Untitled

6 downloads 28 Views 2MB Size Report
Page 1 ... Rn shK bM fM zR rRn xiSng nV shSng si zhEngqiP guQnyP zhQo pKn .... Jng wFn nS xiS cK de zhK liWo Qn pWi zSi xiS ge xUng qU sK kD yJ ma.

377

378

379

380

381

382

383

384

Q ma zSi

tI xJng nV’Rr

Ri wSng dTng xi ba

chO mRn shI bP ySowSng jK dSi dTng xi

Ao hQo jiAn chW le

V’Rr

shRn me dTng xi mRi yGu dSi

ma

P yHng dQn xUn

Dng yI xiSr

bA shGu pS

hR zhJ jUn zhuQngdSo shO bQo li

iF xie mQ ma

Wi yGu

nJ de yAn jing bP tSi hAo

Si nWn kSn le

S

tiQn qK lDng le

uK ya duK ya

So zi

dSi shang ba

P dSi yD xIng

jiM yD zhuQng dSo shO bQo li

Ao de

bA yAn jKngr

xO ySo de

ySo dSi shGu tSo le

G mA shSngnW gDi nJ

jiM bP yHng dSi le

hAo la

shI hou zSi dSi

hF xiS

mRi wSngshRn me dTng xi

le

ba

So zi

ne

nS wG zGu le

385

Wn shHuhuHyuWn shRnme shI hou gDi nV gM kF sHng huH

iSn zSi nIn de dKng huHshGu xM yJ jing bSn hAo le

G

bM tSi dHngdiSn shK

D

yJ

de huS

zSi jiQ de shI hou sHngdSo bJ jiSo hAo

xi

xUng qU liM mRi wFn tI

jiM mW fWn nJ le

Ri guQn xi

Ao de

r

xU wSngdDngdSowG zhSngfu

xUng qU liM huH zhD xUng qU tiQn zDn me ySng

Ung qU tiQn wG men xiO

S

suG yJ

qJng wFn sHng huH rK qU

Un tiQn shK

hSo

nS

jiM xiS xUng qU liM gDi nIn sHng qu

Si tuT le

zi

zSi wFn bS ba

S

ba

zK xIngchE suG de xUn mK mA

zK xIng chE de suG zDn me dA

wG huSn le

K xIng chE de xUn mK mA shK duT shao

bu kQi le

xUn de mK mA le

K mA shK duT shao

J qiWn de mK mA shKcYng

Ing bai le

386

kQi shJ Sn shMn xM pWi liF de

jU shM

zhF cK zhFng hAo xiQngfAn

Rn shK bM fM

zR rRn xiSng nV shSng si zhEngqiP guQnyP zhQo pKn guAng gSo de

Tng sU ySo fQ

g

bM zhQo pKn guAng gSo

wG juR de jiR

qJng nIn kSn yI xiS

yK jian

uK zhTngqL xiAo le nA xiSng zhQo pKn tiWo jiSn

xiD de zDn me ySng

yGu mRi yGu shRn me yK jian

le hOn yD mRi guQn xi ba

huT de yD shK

Tng zuH jUngySn yGu bK ySo zhF me zhHng shK ma

guQn xi ba

D shK

zhQo kD

hK ma

S jiM

mRi yGu jUng ySn yD mRi

iWn lIng xiSn zhK yD bM xO ySo

zhF xiSng gTng zuH xiQngdQng xO ySo tJ

yJ

wG men gTng sU de pRi xMn zhK dM hDn yWn gR

lK

lK

bP shK niWnqUngrRn kGngpSi bM xIng

r qiD wG mengTng sU xiAng

jI shFng rFn gTngzuH de rRn

hF ySng de rRn nRng zSi wG men gTng sU chWng qU gTng zuH jiM hAo le

zhJ qL xiQo yI ge zhQo pKn tiWo jiSn jiM xIng le

387

hL fM

zSi hR nWn shU gTngrRn yuWnshQngliangchP fWngde zhuQng xiO wFn tI

Ri qK zSo hR xJ wAn chI bP zSi yK

hK de

nWn shUgTng rRnyuWnrFn wRi zDnySng Qn zhuQng bJ jiSo hAo

qJ de huS bM fQng biSn

xiSn zSi zhF ge chP fWng li

yUn wei shuJ lYng tYu zSi nS ge jiAo luH shang

hHu zSi bA mRi qK zSo Qn zhuQng zSi xJ wAn chIpWngbiQn jiM kD

suG yJ xJ wAn chI yD ySo zhuQng zSi nS

yJ le

UngxiQng gQi zDn me bSn ne

UngxiQng yUng gQi fSngzSi kSo jKn diSnyuWn de dK fang

iSn yuWn zSi nAr

ne

Si zhFr

T

yuWn lWi diSn yuWn zSi shuJ lYngtYu de duK jiAor

V hWir

J kSn

bFi mQ ma tI xJng

iAo

hu dSo le

zhEn de

388

i

S jiM bA bUngxiQngfSng zSi zhFr

nA ySngdTng xi bP shK zhF ge nV hWir

nJ ySo bA

I

shang

zK

jJ

hAo le

de

de dTng xi zhDng lJ hAo

hF ge shK gE ge de

hQo fO

hQo fO

J mA bA

zK

jJ dSi de dTng xi hAohQo shTu shi qi

lai

li

rWn

Hu niAo pWi chRng de shK shRnme xIng zhuSng

Un niWn yHu dSohHu niAo fEi lWi

de

jK

jiR le

hAo piSoliang a

hK a

Si kTng zhTng fEi

de shI hou

qiWng zhuSng de niAo bAo hO zhe ruH xiAo de niAo

yuWn lWi shK zhF ySng

I duK fO

fM zSi tWn huS

bK miAnshHudSo shQng hSi

uSi bu de ySo pWi chRng zhF zhAng xIng zhuSng

hSng fu

G jUn tiQn hR mIngtiQn chO chQi

hU dao le

bA tQ men wRi zSi zhTng jiSn

jUn tiQn zhLn bFi qM nAr

nJ ySo zhSo gM hAo jiQ

chO chQi

a

J yD ySo duT xiAo xUn

M zhU dao nS biQn de tiQn qK zDng me ySng

Dng yI xiSr

S wG jiM

wG kSn kan bSo zhJ shang de tiQn qK yM bSo

bP yHng dSi yL sAn le

ba

Qo li

de dTng xi

Wi tiQn de tiQn qK hAo xiSng bP cuH

tSi duT le

D shK bSng wAn shK yUn tiQn

389

S wAn shang ne

Anshang de tiQn qK hWi kD yJ

S tSi hAo le

V’Rr

yL sAn jiM

yUn zhuAnqIng

bP dSi le

fQ xiSn le shRn me dTng xi

Q ma

zhF ge shK shRn me dTng xi ya

hEn shK tSi lKng rRn huWnniSn le

G kD shK

yK diAnr

zhF shK

yD xiAng bu qJ

lWi

Un wei nS shI hou nJ hWi shK gF yUng’Rr

390

yJ qiQn mQ ma gDi

nJ zhU de

le

ne

Q ma zGng shK pS nJ shGu lDng

Wn shEng wFn nV shEng dA suan zDnySngcQn jiQ Ung yL xiAo zL de huY dHng

Ung yL xiAo zL de huY dHng

Un niWn wG xuAn de kF tF

hK ma

