Pendidikan Islam Tahunn 2

12 downloads 20 Views 2MB Size Report
Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan  ...

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA 2011

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

K ANDUNG AN

Tajuk

Muka Surat

1. Rukun Negara

v

2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan

vi

3. Matlamat

1

4. Objektif

1

5. Fokus

2

6. Organisasi Kandungan

2

7. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran

4

iii

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:

• • • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vi vi

KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat.

OBJEKTIF Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah berkebolehan untuk: i. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian; ii. Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian; iii. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya; iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih serta menghayati pengajarannya; v. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan; vi. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas fardu ‘ain dan fardu kifayah sebagai kewajipan umat Islam; vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda; viii. Memahami dan mengamalkan adab serta menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian; dan ix. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa;

1

FOKUS Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah tahap satu memberi penekanan kepada kemahiran membaca alQuran, pemantapan asas-asas akidah, ibadah dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan harian. Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah tahap dua memberi penekanan yang lebih mendalam kepada kemahiran membaca al-Quran, pemantapan akidah, ibadah dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan harian. Modul Hadis diperkenalkan pada tahap ini sebagai pendedahan awal kepada murid tentang hadis sebagi salah satu sumber hukum dalam Islam. Pada akhir pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, murid mampu memahami, mengamal dan menghayati tuntutan fardu ain dan fardu kifayah.

ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid . Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan kepada enam modul iaitu: Modul al Quran Bidang ini memberi tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid, menghafaz dan memahami surah alFatihah dan surah tertentu daripada juzu’ Amma serta menghayati pengajarannya. Modul Hadis Bidang ini memberi tumpuan kepada memahami pengertian secara umum serta menghayati pengajarannya.

2

Modul Akidah Bidang ini memberi tumpuan kepada pembentukan akidah, sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t, pemahaman akidah yang sahih, pengaplikasian tuntutan akidah dalam kehidupan harian . Modul Ibadah Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan penghayatan peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya dalam kehidupan harian. Modul Sirah Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan sirah Rasulullah s.a.w, mengambil iktibar daripadanya serta mengaplikasikan tuntutan sirah dalam kehidupan harian.

Modul Adab Bidang ini memberi tumpuan kepada penghayatan peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar. Modul Jawi Bidang ini memberi tumpuan kepada pembacaan dan penulisan jawi serta mempelajari asas seni khat.

3

@ @âý [email protected]åÔí†í†äÏ@…‰†än @âìÛìØí‰ì× @ @aë…@æìçbm @ @

æŠuýjàÏ@…‰†än

åËë†ãb×@…‰†än @@@

@@. @æa…@@Þì[email protected]åË…@ ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@ 1.1.1 @@N @æa…@@Þì[email protected]åË…@  ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@@[email protected]@@@ @@N @æa…@@Þì[email protected]åË…@  ÅÐzÌß@æa…@„bj¾

1.1.3

@@N @æa…@@Þì[email protected]åË…  ÅÐzÌß@æa…@„bj¾

1.1.4

@ @ @ @NòØöýß@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.1.1 @ @@NòØöýß@t…ìuë@ðõbíb'ŠÐ¾@âìØ[email protected]å×bmbrß @2.1.2 @ @[email protected]ðõìçbn×…@kuaë@Íí@òØöýß@٢âbã@@êìÛìÐ@pìjrß@@2.1.3 @ @@[email protected]ðõìçbn×…@kuaë@Íí@òØöýß@@êìÛìÐ@٢#™ì[email protected]å×bmbrß@@2.1.4 4

   æõbbi .1

L  L ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@1.1  æa…   @@@@

 .2 òØöýß@†Ð×@æb¹aŠi Ñî0ãì×@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾

2.1

@

æŠuýjàÏ@…‰†än

åËë†ãb×@…‰†än

@ @[email protected]òØöýß@æ…ìuì×@å×[email protected]ïÜÔã@ÝîÛ…@å×bmbrß@@2.1.5 @ @Nï0ãõbß@òЕ@åË…@òØöýß@òЕ@a‰bnã[email protected]æõaˆîiŠÏ@å×bmbrß

