain seperti yang tertera dalam rajah berikut:

Ikan bawal

tenggiri

cencaru

kembung

selar

Semantik | 9

AKTIVITI 7.3 1. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kesamaan dan pertentangan makna. 2. Jelaskan hubungan perkataan dan rujukan dari aspek kepelbagaian makna. 7.4 Faktor-faktor yang menentukan makna Terdapat lima faktor seperti pilihan, kebudayaan, konteks, unsur-unsur paralinguistik dan ciri-ciri prosodi dapat menentukan makna. 1. pilihan Pengucapan yang lazim di sekolah yang dilafazkan oleh murid-murid apabila bertembung dengan guru, pengucapan seperti “selamat” sama ada “selamat pagi”, “selamat tengahari” atau “selamat petang” kebiasaannya diucapkan. Ucapan ini dikeluarkan oleh sebab murid-murid tidak ada pilihan lain untuk bertutur dengan guru mereka dalam konteks pertembungan seperti itu. Apa yang berlaku pada mereka dan juga pada hari berkenaan sama ada selamat atau tidak, baik atau tidak, mereka tetap mengucapkan ujaran itu kepada guru mereka. Maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna, tetapi ia mengujarkan juga kerana itulah pilihan yang paling sesuai dengannya. Bersandarkan fenomena itulah Abdullah Hassan (1980) berpendapat salah satu daripada faktor yang menentukan makna ialah pilihan. Pengucapan “apa khabar” yang biasa diucapkan apabila berjumpa dengan orang lama kita sudah jumpai atau kepada seseorang yang baru diperkenalkan kepada kita. Ucapan itu biasa diujarkan secara spontan dan merupakan pilihan yang ada sebagai pemula kepada pertuturan selanjutnya. Sebagai menjawab pertanyaan tersebut, secara spontan juga orang yang ditujukan ujaran tersebut akan menjawab “baik” atau “macam biasa!” walaupun mungkin pada keadaan sebenarnya, orang itu berada di dalam keadaan yang tidak baik atau tidak biasa. Sekiranya demikian, maka ujarannya tadi tidaklah membawa sebarang makna, tetapi ia mengujarkan juga itulah pilihan yang sesuai dengannya. 2. kebudayaan Makna ditentukan oleh faktor kebudayaan. Kebudayaan sesuatu masyarakat menentukan bentuk-bentuk ujaran penentunya. Bagi masyarakat Jepun misalnya, bahasa mereka amat mementingkan status umur penutur-penuturnya. Seseorang itu mestilah menggunakan bentuk bahasa dan rujukan yang benar-benar sopan (polite) kepada orang-orang yang lebih tua daripada mereka walaupun perbezaan umur mereka cuma sehari sahaja. Dalam kebudayaan masyarakat Melayu pula, ditentukan bahawa penutur-penuturnya tidak boleh menggunakan kata-kata yang kurang sopan kepada orang tua dan orang yang lebih berkedudukan lebih tinggi. Sebagai contoh, seorang rakyat dikatakan tidak manis kalau menggunakan perkataan „saya‟ apabila bertutur dengan raja. Ia harus menggunakan “patik” walaupun “patik” dan “saya” itu pada dasarnya mempunyai persamaan makna. Sekiranya ia menggunakan perkataan atau rujukan yang salah maka ia

Semantik | 10 dikatakan melanggar tatasusila budaya Melayu. Hal ini berbeza misalnya dengan kebudayaan Inggeris iaitu kebudayaan ini membolehkan penutur-penuturnya menggunakan perkataan “I” kepada orang tua malah juga kepada sesiapa sahaja. Kebudayaan juga menentukan ujaran-ujaran tertentu untuk sesuatu suasana atau tujuan-tujuan tertentu. Dalam bahasa Melayu misalnya kita mempunyai ungkapan-ungkapan seperti “jemput duduk”, “minta diri”, “sila masuk dan sebagainya sebagai kata-kata hormat kepada tetamu atau “tuan rumah”. Perkataan-perkataan seumpama ini tidak boleh kita terjemahkan bulat-bulat dan diaplikasikan ke dalam masyarakat lain kerana mungkin membawa maksud atau pengertian yang berlainan, yang tidak dapat diterima oleh kebudayaan masyarakat berkenaan.

3. konteks Konteks sememangnya nyata boleh menentukan makna sesuatu perkataan atau suatu ujaran. Ianya boleh dibahagikan kepada dua iaitu konteks ayat dan konteka situasi atau disebut juga sebagai latar ujaran. Bagi melihat perbezaan makna berdasarkan konteks ayat, contoh-contoh dalam bahagian “polisim” iaitu kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tetapi berbeza maknanya dalam konteks yang berlainan. Seperti Badan : badan saya sakit (badan bererti tubuh) Kita harus menubuhkan badan kebajikan (badan bererti lembaga atau yayasan) Dalam menentukan makna berdasarkan konteks situasi atau latar ujaran pula, perlu merujuk kepada “konsep konteks situasi” di beberapa peringkat: Di peringkat leksikal, sesuatu perkataan sememangnya membawa makna yang berlainan. Makna perkataan tadi, tari, tali, tahi, misalnya sememangnya berlainan antara satu sama lain. Perkataanperkataan itu berfungsi membawa pengertian yang tersendiri dan makna perkataan-perkataan itu dapat dilihat dengan jelas kalau digunakan dalam konteks-konteks tertentu. Pada peringkat morfologi pula seperti juga fenom, morfem-morfem seperti me-, ber-, ter-, dan sebagainya secara tersendiri tidak mempunyai makna tetapi kalau morfem-morfem itu diletakkan dalam konteks perkataan-perkataan yang tertentu, ia mempunyai makna: sebagai contoh, perkataan-perkataan terjatuh, termakan, terdaya, melaut, menangis, mencangkul, dan lain-lain. Pada peringkat intonasi ayat pula, sekiranya pengucapan perkataan haus dalam intonasi yang berlainan, akan membawa maksud yang berlainan. Misalnya, ujaran “haus!” dan “haus?” membawa maksud yang berbeza, Ujaran “haus!” lebih merupakan satu penglahiran rasa dahaga yang dialami oleh penutur sendiri sementara ujaran “haus?” (dengan intonasi ayat tanya) lebih merupakan pertanyaan

Semantik | 11 kepada pendengar ujaran itu. Makna perkataan ini berbeza sekali sekiranya konteks ujaran itu berhubung dengan “kasut” misalnya “haus” bukan lagi bererti dahaga tetapi “kasut yang kehilangan bunga”. Penglibatan orang yang menutur dalam sesuatu konteks pertuturan menentukan penggunaan sesuatu perkataan. Contohnya di dalam masyarakat Melayu, apabila seorang anak bertutur dengan ibu bapa atau orang-orang yang lebih tua daripadanya, mereka tidak boleh menggunakan perkataan “aku” dan “engkau” kerana ini dianggap membawa konotasi yang tidak manis atau tidak sopan. Bagaimanapun perkataan “aku” dan “engkau” akan membawa konotasi yang berlainan apabila digunakan semasa bertutur dengan kawan khususnya kawan rapat. Bagi setengah orang, penggunaan kata-kata ini boleh menunjukkan kemesraan. Tajuk perbincangan juga dianggap sebagai satu aspek penting dalam konteks situasi. Ini kerana tajuk perbincangan akan menentukan penggunaan perbendaharaan kata tertentu dengan makna yang tertentu juga. Sebagai contoh, perkataan “arak”, kalau digunakan dalam konteks “hidangan minuman”, perkataan itu dimaksudkan kepada “minuman keras” tetapi dalam konteks lain misalnya mengenai “acara sambutan”, perkataan itu bererti “berjalan beriringan secara beramai-ramai” Seterusnya kesan pertuturan juga pula dimaksudkan kepada reaksi atau perlakuan yang ditunjukkan oleh penutur selepas terlafaznya suatu ujaran. Sebagai contoh, katakan si A mengujarkan “Amboi ! seronoknya “ kepada si B dan selepas ujaran itu berlaku pertengkaran antara kedua-duanya. Di sini nyata bahawa ujaran itu mengandungi pengertian yang negatif. Mungkin sebenarnya si A menyindir si B. Sebaliknya selepas ujaran itu si A dan si B riang ketawa atau si A sama-sama menikmati keseronokan yang dirasai oleh si B, maka ujaran si A tadi mengandungi pengertian yang positif dengan maksud “seronok” itu memang benar-benarnya “seronok” bukan sebaliknya. Demikianlah pentingnya konteks situasi dalam penentuan makna suatu ujaran. 4. Unsur-unsur Paralinguistik Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur paralinguistik ialah unsur-unsur yang berkaitan dengan mimik muka, gerak tangan, dan sebagainya. Faktor-faktor ini juga boleh menentukan makna. Sebagai contoh, kalau seseorang itu mengucapkan “Yalah” atau “baiklah” dengan mimik muka masam, disertai pula jelingan sinis, ujaran itu membawa maksud yang negatif, mungkin berkecil hati, merajuk atau mendendami. Sebaliknya kalau diucapkan dengan senyuman dan bayangan wajah yang ikhlas, maka ujaran itu tidak membawa makna yang negatif. 5. Ciri-ciri Prosodi Ciri-ciri prosodi adalah berkaitan dengan tekanan, nada dan intonasi pengujaran ayat. Sekiranya sesuatu ayat itu, walaupun kata-katanya sopan tetapi kalau diucapkan dengan intonasi, tekanan atau nada yang keras, ia boleh mengubah makna dan mendatangkan reaksi yang negatif kepada sesetengah orang. Sebaliknya kalau diucapkan dengan nada dan intonasi yang lembut ia boleh membawa implikasi yang sebaliknya. Sebagai contoh, kalau ujaran “jangan buat begitu!” diucapkan dengan nada dan intonasi yang

Semantik | 12 lembut, ia membawa unsur-unsur nasihat tetapi kalau diucapkan dengan nada yang keras, ia mungkin menjadi amaran. Faktor-faktor perubahan makna 1. Perubahan bahasa itu sendiri Terdapat perkataan-perkataan yang mengalami perubahan dari segi makna dibandingkan dengan makna asal perkataan tersebut. Perubahan ini berlaku disebabkan oleh perkembangan bahasa itu sendiri. Sebagai contoh, perkataan “hayat” dahulunya perkataan ini dimaksudkan kepada “hidup” tetapi sekarang ia mengalami perubahan. Ini nyata dari contoh “ia menghayati sepenuhnya kandungan syarahan itu” Di sini “menghayati” bukanlah “menghidupkan” tetapi “mengikut dengan sepenuhnya”. Begitu juga dengan perkataan “hantu”, dalam contoh “kejadian itu menghantui fikirannya”, “hantu” itu bukan lagi merupakan makhluk tetapi maknanya ialah “mengganggu”. Perkataan “belayar, misalnya dahulunya dimaksudkan kepada pengembara di laut dengan menggunakan perahu yang ada “layar” sahaja tetapi sekarang perkataan itu digunakan juga untuk perjalanan di laut menggunakan kapal, perahu biasa, bot, dan sebagainya. Oleh itu, nyata bahawa perkataan “belayar” tidak perlu mempunyai hubungan dengan “layar” Demikianlah keadaannya, perubahan itu berlaku kerana proses perkembangan bahasa itu sendiri, di mana pengguna-pengguna bahasa telah menukar makna sesuatu perkataan itu kepada maksud yang lain. 2. Perubahan kerana berlakunya perubahan tanggapan penutur Akibat dari tanggapan dalam keadaan-keadaan dan atas tujuan-tujuan tertentu oleh penutur-penutur sesuatu bahasa, maka makna bagi sesuatu perkataan dalam bahasa berkenaan mengalami perubahan. Sebagai contoh perkataan “kaki dan tangan” adalah nama yang diberikan kepada anggota tubuh tetapi “kaki dan tangan” juga dimaksudkan kepada “pembantu atau pekerja-pekerja” dalam sesuatu institusi. Begitu juga dengan tangan kanan yang bukan sahaja bermaksud “anggota tangan sebelah kanan tetapi juga “orang kuat” kepada seseorang, “Patah kaki” pula dimaksudkan kepada “kesukaran untuk bergerak kerana tiada kenderaan “. Jadi tanggapan orang kepada makna perkataan tersebut telah mengalami perubahan. 3. Perubahan kerana perubahan maksud Perubahan makna yang berpunca dari tujuan memperluaskan maksud, ini ada hubungannya dengan kedua-dua faktor di atas. Lantaran perkembangan bahasa itu sendiri dan kerana perubahan tanggapan penutur, sesuatu perkataan itu telah mengalami perluasan makna. Sebagai contoh yang nyata, lihat perubahan makna “saudara” dan “abang” sebagaimana yang telah dijelaskan di atas kerana perkembangan yang dialami oleh bahasa Melayu sendiri, perkataan “saudara” tidak lagi terbatas kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah malah juga kepada orang yang mempunyai pertalian agama. Bagi perubahan tanggapan penutur pula, perkataan „abang” telah mengalami perluasan makna iaitu