mDi zhTu nJ nRngcQn jiQ

biR duT

jJ

V shEngmDi xUngqU huK cQn jiQ

jJ

cK

cK

dS gSi bM nRng mDi cK dTu cQn jiQ

hWi shK jJn liSng cQn jiQ ba

Ung yL xiAo zL shRn me shI hou yGu huY dHng

Ung qU Fr

xUng qU

sK hR xUng qU wL shK cYngxiS wL

yK diAn kQi shJ

xUng qU liM cYng zAoshangjiL diAn kQi shJ

dTu shK

yK xiAo shI zuG

yHu

Ung qU liM de zAo shang

uK le

duK le

G kD qJ bu lWi

nJ rFn shi iWn zhTng ba

Un wei xUng qU wL yGu tJ yM

kF

yI dKng hDn lFi le

iM shK nS ge mY tF

Qng rWn rFn shi la

iWn zhTng yD cQn jiQ

hK ma

le wG men de Ung yL xiAo zL

P guG nRng jiSndSo tQ

tQ mDi ge zhTu mH kDn dKngdTu lWi

zSi xUn kL wG yD yuSn yi

Ao ba

wG juR dKng le

mRi kF de shI hou wG

yI dKng mDi cK dTu lWi

bSi tuT la

391

iAo WngxiAng ySomAiyuWnzhO bJ

uK bu qJ

tQ zhFng zSi xiSngshHuhuHyuWnxPnwFn

wG xiAng mAi yK zhU yuWnzhO bJ

iAo Wng zuK hHu juRdKngmAi nA zhU yuWnzhO bJ ne

nA yK zhGng bJ jiSo hAo ne

Jng wFn nIn xiAng mAishRn me ySng de

iD zK

shI jiQn chWngyD bM rYng yK pI lWo de nS zhGng

iSn zSi zhF kuAn yIn sF de hDn shHu huQnyIng

hF zhU a

Wi yGu zhF biQn de lC

sF de hR huWng sF de yD bP cuH

hF sQn zhU dTu tJng hAo de

In sF de

In sF

uK

hR huWng sF

hF ySng de huS

392

Yng kuAnshK lWi kSn

lC

sF de zhF zhU zuK hAo

de zhF liAng zhU zhHng liSng shang qUng yK diAnr

de jiS qiWn yGu diAnr

qUng yK diAnr

wG hDn xJ huan

qJng shK shi kSn

Wi shi qUng yK diAnr

de

bJ jiSo hAo

de bM rYng yK pI lWo

jK biWn yi yHu bM rYng yK pI lWo de zhJ yGu zhF zhU le

iM ySo zhF zhU le

Gu yI duK fO

fM

zSi tWn huS

Un niWn yM dKng yGuduT shAo rRn lWi cQn jiQ hFngdSnwAn huK

hFng dSn jiR hDn kuSi jiM ySo dSo le

hFngdSn wAn huK

jUn niWn yI dKng yD huK hDn kQi xUn de

a

tQ shuT tQ gTngzuH hDn mWng

hFng dSn jiR yD gTng zuH nS me mWng

iM shK

hWi

zi

Wi yGu

Ao

wG wFn le

gQn cuK yD

Qng rWn hAo le

bM zhUdao yGu duTshao rRn nRnglWi cQn jiQ

G dDi shK xiQn zuH hDn duT zhLnbFi cWi xIng

G de tYng shK iAo Wng hR Ao hQnghuK lWi

Q

Sn shK

lWi

J nS biQn ne

jUn niWn yD lWi ma

bu liAo le

zhEn xUn kL

iAo iP

M niWn lWi guH de iAo ing

a

tQ shuT rP guG kD yJ

de huS

xiAng dSi tQ zhSng fu yK

qJ lWi

Q men hWi yGu yI ge

yK qJ qJng lWi ba

hFng dSn jiR hWI zi

jiM zhF me dKng le

yI ge rRn bFi liP

hF ySng yK lWi

zSi jiQ

jiQ shang nJ

li

hR wG

de huS

duT kD liWn

a

r qiD rRn yuF duT yuF rF nao ma

zGng gHng duT shAo rRn ne

393

hF suG zhTng xuR gQng gQng kQi xuR

xuR shengmenzhFngzSi shTu tUng guAng bT

niWn jI xuR shengyUng gQi dSi shRnme dTng xi qM

tJ

yM

guAn ne

A shSng jiM ySo kQi quWn xiSodS huK le

bJ

jK yHng pJn

iSo zhAng jiAng huS jiR shM hHu

xuR shengde zhM yK shK xiSng zhU yGu zhF xiE

shang

394

Ao shK zhJ nWn

zhF bDn xiAo cF

qJng quWn tJ tYng xuR zSi

fEn yJ qiWn dSo tJ yM guAn jI hR

yGu guQn yP chOnyYu huY dHngde shuTmIng

niWn jI xuR shengqJng zhM yK

zi

diAn

iF xie

bP ySo wSng jK dSi hAo

bKng fQ gDi xiQngguQn xiAo cF zi

zhU hHu hWi jiQng jKn xIng zhTngkAo de shuTmIng huI

niWn jI

qJng wM

bK dSi

I wFi xiQn sheng zSi dKngfEi wAng shSng hAi de

J hAo

Ao de

Q dKng le

jJ diAn zhTng de fEi

jU

wG xiAngdKng yK zhQng fEi wAng hSnghAi de shQngwM cQng de jU piSo

Jng wFn nIn ySoshRn me shI hou de hWng bQn

hSo xiS wL

diAnzhTng de

EichWngbSoqiSn

hF ySng a

jU piSo

nS ge hWng bQn yJ jing mAn le

S me

diAn zuG yHu yGu mRi yGu qI tQ

de

diAn chO fQ de hWngbQn hWi yGu kHngwFi

S ge shI jiQn yGu diAn zAo

diAn

diAn zhU hHu de ne

fEn chO fQ de hWngbQn kD

yJ ma

Yng zhF li dSo hSnghAi dS yuR xO ySo duT chWng shI jiQn ne

hF shK zhI dW hWng xiSn

hAi

ySo huQ

ge xiAo shI zuG yHu

S yuR zSi dQng dK shI jiQn

hSo xiS wL

diAn

fEn dSo dW hSng

L dTng jU chAng

Ao ba

jiM dKng zhF ge

395

W kE

yUshEng hR nV bKng rRn zSi tWn huS

Ao le

iF xie

iS cK de zhK liWo jiQng bFi Qn pWi zSi shRn me shI hou

jUn tiQn jiM

zhK liWo dSo zhFr

Jng wFn

nS xiS cK

duK bu qJ

ba

de zhK liWo Qn pWi zSi xiS ge xUng qU

nS tiQnzhFng hAo wG yGu ge huK yK

sK

kD

G zhFng zSi kAo lC

yJ ma

nS tiQn shK bu shK xO ySo tIng zhDn

hF ySng a

Ung qU yU huH zhD xUng qU sQn zDn me ySng

Ung qU yU wG yGu shK zGu bu kQi

396

Ung qU sQn de huS ne

jJ diAn zhTng bJ jiSo hAo

R wAng chWng yI ySng

diAn zhTng kQi shJ zDn me ySng

P guG kD

yJ de huS

diAnzhTng kQi shJ kD

Ao ba

jiM zhF me dKng le

yJ ma

Un wei nS tiQn hWi

Wn zhI yuWnzhFng zSi xiSng nV zhI yuWnshuT qJguQn yP huK yK nFi rYng biSngEng de shK qing

