PERKEMBANGAN SOSIAL ANAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN

0 downloads 0 Views 2MB Size Report
Hubungannya dengan Rakan Sebaya in Prosiding Seminar Pertama Sains ... yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara ...

PERKEMBANGAN SOSIAL ANAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN RAKAN SEBAYA Kamarul Azmi Jasmi Foo Chee Hong Shazmeen Daniar Shamsuddin Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

Suggested Citation: Jasmi, K. A., Hong, F. C. Shamsuddin, S. D. (2012). Perkembangan Sosial Anak dan Hubungannya dengan Rakan Sebaya in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia on 22 September 2012, pp. 77-95. ISBN 978-967-0194-24-0 .

Abstrak Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Manakala perkembangan sosial ialah satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang diterima oleh masyarakat dan budayanya. Perkembangan sosial ini melibatkan proses sosialisasi atau dalam kata lain membuat penyesuaian sosial berdasarkan persekitaran. Kanak-kanak sering mempunyai masalah dalam menyesuaikan diri dalam masyarakat kerana mereka sering berlindung disebalik ibu bapa dan keluarga. Oleh itu, beberapa teori dan langkah telah dikaji dalam mengenalpasti potensinya untuk membantu kanak-kanak untuk berinteraksi dengan masyarakat luar.

W 2 ,-XY-Z[0./0.2\]\^0120.0Y2_0.2

`a[a./0..b02_-./0.2 X0Y0.2\-[0b02 + c;56+ iE;e1/4M1D?3?331?4.=D4=1/1=C=1/1=4B?3148.7.=14 ?=4>651=48./A1=6>6471=1/4D.;1A148.7.=1L44 4 ¨1/1=C=1/1=431=4D.7>148./A1=6>64:71/04316/4 6131?4=.D131651=4;:3..7681L4©./9.7:;:.=D46/648.8;12145?1481=D?54616>?4B./9.7:;:1/451/4 B./9.7:;:1B641B14D1

Suggest Documents