Semantik | 13 perkataan “abang” telah mengalami perluasan makna yakni perkataan itu tidak lagi hanya ditumpukan kepada “saudara lelaki yang lebih tua” 4. Perubahan kerana perbatasan maksud Makna bagi sesuatu perkataan boleh juga dibataskan atas tujuan-tujuan tertentu. Contoh perkataan “sarjana”. Makna asal perkataan ini ialah “orang yang pandai” tetapi kemudian di dalam istilah pendidikan, perkataan “sarjana” dikhususkan kepada nama sejenis kelulusan di peringkat universiti misalnya “sarjana muda”, “sarjana sastera”, “sarjana pendidikan”, ”sarjana ekonomi” dan sebagainya. Jelasnya perkataan “sarjana” tidak lagi dirujukkan kepada orang pandai”. Timbulnya kepentingan mengkhususkan atau membataskan makna bagi sesuatu perkataan ini pada umumnya adalah untuk menentukan istilah supaya penggunaan khusus untuk bidang-bidang tertentu. Perkataan “sendi” yang asalnya bermaksud “tempat ruas tulang berhubung” misalnya, di dalam ilmu bahasa ditujukan khusus kepada kata-kata yang berfungsi menghubungkan antara perkataan dengan atau antara ayat-ayat. Jadi, ertinya makna perkataan “sendi” itu telah mengalami perubahan melalui pembatasan maksud. Begitu juga dengan perkataan “buluh”, “buluh” pada asanya bermaksud “aur atau “bambu” tetapi dalam bidang sains biologi, maksud perkatan “pembuluh” khususnya ditujukan kepada “saluran darah”. Perkataan “membatang” pula, dalam bidang pengajaran bahasa, tidaklah bermaksud “bertindak seperti batang” tetapi perkataan itu merupakan istilah bagi satu daripada kaedah mengajar membaca iaitu mengajar bacaan dengan cara menyebut huruf-huruf dan suku kata. 5. Kata pantang Kata-kata pantang adalah kata-kata yang dianggap boleh membawa bencana atau kecelakaan kalu disebut secara terang-terangan. Ini ada hubungannya dengan kepercayaan kepada unsur-unsur ghaib dalam sesebuah masyarakat dan untuk menghindari mereka dari kecelakaan, mereka mencari perkataanperkataan lain sebagai penggantinya. Ini juga ada hubungannya dengan pengalaman ahli-ahli masyarakat bila bertemu dengan binatang-binatang buas atau mendapat bencana kerana diganggu oleh roh-roh atau penunggu-penunggu yang dipercayai menjaga sesuatu tempat. Oleh yang demikian, mereka percaya bahawa apabila binatang-binatang atau benda-benda itu disebut dengan menggunakan nama-nama yang lebih lembut, mereka akan terhindar daripada bencana. Oleh yang demikian, terdapat panggilan-panggilan seperti Pak Belang( ditujukan kepada harimau), akar (ditujukan kepada ular), “datuk” ( kepada roh atau jin penunggu) dan sebagainya. Selain contoh di atas, terdapat juga kata-kata yang tidaklah sebenarnya bersifat “pantang” atau “taboo” tetapi kalau disebut secara terus terang boleh membawa unsur negatif kepada seseorang misalnya mungkin menimbulkan kemarahan. Maka, untuk mengelakkan rasa tidak senang , perkataan-perkataan itu ditukar kepada bentuk yang lebih halus misalnya “mati” dikatakan “meninggal dunia”. “gemuk” dikatakan “semangat”:, kulit disebut “buruh”, “orang gaji” disebut “pembantu rumah dan sebagainya. Penggantian kata-kata pantang dan kata-kata yang membawa unsur negatif kepada kata-kata yang lebih lembut dan hormat diistilahkan sebagai “eufemia” dan memang wujud dalam kebanyakan bahasa.

Semantik | 14

AKTIVITI 7.4 1. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor yang menentukan makna. 2. Bina peta minda yang melibatkan faktor-faktor perubahan makna.

RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan secara mendalam tentang bidang ilmu semantik yang membicarakan tentang hubungan kata dan makna. Selain itu, ditunjukkan pula tentang hubungan kata J dengan rujukan yang pelbagai. Natijahnya daripada perbincangan ini, memperlihatkan bahawa wujudnya kepelbagaian makna bagi sesuatu perkataan. Hal ini memperlihatkan bahawa kajian ilmu semantik ini amat perlu dipelajari memandangkan ilmu ini dapat mendedahkan pengetahuan yang menyeluruh tentang makna perkataan.

KATA KUNCI 1. Signified 2. Signifier 3. Semiotik 4. Semiologi

5. Semasiologi 6. Anoma 7. Paralinguistik

PENILAIAN KENDIRI 1. Jelaskan beberapa definisi semantik daripada beberapa pandangan tokoh. 2. Dengan contoh-contoh, tunjukkan bagaimana perkataan mempunyai hubungan dengan makna dan rujukan. 3. Dengan contoh-contoh, tunjukkan bagaimana wujudnya keserasian perkataan dalan Bahasa Melayu. 4. Dengan contoh-contoh, tunjukkan bagaimana hubungan makna dengan pengetahuan alam. 5. Jelaskan hubungan makna dengan konteks.

RUJUKAN Cruse, D.A. (1986). Lexical Semantics.New York. Cambridge University Press. Kempson, R.M. (1977).Semantic Theory. London.Cambridge University Press. Mansoer Pateda (1986). Semantik Leksikal. Flores. Penerbit Nusa Indah. Nida, E.A. (1975). Exploring Semantic Structures. Munchen. WilhemFink Verlag. Palmer, F.R. (1981). Semantics (Edisi ke-2). Cambridge. Cambridge University Press.

Peribahasa| 1

UNIT 8 PERIBAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. menjelaskan konsep peribahasa 2. menghuraikan jenis-jenis peribahasa, dan 3. mengaplikasikan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran.

8.0

PENGENALAN

Menurut Za'ba, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya. Manakala peribahasa tradisi pula merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan seharian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan, yang membina minda. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:1185) makna peribahasa bermaksud ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu, bidal, pepatah :pegangan mereka yang teguh kepada “biar mati anak jangan mati adat”, cukup menerangkan kebudayaan mereka. Kamus Dewan ( 1997 : 375 ) menjelaskan gaya sebagai cara menulis atau bertutur, cara membuat sesuatu, terutamanya yang menjadi ciri sesuatu zaman atau seseorang. Gaya bahasa pula berkenaan cara pemakaian bahasa, iaitu pengetahuan tentang pemilihan, penyusunan, penggunaan sesuatu perkataan dan ayat. Tujuannya untuk menghasilkan bahasa yang persis dan berkesan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna peribahasa adalah ungkapan atau kalimatkalimat ringkas padat, yang berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup atau aturan tingkah laku. Meski terkesan konstruktif, langsung terkait budi pekerti, dengan kandungan nasihat, prinsip-prinsip hidup atau aturan tingkah laku.

Peribahasa| 2

Menurut kamus pelajar Cetakan ke-12 Terbitan Khas KBSM ( 1995 ) pula mendefinisikan peribahasa sebagai bidalan, pepatah, ayat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu. Menurut Za‟ba (1934), peribahasa diertikan sebagai segala susunan cakap yang pendek dan yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak turun temurun kerana sedap didengar dan perkataannya bijak, ringkas, luas dan mempunyai maksud yang mendalam-dipakai akan jadi sebutansebutan oleh orang sebagai bandingan, teladan dan pengajaran. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan dengan bidalan, pepatah, perbilangan dan perumpamaan itu ialah kerana tiap-tiap satu ini cakap yang mengandungi segala sifat-sifat peribahasa yang telah di sebutkan. Walhal kesemua itu ialah cakap-cakap bijaksana yang ringkas yang telah terbeku dari beberapa zaman dan telah masyhur terpakai pada mulut orang ramai, dan kadang kala diumunkan namanya “perkataan orang tua-tua” sahaja. Selain itu, peribahasa juga diguna pakai untuk membuat dan menghiasi karangan atau percakapan dan menguatkan tujuan karangan atau sesuatu percakapan. Di samping itu, peribahasa juga boleh dijadikan pedoman hidup kerana maksud dan isinya yang benar dan luas. Peribahasa tradisi merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan sehari-harian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. Peribahasa merupakan sebahagian daripada bahasa kiasan dalam budaya Melayu. Peribahasa, seperti yang sudah diketahui umum, merupakan satu daripada cabang sastera lama, bukan sahaja bagi bangsa Melayu tetapi juga bagi hampir semua bangsa di dunia. Sebelum ada undangundang yang mengawal perilaku hidup manusia bermasyarakat, orang bijak pandai dalam sesuatu bangsa pada zaman itu telah mencipta beberapa petua, nasihat atau petunjuk sebagai peraturan tatatertib pergaulan, tatasusila dalam pergaulan dan hubungan sesama manusia. Petua, nasihat atau petunjuk itu diambil daripada alam sekeliling, contohnya perangai dan sifat manusia itu sendiri, juga daripada sifat dan tabiat binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan, yang membina minda. Tetapi pada masa kini, pelbagai peribahasa dicipta yang memaksa pelajar-pelajar menghafalkan seberapa banyak peribahasa seperti robot. Peribahasa yang baru dicipta ini memberikan peluang kepada penerbit buku melariskan buku masing-masing dengan mengisi buku masing-masing dengan peribahasa moden yang janggal, dengan setiap penerbit menghasilkan peribahasa masing-masing. 8.1

Ciri dan Tujuan Peribahasa

Peribahasa dikatakan sebagai cerminan watak bangsa yang memilikinya. Di samping itu, peribahasa juga penting dalam konteks penelitian warisan dan keterampilan pengguna bahasa. Ini kerana dalam

Peribahasa| 3

peribahasa tersirat makna yang cukup mendalam dan tepat sehingga membolehkan komunikasi lisan atau tulisan menjadi lebih lancar dan berkesan. Kewujudan peribahasa adalah serentak dengan kewujudan sesebuah bangsa dan terus berkembang dalam proses manusia menyesuaikan dirinya dengan kehidupan sehariannya. Peribahasa telah digunakan untuk mengenal peribahasa, di samping membuat ketentuan antara baik – buruk serta mencari ketetapan dalam tata cara hidup masyarakat.

Dalam menghasilkan peribahasa, tiga sumber utama telah digunakan oleh masyarakat penuturnya, iaitu yang pertama melalui pengalaman hidup khususnya dalam kalangan rakyat biasa, kedua melalui penaakulan para bijak pandai dan ketiga menerusi sumber yang didapati daripada kitab-kitab suci ( Abdullah Hussain, 2003). Hasilnya, peribahasa yang bermain di mulut orang Melayu bukan sahaja mendukung isi yang tepat dan kias ibarat yang tajam, malah ungkapan kalimat bahasa yang dihasilkan amat teratur, ringkas dan padat. Oleh itu, perlu disedari bahawa peribahasa dalam fungsinya menyampaikan pengajaran, teladan dan sindiran mempunyai ciri pelembut agar pendengar atau pembacanya tidak mudah terasa hati. Pada masa yang sama, unsur didaktik yang dibawa melalui peribahasa juga akan dapat memberi impak yang besar ke atas pemikiran serta perasaan mereka.