iAo Wng

g

iS ge xUng qU de huK yK yGu biSn huS

zi men huK zAo huI jiQ

uK yK de shRn me fQ shEng le biSn huS

nJ zhU dSo ma

Gu shRnme biSn huS

397

iSn chRng xiS ge xUng qU sQn de

hI jiQn mRi yGu biSn shK ba

jJ

iM

gDi dKng xiS lWi jiM

shK a

diAn dSo

hWi hAo

diAn le

A tiQn mRi yGu qI tQ

Qn pWi

P guH

wG juR de gTng sU zhK shAoyUnggQi bA xUng qU

hAo le

hWi yGu

dK diAn hWi shi lAo dK fang

K sQn huK yK shK duK ba

uK

Ao

En wAng chWng yI ySng

wG zhU dao le

xiF xie

Jng shTu tUng bUn guAn de guAng bT

398

bM zhAng yD huK chO xI de

P guG xiAngySodiSncQn de huS

yUng gQi bT dA nA

yI ge diSn huS hSo mA

uQn yIng nIn lWi dSo hSng hAi Jn jiQng bUn guAn

hSo jiSn kF fWng fP wM

qJng yL qI tQ

fP wM liWn

bM

xi

hSo jiSn qI

fP wM

Si bUn guAnnFi bT dA

gug xiAng ySo zhI jiE bT dA wSi xiSn diSn huS

xie nIn de shTu tUng

tQ

xU wSng nIn nRng zSi zhF li

iAn cQn huH zhD xJ

yU

hSo jiSn diSnhuS qiWn tWi

qJng yL kF fWng fP wM bM liWn xK

qJ tQ kF fWng de diSnhuS hSo mA

qJng xiQn bT dA

kF fWng Sn mY dDng

qJng zSi fWng jiQn hSo mA zhU qiWn jiQ bT

zSi quF rFn yGu bT hSo yUn yJ hHu

zSi bT wSi xiSndiSn huS hSo mA

P

iF

dM guo qUng sTng yP kuSi de shI guQng

I wFi xiQnsheng hR yI wFi nV shK zhFng zSi liWo tiQn

Un tiQn zhEn rF

iSn zSi wFi nIn shuTmIngnFi xiSn diSnhuS de shJ yHngfQng fA

hF wFi nV shK zuK tAo ySn de shK shRn me

a

uY tiQn yK wAnshang dTu mRi yGu shuK hAo

Sn zhFng zSi bT fSng tiQn qK

yM bSo ne

hTngguY nWn bM zhDng gF dTu bFi nuAn shU qK liP bQo

wRi zhe

hF hWi bP shK yK bQn de

rF

shK mEn rF

hF shK yUn wRi nWn miSnyGu tWi fEng de yuWn yUn

hHu dSonWnmiSn de nuAn shU qK

liP de yUng xiAng

suG yJ hDn mEn rF

399

hK zhF ySng a

P guG jJn

jJn shK rF

dSo le wAn shang

de huS

yJ rDn shHu

D shK nS zhGng mEn rF

de gAn juR

zhEn rSng rRn shHu bu liAo

Yu qI shK

zDn me yD shuK bu zhWo

S ge zuK shHu bu liAo le

Si fSn diSn li

me

Fi dao zDn me ySng

400

nS hWi kD

jiM

shK nS ge zuK tAo ySn le

yI wFi gQng chUwWn fSn de xiQn sheng zhFng zSi hR nV chO shU shuT huS

hF wFi xiQn sheng zuK xJ huan de liSo lJ shK shRn

fEi chWng hAochU

G tF

yK yHng le hTngguY hFnjiQngde xiAngcM

uWn lWi rP

cJ

S dSo sF lQ

G fSng le yM tou

hK yM tou

hF shK

uK

F biR shK zhF ge gL lAo rHu de tiWo liSo zhU hDn yGu wFi dao

li yGu fSng le shRnme tF biR de tiWo liSo ne

shK mA lIng shL de yK zhTng

a

wG tUng shuT guo

Wi yGu zhF pIng jiL yD fEi chWngyGu tF

niWn chRnniSng de gL yuF lYngshQn shSoxUng jiL

duK

shSo xUng jiP yGu diAn kL

hEn shK fEi chWnggAn xiF

Qng rWn

dSn shK zhF ge

sF

hF shK shSoxUng jiL ma

J yK bQn de shSoxUng jiL gFngtiWn mDi

hE qi

lai

jiM hDn xiQngtiWn

M zhU nIn duK jUn tiQn de cSi mAn yK ma

F biR shK nS dSo yHng yM tou zuH de cSi

nS ge shK jUn tiQn zuK hAo chU de

401

I wFi xiQn sheng xiAng jiQ rM bAo xiAn

Q mDi ge yuF yUng gQi zhU fM duT shao bAo xiAn jUn

G xiAng jiQ

rM rRn shHu bAo xiAn

In suG jiQ

rM de zhF ge bAoxiAn zhGng lFi mDi ge yuF

Ung shuT hWi kD

uK

rP

de bAo xiAn jUn shK

Qng rWn kD

kuSi qiWn

yJ zhuU jiQ zhM yuSnbAo xiAn

hF shK zSi jiA

Gu diAnr

qJng wFn mDi ge yuF ySo fM duT shAo bAoxiAn jUn

guK

yJ

nIn zhM yuSn de shI hou