2.1.6

@ @NòØöýß@†Ð×@æb¹aŠ[email protected]å1×@åØËŠäß

2.1.7

@ @NÞì‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß

2.2.1

@ @N4ã@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.2.2 @ @@NÞì‰@åìmëaŠÏ@ðõbíb'ŠÐ¾@âìØ[email protected]å×bmbrß

2.2.3

@ @@[email protected]ðõìçbn×…@kuaë@Íí@Þì‰@Ήë[email protected]@pìjrß@@2.2.4 @ @@[email protected]Þì‰@٢#™ì[email protected]å×bmbrß

2.2.5

@ @@[email protected]Þì‰@†Ð×@æb¹aŠ[email protected]٢a‰[email protected]ìjrß@@2.2.6 @ @@[email protected]Þì‰@٢òЕ@pìjrß @ @Nkuaë@òЕ

-i

@NÝîzn1ß@òЕ

-ii

@ @[email protected]ë‰bç@òЕ

-iii

2.2.7

5

Þì‰@†Ð×@æb¹aŠi Ñî0ãì×@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾@@2.2

æŠuýjàÏ@…‰†än

åËë†ãb×@…‰†än

@ @NÞì‰@†Ð×@æb¹aŠ[email protected]å1×@åØËŠäß@@@2.2.8 @ @@N…ìuë@ @;[email protected]´mŠÌÏ@å×bmbrß@ 2.3.1

@ @N…ìuë@òЕŠ[email protected];[email protected]ðõbíb'ŠÐ¾@âìØ[email protected]å×bmbrß@@2.3.2

@ @[email protected];[email protected]٢òЕ@ïàè¾@@2.3

…ìuë@òЕŠ[email protected];[email protected]@@@@@

@ @@H!"#[email protected]ñ‰ì[email protected]…ìuë@òЕŠ[email protected];[email protected]ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾@@2.3.3 @ @[email protected];[email protected]æ…ìuì×@٢BÓì[email protected]åØËŠäß@@2.3.4 @[email protected];[email protected]æ…ìuì×@ðõbíb'ŠÐ¾@å1×@åØËŠäß@@2.3.5 @ @@Nâ†Ó@òЕŠ[email protected];[email protected]´mŠÌÏ@å×bmbrß@ 2.4.1 @ @@Nâ†Ó@òЕŠ[email protected];[email protected]ðõbíb'ŠÐ¾@âìØy

2.4.2

@ @@[email protected]òí[email protected]†í†§[email protected]ñ‰ì[email protected]â†Ó@òЕŠ[email protected];[email protected]ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾@@2.4.3 @ @@[email protected]â†Ó@òЕŠ[email protected];[email protected]óÜÔÇ@ÝîÛ…@åØËŠäß@@2.4.4 @ @[email protected]â†Ó@òЕŠ[email protected];[email protected]æb¹aŠ[email protected]٢å1×@åØËŠäß@@2.4.5

6

@ @@[email protected];[email protected]٢òЕ@ïàè¾@2.4 â†Ó@òЕŠ[email protected];[email protected]@@@@

æŠuýjàÏ@…‰†än

åËë†ãb×@…‰†än

@ @@NáîyŠÛ[email protected]æa…@廊Û[email protected];[email protected]âbã@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.5.1 @ @@NáîyŠÛ[email protected]æa…@廊Û[email protected];[email protected]âbã@@Ínä[email protected]ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾@@2.5.2

@ @@[email protected];a٢âbã@ïàè¾@@2.5 áîyŠÛ[email protected]æa…@廊Û[email protected]@@@@@

@ @@[email protected]àç@Ò…bçŠ[email protected];[email protected]áîyŠÛ[email protected]æa…@廊Û[email protected]òЕ@٢a†ä[email protected]å×bmbrß@@2.5.3 @ [email protected]ê‰ìàÏ@Íí@@Ήëd@ð…bväß@Öìnãë[email protected]ðŠí…@Öìnäj¾@æb¹b™[email protected]å×bmbrß@@2.5.4 @ @. % @æa…@ìÐÈÛ[email protected]´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.6.1