Dalam konteks masyarakat, peribahasa mempunyai dua tujuan utama, iaitu menyembunyikan ungkapan atau kata-kata kasar dan penghuraian sistem adat Melayu. Masyarakat Melayu sememangnya terkenal dengan budi bahasa yang lembut ketika berkomunikasi dengan pihak lain. Pada kebiasaannya, masyarakat Melayu tidak gemar berterus terang dalam menyatakan sesuatu yang tidak digemarinya. Contohnya, untuk meluahkan rasa marah terhadap perlakuan seseorang akan diungkapkan peribahasa berikut, Siapa makan lada, dialah terasa pedasnya, Lembu punya susu, sapi dapat nama Menerusi peribahasa juga kata-kata kasar dapat dielakkan penggunaannya dan diganti dengan kata-kata yang lebih halus dan indah bagi menunjukkan rasa marah dan tidak puas hati. Contohnya dalam menyatakan badan seseorang yang terlalu kurus, maka digunakan peribahasa badannya melidi, sementara bagi menyatakan kebodohan seseorang diganti dengan ungkapan Pak Pandir. Peribahasa dikatakan sebagai susunan perkataan yang indah dengan maksud yang benar dan logik hasil daripada kecekapan berbahasa masyarakat Melayu. Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan, kata-kata hikmah dan bahasa kiasan ( HSP Bahasa Melayu Tingkatan 4:xiv). Setiap satunya mempunyai sifat dan tujuan yang tertentu.

Peribahasa| 4

Contoh-contoh peribahasa: Ada air adalah ikan. Maksud : Di mana-mana sahaja kita tinggal, di situ ada rezeki. Contoh ayat : Walau ke mana-mana sahaja kita pergi, janganlah cepat kecewa kerana di mana ada air adalah ikan. Ada gula adalah semut Maksud : Apabila sesuatu tempat itu mudah mendapat kesenangan atau kemewahan di situlah ramai orang berkumpul. Contoh ayat : Di bandar itu ramai orang tinggal kerana senang mendapat rezeki dan kemewahan, seperti kata peribahasa ada gula adalah semut. Air dicencang tidak akan putus Maksud : Perselisihan antara adik-beradik tidak akan kekal lama dan akhirnya akan berbaik semula. Contoh ayat : Ahmad yang tidak bertegur sapa dengan abangnya selama setahun, sekarang telah berbaikbaik semula kerana air dicencang tidak akan putus. Air pun ada pasang surutnya Maksud

:

Untung

dan

malang

nasib

seseorang

itu

sentiasa

bertukar

ganti.

Contoh ayat : Nasib Pak Zaki samalah seperti keadaan air pun ada pasang surutnya kerana dahulu dia hidup mewah tetapi sekarang dalam kesusahan. Air sama air, sampah ke tepi juga Maksud : Jangan mencampuri pergaduhan adik-beradik atau sekeluarga kerana apabila mereka berbaik semula kita akan tersisih. Contoh ayat : Karim yang mencampuri perselisihan Ismail sekeluarga kini tidak dipedulikan lagi apabila keluarga Ismail berbaik semula kerana air sama air, sampah ke tepi juga akhirnya. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya

Peribahasa| 5

Maksud : Orang yang pendiam jangan disangka bodoh atau penakut. Contoh ayat : Faridah itu umpama air yang tenang jangan disangka tiada buaya, walaupun dia sentiasa pendiam tetapi bijak dan berani memberikan pendapat.

AKTIVITI 8.1 Sila berbincang dengan rakan anda untuk mengisi garisan kosong di bawah. 1. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2.

Alah bisa, tegal biasa

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3.

Alah membeli, menang memakai

Maksud : _____________________________________________________________________________ Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4.

Alah sabung, menang sorak

Maksud : _____________________________________________________________________________

Peribahasa| 6

Contoh ayat : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

8.2

Jenis-Jenis Peribahasa

A). Simpulan Bahasa Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi bukan daripada yang tersurat atau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Contoh: 1. Simpulan bahasa yang mempunyai dua makna. Contohnya: (a) ada angin:  

mempunyai kemahuan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. sikap atau perasaan seseorang yang suka meninggi diri.

(b) anak buah:  

orang yang berada di bawah pengawasan seseorang ketua seperti ketua pejabat atau penghulu. anak saudara.

(c) langgar bahasa:  

bercakap dengan menggunakan bahasa yang kasar. tingkah laku atau kelakuan yang tidak sopan atau melanggar adat.

2. Simpulan bahasa yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama. Contohnya: Seseorang yang tidak mempunyai perasaan malu. muka talam, muka tebal, dan muka tembok. Seseorang yang sudah lanjut usianya tetapi perangai tidak senonoh atau jahat.

Peribahasa| 7

tua keladi, tua kutuk, dan tua lengkuas. Bentuk atau ciri Simpulan Bahasa 1. Terbentuk daripada penggunaan kata nama am. Contohnya: anak buah, buah tangan, dan lipas kudung. Anak, buah, dan lipas masing-masingnya sebagai kata nama am. 2. Terbentuk daripada penggunaan kata kerja. Contohnya: ajak-ajak ayam, buat bodoh, dan pasang telinga. Ajak, buat, dan pasang masing-masingnya sebagai kata kerja. 3. Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif. Contohnya: besar kepala, bodoh sepat, dan kecil hati. Besar, bodoh, dan kecil masing-masingnya sebagai kata adjektif. 4. Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas. Contohnya: Abu Jahal, Mat Jenin, dan Pak Kaduk. Semua ini sebagai kata nama khas. 5. Terbentuk daripada nilai kepercayaan. Contohnya: air pinang, batu buyung, dan makan bulan. Semua ini ada kaitan dengan kepercayaan orang Melayu. Contoh Simpulan Bahasa dan Maknanya: Simpulan Bahasa ada angin ada hati air muka ajak-ajak ayam ada bakat alas perut

Maksudnya berkelakuan luar biasa pada sesuatu ketika mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan atau memiliki sesuatu rupa atau wajah seseorang tidak bersungguh-sungguh semasa mempelawa seseorang mempunyai tokoh atau perwatakan makanan yang dimakan untuk sementara waktu sebelum memakan makanan

Peribahasa| 8

anak angkat anak bapa anak buah anak emas angkat kaki atas angin atas pagar ayam tambatan bahasa pasar banyak mulut batu api batu loncatan bau-bau bacang bawah angin bekas tangan beralih akal beralih angin berat hati berat mulut berat tulang berat sebelah berbelah bagi berhati batu berhutang budi bermuka dua bertikam lidah besar hati besar kepala buah hati buah mulut buah tangan bulat hati buruk siku buta hati cahaya mata cakar ayam

yang mengenyangkan anak orang lain yang dipelihara sebagai anak sendiri anak yang disayangi oleh bapa orang yang di bawah jagaan seorang ketua atau anak saudara anak yang disayangi oleh ibu bapa atau ketuanya meninggalkan sesuatu tempat kerana sesuatu sebab negara-negara di sebelah barat tidak menyebelahi mana-mana pihak orang yang menjadi harapan dalam sesuatu pertandingan bahasa Malaysia yang tidak betul tatabahasanya orang yang banyak bercakap orang yang suka menghasut sesuatu yang dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati tali persaudaraan yang jauh negara-negara di sebelah timur hasil kerja tangan seseorang berubah fikiran atau pendapat pergi ke sesuatu tempat untuk berehat enggan; malas pendiam atau tidak suka bercakap banyak orang yang malas bekerja tidak berlaku adil sukar untuk membuat keputusan degil dan sukar menerima nasihat patut membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan juga tidak jujur bertengkar; berdebat bergembira atau berbangga akan sesuatu degil; sukar menerima pandangan orang lain orang yang dikasihi atau dipuja sesuatu yang menjadi perbualan orang ramai hadiah yang dibawa ketika melawat seseorang bersungguh-sungguh ketika membuat sesuatu; sudah nekad mengambil balik sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat menerima pengajaran; zalim; kejam anak tulisan yang buruk

Peribahasa| 9

campur tangan cari jalan cepat tangan dalam tangan darah daging durian runtuh gaji buta gelap mata harga diri harga mati hati batu hidung tinggi hilang akal ikat perut iri hati isi hati jalan buntu kacang hantu kaki ayam kaki bangku kaki botol kecil hati kepala angin kepala batu kera sumbang khabar angin langkah kanan langkah seribu lidah bercabang lipas kudung lintah darat makan angin makan suap malu-malu kucing mandi peluh mati katak membabi buta

turut serta atau mencampuri urusan orang lain berusaha atau berikhtiar melakukan sesuatu suka mencuri sudah pasti akan diperoleh anak kandung keuntungan yang diperoleh dengan tidak disangka-sangka mendapat gaji tanpa perlu bersusah payah atau bekerja bersungguh-sungguh hilang pertimbangan kerana terpengaruh oleh wang atau harta maruah atau kehormatan seseorang harga tetap yang tidak dapat ditawar lagi degil atau keras hati sombong atau tinggi diri tidak tahu apa-apa yang perlu dibuat; hilang pertimbangan diri menahan lapar kerana berjimat menyimpan perasaan dengki atau cemburu perasaan dalam hati tidak ada jalan penyelesaian orang yang jahat dan suka mengganggu orang lain tidak berkasut atau berselipar tidak berkebolehan bermain bola suka minum minuman keras berasa tersinggung atau merajuk perangai yang tidak menentu degil dan tidak mendengar nasihat orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain berita yang belum tentu benarnya bernasib baik cepat-cepat lari kerana ketakutan kata-kata yang tidak dapat dipercayai cepat membuat kerja mengambil keuntungan berlebihan atas pinjaman yang diberikan bersiar-siar untuk berehat menerima rasuah berpura-pura malu di hadapan orang bekerja kuat mati dengan sia-sia melakukan sesuatu tanpa berfikir

Peribahasa| 10

membawa diri membuka jalan membuka tembelang memeras otak menarik diri mencari jalan mencuci mata mencuit hati mengabui mata mengadu domba mengambil angin mengambil berat mengambil hati mengasah bakat muka tembok mulut murai mulut tempayan murah hati naik angin nyawa-nyawa ikan orang atasan otak cair otak kering otak udang paku Belanda panas hati panjang tangan pasang telinga pekak badak pembasuh mulut perang mulut pilih kasih pisau cukur puteri lilin putih hati putih mata

tahu menjaga diri memberi laluan kepada orang lain menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain terlalu kuat berfikir atau belajar tidak turut serta; meletak jawatan berusaha untuk melakukan sesuatu gembira memperhatikan sesuatu yang indah lucu; menggelikan hati cuba memperdaya; menipu memperlagakan seseorang untuk memecahbelahkan persahabatan sebagainya bersiar-siar untuk berehat memberi sepenuh perhatian dapat memikat atau mempengaruhi latihan untuk mengembangkan bakat tidak berasa malu kuat bercakap atau berbuat bising tidak dapat menyimpan rahsia suka berderma; tidak kedekut terlalu marah hampir-hampir mati orang yang berpangkat tinggi pintar atau bijak kurang siuman bebal atau bodoh barangan yang tetap harganya meradang atau marah suka mencuri mendengar dengan teliti kurang jelas pendengarannya; tidak dapat mendengar bunyi yang kuat makanan atau minuman yang dihidangkan selepas makan nasi pertengkaran memberi layanan yang lebih kepada orang yang disukai perempuan yang suka menghabiskan harta benda lelaki tidak tahan terkena panas matahari ikhlas; jujur mengalami kekecewaan

dan

Peribahasa| 11

rabun ayam rambang mata ringan tangan sampai hati serkap jarang tangan terbuka tangkai jering tawar hati tebal muka telinga kuali telinga lintah telinga nipis terang hati tidur-tidur ayam tin kosong titik peluh B).

penglihatan yang kurang jelas sukar membuat pilihan suka membuat kerja: menolong orang tergamak melakukan sesuatu kerja membuat tuduhan secara agak-agak atau tanpa usul periksa menyambut sesuatu dengan senang hati orang yang kedekut tidak mempunyai minat lagi tidak tahu malu tahan hati menerima kemarahan tajam pendengaran cepat marah atau meradang mudah memahami sesuatu tidur yang tidak nyenyak bercakap besar tanpa ilmu hasil usaha yang bersungguh-sungguh (Sumber: http://tatabahasabm.tripod.com/tata/simpul.htm)

Perumpamaan

Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas, dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti, dan umpama. Contoh perumpamaan dan maksudnya adalah seperti yang berikut. Perumpamaan Maksud Bagai aur dengan tebing tolong-menolong antara satu dengan yang lain Bagai bunyi cempedak jatuh bunyi jatuh yang kuat Bagai bulan dipagari bintang kecantikan gadis yang tiada bandingannya Bagai dihiris dengan sembilu perasaan yang sangat pedih Bagai duri dalam daging sesuatu hal yang tidak menyenangkan Bagai enau dalam belukar melepaskan hanya mementingkan diri sendiri pucuk masing-masing Bagai itik pulang petang berjalan lambat sekali Bagai isi dengan kuku persahabatan yang sangat erat Bagai kacang melupakan kulit orang yang tidak tahu mengenang budi Bagai kumbang putus tali amat cepat; terlepas daripada sengsara Bagai melepaskan batuk di tangga membuat sesuatu kerja sambil lewa saja Bagai menatang minyak yang penuh mendidik anak dengan penuh belaian kasih sayang