wFi le bL chWng zhM yuSn fFi

iF xie

402

Ao de

Di ge yuF

kuSi qiWn

D yJ dA zhR ma

P guG nIn jiQ

rM

le

wG men de rRn shHu bAoxiAn

nS ySng jiM hDn huW suSn le

hK ma

Rr shF zhK de yI ge bAo xiAn zhGng lFi

nS wG jiM

jiQ

rM zhF liAng gF bAo xiAn

zhM yuSnbAoxiAn jiM

kD

yJ dA duK zhR

mDi ge yuF

kuSi

iAng ge rRn zhFng zSi tWn lMn pRi yAng hWi zi

iSn zSi qM bL

de shK qing

xI bQn de xuR sheng shK yuF lWi yuF duT le

G men jiQ cAi qL

zK yYu zK

zSi de fQng zhEn

S nJ men jiQ hWi

zi xiSn zSi zSi xuR shRn me ne

J qiWn rSng tQ xuR guo gQngqIn

hK ma

Wi shK tJ

S tJ

hF wFi nV shK shK zDn ySng pRi yAng hWi zi

nJ men jiQ zDn me ySng

G juR de mDi tiQn zhJmQng zhe xuR xI

J de hWi zi

duK hWi

zi

de

hWi shK xiAo xuR shEng ba

lWi shuT bKng bM hAo

bP guH hAoxiSng tQ duK nS ge bP tSi gAn xKng qM

yM fQngmiSn ne

yM duSnliSn bJ jiSozhHngySo

uG yJ mDi ge xUng qU rSng tQ qM shSng liAng cK yYu yGng kF

S bP cuH

403

Y

nJ kAo shK de

Y

jiR guG chO lai le

nJ kAo shK de

jiR guG chO lai

hF ge nWn shEng yUng gQi bA xuR xU zhHngdiAn fSng zSi nA

yI ge kE mM shang

le

Ao de zDn me ySng

Gu jJ

kE kAo de bP

A

kE

jJ

tSi hAo

Ao shU de pIn yL zSi zhFr

yuF jO qiWn liF

hFng zhK chRng jK

M

lJ

xiD zhe ne

J de xuR xU chRng jK yGu le hDn dS de jKn bM

hR yJ qiWnxiQng bJ yD yGu tI gQo

yD qiSn jiQ

F biR shK shM xuR zhF xuR qU yJ

Sn shK Ung yL chRng jK bP guH lJ xiAng

dSn kAo lC dSo nJ suG bSo kAo de xuR xiSo duK gQi kE mM bP zuH yQo qiP

yK

S bP shK hDn hAo ma

uK

404

tUng lK nRng lK jiSo ruH

iE xia lai

zhJ ySo zhEnduK jiSo ruH de kE mM hAo hQo nV

lK

bP jiM xIng le

yUn cJ

bP bK zSi

iSn shK shang zhFng zSi bT fSng iL yuE xiSn rM dS hMn luSn de xUn wRn

iL yuE zhFng xiSn rM

bK liAng tiQn

yuAn jM

gF ge zhL ySo lM kGu

jI dS yJng xiAng

yK chWng de hMnluSn zhU zhTng

lI de tiD lM xiSn yD bM nRng yMnyIng

Q shEng zhF cK hMn luSn de yuWn yUn shK shRn me

hGuxiQnshHudSo yJngxiAngde shK jiQo tTng fQngmiSn

Fi le fWng zhJ jiQo tTng shK gM de zEng jiQ

Ung jK huYdHng jU hO tIng zhK zhFngquSnjiQo yK suG bFi pH guQnbK

hF chAng dS xuD jiQng chI xM dSo bDn zhTumH wRi zhJ

hK nFi de jU chAngyJ jing liWn xM guQn

jJng chWquWn tJ zGngdHng yuWn

uQ’Dr jiE rRnyJngquWnwP

iL yuE shK mIn de bM’Qn

bM shL zSi

jUng jK huY dHng shHudSo

yD suI zhU zEng dS

405

Tng sU de shuGmIng huK shang zhFng zSi duK mGu gTng sU jKn xIng jiF shSo

hF jiQ gTng sU xiSn zSi zhFngzSi yJ shRnme wRi zhTngxInkQi zhAn

yF wM

Dn gTng sU yuWn lWi zhL ySo shEngchAn bQozhuQngyHngpJn

lV

bKng shI xiSnchAn pJnchO kGu

jiAn shAo

Sn shK

iWn rFn dGngshKzhAng shK shI dAo rM

shSng shK jK

niWn dSi yJ hHu

le dS xIng yKn shuQ jU

jU zhFng shK yUn wRi zhF wFi dGng shK zhAng de yUngmIng juR duSn

zhAng wRi shK chAng fFn’R

406

zhSn yGu lC

tF biR shK wA lFng zhJ bAnchAn pJn zSi shK chAngshang yTngyGu hDngQo de zhSn yGu

dK yU de chAn pJn

iSn zSi

kQi shJ le

shKchAngjKngzhEngyuF lWi yuF

zhJ zhK lJ

pJn de kQi fQ

bDn gTng sU zSi zhJ zhK lJ pJn fQngmiSn

jU

liF

xiQo shHu’R zhP jiSn

Dn gTng sU yGu jUn tiQn dechRng

gQo jI

rK

lK zhFng zSi chRng

Dn gTng sU zuH wRi zhJ zhK lJ pJn hWng yF de dJng jI zhK zSo shQng lJng pAo hTngguY