@ @@. % @æa…@ìÐÈÛ[email protected];[email protected]@âbã@Ínä[email protected]ïÜÔã@ÝîÛ…@ïàè¾@æa…@„bj¾@@2.6.2

@ @[email protected];a٢âbã@ïàè¾ 2.6

% @æa…@ìÐÈÛ[email protected]@@@@

@ @@[email protected];[email protected]†Ð×@åãìÐßd×@æìçì¾@a‰[email protected]å×bmbrß@@2.6.3 @ @. % @æa…@ìÐÈÛ[email protected]òЕ@åË…@æb¹aŠ[email protected]@å1×@å×bmbrß@@2.6.4 @ @ @ @ @@NáíŠØÛ[email protected]´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.7.1 @ @@NáíŠØÛ[email protected]@;[email protected]âbã@@Ínä[email protected]ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾@@2.7.2 @ @@[email protected];[email protected]@å×bîÛì¾@٢a‰[email protected]æb¹b™[email protected]å×bmbrß@@2.7.3 7

@ @[email protected];a٢âbã@ïàè¾@@2.7 áíŠØÛ[email protected]@@@@@

æŠuýjàÏ@…‰†än

åËë†ãb×@…‰†än

[email protected]áíŠØÛ[email protected]òЕŠ[email protected];[email protected]æb¹aŠ[email protected]å1×@å×bmbrß@@2.7.4 @ @ @ @.' &@æa…@´Ç@&@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@3.1.1 @ @N' &@æa…@´Ç@&@٢êìnãì@pìjrß@@3.1.2 @ @N' &@æa…@´Ç@&@a‰bnã[email protected]æõaˆîiŠÏ@åØËŠäß@@3.1.3

@ @ñ…bjÇ.3 &@æa…@´Ç@& Ñî0ãì×@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾@@3.1 @ @@ @' @ @

@ @N' &@æa…@´Ç@&@a‰b׊Ï@å×ì×ýß@ê†íõbÏ@å×bmbrß@@3.1.4 N' &@æa…@´Ç@&@a‰b׊Ï@å×ì×ýß@Ö†î[email protected]òjÓbÇ@åØ$Üväß@@3.1.5 @ @[email protected]ßìØ[email protected]æa…@&@ñý•@´mŠÌÏ@pìjrß 3.2.1 @ @NtìnÓë@æa… )' åÌÜîi (&@ñý•@âbã@å×bmbrß@@3.2.2 @ @Nsîm‰[email protected]æa…@&@ñý•@óÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾@@3.2.3 Nñý•@åØíŠí†äß@*õ@åØËŠäß@@3.2.4

8

@ @&@ñý•@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@@3.2 @ @ @ @

æŠuýjàÏ@…‰†än

åËë†ãb×@…‰†än

@ @Nñý•@8a…@æaì×üŠÏ@å×bmbrß@3.3.1

@ @Nñý•@8a…@æaì×üŠÏ@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@3.3

@ @Nåmë‰ë[email protected]ìØîÌß@Þì[email protected]åË…@ñý•@8a…@æaì×üŠÏ@å×ì×ýß@3.3.2

@ @NÞì[email protected]åË…@âaŠyþ[email protected]ñ;jØ[email protected]ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.4.1 @ @@@@òîã@ÅÐÛ@æa…@âaŠy⁄[email protected]ñ;jØ[email protected]ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.4 @ @NÞì[email protected]åË…@ñý•@òîã@ÅÐÛ@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.4.2 @ @Nñý• @ @NÞì[email protected]åË…@+ @æa…@=bnnÏ[email protected]Ç…@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.5.1 @ @NÞì[email protected]åË…@…ìv @æa…@Þa†nÇ[email protected]Êì׉@æõb'[email protected]ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ 3.5.2 @ @@@åË…@âý @æa…@…ìv @aë…@a‰bnã[email protected]Öë…ë…@Ùîn×@æõb'[email protected]ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.5.3 NÞì[email protected]@@@@@@@@@ @ @NÞì[email protected]åË…@Þë[email protected]òî¤@æõb'[email protected]ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.5.4 NÞì[email protected]åË…@,# @òî¤@æõb'[email protected]ÅÐzÌß@æa…@„bj¾