Peribahasa| 12

Bagai mencencang air Bagai mural tercabut ekor Bagai si kudung mendapat cincin

membuat pekerjaan yang sia-sia seseorang yang becok mulutnya orang yang tidak dapat merasai nikmat atau menggunakan kemudahan yang diperoleh Bagai pinang dibelah dua/ Seperti cincin pasangan yang sama padan dan sama cantik dengan permata Bagai tikus membaiki labu merosakkan lagi barang yang dibaikinya Seperti abu di atas tunggul/ Seperti telur kedudukan tidak tetap atau tidak terjamin di hujung tanduk Seperti anak ayam kehilangan ibu berpecah dan hilang tempat bergantung Seperti anjing dengan kucing adik-beradik yang suka bergaduh Seperti anjing dengan bayang-bayang orang yang tamak, tidak cukup dengan apa-apa yang ada Seperti api dalam sekam dendam; perbuatan jahat yang tersembunyi Seperti ayam berak kapur muka pucat dan tidak bermaya Seperti bertih digoreng bunyi bising atau percakapan yang tidak berhenti-henti Seperti cacing kepanasan tidak diam atau tenang; selalu gelisah Seperti embun di hujung rumput kasih sayang yang tidak berkekalan Seperti gergaji dua mata/ Seperti talam seseorang yang mengambil kesempatan daripada dua muka pertelingkahan antara dua pihak Seperti harimau menyembunyikan menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya kukunya Seperti hujan jatuh ke pasir/ Seperti memberi nasihat kepada orang tetapi tidak berkesan mencurahkan air ke daun keladi Seperti katak di bawah tempurung orang yang cetek pengetahuannya mengenai hal dunia luar Seperti kera kena belacan tidak suka duduk diam Seperti kera mendapat bunga seseorang yang tidak tahu menghargai pemberian orang lain Seperti kerbau dicucuk hidung seseorang yang lurus; menurut segala perintah orang lain tanpa usul periksa Seperti langit dengan bumi perbezaan yang amat ketara Seperti mengajar itik berenang mengajar seseorang yang arif atau pandai daripada kita Seperti pahat dengan penukul orang yang hanya bekerja apabila diperintah Seperti pungguk rindu akan bulan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh Seperti rusa masuk ke kampung berasa hairan dan tercengang-cenggang apabila berada di tempat yang baru Seperti tikus jatuh di beras memperoleh kekayaan yang tidak disangka-sangka Seperti ular kena palu jalan atau barisan yang bengkang-bengkok

Peribahasa| 13

C).

Pepatah

Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan, tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkeratkerat atau berpatah-patah. Sebagai contoh, diam ubi berisi, diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. Berikut adalah beberapa contoh pepatah Melayu: Pepatah Melayu

Maksudnya

Ditelan mati emak, diluahkan mati bapa. Susah memilih kerana kedua-dua pilihan sama penting. Gajah sama gajah berjuang, pelanduk Orang besar-besar berselisih, rakyat yang menderita. mati di tengah-tengah. Guruh tak berbunyi, malang tak berbau. Kemalangan berlaku tanpa diketahui terlebih dahulu. Harapkan pagar, pagar makan padi.

Percaya akan orang yang mengkhianati kita.

Kalah jadi abu, menang jadi arang.

Kedua-dua pihak yang berkelahi sama-sama menanggung kerugian tidak kira siapa yang menang atau siapa yang kalah. Kedua-duanya hangus.

Sepandai-pandai tupai melompat, Orang yang pandai akan melakukan kesalahan sesekali. Kalau akhirnya jatuh ke tanah juga. orang itu pandai melakukan jenayah, sekali jatuh pun cukuplah susah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bekerjasama dan saling menolong. Sehari selembar benang, lama-lama jadi Sedikit demi sedikit, lama-lama berhasil juga. kain. Biar putih tulang, jangan putih mata.

Rela mengorbankan nyawa daripada menanggung malu.

Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Orang yang bercita-cita akan berusaha mencapainya. Genggam bara api, biar sampai jadi Bersabar melakukan kerja yang susah sehingga berjaya. arang. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan Kejayaan tidak akan datang begitu sahaja tanpa berusaha.

Peribahasa| 14

dapat sagunya. Takut kerana salah, berani kerana benar. Berasa takut kerana melakukan kesalahan, sebaliknya jika benar, berasa berani. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Buang yang jahat, ambil yang baik. Buat baik berpada-pada, buat jahat Lakukan kerja yang baik biarlah ada batasnya tetapi jangan jangan sekali. melakukan kejahatan. Hancur badan dikandung tanah, budi Budi baik dikenang walaupun orangnya sudah mati. yang baik dikenang juga. Ikut resmi padi, semakin berisi semakin Semakin banyak wang/ilmu, orang itu semakin merendahkan diri. tunduk. Jika kerbau dipegang pada talinya, jika Janji mesti ditepati. manusia dipegang pada janjinya. Kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Menunjukkan kesyukuran atas pemberian kepada kita. Orang haus diberi air, orang lapar diberi Mendapat sesuatu yang diingini. nasi. (Sumber: http://www.schoolnet.my/) D).

Bidalan

Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu. Di dalam bidalan terkandung perbandingan, teladan, dan pengajaran. Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung, makin berisi makin tegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong. Contoh: Bidalan dan Maknanya: Adat periuk berkerak, adat lesung berdedak [Jika ingin hidup mewah, mestilah berusaha] Alur bertempuh, jalan berturut [Melakukan sesuatu hendaklah menurut kebiasaan yang lazim]

Peribahasa| 15

Batu yang selalu bergolek dalam sungai itu tiada dihinggapi lumut [Seseorang yang sering bertukar-tukar kerja sukar hendak mencapai kemajuan] Belayar bernakhoda, berjalan dengan yang tua, berkata dengan yang pandai [Lebih baik bekerja di bawah pimpinan ketua yang berpengalaman] Belum duduk sudah berlunjur [Belum memperoleh sesuatu yang dihajati tetapi sudah berasa gembira] Berbuat di alang, belayar di luar musim [Melakukan sesuatu bukan pada masa yang sesuai] Bercakap memandang-mandang, silap lidah jiwa hilang [Berhati-hati apabila bercakap tentang hal orang lain] Bercakap siang pandang-pandang, bercakap malam dengar-dengar [Perlu berhati-hati apabila memperkatakan sesuatu] Berfikir sebelum berkata, berunding sebelum dibuat [Berfikir baik-baik dahulu kemudian baru bertindak] Berjagung-jagung dahulu sementara menantikan padi masak [Membuat kerja sambilan sementara mendapat pekerjaan yang tetap] Berkaul

pada

keramat

[Meminta

sesuatu

hendaklah

kena

pada

tempatnya]

Berpahit-pahit dahulu supaya manis kemudian [Membuat kerja yang susah dahulu, yang senang dibuat kemudian] Bersihkan halaman sendiri dulu, baru bersihkan halaman orang [Membetulkan kesalahan sendiri dahulu sebelum betulkan kesalahan orang lain] Bertanjak baharu tinjau [Membuat kerja mengikut aturan] Bertanya supaya tahu, berjalan supaya sampai [Kalau membuat kerja, hendaklah dikaji dahulu dan lakukannya sampal selesai] Biar alah sabung, asalkan menang sorak [Tewas dalam perlawanan namun masih bercakap besar]

Peribahasa| 16

Biar buruk kain dipakai, asalkan pandai mengambil hati [Biar miskin asalkan berbudi bahasa dan berhati mulia] Biar berkelahi dulu, jangan berkelahi kemudian [Berfikir baik-baik supaya tidak menyesal] Biar ditelan buaya, jangan dipagut ikan kecil (Biar kalah kepada orang yang kuat daripada kalah kepada orang yang lemah] Biar genting, jangan putus [Biar rugi sedikit daripada rugi banyak] Biar jatuh terletak, jangan jatuh terhempas [Berhenti bekerja dengan kemahuan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat] Biar lambat asalkan selamat [Membuat sesuatu kerja biarlah cermat dan berhati-hati] 501 Biar luka di dada, jangan luka di belakang [Biar kalah selepas berlawan daripada kalah kerana melarikan diri] Biar mati anak jangan mati adat [Pegangan adat yang kuat sehingga sanggup anak menjadi korban] Biar mati di mata pedang, jangan mati kena tendang [Biar mati mempertahankan kehormatan daripada mati dalam kehinaan] Biar mati seperti kutu, jangan mati seperti tuma [Biar mati kerana membuat kebaikan danipada mati kerana membuat kejahatan] Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut [Menyimpan rahsia] Biar penat badan, asalkan hati suka [Seronok membuat sesuatu kerja walaupun kerja itu susah] Biar

putih

tulang

jangan

putih

mata

[Sanggup

mati

daripada

Biar senget, jangan tertiarap [Biar rugi sedikit danipada rugi banyak] Biar titik, jangan tumpah [Biar rugi sedikit jangan rugi banyak] Buang yang keruh, ambil yang jernih [Melupakan perkara yang tidak baik dan mengingati perkara yang baik sahaja]

menyerah

kalah]

Peribahasa| 17

Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali [Berbuat baik biarlah sekadarnya tetapi perbuatan jahat jangan sekali-kali dicuba] Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat [Sesuatu masalah dapat diatasi jika pihak-pihakyangterlibat bersedia untuk berunding] Cermat masa banyak, jimat masa sedikit [Selalu berhati-hati dalam membelanjakan (menggunakan) sesuatu] Cicir dipungut, hilang dicari [jangan melakukan pembaziran] Dalam berselam, cetek bertimba [Sesuaikan sesuatu dengan keadaan] Daripada bersahabat dengan orang bebal, lebih baik berseteru dengan orang berakal [Bermusuh dengan orang pandai lebih elok daripada berkawan dengan orang yang bodoh] Daripada cempedak baiklah nangka [Lebih baik ada daripada tiada langsung] Daripada hidup bergelumang tahi, baik mati bertimbun bunga [Daripada hidup menanggung dosa, lebih baik mati meninggalkan nama yang baik] Daripada hidup bercermin bangkai, Iebih balk mati berkalang tanah [Lebih baik mati danipada hidup menanggung malu dan kehinaan] Duduk seorang bersempit-sempit, duduk banyak berlapang-lapang [Pendapat ramai lebih baik daripada pendapat individu] Elok bahasa kan bakal hidup, elok budi kan bakal mati [jika tutur katanya elok, seseorang itu akan disayang semasa ia hidup, jika budinya banyak, seseorang itu akan dikenang walaupun ia telah mati] Elok lenggang di tempat data [Bergembira haruslah pada tempat atau waktu yang sepatutnya] Gading pada gajah yang sudah keluar itu bolehkah dimasukkan pula? [Sesuatu yang telah dilakukan tidak dapat ditarik semula]

Peribahasa| 18

Genggam bara api biar sampa jadi arang [Apabila melakukan sesuatu pekerjaan yang susah, kita hendaklah bersabar dan menyempurnakan pekenjaan itu sehingga benjaya] Habis akal, baru tawakal [Sesudah habis segala khtiar barulah berserah kepada Tuhan] Habis alur maka beralu-alu [Jika persetujuan tidak dapat dicapal melalui rundingan, barulah gunakan paksaan] Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga [Budi baik seseorang tidakakan dilupakan walaupun orang itu sudah meninggal dunia] Hempas tulang berisi perut [Hidup akan senang jika rajin bekerja] Hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai [Hendak mempelajari sesuatu bidang, belajarlah dengan orang yang mahir dalam bidang itu] Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa [Berbuat baik semasa masih hidup untuk diri sendiri dan masyarakat] Hilang geli kerana geletek [Sesuatu yang sudah biasa tidak berbekas kepada kita] Hujan tidak sekali jatuh, simpai tidak sekali erat [Sesetengah pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan sekali gus] Ingat sebelum kena, jimat (hemat) sebelum habis [Perlu berwaspada setiap masa supaya tidak terpedaya dan habis harta] Jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak [Kita hendaklah bersopan santun apabila berada di negara asing] Jalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah [Berhati-hati dalam semua perkara] Jangan bagai orang patah selera, banyak makan [Pura-pura tidak mahu tetapi dalam hati sangat suka]