uK jKn bK yF shEng de qM xiSng fQ shEng le zDn me ySng de biSn huS

uK jKn

niWn lWi

zhU jiQn

nWn shEng bSo kAo

jJ niWn

nV shEng bSo kAo

yF xuR xiSo de rRn yGu dS fP

wG xiSo bK yF shEngde bSo kAo zhK yuSn fQ shEng le fEi chWngmIngxiAn de biSnhuS

niWn zhK dS xuR bDn kE

nV shEngbSokAo

niWn dSo

niWn zhK dS xuR zhuQnkE de qUngxiSng bJ jiSo mIngxiAn

niWn zhK dS xuR bDn kE de rRn shM zhFngzSi zEng jiQ

dM de jiAn shAo

Yng

r qiD

dSn shK mM qiWn zhF ge xiSnxiSngyHu yGu suG nK zhuAn

niWn dSi

niWn

Sn shK zuK jKn

bSo kAo jK shM xuR xiSo huH zhD zhI

bSo kAo rRn shM zhP jiSn zEng duT

D nRng shK

yYu yP rRn men rFn wRi zhuQnyF jK nRngduK jiM zhI bJ jiSo yGu lK

407

iAngge xuR shengzhFng zSi xuR xiSo li

hQng L

wG zhFng zhLn bFi hR

G cWi mRi nS me yTu xiWn ne

M yUng gQi a

Wn sheng zSi mIngtiQn shSng kF zhU qiWn

Ung yP huK huS kF de

Ing tiQn wM

S bP shK xiS xUng qU cWi jiQo ma

P duK bP duK

liWo tiQn

lJ

hF ySng yK

kF de xiAo lMn wRn

Ing tiQn shK shI ySn kF

mIng tiQn shK jiQo xiAo lMn wRn de

M lJ

rK

kF de hQng lAo shU shuT

lWi

Ao luY lAo shU yK

yUng gQi zuH xiE shRn me

qJ chU fSn ne

zhJ ySo bA dSo shTu jI dSo de

408

nHng cuH le

lWi ba

zU liSozhDng lJ hAo dSi lai

jiM xIng le

zi

yUn wRi xiS ge xUng qU bP shSngkF

shK wG gAo cuH le

shK wG yK shI mRi tUng qUng

yK qJ

wG hWi mRi xiD wWn ne

hSng kF ySo rFn zhEn tUng jiAng

E hE

nJ yD

S me

yK qJ qM chU fSn ba

suG yJ yHng jiQoxiAn lMn wRn lWi dSi tK

iAng ge rRn zhFng zSi tWn lMn gQngmAi de mWo yU

iAng ge rRn zSi nA

yK diAn shang yK jian bM

yI zhK

hF jiSn mWo yU

J juR de zDn me ySng

hEn de ma

Fi shRn me

P cuH a

D shK wG bP tSi

hK nJ tSi tiQo ti

xJ huan

le

dSn shK yWn sF gDi rRn lDng bUng bUng de gAn juR

ba

hF ge dS cWi hAo a

uAn huo shK nuAn huo

Wi shK yUn wRi huQ wRn tSi dS le

shK jUn niWn liP xIng de

shK tJng liP xIng de

P yHng tSi zSi

nJ de

S xiAo kSn shang qu yD zhFnghAo ma

S xiAo shK zhFng hAo

uK

tJng shK hR

jiM

hK dK yD tJng hHu

yUng gQi hDn nuAn huo

shK kSn shang qu

yK ba

409

iSn shK jiR mL

li zhFng zSi tAo lMn tTng huH jJn suT wFn tI

Tng huH jJn suT de

tF zhEngshK wM jiS de xiS jiSng

yD yGu cM jKn jUng jK

de chAn pJn

yJ lWi

D jiM

fM

sO de zuH yHng

mSi dSo yI ge gQo de

tTng huH jJn suT yD

shK shuT wM jiS

jiM kD

bJ

shJ yHng nS xiE piWn yi de yuWn liSo kD yJ shEngchAnchO gQo fM

zhF ySng de shQngpJn yuF duT

yK wFi zhe tTng huH jJn suT de

shKchAngde jiS gR

jiR shM

yD jiM huKmSnmSn huIshEng

jiQ zhI

P cJ

shK zhF ySng ma

rP shI yYu duAnquE yD huK yJn qJ wM jiS shSng zhAng

jiQ zhI chAn pJn Rr yJn qJ de wM jiS shSng zhAng

410

le

TnghuH jJn suT de tYng shI

yJ shuT shK jiR shM le

kQi shJ shSng zhAng jiM

D bM nRng wWn quWnzhF me shuT

jiR shM xiQngdQngyP shRn me

Sn zhF bKng bP dSi biAo tQ zhJchAn shEngfM miSnyJng xiAng

uWn liSo piWn yi

jiS wFi

hF wFi nWn shK rFn wRi tTng huH jJn suT de

suG yJ jiM

bM nRngdSi biAotTng huH jJn suT de

hF bP shK yUn wRi shEngchAnchO gQo fM

jiR shM

iAng ge rRn zhFngzSi tWn lMn bSng qiP

hF wFi nV shK qM kSn bSngqiP de zuK dS

lJ yYu shK shRn me

Ung shuT nJ xJ huan bSng qiP

uK

zuK jKn jUng chWng qM qiP chAng kSn bJ sSi

hEng de ma

Si nV xKng zhU jiQn

J sSi bDn shEn jiM tJng yGu yK

si

hDn shAo jiSn a

J rFn wRi bSng qiP shRn me dK fang yGu qM ne

de

hK ma

Wi yGu wG xJ huan lQ

lQ duK

dS

jiQ

yK

qJ dS shEngde wFi qiP duK jiQ yYu

P huK juR de hDnchAo ma

M chAo

yUn wei wG yD zSi dS shEngde hAn a

411

uWn lWi rP

cJ

S hAn zhM wEi de shI hou

hWi huK hR zhTu wRi yuWnlWi bP rFn shi de rRn chRng wRi pRng you

dK

hF dSo shK bP cuH

uK

412

duK

Wi kD yJ fQ

xiF jUng shRn yS

lK

hF shK wG qM kSn qiP sSi de zuK dS mM

Ung jK pIng lMn jiQ zhFngzSi tWn lMn

uQn yP dS xIng liWn suG chQo shK

quWn

yUng yGu jKn yGu

pM quR fW

tF

sF

gF diSn pM de tF

duK

sK ge liWn suG chQoshK

xiSn zSi guK mY zuK dS de

iQng bJ zhU xiS

tQ cAi qL jiQng xiQoliSnghAo de shQng pJn jI zhTng

shJ de hDn duT dS de diSn

P zhuQng

jiQ tIng yHng pJn shK xU gTng sU de tF chWng

dK

lJ wFi zhKshangjKnliSng bK miAn hR dS xIngchQoshKchTng tO

ySo hR biSn lK diQn kSnghRng

jiQ qiWnglIng huY jU dHng de xiAo xIngdiSnde guAn lJ

yK

jiM

bK

hF liAng ge gTng sU

uK huH shK

yHng xiQngduK dU de jiS gR zuH wRi shK chAngjKngzhEngde wL qK

hQo shK zuKqiWng de dI rRn shK biSn lK diSn

jI zhTng

dSn shK yUn wRi chAn pJn de zhGnglFi tSi duT

hR Ei gTng sU jKng zhEngde cK dDngguU mY de gTng sU jI tuWn jiM bJ jiSo zhHngshK tP chO gF