3.5.5

HïÜàÇ@a‰b‚ @å×bãbÔÛ…I ñý•@Ùîn×@Þì[email protected]åË…@ñý•@Aa…@æõb'bi „bj¾@3.5.6 9

[email protected]ñý•@Aa…@æõb'[email protected]ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.5

æŠuýjàÏ@…‰†än

åËë†ãb×@…‰†än

@ @

@ @êR N4

@ @ Z‰ìàÇ@oØÌíŠÏ@pìØîÌß@Ýî‚×@[email protected]ã@æõbuŠØÏ@å×bmbrß@@[email protected] @@@âìÜj @Hã@æõbuŠØÏ@†Ï‰…@‰bjnÇ[email protected]ÝîjàÌß@æa…@ïàè¾@@4.1 NÍîjà×@ÕãMäß -i @ NÞì ‰@ð…bväß@Õîämü…@@@@@@ @ @@ @NNbîãŠ[email protected]‰a…ëb @Ò[email protected]ìnäj¾

@ @

- ii

@ @NæõbuŠ×ŠÏ@åØäÛbväß@Hã@Îë‰ë†äß@Íí@. -@å×bmbrß@@4.1.2 @ @NæõbuŠØÏ@å×bãb0ÔÜß@Aa…@Hã@/"# @å×bmbrß@@4.1.3 @ @[email protected]Š×Š[email protected]ã@a‰b'@†Ï‰…@Ýîjßa…@éîÛì[email protected]Íí@‰bjnÇ[email protected]åØ0Üväß@@4.1.4 @@

N01#@åË…@Hã@åäíìè׊Ï@ê‰bv @å×bmbrß@4.2.1 Nïßaì @Ήëõb @ðb™bj @Hã@ @å×bmbrß@@4.2.2 @ @NHã@.Õã[email protected]âbã@åØía‰bärß

4.2.3

.01#@@åË…@åäíìè׊Ï@UÐÜ @åíõü@Íí@Hã@ðM0í[email protected]âbã@Ò[email protected]å×bmbrß@@4.2.4 @ @N@†àª@Hã@åäíìè׊Ï@†Ï‰…@‰bjnÇ[email protected]å×bmbrß@@@4.2.5 @ @ 10

@NHã@åäíìè׊Ï@†Ï‰…@‰bjnÇ[email protected]ÝîjàÌß@æa…@ïàè¾

4.2

@@

æŠuýjàÏ@…‰†än

åËë†ãb×@…‰†än

@ @@ @N…ì þaŠ[email protected]åÜäÌÏ@pìjrß@4.3.1

@@@@@@åØÔnÜß@åmìiŠÏ@tì×üŠ[email protected]Ùîn×@lŠÇ@o׉b’ß@æb aì @å×bmbrß

4.3.2

@ @N…ì þaŠvy @ @Z…ì þaŠ[email protected]åØÔnÜß@Ínä[email protected]@éî0îÜ Š[email protected]Íí@lŠÇ@ÖaìÏ@âbã@pìjrß

4.3.3

@ @N“íŠÓ@^i @@i @ @N4 @^i

@@ii

@ @N‰a†Û[email protected]†jÇ@^i @@iii @ @N5[email protected]^i @iv @ @Náî×[email protected]ð…bväß@éîÜîÏ…@@†àª@Hã@.kj @å×bmbrß@@4.3.4 @ @N…ì þaŠ[email protected]åØÔnÛŠÏ@ïàî×bzÌß@[email protected]Þì ‰@a‰b'@åØËŠäß

4.3.5

@ @Z…ì þaŠ[email protected]@@åØÔnÛŠÏ@åèØÌîÜmŠÏ@@aìîn0íŠÏ@[email protected]@Þì ‰@. @pìjrß@@4.3.6 @ @NÝí…bÇ@@i @ @Næb0Ôvî[email protected]@ii @ @NT•@@iii 11

@³íõb׊[email protected]ìîn0íŠÏ@†Ï‰…@‰bjnÇ[email protected]ÝîjàÌß@æa…@ïàè¾@@@@4.3 @ @N…ì þ[email protected]Švy