Peribahasa| 19

Jangan bawa resmi jagung, semakin berisi semakin tegak [angan sombong apabi ia mendapat sesuatu kelebihan] Jangan berebutkan tembikar pecah [Jangan berkelahi kerana berebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya] Jangan bermain di air keruh [Jangan ditiru perbuatan yang buruk] Jangan buat kerbau tanduk panjang [Jangan campuri urusan oràng lain] Jangan dibangunkan kucing tidur [Jangan diganggu musuh yang tidak berbuat apa-apa] Jangan dibiarkan sampai naik ke mata [Sesuatu perkara yang tidak balk jangan dibiarkan sampal melampaul batas] Jangan didengarkan siul ular [Kita harus tetap awas dan jangan pedulikan tipu muslihat musuh] Jangan

difikir

air

pasang

sahaja

[Jangan

harapkan

nasib

akan

sentiasa

baik]

Jangan difikir bengkok tebu, bengkok pula manisnya [Jangan disangka bahawa idea yang dikemukakan oleh orang yang jahat itu tidak baik] Jangan dilepaskan tangan kanan, sebelum tangan kiri berpegang [Jangan dilepaskan kerja yang ada sebelum mendapat kerja yang baru] Jangan diperlelarkan timba ke perigi, kalau tak putus, genting [Perbuatan yang tidak baik (jahat) jangan dibiasakan] Jangan ditentang matahari condong, takut terturut jalan tak berintis [Jangan buat orang yang berkuasa marah kerana kita yang akan menanggung padahnya kelak] Jangan lemparkan pancing tiada berumpan [Sia-sia mengharapkan sesuatu kalau tidak cukup syarat] Jangan mengukur baju orang di badan sendiri [Kita tidak boleh menyamakan kedudukan orang lain dengan kedudukan diri sendiri] Jangan puntung berasap jua

Peribahasa| 20

[Perselisihan (perkara) yang sudah selesai, Jangan diungkit-ungkitkan lagi] Jangan tercirit di periuk [Jangan berbuat angkara di tempat kita menumpang] Jika hendak beranak, ikutlah kata bidan [Mendengar nasihat pakar] Jika takut kamu dibenci orang, jangan kamu memerintah [Jika menjadi ketua, akan ada orang yang membenci kita] Jikalau menampi, jangan tumpah padinya [Berhati-hati apabila memilih sesuatu supaya tidak terbuang apa-apa yang baik atau berguna] Jikalau tidak dapat dibaiki, janganlah dipecahkan [Perkara yang tidak dapat kita selesaikan, janganlah kita kusutkan]

E).

Perbilangan

Perbilangan adat, banyak pengertian yang ditafsirkan, antaranya teromba, undang-undang yang tetap dan kata-kata adat. Menurut Aripin Said (1996), perbilangan adat adalah sebagai gundalan adat, iaitu ikatan puisi yang menyatakan adat lembaga atau asal usul adat lembaga khususnya terdapat dalam kalangan mereka yang memakai Adat Pepatih. Secara ringkasnya, perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi (puisi adat) yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan). Perbilangan adat ini berasal dan berkembang di daerah Minangkabau dan Palembang yang dikenali sebagai „Adat Minangkabau‟. Di Malaysia, perbilangan adat ini, banyak diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan, iaitu dipergunakan dalam Adat Pepatih. Seperti puisi lain, perbilangan adat diperturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke satu generasi. Menurut Alwi Salim (1983), perbilangan adat ini diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui ketua-ketua adat lembaga yang disebut „Buapak‟. Walaupun begitu perbilangan adat ini mengalami perubahan dan kesesuaian mengikut keadaan dan zaman, seperti pada zaman kedatangan Islam, perbilangan adat mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam seperti yang dibuktikan oleh perbilangan ini: Adat bersendi hukum Hukum bersendi Kitabullah Kuat adat, tak gaduhkan hukum Kuat hukum, tak gaduhkan adat

Peribahasa| 21

Ikut hukum, muafakat Ikut adat muafakat. Berdasarkan perbilangan di atas, dapat dikatakan perbilangan tersebut telah mengalami ciri-ciri keislaman. Walaupun terdapat penyesuaian tetapi ciri-ciri masih dipertahankan. Perbilangan adat ini berbentuk bebas, iaitu menggunakan gurindam, syair, pantun dan lain-lain bentuk puisi dalam penyampaiannya. Menurut Za‟ba yang dipetik oleh Aripin Said (1996): “perbilangan adat merupakan puisi melarat yang tidak tetap timbangan suku kata dan rimanya. Namun ia tetap mempunyai susunan, makna yang kemas dan mendalam”. Beliau juga memberi contoh-contoh perbilangan adat untuk genre puisi yang digolongkan sebagai „gurindam‟, antaranya: Kelebihan nabi dengan mukjizat Kelebihan umat dengan muafakat Bulat air kerana pembetung Bulat manusia dengan muafakat Air melurut dengan bandaraya Benar melurut dengan muafakatnya. (Za‟ba 1962,242) Manakala Abdullah Siddik, menyebut perbilangan adat sebagai „peribahasa adat‟, dinyatakan seperti berikut: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Orang banyak menobat di dalam teratak. (Abdullah Siddik 1975,110) Manakala Siti Hawa Haji Salleh (1987), menyatakan perbilangan adat sejenis puisi yang tidak tertentu bentuknya (sama seperti gurindam dan seloka). Manakala Mohd Yusof Md. Nor (1991), telah menyimpulkan ciri-ciri yang terdapat dalam perbilangan adat, antara lain, adalah: 1. Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris, rangkap, rima atau jumlah perkataan dalam satu baris 2. Terdapat sisipan berbagai puisi yang lain, misalnya pantun, gurindam, peribahasa dan lain-lain 3. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang, adat istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. Perbilangan adat juga mempunyai fungsi kepada masyarakatnya, antaranya ialah untuk membicarakan susun lapis pemerintahan, hubungan keluarga, fungsi dan tugas setiap ahli masyarakat. Perbilangan adat

Peribahasa| 22

juga untuk menyatakan bahawa setiap orang berguna dalam satu-satu masyarakat. Kesimpulannya fungsi perbilangan adat terhadap masyarakatnya, ialah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memberi panduan/pendidikan Membentuk /membina masyarakat yang harmoni Satu cara kawalan sosial - dipersetujui bersama Mengekalkan satu norma tertentu dalam masyarakat Menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat. Menggambarkan pola pemikiran masyakat (kepandaian/kebijaksanaan).

Terdapat berbagai jenis perbilangan adat yang berasaskan sistem sosial Minangkabau, menurut Mohd Taib Osman (1975), antaranya ialah: 1. Metos dan lagenda, iaitu menyatakan asal-usul adat dan alam Minangkabau. Di bawa oleh dua Datuk bersaudara iaitu Datuk Temenggung dan Datuk Pepatih Nan Sebatang, kedatangan “bangau putih” iaitu orang Minangkabau yang merantau ke Negeri Sembilan dan perhubungan mereka dengan “gagak hitam” iaitu orang asli Negeri Sembilan. Adat ini juga disebut “teromba”‟ iaitu lagu asal usul. 2. Kata-kata istiadat, iaitu susunan kata-kata khas untuk istiadat tertentu seperti pelantikan Penghulu, meminang, perkahwinan, pembahagian harta dan sebarang majlis keramaian. 3. Undang-undang, digunakan dalam menguruskan undang-undang jenayah atau hukum pidana adat yang menyatakan jenis-jenis kesalahan, jenis bukti dan hukuman dan juga undang-undang sivil, mengenai pembahagian harta dan syarat pembahagian harta dan hak. 4. Falsafah, sebahagian besar perbilangan adat termasuk dalam kategori falsafah. Ini kerana katakata falsafah ini disisipkan ke jenis lain. Segalanya terjalin ke dalam satu sistem intelek yang menjadi asas kepada seluruh adat Minangkabau. Berkisarkan tentang konsep dan aspek yang diketengahkan dalam perbilangan adat dinyatakan oleh Alwi Salim (1983), antaranya: 1. Konsep pemerintahan, dalam konsep ini perbilangan adat menyatakan dengan jelas susunan pemerintahan adalah mengikut peringkat-peringkat berikut, iaitu dari peringkat rendah kepada peringkat tertinggi. Ini digambarkan dalam: Raja menobat di dalam alam Penghulu menobat di dalam luak Lembaga menobat di dalam lingkungannya Ibu bapa menobat pada anak buahnya Orang banyak menobat di dalam terataknya

Peribahasa| 23

2. Konsep keadilan, perbilangan adat ini tidak didasarkan kepada pembalasan tetapi didasarkan kepada pemulihan (restitution). Diperturunkan kata-kata ini: Yang mencincang, memapas Yang membunuh membangunkan Yang menjual, memberi balas 3. Aspek ekonomi, kata-kata perbilangan disusun indah dan menunjukkan bahawa kehidupan memerlukan ekonomi yang teguh, didengarkan perbilangan ini: Majlis di tepi air Mendesa di perut kenyang 4. Aspek sosial, masyarakat Adat Pepatih melahirkan perbilangan ini adalah mengikut susunan unilateral-matrilineal. Ia merangkumi pemilihan ketua dalam masyarakat, utamakan nisab sebelah ibu, tanggungjawab, hak, pedoman, pegangan dan juga perpaduan. Ini untuk menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai taraf yang sama dan mesti dimuliakan, diperturunkan perbilangan ini: Yang buta penghembus lesung Yang pekak pelepas bedil Yang lumpuh penghuni rumah Yang kuat pembawa beban Yang bingung disuruh-suruh Yang cerdik lawan berunding 5. Aspek adat istiadat, banyak menjurus kepada adat berumah tangga, iaitu dari pertunangan, perkahwinan, penceraian sehingga kepada pembahagian harta. 6. Sistem kewarisan, dalam sistem ini perbilangan adat digunakan untuk pembahagian harta pusaka. Yang mana Buapak dan Datuk Lembaga bertindak sebagai pemegang kuasa. Mengikut Adat Perpatih harta pusaka diperturunkan kepada anak perempuan sahaja dan tanah pusaka tidak dibenarkan dijual atau digadai. Sebagai kesimpulannya, perbilangan adat dapat dikatakan sebagai bentuk puisi klasik yang juga intim dengan kehidupan masyarakat Melayu lama. Sehingga kini perbilangan adat ini masih digunakan oleh kelompok masyarakat yang mengamalkan tatacara Adat Perpatih. F).

Kata Hikmat

Kata hikmat merujuk kepada kata-kata punjangga, ulama atau orang bijak pandai. Kata hikmat dijadikan pedoman hidup dan percakapan umum. Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan

Peribahasa| 24

dalam. Mengikut Kamus Dewan, kata hikmat atau kata pujangga ialah perkataan orang bijak pandai yang mengandungi pengertian yang tinggi. Ini bermaksud ungkapan yang berupa nasihat, panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup, contohnya “bahasa menunjukkan bangsa”, “bersatu teguh bercerai roboh”, “maju bangsa maju negara” dan sebagainya. Za‟ba juga menyebut tentang kategori yang sama sebagai lidah pendeta yang didefinisikan sebagai perkataan yang bijak, pendek, sedap, benar dan berisi. Contoh yang lain juga seperti “jangan pandang orang yang berkata; pandang apa yang ia kata”, “kita mesti menanti waktu; waktu tidak menanti kita” dan sebagainya.

AKTIVITI 8.2 Bina peta minda untuk memudahkan anda membezakan antara jenis-jenis peribahasa.

8.3

Peribahasa dalam Pendidikan

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Melayu khasnya di sekolah, peribahasa mempunyai kedudukan yang sama penting dengan aspek lain. Hal ini kerana peribahasa berupaya untuk berkembang dan relevan dengan bahasa tersebut secara keseluruhannya. Dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Empat, dalam bahagian Sistem Bahasa, perkara v, halaman xiv dinyatakan bahawa :

“ Peribahasa…perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihan peribahasa… hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian dan nilai murni masyarakat Malaysia,… dan hendaklah diajarkan dalam konteks. ”

Dalam hal ini, jelas bahawa pembelajaran dan penghayatan peribahasa bertujuan meningkatkan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid. Kemahiran berbahasa ini pula akan diteliti dalam konteks kebolehan murid menggunakan peribahasa dalam aktiviti seharian dan penulisan. Hasil penulisan tentunya akan menjadi lebih indah dan bermutu sekiranya dimuatkan dengan peribahasa yang tepat dan sesuai.