hI pJn lFi shK bU gTng sU de qiWng xiSng

sF

tI gTng de shQng pJn jKn xIng jUng xUn tiQo xuAn

zuK hAo de dTng xi

Ei gTng sU cYng shI pJn lFi dSo fP zhuQnglFi dSo diSn qK lFi chAnpJnySngySng jM

uU rWn dR dSo le hDn duT kF rRn de zhU chI

yD shK shK shI

de jUng yIng zhSn luF

Q rFn wRi nA ge liWn suG chQo shK shK zuk yGu qiWn tP de

dK gTng sU

rFn zhEn kQi hAo mDi ge diSn pM

xO jiQng dS jiQ

zuK xO ySo de xiQoliSng

shI cWi shK zuK zhHngySo de

413

I duK fO

fM zhFng zSi shQng liang xUng qU tiQn de

hF ge xUng qU tiQn

Gu a

shRn me shK

a

shK jiSo wG qM

Qng rWn yD huK gDi

G jiM

Q men liAng ge rRn dTu xiAng zuH de shK qing shK shRn me

nJ yGu kHng ma

Ai huH gTng sU kQi shJ dA zhR le

hF ge

rK chRng Qn pWi

bP bK

nW dTng xi

yK qJ qM kSn kan ba

de ba

E hE

hAo ba

nJ mAi a

le

hWi gHu chuQn

P ySo zhF me shuT ma

M niWn bP shK mAi

pRi wG

le

mAi jiSn qiAn sF de wSi tSo ba

yI jiSn ma

S yGu shRn me xiAng ySo de ma

hF me shuT de huS

hEn qiAo

xiR

zi dSo shK yGu diAn jiM

wG yD zhFng hAo xiAng qM mAi xiR

le

zi

Ai wWndTng xi kQi chE qM dTu dou fEng zDn me ySng

Ai dTng xi hDn huQ shI jiQn de

414

xiS cK ba

wG zAo jiM xiAng qM mAi le

Gu’Dr chO qu chU dMn fSn yD bP cuH

P shO guAn li

J hAo

M

lWi

jiF shO de nWn shK hR nV guAn lJ yuWn zSi shuT huS

zhF bDn shO wG xiAngduT jiF jJ tiQn

jiF shK ba

Jng zSi zhF li

uK bu qJ

dDng

hF ySng a

S ySng de huS

tiWn yI xiS xM

kD

wG xiAng jJn zAo jiF dSo zhF bDn shO

qJng zSi zhF

li

yJ ma

jiF kA

yJ jing yGu rRn yM yuE le

tiWn xiD yM yuE kA

hF wFi nWn shK jiE xia lai yUng gQi zuH shRn me

wG dDi xiQn quF rFn yI xiS zhF bDn shO yGu mRi yGu rRn yM yuE

qJng nIn xiQn bA shO huWn gDi tP

qJng shQo

shO guAn

gQi zDn me bSn ne

iS yI ge

jiF zhF bDn shO de rRn zhJ ySo yK bA shO huWn hui lai

wG men mAshSng

jiM huK tTng zhU nIn

Ao

wG zhU dao le

iF xie

415

Gu liAng ge rRn zhFng zSi shuT huS

hF wFi nWn shK nA

li shHu shQng le

hF liAng tiQn shEn tJ zDn me ySng le

J qiWn yI zhFn zi hAo duT le

Si hAo le

P guH

Gu yK diAnr

iS yL de shI hou zGng miAn bu liAo

hF ySng a

Gu lM

S

Sn shK cYng zGu lM de ySng zi

shK mRi guQn xi

kD gHu qiSngde

G yD shK

416

dSn shK dOn xia

lWi kSn hAo xiSng mRi zhF me huSi

lai de shI hou jiM huK tHng

G yJ qiWn jiQn bAng yD shHu guo shQng

iSn zSi jUng chWng kSn zhuQn yF de kQng fM

de xiS bSn shEn

iM shK

hWi tHng ma

suG yJ

yU shEng

bK xO jKn xIng chTng fFn de kQng fM

Ao hQo jiE shHu zhK liWo ba

kSn le zhuQn jiQ

yU shEng zhU hHu hDn kuSi jiM hAo le

U shEng shuT yUn wRi wG shHu shQng de shK zhUchEngquWnshEn tJ zhHng

zhK liWo

iE dSo bSn shK chM de rRn zhFng zSi shuT huS

uK jKn lQ

jU chE jUng chWng fQ shEnghuG zQi

xiE rYng qK nFi de yF

tJ

rEng chu lai

hI jK shang

lWi fEn lFi

Rr zSo chRng de

Jng dS jIQ

jU

jI pFi hR

qK

Q

xU wSng dS jiQ zuH xiE shRn me

uG zQi de zhEnxiTng jiM shK jiQ tIng yHng de pEn wM qK hR chL qK pIng

tJ dDngquWn bM yHngwWn

rWn hHu bA tTng qK kGng dA kQi

zhuQngdSo tHumIng de jM

qUng jiR gTng rRn de shHu shQng dS dTu shK yUn wRi jO mIn zSi rEng lQ

hF ySng de huG zQi hE bSozhS

zSi zhFng quF zuH hAo lQ

jU shI

yJ

Jng wM bK bA zhF

xU

lQ

jU

dSi

li

zSi

bA wEi xiAn pJndQng zuH kD rWn lQ

jU fEn lFi de qIng kuSngxia shK kD

jU

yJ bK miAn de