æŠuýjàÏ@…‰†än

åËë†ãb×@…‰†än

@ @N…ì þaŠ[email protected]Òì'ìÌß@åèîjÜ×@pìjrß@@4.3.7 @ @

@ @‰ë†î[email protected]âìÜj @l…[email protected]å×bmbrß

5.1.1

l…a 5

@ @‰ë†î[email protected][email protected]åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾

5.1

@ @éßë‰@‰aìÜ×@æa…@Öì bß@l…[email protected]åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾

5.2

@ @éÛìØ @…@l…[email protected]åØÜàÈÌß æa…@ïàè¾

5.3

@ @‰ë†î[email protected]ð‰…@æìË[email protected]ÐÜ @l…[email protected]å×bmbrß@@5.1.2 @ @‰ë†î[email protected]ÐÜ @æa…@âìÜj @l…aŠ[email protected]åÔíõbj×@å×bmbrß

5.1.3

@ @‰ë†î[email protected]ÐÜ @æa…@âìÜj @l…[email protected]å×ì×ýß@Ö†î[email protected]òjÓbÇ@åØ0Üväß@@[email protected] @ @09 / [email protected][email protected]å×bmbrß@

[email protected]@@@

@ @09 :'@8l…[email protected]å×bmbrß@

5.2.2

@ @éßë‰@‰aìÜ×@æa…@Öì bß@l…[email protected]åË…@ÝàÇŠ[email protected]@åèîjÜ×@å×bmbrß@

5.2.3 @@

@ @éÛìØ @…@8l…[email protected]å×bmbrß@5.3.1

@ @éÛìØ @…@l…aŠ[email protected]åÔíõbj×@å×bmbrß@@5.3.2 @ @éÛìØ …@l…[email protected]åØíbibÌß@òjÓbÇ@åØía‰bärß@@5.3.3 @ @ 12

@ @

æŠuýjàÏ@…‰†än

åËë†ãb×@…‰†än

@ @ðë[email protected]@6 @æa…@ÚìiŠ[email protected]×@ì×ì @†Ï‰…@ðŠí…Š[email protected]æõbmb׊Ï@UîÛìäß@æa…@bäîj¾@(„bj¾@@@6.1.1 @ @NÞì[email protected]åË…@ÒìmìmŠm @@@†Ï‰…@ðŠí…Š[email protected]Íí@æõbmb׊Ï@UîÛìäß@æa…@bäîj¾@(„bj¾@@6.1 @ @

@ @pb×@ì×ì @aë…@æõbmb׊Ï@@Zi [email protected]êìnãì' @ÍÛbi ìØÌi

=

ÍÛ

+

bi

=

ì×

+

Íi

@ @ @@@@@@@@@@@@@@ @ @@ @ @ @ @

@ @pb×@ì×ì @œî[email protected]æõbmb׊Ï@@@Zii [email protected]êìnãì' éÛìØ =

éÛ

+ ì×

Uí‰bjàÏ = Uí‰ +

bi

+ +

@ @ @ @

F

@ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@ @ @

áÏ

13

NÒìmìmŠ[email protected]æa…@ÚìiŠ[email protected]×@ì×ì

æŠuýjàÏ@…‰†än

åËë†ãb×@…‰†än

@ @éîjÛ@ë[email protected]×@ì×ì @oÐß[email protected]æõbmb׊Ï@Ziii [email protected]êìnãì' @ @

@ @ @ @ @ @Ý×@ @[email protected] @ï @ @[email protected][email protected] @[email protected] @ìß

@ @ÝØî ìmìß@= @ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @ï[email protected] @[email protected] @< @ @[email protected] @‰ú@ @[email protected] @ïã@ @[email protected] @ëa

@ @gî ‰ûîãë[email protected]= @åË…@ÒìmìmŠ[email protected]æa…@ÚìiŠ[email protected]×@ì×ì @†Ï‰…@pbí[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@(„bj¾@ @6.2.1 @ @NÞìni @ @