Peribahasa| 25

Sehubungan itu, murid perlu diajar mengenai ciri dan penggunaan peribahasa secara mudah dan tepat. Namun begitu, murid tidak seharusnya digalakkan menghafal sesuatu peribahasa seperti yang lazim dilakukan sebelum ini. Sebaliknya, mereka harus dirangsang agar menggunakan peribahasa dalam pelbagai situasi. Bagi mencapai tujuan ini, beberapa halangan perlu dihadapi semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Antaranya ialah kesukaran murid untuk mengingat sesuatu peribahasa ekoran sifat yang mempunyai pelbagai makna. Selain jumlah dan jenisnya yang banyak, sifat peribahasa yang hanya sesuai untuk keadaan tertentu telah menyebabkan minat dan kecenderungan untuk mempelajarinya menurun.

Selain itu, pengajaran berpusatkan guru turut menyebabkan pengajaran peribahasa tidak begitu berkesan. Guru memberikan penjelasan mengenai maksud peribahasa, manakala murid begitu pasif sebagai penerima maklumat. Akibatnya murid akan berusaha menghafal peribahasa yang diberikan dan tidak menghayatinya sehingga mereka menganggap peribahasa adalah sesuatu yang sukar untuk dipelajari. Justeru itu, sebagai jalan penyelesaian adalah dicadangkan agar pengajaran peribahasa di dalam bilik darjah menggunakan pendekatan kontekstual, iaitu guru bertindak sebagai fasilitator. Menerusi pendekatan ini, pengamatan perlu dilakukan mengenai hubungan antara perkara yang dibandingkan, diikuti dengan menyimpul makna yang simbolik dan terakhir dengan membuat penilaian terhadap ketepatan peribahasa berdasarkan konteks dan situasinya. Dengan cara ini, murid diajar menghayati peribahasa berdasarkan konteks dan situasi.

Dengan strategi pengajaran berdasarkan konteks ini, guru perlu bijak memilih peribahasa yang akan diajar. Guru dicadangkan agar memilih peribahasa yang mudah dan biasa digunakan dalam masyarakat. Guru juga harus mengetahui maksud dan pengertian serta penggunaan peribahasa yang diajar kepada murid. Berikut merupakan contoh pengajaran peribahasa menggunakan konteks situasi.

“…Remaja di kawasan perumahan itu sanggup menggadai nyawa untuk berlumba haram walaupun telah diberi amaran beberapa kali oleh pihak polis”

Jelas sekali peribahasa menggadai nyawa di atas diungkapkan dalam bentuk yang tidak tepat. Peribahasa tersebut sebenarnya lebih sesuai bagi menyatakan perajurit negara yang berjuang mempertahankan tanah air atau pengorbanan yang suci dan bermakna. Justeru itu, peribahasa yang tepat bagi remaja yang berkumba haram seperti yang digambarkan dalam petikan tadi ialah menempah maut. Ini kerana, perbuatan yang dilakukan adalah tidak bermoral.

Peribahasa| 26

Peribahasa yang digunakan dalam karangan dan juga pertuturan sebenarnya bukanlah untuk keperluan makna. Sesebuah karangan dapat difahami tanpa menggunakan peribahasa. Penggunaan peribahasa bertujuan untuk memperindah bahasa dan untuk menimbulkan daya tarikan atau kesan-kesan lain. Karangan dan pertuturan akan lebih menarik jika peribahasa adalah unsur gaya dalam pertuturan dan penulisan. Malah, untuk menggunakan peribahasa dengan baik, seseorang hendaklah betul-betul memahami peribahasa itu dan mengetahu tempat dan ketikanya peribahasa itu diperlukan. Peribahasa tidak wajar dipaksakan ke dalam konteks. Pemaksaan akan menyebabkan karangan atau pertuturan itu tidak menarik. Dengan kata lain, pemaksaan peribahasa dalam sesebuah karangan akan menyebabkan tujuan penggunaannya tidak tercapai.

Peribahasa ini bertujuan untuk membantu para pelajar membuat pengertian yang tepat tentang sesuatu peribahasa supaya penggunaannya sesuai dengan konteks ayat atau karangan begitu juga penggunaanya dalam kehidupan seharian. Tiap-tiap peribahasa diberikan erti dan juga ayat contoh. Ayat contoh ini disediakan dalam susunan tatabahasa yang mudah bagi para pelajar memahami penggunaannya.

RUMUSAN Penggunaan peribahasa dalam pengajaran bahasa Melayu sangat bergantung pada daya kreativiti seseorang guru. Seseorang guru yang kreatif melihat peribahasa sebagai salah satu bahan pengajaran yang banyak mempunyai unsur-unsur pengajaran, kemasyarakatan, kemahiran berfikir dan sebagainya. Peribahasa boleh diaplikasikan dalam pelbagai kemahiran bahasa seperti penulisan karangan, kemahiran lisan atau bercerita, teka-teki atau kuiz, kemahiran tatabahasa, pemahaman, dan sebagainya. Guru yang kreatif boleh membina sendiri bahan bantu mengajar ini, bagaimanapun bagi guru yang kesuntukan masa, terdapat cd/DVD yang dijual di pasaran berkaitan peribahasa yang sesuai digunakan khususnya di peringkat sekolah rendah.

KATA KUNCI 1. 2. 3. 4.

Peribahasa Perumpamaan Pepatah Bidalan

5. Simpulan Bahasa 6. Perbilangan 7. Kata Hikmat

Peribahasa| 27

PENILAIAN KENDIRI 1. Pada pendapat anda, adakah peribahasa masih relevan dalam kehidupan moden hari ini? 2. Bagaimakah peribahasa dapat meningkatkan keperibadian seseorang? Fikirkan. 3. Peribahasa dapat dijadikan sebagai bahan P&P Bahasa Melayu. Pada pandangan anda, bagaimanakah caranya?

RUJUKAN A. Kadir Ahmad, 1964. Pantun Berkait. Singapura: Malaysia Publishing Limited.

Abdullah Hassan. 2010. Peribahasa. http://blog.upsi.edu.my/AbdullahHassan/ http://peribahasamelayu.com/ http://www.tutor.com.my/stpm/peribahasa/peribahasa.htm http://ms.wikipedia.org/wiki/Peribahasa

Wacana dan Laras Bahasa| 1

UNIT 9 WACANA DAN LARAS BAHASA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. 2. 3. 4. 5.

9.0

menjelaskan definisi wacana, menjelaskan ciri-ciri wacana, menjelaskan jenis-jenis dan alat wacana, menjelaskan perbezaan koheren dan kohesi; dan menghuraikan jenis dan ciri-ciri laras bahasa.

PENGENALAN

Wacana merupakan sebuah kesatuan lengkap melebihi batas-batas ayat. Dalam bidang penulisan, wacana dianggap dapat memenuhi sesebuah ciri penulisan yang lengkap. Ini kerana, wacana menyediakan kesemua ciri yang melengkapi bagi sesebuah penulisan. Di dalam wacana, terkandung koheren dan kohesi di samping kewujudan penanda-penanda wacana tertentu bagi menghasilkan sesebuah penulisan yang lengkap. Tuntasnya, kewujudan wacana menentukan kelangsungan sesebuah penulisan yang baik dan bermutu.

9.1

Definisi Wacana

Menurut KAMUS WEBSTER, (1983) wacana bermaksud: -Hubungan fikiran dengan kata-kata; ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan; atau percakapan -Hubungan secara umum, terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan, disertasi formal; kuliah, ceramah; khutbah KAMUS DEWAN EDISI BARU (1993), menjelaskan wacana bererti: -Ucapan, pertuturan, percakapan, keseluruhan tutur yang - Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa

merupakan

suatu

kesatuan

Wacana dan Laras Bahasa| 2 STUBBS, MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. Dengan kata lain, wacana merupakan unit-unit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa, seperti ertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. Secara ringkas; yang disebut teks bagi wacana adalah ayat bagi ujaran. ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat, yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat, sejumlah ayat, ceraian, perenggan, bab, buku, novel, cerpen, cerita, dialog, siri buku (cerita) dan sebagainya. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap; dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, ensiklopedia, dan sebagainya), paragraf, ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. CARLSON: Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur penting wacana , iaitu: 1. Satuan bahasa 2. Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. Mengatasi ayat / klausa 4. Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. Berkesinambungan 6. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. Dalam bentuk lisan / tulisan 8. Mempunyai permulaan dan penutup

AKTIVITI 9.1 Sila berbincang dengan rakan .

Wacana dan Laras Bahasa| 3 1. Takrifan wacana dalam penghasilan sesebuah penulisan. 2. Kepentingan wacana dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 9.2 Ciri-ciri Wacana : 1. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain. 2. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan. 3. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana,penggunaan ayat. 4. Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya. 5. Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama. 6. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar, penulis dengan pembaca. 7. Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian. 8. Mempunyai gaya: bersahaja atau tidak bersahaja, rasmi atau tidak rasmi, mempengaruhi pemilihan laras bahasa, ayat, penggunaan dialek. 9. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya.

AKTIVITI 9.2 Buat perbincangan berikut: 1. Ciri-ciri wacana yang paling dominan dalam melakari penulisan yang baik. 9.3 Jenis-jenis Wacana 1. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. Berdasarkan bentuk: wacana prosa, puisi dan dramai

Wacana dan Laras Bahasa| 4

Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hirarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, terdapat konsep, gagasan, fikiran atau idea yang utuh, yang boleh difahami oleh pembaca dan pendengar tanpa sebarang keraguanpun. Ini bererti wacana dibentuk dari ayat atau ayat-ayat yang memenuhi syarat gramatikal, serta syarat kewacanaannya yang lain. Pensyaratannya akan dapat dipenuhi sekiranya wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian, iaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. Apabila wacana itu kohesif, akan terciptalah kekohesian iaitu isi wacana yang benar. Contohnya: Fadil dan Nizam pergi ke kedai buku. Dia ingin membeli Kamus Dewan yang terbaharu. Wacana itu tidak kohesif kerana kata ganti nama diri dia tidak jelas untuk menunjukkan kepada siapa, sama ada Fadil atau Nizam yang ingin membeli kamus tersebut atau perkataan dia itu merujuk kepada kedua-duanya sekali. Jika ayat tersebut ingin ditujukan kepada kedua-duanya seharusnyalah perkataan dia digantikan dengan perkataan mereka. Oleh itu dapatlah disimpulkan bahawa wacana itu tidak koherens.

AKTIVITI 9.3 1. Ulas tentang cara menjadikan sesebuah penulisan yang lengkap berdasarkan jenis-jenis wacana. 9.4 Alat Wacana Sesuatu wacana akan disebut baik sekiranya wacana itu kohesif dan koherens. Untuk mendapatkan wacana yang kohesif dan koherens,ia dapat digunakan dengan pelbagai alat wacana, baik yang berupa aspek gramatikal maupun yang berupa aspek semantik atau gabungan kedua-dua itu sekali. Alat-alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif antaranya ialah: Pertama penghubung ialah alat untuk menghubungkan bahagian-bahagian ayat atau menghubungkan perenggan dengan perenggan yang lain. Dengan itu penggunaan kata hubung ini menjadi ayat lebih eksplisit dan menjadi jelas jika dibandingkan dengan ayat tanpa kata hubung seperti ayat: Suami sakit. Isteri meninggal dunia. Pada wacana ini, hubungan antara ayat pertama dan yang kedua tidak jelas. Adakah ia satu hubungan penambahan, sebab dan akibat atau hubungan kewaktuan. Hubungan akan menjadi jelas sekiranya diberi kata penghubung dan menjadi wacana seperti berikut. Contohnya: i)

Suami sakit dan isteri meninggal dunia.

ii)

Suami sakit kerana isteri meninggal dunia.

Wacana dan Laras Bahasa| 5 iii)

Suami sakit. Oleh sebab itu isteri meninggal dunia.

iv)

Suami sakit, sedangkan isteri meninggal dunia.