xiF xie

417

Wn hWir

zhFng zSi hR mQ ma shuT huS

Q zuK xU wSng mQ ma zuH de shK shRn me

Q ma

Dn me le

hWi zi

Un niWn de shEng rK wG xiAngqJng pRng you men lWi

Ao a

dQng rWn kD yJ le

kD

yJ ma

J xiAngySo shRn me shEng rK lJ

wM

M niWn shK diSn zJ yYu xK

jU duK ba

iAo mY xIng jiM xIng le

Ri wFn tI

Q ma hWi huK wFi nJ zuH shEng rK dSn gQo

Sn gQo dSo shK wP suG wFi

Q ma

mDi niWn de shEng rK mQ ma dTu bP zSi

Si hAo le

418

E

dSo shI hou dS jiQ

yK

qJ chU

nS tiQn nJ huK zSi jiQ ma

nJ shEn biQn

zhEn duK bu qJ

P guH jUn niWn

mQ ma

yI dKng pRi nJ

Ao yR ye zhFng zSi hR

yI ge pRng you shuT huS

Un niWn sOn zi kAo jKn zhHng diQn gQo zhTng le

xiSn jUn dTu bP cuH

sU kSn le kSn

G

dSn shK wFi le zhM hF tQ

kD shK hAo bu rYng yK yGu zhF ySng de jU huK

shRn me dTng xi dTu yGu

juR de gQng bJ yUnggQi bP cuH

duK gQng bJ de yQo qiP bJ jiSo gQo

shSng kF yHng de

Ao yR ye juR dKng zDn me qKng zhM sOn zi shEng xuR

bM zhU dao gQi sHngshRnme hAo

zGng xiAngmAi yI ySng yGu yK

Qn dQn diSnnAoruAnjiSn hR pI zhK xuR xI

kD wSi guY chAn de gQo jI

pJn yGu yI dS duU

yJ dDng

bJ jiSo hAo

liP zuH

jK niSn

rK yuWn zuG yHu de dTng xi

M bAi huHgTng

jiM yGu hAo duT

P guG shK dS xuR shEng huH zhD shSngbQn zP de huS kD nRng

kD shK tQ xiSn zSi hWi zhJ bP guH shK gQozhTngshEng Rr yJ

zK diAn hHu zhD cQn kAo shO zhU lFi de dTng xi

yK de dTng xi

uU rWn shuT tP shO kA hHu zhD

iAng lWi xiAng qM kD nRng hWi shi mAi xuR xiSo li

sHng xiSn jUn de huS hAoxiSng tSi mRi yGu yK

yK le

zuK hHu jiM mAi

le zhF ge

419

Jng tUng xiS miSn de shuT mIng

i

hR bU liAngdHngdS lYu de bM tYng diAn shK shRnme

hF tiWo hR liAng’Sn xUn jiSn de liAngdHng dS lYu yJ jing chRng wRi le xiSn zSi de rF mRn huS tI

dQ

cRng de gQo cRng zhM zhWi

zhuQng xiO wRi mSi diQn

kTng de dS fWng jiQn Rr

iSn xiSng dS lYu

jiQo tTng biSn lK

lKng wSi tQ hWi pFi yGu gQo sM kuQndSi shSngwAng xK tGng

yJ

Qng rWn bM kD nRng jiM zhF ySngchO shHu

huH shK hTng shK yMn wFi de fWng jiQn

420

fEng jJng yTu mDi

R

Ei dHng yI ySng

zhF

li

kD

Q men de gHngtYngdiAn zSi yP dTu shK gQo

zuG biQn de

iQng bJ zhU xiS

yJ gEn jM zhM hM de

Ei dHng yJ

Tu zhTufEng gR de shK nFi

yHu biQn de bUdHng zhU yGu yK jiQn jiQnkTng

xJ hSo

shF jK chRng jM yGu Tu zhTu fEngqIng

yD pFi yGu gQo sM kuQndSi shSng wAng xK tGng

Jng tUng xiS miSn de xUn wRn

uQn yP

zhSng fu yUng gQi zSi wSi gTng zuH

qU

zi yUng gQi dQi zSi jiQ

li

de guQn niSn

rRn men chI

shRn me tSi dM

uQn yP

zhSng fu yUng gQi zSi wSi gTng zuH

hI zSnchRng yK jiSn de zhSn zGng tJ de

tGng jK de

jiR guG lWi kSn

xKng yUng gQi dQi zSi jiQ

de rRn yD

lJ

qU

zi yUng gQi dQi zSi jiQ

fAn duK yK jiSn zhSn

nWn xKng zhTng zSn chRng bJ lC

de guQn niSn

ge bAi fEn diAn

zuK jKn jKn xIng le

qiWn zhD bJ hHu zhD duT

bJ nV xKng de zSn chRng bJ lK gQo

de chuWn tGng guQn niSn hWi shK bJ jiSo qiWng

bJ chI fAn duK yK jiSn de rRn gQo chO le

li

Sn yGu qM de shK

Sn lWi

yI cK

ge bAi fEn diAn

ge bAi fEn diAn

yP lMn diSo chW

Yng nWn nV fEn kQi

Wn xKngdQng zhTng

zSi nV xKng dQng zhTng

nV

chI zSn chRng yK jiSn

zhF zhGngchuWntGngde shF huK yK shI bP shK nS me rYng yK

jiM nRng bFi mG qM de

421

I wFi nWn shK tIngfSngwWn zK xIng chE zGu chu lai de shI hHu bFi yI wFi nV shK jiSo zhM