@ @æõbmb׊Ï@œî[email protected]†Ï‰…@pbí[email protected]@Zi [email protected]êìnãì' @ @NÕînä[email protected]–@ðb @–@éÛìØ • @ @

@ @æõbmb׊Ï@oÐß[email protected]†Ï‰…@pbí[email protected]@Zii @ @[email protected]êìnãì' @ @Nánîç@–@bã‰ë@–@ì[email protected]–@pì b× • @ @

14

@pb×@ì×ì @†Ï‰…@pbí[email protected]îÛìäß@æa…@bäîj¾@(„bj¾@ @6.2 NÒìmìmŠ[email protected]æa…@ÚìiŠm

æŠuýjàÏ@…‰†än

åËë†ãb×@…‰†än

@ @æõbmb׊Ï@éîjÛ@ë[email protected]áîÛ@†Ï‰…@pbíaZiii @ @[email protected]êìnãì' @ @NïšÌî[email protected]–@oËb @–@oí[email protected]–@Òý×@–@Öì×ìÏ • @ @

@ @pb×@ðbØˉ@†Ï‰…@pbí[email protected] @ @[email protected]êìnãì' N†î»@[email protected]–@N‰aìÜ×@–@Uß[email protected]Õã[email protected]–@ê†î» • @ @

@ @@NÞì[email protected]åË…@U튚Ìí[email protected]æa…@lŠÇ@Fbè[email protected]åÏŠ @æõbmb׊Ï@UîÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@

@6.3.1

@@@@@@Fbè[email protected]åÏŠ @æõbmb׊Ï@UîÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3

@ @

@ @NU튚Ìí[email protected]æa…@lŠÇ

@ @@sãõb¯[email protected]åØÜØ×…@Íí@Ý•[email protected]ŠÇ@Fbè[email protected]æõbmb׊Ï@ @Zi @ @[email protected]êìnãì' 5



!#



@ @ @ @

@ @å×ìíýß…@Íí@lŠÇ@Fbè[email protected]æõbmb׊Ï@@Zii @ @[email protected]êìnãì'  



=>'

• @ @

@ @åØÜØ×…@Íí@lŠÇ@Fbè[email protected]åÏŠ @æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbí[email protected] 15

æŠuýjàÏ@…‰†än

åËë†ãb×@…‰†än

@ @[email protected]êìnãì' Nbjî[email protected]éÜ[email protected]@åmìк



[email protected]ìjí[email protected]†Ð×@@kuaë@oî×

• @ @ @ @

@ @Nå×ìíýß…@Íí@lŠÇ@Fbè[email protected]åÏŠ @æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbí[email protected] @ @[email protected]êìnãì' Ntì×ì[email protected]„bj¾@Õ×b×@åíˆí[email protected]ðT¾@â…a • Nòßì߈ß@ @éÛa…a 



@ @

• @ @

@ @Nåmìj @pìØîÌß@b¯c…@Íí@U튚Ìí[email protected]è[email protected]æõbmb×ŠÏ :v @ @[email protected]êìnãì' ? Ùîm



@ @[email protected]Þì™

• @ @ @ @ @ @

@ @Nïßë‰@æõb¯[email protected]åmìj @pìØîÌß@b¯c…@Íí@æõbmb׊Ï@Zvi @ @

16

æŠuýjàÏ@…‰†än

åËë†ãb×@…‰†än

@ @Zêìnãì' @ @ FëŠíú



@ @Š™‰ìi



@ @@´ßbníú



@ @ @A-B



@ @ï bØîãìßì×



ï™ìÛìäØîm

• @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ @Nåmìj @pìØîÌß@b¯c…@Íí@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbí[email protected]:vii @ @[email protected]êìnãì' @ @Nðë[email protected]@Ùî[email protected]ì×ì[email protected]„bj¾@ïÜÇ



@ @

@ @Nïßë‰@æõb¯[email protected]åmìj @pìØîÌß@b¯c…@Íí@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbí[email protected] @ @[email protected]êìnãì' @ @@NÍî™a…@Š™‰ì[email protected]å×bß@Úì @ÒŠ‘a • @ @

@ @

17

Terbitan:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.moe.gov.my/bpk