Kedua, kata yang menggunakan kata ganti diri dia, nya, mereka,ini, itu sebagai rujukan anafora. Dengan menggunakan kata ganti diri sebagai rujukan anafora, kalimat yang sama tidak perlu diulang. Melainkan digantikan dengan kata ganti diri itu. Dengan itu ayat-ayat itu saling berhubungan.

Contohnya i)

Pelajar-pelajar tingkatan lima mula memasuki dewan peperiksaan.

ii)

Mereka tenang untuk menjawab soalan peperiksaan.

iii)

Fadil lemas di sungai. Beberapa orang cuba untuk menyelamatkannya.

iv)

Awan tebal menutupi langit. Itu tanda hari nak hujan.

Ketiga, menggunakan ellipsis, iaitu menghilangkan beberapa bahagian tertentu yang sama yang terdapat ayat yang lain. Dengan ellipsis, kerana tidak diulang bahagian yang sama. Dengan itu, wacana itu kelihatan lebih efektif, dan penghilangan itu sendiri menjadi alat penghubung dalam wacana tersebut. Contohnya: Kawan saya berbaju biru itu namanya Fadil, dia berasal dari Perak. Yang di hujung sana namanya Nizam berasal dari Kuala Lumpur. Dan yang gadis itu bernama Nora berasal dari Pulau Pinang. Tanpa ellipsis wacana tersebut kelihatan tidak efektif, kerana terlalu banyak menggunakan kata, dan kelihatan tidak ada perhubungan antara ayat yang satu dengan yang lain. Setiap ayat tersebut berdiri dengan sendirinya. AKTIVITI 9.4 1. Tunjukkan bagaimana alat wacana dapat menjelaskan kekaburan yang berlaku dalam sesebuah penulisan. 9.5 PENANDA PENGHUBUNG Selain dari keupayaan gramatikal, sesebuah wacana yang kohesif dan koheren dapat juga dibuat dengan bantuan pelbagai aspek semantik. Antaranya: Pertama, menggunakan kata hubung pertentangan pada ayat yang kedua yang terdapat di dalam wacana itu. Contohnya Semalam hari hujan dengan lebat sekali. Hari ini cerah pula.

Wacana dan Laras Bahasa| 6 Kedua, menggunakan hubungan generik-spesifik atau spesifik generik contohnya Kerajaan telah cuba untuk menambah bilangan kenderaan awam dan sedaya upaya mengurangkan jumlah bilangan kenderaan peribadi. Ketiga, menggunakan hubungan antara ayat antara kedua-dua ayat tersebut. Contohnya Lapar sungguh lagaknya, seperti seminggu tidak makan. Keempat, menggunakan hubungan sebab-akibat, contohnya Dia malas. Seringkali dia ponteng kelas. Wajarlah jika ia gagal dalam peperiksaan. Kelima, menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sesebuah wacana, contohnya Kelima-lima orang anaknya telah bersekolah. Dia tidak mahu terjadi seperti dirinya. Keenam, menggunakan hubungan rujukan yang sama pada ayat atau pada dua ayat dalam satu wacana. Contohnya malam.

Kebakaran sering terjadi di Kuala Lumpur.Ia tidak mengira waktu sama ada siang atau

HIERARKI SATUAN WACANA

WACANA AYAT KLAUSA FRASA KATA MORFEM FONEM

Berdasarkan rajah di atas, dapatlah disimpulkan bahawa satu tahap yang lebih kecil akan membentuk satuan yang lebih besar. Dengan itu fonem akan membentuk morfem lalu morfem akan membentuk kata kemudian kata akan membentuk frasa selanjutnya frasa membentuk klausa. Klausa seterusnya membentuk ayat. Dan akhirnya ayat akan membentuk wacana.

Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa, binaan serta konstruksinya. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. Tingkat-

Wacana dan Laras Bahasa| 7 tingkat fonem, morfem, kata. frasa, klausa, dan ayat merupakan peringkat bentuk; manakala wacana merupakan peringkat fungsi. Sesuatu wacana merangkumi: i. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan, percakapan' ii. kesatuan fikiran yang utuh, sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato, khutbah) atau tulisan (seperti surat, aartikel, novel, cerpen). Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . Ia melebihi tingkat ayat. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. pendahuluan b. tubuh - isi, munasabah, logik, menarik, berkesan, usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan, cetakan tebal, miring, garis tebal) c. penutup d. graf, jadual, peta dan statistik. Hubungan ini dapat digambarkan seperti berikut:

Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan, iaitu sama ada naratif (pemerian), deskriptif (pengambaran), eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. 9. Wacana mempunyai penanda, juga dikenali sebagai penanda wacana.

Wacana dan Laras Bahasa| 8

Fungsi 1. Tambahan 2. Urutan 3. Penyataan semula 4. Contoh 5. Rumusan 6. Tempat 7. Waktu 8. Sebab dan kesan 9. Bandingan 10. Pertentangan 11. Pengesahan

Contoh dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula, selanjutnya, seterusnya, di samping. pertama, kedua, seterusnya, selepas itu, kemudian, kemudian daripada itu, akhirnya. iaitu, yakni, dengan kata lain, seperti yang diterangkan. contohnya, seperti, ibarat, laksana, macam, umpama, bagai, bak kata, sebagai. rumusannya, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, akhir kata, sebagai penyimpul kata berhampiran dengan, bersebelahan dengan, bertentangan dengan. apabila, ketika, semasa, kemudian, selepas, pada mulanya, lama-kelamaan, lambat-laun, akhirnya. oleh itu, sebab itu, justeru itu, fasal, lantaran, jadi, dengan itu. seperti juga, serupa dengan, sesuai dengan, sama juga dengan. tetapi, sebaliknya, sungguhpun, walau bagaimanapun, namun begitu, bertentangan dengan. sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah, pastilah, sememangnya.

KOHESI DAN KOHEREN Kohesi merupakan hubungan perkaitan antara proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur gramatikal dan semantik dalam ayat yang membentuk wacana. Contoh: (a) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (b) Dia memukul anaknya. (c) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? (d) Jahanam itu memukul anaknya. Proposisi dalam ayat (a) berkait dengan proposisi dalam ayat (b), dan perkaitan itu diwujudkan dalam bentuk penggunaan kata ganti nama dia yang merujuk Ahmad. Pada ayat (d), perkaitan itu dinyatakan

Wacana dan Laras Bahasa| 9 dengan frasa jahanam itu yang dalam konteks normal mempunyai rujukan yang sama, iaitu Ahmad. Perkaitan itu juga dapat dilihat pada kata kerja dilakukan dan memukul yang mempunyai kesinambungan makna. Kohesi biasanya diwujudkan melalui penggunaan kata yang maknanya berbeda dengan makna kata yang ditujukkannya. Yang penting, kata yang digantikan dan kata pengganti menuju pada rujukan yang sama. Contoh: (a) Anak penyair terkenal itu semakin besar. Gadis itu kini belajar di sekolah asrama penuh. (b) Pak Abu telah turun ke laut pada waktu subuh lagi. Nelayan yang rajin dan gigih itu bekerja dengan tidak mengenal jemu. Anak penyair terkenal itu dan gadis itu mempunyai rujukan yang sama. Hubungan ini dikatakan kohesi, dan kerananya juga mewujudkan koherensi. Demikian juga Pak Abu dan nelayan memiliki acuan yang sama. Sehingga dapat dirumaskan bahawa Pak Abu dan nelayan ialah orang yang sama. Ini dibantu pula oleh kehadiran kata lain seperti laut yang membawa implikasi bahawa orang yang turun ke laut pada waktu subuh untuk menangkap ikan ialah nelayan.

Koheren juga merupakan perkaitan antara proposisi, tetapi perkaitan itu tidak secara eksplisit (nyata) dapat dilihat daripada ayat yang mengungkapkannya. Contoh: (a) Angkat telefon itu, Jef! (b) Aku sedang mandi, Mat! (c) OK! Dalam wawancara di atas (a), (b) dan (c), perkaitan antara proposisi tetap wujud, tetapi tidak secara nyata memperlihatkan perkaitan gramatikal atau semantik. Ayat (b) dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendek daripada ayat Aku sedang mandi, Mat!. Oleh itu, aku tidak dapat menjawab telefon itu. Sementara ayat (c) dapat ditafsirkan sebagai OK! Kalau begitu, biar aku sahaja yang menjawabnya.

Perbezaan Kohesi dan Koheren Perbedaan antara kohesi dengan koheren itu menunjukkan bahawa terdapat wacana yang sekali gus hadir kohesi dan koherensi. Dan terdapat juga wacana yang hadir koherensi, tetapi tidak kohesi. Sesuatu wacana tidak mungkin kohesi tanpa koherensi. Untaian ayat yang kohesi tetapi tidak koherensi tidak mungkin membentuk suatu wacana. Contoh: (a) Siapakah yang dipukul oleh Ali? (b) Ali memukul budak kecil itu.

Wacana dan Laras Bahasa| 10 Ayat (a) dan ayat (b) menunjukkan bahawa terdapat perkaitan antara gramatis dengan semantik. Tetapi tidak koherensi kerana fokus pertanyaan ayat (a) ialah siapa. Oleh itu, jawapan yang diharapkan ialah orang yang dipukul Ali. Dalam keadaan biasa, ayat (b) seharusnya berbunyi budak kecil itu (yang dipukul oleh Ali), dan bukannya Ali memukul budak kecil itu.

Anafora dan Katafora Anafora dan katafora ialah sejenis hubungan atau pertautan dalam wacana. Anafora ialah hubungan antara kata ganti nama yang mengaju kepada kata sebenar. Contoh: (a) Apakah yang dipandang oleh emak? (b) Dia memandang bulan di langit. Dalam ayat di atas, dia mengaju kepada kata emak.

Katafora ialah hubungan antara kata ganti nama dengan nama sebenar yang mengikutinya. Contoh: (a) Dengan keretanya itu, Halimah menjelajah Malaysia. (b) Halim membeli motosikal baharu, dan dengan motosikalnya itu, Busro diajak mengelilingi bandar Kajang. Dalam ayat (a), kata ganti nya mengacu kepada kata berikutnya, iaitu Halimah. Dalam ayat (b), kata ganti nya tidak mengacu kepada Busro, tetapi Halim. Ini dinamakan hubungan anafora.

AKTIVITI 9.5 1. Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan koherens. 2. Bina peta minda yang memperlihatkan kepentingan kohesi.

9.6 Laras Bahasa Laras J bahasa dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang wacana digunakan.

sesuatu

Wacana dan Laras Bahasa| 11 Contoh dalam bidang agama, politik, sains, sukan dan sebagainya. Laras dipengaruhi oleh latar, penutur, peserta dan tujuan. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. Contoh: Ayat aktif dan ayat pasif, ayat bias dan ayat songsang, dan panjang pendek ayat akan menghasilkan laras yang berbeza. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi, iaitu tajuk wacana, cara penyampaian, dan gaya penyampaian. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi, perubatan, sukan, pendidikan, matematik dan sebagainya. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan.

Tajuk wacana

Jika wacana merupaan wacana ilmiah, maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. Sebaliknya, jika wacana merupakan ulasan selari perlawanan bola sepak , rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendek-pendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan.

Sama ada wacana berkenaan disampaikan secara lisan atau tulisan. Cara penyampaian

Jika lisan, sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan, perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei, laporan, surat rasmi atau surat peribadi, memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal.

Gaya penyampaian

Misalnya, ucapan, adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang-

Wacana dan Laras Bahasa| 12 orang kenamaan atau dif-dif?

Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laras bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar, iaitu laras biasa dan laras khusus. Laras biasa ialah laras khusus yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan sukan, berita sukan), pengetahuan dan peneranangan (syarahan, rencana), maklumat dan pemujukan (rencana, iklam). Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana, laporan, buku). Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khusus ialah:   

kosa kata atau istilah tatabahasa gaya

Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu, mudah difahami, tiada istilah teknikal, kurang kata pinjaman.) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan, berita sukan), pengetahuan dan penerangan (syarahan, encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana, iklan). Ayat ayat sederhana, ringkas dan padat. Struktur ayat mudah, contohnya: Dilarang memijak rumput. Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayat-ayat yang Digunakan dalam majlis rasmi, surat kiriman dan diucapkan sama ada pengguguran subjek, predikat, sebagainya. objek.

Wacana dan Laras Bahasa| 13 . Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu, atau mengubah sikap dan melakukan tindakan. Digunakan dalam iklan, tender, laporan dan sebagainya , disokong pula oleh gambar, lukisan, grafik, ilustrasi dan sebagainya. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu, Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. Contoh laras perniagaan: SURUHANJAYA Sekuriti Malaysia (SC) meluluskan sembilan permohonan melaksanakan tawaran awam permulaan (IPO) untuk penyenaraian di Bursa Malaysia dalam tempoh suku kedua lalu, dengan potensi modal pasaran terkumpul bernilai RM17.04 bilion. Ia adalah jauh lebih tinggi berbanding hanya satu IPO diluluskan pada suku pertama dan tiga pada suku kedua tahun lalu, justeru mencerminkan kerancakan semula aktiviti penjanaan modal di pasaran tempatan. (Sumber: http://www.bharian.com.my 23 Julai 2011)

Wacana dan Laras Bahasa| 14 Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains, teknologi, komunikasi, matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. Bersifat teknikal. Dalam penulisan ilmiah, misalnya penulisan tesis, penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada catatan bibiliografi (rujukan), nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab. Menggunakan istilah-istilah yang khusus kepada bidang, dan biasanya perlu dihafal. Contohnya ialah fotosintesis, pecutan, mengawan, pendebungaan dan sebagainya. Contoh laras bahasa akademik: Bagi tempoh 1990 hingga 2003, pemetaan genetik yang dikenali sebagai Projek Genom Manusia (HGP) sudah bermula. Di Amerika Syarikat, HGP berjaya merekodkan antara 20,000 ke 25,000 gen dalam DNA manusia. Sejak itu banyak penyelidikan berkaitan pemetaan genetik dilakukan di seluruh dunia. Selepas HGP, satu lagi projek genetik menyusul iaitu Projek Variasi Manusia atau Human Variome Project (HVP). HVP dicetuskan oleh Profesor Richard Cotton dan berpangkalan di Australia. Ia adalah satu inisiatif global bagi mengumpul data-data genetik manusia bagi tujuan merawat penyakitpenyakit yang berkaitan dengan mutasi gen. (Sumber: http://www.bharian.com.my 23 Julai 2011)

Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar, graf, metafora, simili, peribahasa, kiasan dan sebagainya. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum, habeas corpus dan sebagainya. Contoh laras undang-undang: Hakim Datuk Akhtar Tahir memutuskan menolak dengan kos saman tersebut setelah Mazlan gagal membuktikan unsur-unsur konspirasi seperti yang didakwa dalam pernyataan tuntutannya. Dalam saman yang difailkan pada 16 Ogos tahun lalu, Mazlan, 45, selaku plaintif mendakwa dia telah ditangkap secara salah dan tidak sah oleh polis pada pukul 10 pagi, 9 Mac 2010 sehingga keesokan harinya. Plaintif menamakan Awang, 55; Felda; anggota polis, Mohd. Azran Rahmat dan kerajaan Malaysia sebagai defendan pertama hingga keempat. (Sumber: http://utusan.com.my/ 23 Julai 2011)

Wacana dan Laras Bahasa| 15 Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersendiri, lain daripada struktur teks cereka, dan lain pula daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pembaca akhbar. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah, pertama, baasa yang digunakan mudah. kedua, gaya tulisan yang jelas dan ketiga, isi tulisan mestilah tepat. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai, maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orang ramai. Ayat yang panjang, mengandungi beberapa klaausa, menggunakan petikan, metafora, kiasan, istilah teknik, dan sebagainya haruslah dielakkan. Contoh laras akhbar: SUBANG 22 Julai – Prestasi cemerlang pasukan Malcon East 6 (ME 6) sepanjang berkhidmat selama sembilan bulan di Lebanon berjaya menjulang nama Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di peringkat antarabangsa. Timbalan Panglima Tentera Laut, Laksamana Madya Datuk Mohammed Noordin Ali berkata, malah, pasukan itu mendapat pujian pelbagai pihak berdasarkan prestasi mereka sepanjang bertugas di negara itu. (Sumber: http://utusan.com.my/ 23 Julai 2011)

Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif, deskriptif, preskriptif, dramatik dan puitis. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif b. mementingkan penyusunan, pengulangan, pemilihan kata c. puitis dan hidup,: monolog, dialog, bunga-bunga bahasa dan sebagainya. d. menggunakan bahas tersirat: perlambangan, kisan, perbandingan, peribahasa, metafora, simile, personifikasi, ilusi, ambiguiti dan sebagainya.

Wacana dan Laras Bahasa| 16 e. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. Contoh laras sastera: DIA memandang ke luar jendela yang berlangsir ungu muda. Melihat cebisan-cebisan putih yang gugur dari langit. Dia merasakan ia seperti tepung yang keluar dari ayak, tertabur di jalan raya dan bangunan di depan banglo mewah tiga tingkat. Dia sendiri terpegun dengan keadaan cuaca yang tidak pernah berlaku dalam sejarah Daerah Mawar Merah. Kedinginan cuaca pada pagi yang amat dingin seperti tidak mampu menenangkan hatinya. Ia bagaikan dihangatkan oleh suatu perasaan yang menjarumi fikirannya. Fikirannya berlari lagi pada dua ayat panjang. Terucap lancar pada lidah seorang lelaki 60 tahun. Lalu terusik pada jiwa. Di tengah-tengah fikirannya yang keruh, dia merasakan dalam dirinya ada air kekusutan berkocak hebat. Membuatkan dia penat. Amat penat. Namun, dia masih bertahan dengan perasaan yang dipikul berat. Kalau dia terus bersabar dan yakin pada pembedahan itu nanti, dia akan selamat. Diselamatkan oleh pakar bedah yang hebat. (Sumber: http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Cerpen_Virus/Article 23 Julai 2011) Laras Bahasa Agama Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. Contoh laras agama: Al-Maraqhi dalam tafsirnya mengatakan, ayat ini secara ijmalnya menunjukkan al-Quran itu penawar kepada manusia dalam empat perkara iaitu nasihat yang baik, penawar kepada segala penyakit hati seperti syirik dan nifaq, petunjuk jalan kebenaran dan rahmat bagi mereka yang beriman. Bahkan, keagungan Allah melalui kalam-Nya ini juga apabila dibaca dapat melembutkan hati dan membuka hidayah seperti berlaku kepada ahli syair terkemuka, Thufail bin Amr dan Saidina Umar bin al-Khattab untuk memeluk Islam. Pembudayaan Contoh Analisis:membaca al-Quran juga tidak terhad kepada satu-satu tempat, keadaan atau masa saja. Ia boleh dibudayakan termasuk di tempat kerja. Sebagai pengurus atau majikan, semua usaha perlu dihidupkan dalam organisasi kerana mukjizat kehebatan kemuliaan al-Quran kesannya sangat mendalam kepada jati diri. 1. dan Bidang

Ciri-ciri Laras Bahasa Perniagaan

(Sumber: http://www.bharian.com.my 23 Julai 2011)

Wacana dan Laras Bahasa| 17Biasanya digunakan dalam dunia korporat, khususnya bidang perusahaan, perindustrian, perakaunan, perbankan, perniagaan dan perdagangan.

 

2.

Penggunaan bahasa Melayu terpaksa bersaing dengan bahasa Inggeris. Penggunaan laras bahasa perniagaan dalam bahasa Melayu amat penting, khususnya dalam aspek komunikasi memandangkan ekonomi negara menjelang abad ke-21 akan berasaskan perindustrian dan perusahaan.

Perbendaharaan Kata 

Istilah khusus (penanda laras), antaranya: agihan jualan, agensi pemasaran, baki debit anggaran kos, francais, cek palang harga mutlak,

eksport saham

urus niaga, kredit, kompositIstilah umum: tetapi diberi pengertian khusus (merujuk bidang ekonomi) untung

tempoh hutang

susut

3.

tunai

runcit

Tatabahasa 

Morfologi (kajian terhadap perkataan) Kata-kata umum (kata tunggal) bahasa Melayu boleh menjadi katakata khusus (bidang perniagaan) apabila menjadi kata terbitan. Contohnya: Kata Umum

Istilah

Wacana dan Laras Bahasa| 18wang

kewangan

ratus

peratus

lebih

lebihan

pasar

pasaran

pegang

pemegang

dagang

dagangan

Akronim Contohnya: EPU – Unit Pembangunan Ekonomi EON – Edaran Otomobil Nasional BSN – Bank Simpanan Nasional BSKL – Bursa Saham Kuala LumpurKata Majmuk Contohnya: kos jualan untung bersihmodal tetap lebih asset

harta semasa sebut harga

Sintaksis (kajian terhadap ayat) Kebanyakan ayat-ayat yang digunakan jenis ayat penyata, iaitu ayat-ayat yang memberi keterangan tentang sesuatu hal. Contohnya:

Bank Simpanan Nasional (BSN) mencatatkan prestasi di luar jangkaan apabila mengaut keuntungan sebelum cukai bagi

Wacana dan Laras Bahasa| 19 setengah tahun pertama, lebih RM70 juta dan mengatasi keuntungan sebanyak RM 47.754 juta bagi tahun lalu.

Menggunakan ragam ayat yang seimbang, iaitu menggunakan ayat aktif dan ayat pasif yang sama banyak dalam teks ekonomi. Contohnya: Ayat Aktif KDNK merupakan petunjuk ekonomi yang paling penting Ayat Pasif Kesan teus dirasai oleh pengeluar segmen kereta yang lebih mahal.

Kecenderungan menggunakan ayat majmuk, iaitu ayat yang mendukung beberapa isi dalam satu ayat untuk menimbulkan kelancaran dan kesinambungan wacana.Contohnya: Seandainya pemegang saham berjaya mengawal pihak pengurusan (sudah tentu dengan kos yang tinggi), bagaimana mereka memastikan bahawa nilai sebenar syarikat tergambar dalam pasaran saham agar mereka tidak akan mengalami sebarang kerugian apabila menjual saham mereka. Struktur ayat juga jelas memperlihatkan pengaruh bahasa Inggeris, khususnya penggunaan ayat pemeri yang menggunakan kopula “adalah” dan “ialah” walaupun unsur ini tidak wajib digunakan dalam bahasa Melayu. Contohnya: 1. 2.

Jualan runcit adalah dijangka akan meningkat. Paling ketara ialah pendaftaran baru bagi kereta.

Fungsi kata pemeri tersebut untuk kejelasan dan pemahaman ayat dengan lebih mudah.

Wacana dan Laras Bahasa| 20 4.

Gaya Bahasa  

Berbentuk ilmiah, iaitu laras bahasa yang mengungkapkan ilmu. Bersifat formal dan mempunyai perkataan, istilah susunan frasa, dan ayat yang baik, sesuai dan tepat serta boleh menyampaikan maksud dan pengertian dengan berkesan.Banyak menggunakan jadual, graf dan carta, graf statistik dan sebagainya.

AKTIVITI 9.6 Nyatakan kepentingan laras bahasa dalam sesebuah penulisan.

RUMUSAN Penerangan di atas telah menjelaskan kepentingan wacana dan laras bahasa dalam sesebuah penulisan. Dengan wujudnya pengetahuan yang mendalam kepada kedua-dua aspek tersebut, seseorang pelajar dapat menggunakan pengetahuan tersebut ke arah menghasilkan sebuah penulisan yang bermutu tinggi.

KATA KUNCI 1. Koherens 2. Kohesi 3. Inferens 4. Kohesif 5. Eksplisit

6. Anafora 7. Katafora 8. Ellipsis 9. Generik 10. Preposisi

PENILAIAN KENDIRI 1. Jelaskan beberapa definisi wacana daripada beberapa pandangan tokoh. 2. Dengan contoh-contoh, tunjukkan bagaimana penanda wacana tertentu dapat menjadikan ayat yang gramatis. 3. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa iklan.

Wacana dan Laras Bahasa| 21 4. Bina dua contoh ayat yang memperlihatkan laras bahasa agama. 5. Tunjukkan perbezaan koherens dan kohesi dalam pembinaan sesebuah ayat yang gramatis.

RUJUKAN Anderson, E. (1983).Cohesion and the teacher. Australian Journal of Reading. 6, 35-42. Freedle, R. (1977).Discourse Production and Comprehension. Noewood. Ablex. Halliday, M.A.K, dan Hasan, R. (1976).Cohesion In English. London. Longman. Martin, J.R. 1981. Lexical Cohesion. Momeograf. Department Linguistik. Universiti Sydney. Moe, A. (1979).Cohesion, coherence and the comprehension of text. Journal of Reading, 23, 16-20.