hF wFi nWn shK yUng gQi zDn me zuH

uK bu qJ

hRn me shK

Rng bu nRng qJng nIn bA zK xIng chE nuY yI xiS

H

hAo de

hF ge ma

i

Q

hQ

hF zhEn yGu yK

Sn jiM

zK xIngchE bA hAo xiSngyGu diAnwQi le

hF ge chE bA de zhSoxIng bDn lWi jiM

wG bQng nJ jiSo zhFngyI xiS ba

shK zhF ySng de

si

shK yUn wRi zhF ge chE bA tSi kuQn le

hF ySng a

422

nJ de

wG xiAng bA zK xIng chE fSngzSi zhF li

J shQodDng yI xiS

suG yJ mDi cK fSng chEdTu hDn mW fan

I wFi nV shK zhFng zSi dA diSn huS quF rFn lV xIng Qn pWi

J hAo

wG shK yM yuE le Wng zhTu sQn rK yYu de

In hAo

qJng shQodDng

G bDn lWi

yM dKng le

shK

yuF

J xiAo jiD

rK dSo

J

Q nRng shTudSoduT shao tuK kuAn

K

wG men dI quF jiE shHu le nIn de yM yuE

rK de xIngchRng

kD shK yUn wRi yGu jI shK

suG yJ xiAnggAi wRi liAng rK yYu

kD yJ

ma

Qng rWn kD

yJ

Ing bai le

Ao

bP guH qL xiQo de huS xO ySo shTu

mRi guQn xi ma

D yJ de

wG xiSn zSi gDi nIn bSn lJ shGu xM

W fan nIn qJngqL xiQo

Ao de

yuWn de shGu xM fFi

hF ySng de huS

yuF

rK nS

nIn xiAng qL xiQo nA

yK tiQn de xIng chRng

yK tiQn de

yU ge rRn jiQng tuK huWn

yuWn

liAng ge rRn de huS shK

yuWn

G menjiQng kHu chL shGu xM fFi

hHu tuK kuAn gDi nIn

Ao de

xiF xie

423

S ba hR nV’Rr

i yQ

zSi shuT huS

R huK huS nFi rYng bM

nJ zDn me chuQnchRng zhF ge ySng zi

hRn me ya

J bM zhU dao zhF shK jUn niWn zuK liP xIng de ma

iP xIng shK liP xIng

kD nS me duAn de qPn zi

P huK a

uK zGu guQng de

uWn lWi nJ shK dQn xUn zhF ge ya

Qng rWn le

424

hE hE

duAn yD ySo yGu fEn cMn a

hEng shRn me qK ma

hRn me ya

yI zhK de shK nA yI xiSng

Jn shEn kM

Sn kan zhF ge

nJ bM juR de lDng ma

hEn tAo ySn

bP ySo jiSo de zhF me tL ma

hF jiSo

jiM shK xiSng kM zi

yI ySng chuQn zSi qPn zi

lJ miSn de

zhF ySng jiM bP huK zGu guQng le

hF hWi chS bu duT

S duT nWn kSn

Sn qPn zi chuQnchWng yK diSn bP jiM hAo le ma

S ba de sU xiAng zhEn bAo shGu

J shuT shRnme ne

425

Q ma hR nV’Rr

zSi shuT huS

Q ma rFn wRi nV

Rr Ung yL mRi xuR hAo de yuWn yUn shK shRn me

J de Ung yL chRngjK hDn chS a

Q ma

nJ shuT de tSi yWn zhHng le ba

wG yJ jing nV

lK

le

J shK rFn zhEn de zSi xuR ma

Qng rWn shK le

S kD nRng shK xuR xI fQng fA yGu wFn tI

Qng rWn bFi le

J bFi Ung yL dQn cI le ma

G hWi bFi le hAo duT cI zL ne

S nJ yGu mRi yGu dS shEng lAng dO UngwRn de xI kuSn ne

g

hF ySng kD bM xIng

D shK

wG yD

yK shEng bM xiAng de mH dP

yK zhI zSi liSn

S ySng shK bM xIng de

426

xI UngwRn xiD zuH

Ung yL shK bP huK tI gQo de

suG yJ juR de nS ge mRi yGu bK ySo

iAng ge rRn zhFng zSi duK shTu jU duAn xKn de wFn tI

fQ biAo yK jian

hF wFi nWn shK zDn me rFn wRi

iSn zSi shJyHng shGu jU duAn xKn xIngpiSn de Sn jiSn shK yuF lWi yuE duT le

hR huWng sF duAn xKn de gF

Ao de

rRn hR qJ yF de cPn zSi

uQn yP zhF ge wFn tI

wG men yJ jing shF

fQ sHng bM liWngduAn xKn de gTng sU mIng chEng

hF shK yUn wRi yGu yK xiE bP duSn fQ sHng guAng gSoduAnxKn

uK yP zhF lFi shK jiSn

lK

hQng xiQn sheng qJng wFn nIn yGu shRn me kSn fA

le zhuQn yF shDnchW jU guQn

uU rWn yJ jing qL

dR

le

bSo guQng le

yI dKng de chRngguG

yK xiE

hP luSn shJyHng shGu jJ

kD shK zuK guQn jiSn de hWi shi xO ySo

yU kSo shJ yHng zhD de zK juR xKng

hK bu shK xO ySo jiSn lK

J shuT de fA

guJ

yK xiE gFng jiQ qiWng zhK xKng de fA guU ne

shK zhJ rSng zhFngfL qL

P guG nS ySng bM xIng de huS

M xIng

nS hDn nWn

S me

zDn me bSn cWi hAo ne

An xiS

kD

dK nS xiE gTng sU ma

yJ rSng diSn xKn jP chRngdQn zR rFn

So rSng sU yIng qJ yF chRng dQn zhF ySngde zR

rFn yD shK hDn yGu xiSn dM de

zSn shI hWi mRi yGu juR dKng xKng de duK cF

427

An jKng diSn zhFng zSi zuH xuQn chuWn

hF jiQ yAn jKng diSnmRi yGu de fP wM shK shRn me

Dn diSn yTngyGu de cAi sF jKng piSn cYngyuWnlWi de

xJ huan de yWn sF

huK huY dHng

G men hWi zhLn bFi le gF shK gF ySng de jKng jiS gHngnIn xuAnzR

yYu yP shHu dSo guAngfSn hAo pIng

diSn gHu wM de gM kF zFng sHng tF zhK de yAn jKng hR

428

zhGng zEng jiQ dSo le xiSn zSi de

juR dKng zSi cJ

r qiD

jU chO shang zSi zEng jiQ

I tQ yJn xIng yAnjKng yD kD xiAng shHu

Ri yGu de fP wM

zhGng

iQng xKn nIn yI dKng nRngzhAodSo zK

bDn diSn jKn xIng de jKng jiS

de yTu huK

zhR yTu huK

Kng wSi

jJ

zhR de yTu

duK suG yGu zSi bDn

hF liAng ge rRn rFn wRi cPn zSi de wFn tI shK shRn me

hF ge chE zhSn yD yGu diSn tU

J bM zhU dao ma

le

M niWn jiM yGu le

hK ma

Wn jI rRn yD kD

yJ shJ yHng

hDn fQng biSn de

Sn shK rP guG jiSn zSi gFng jiQ mIng xiAn de dK fang jiM gFng hAo le

uK a

hDn duT rRn bM zhU dao zSi zhF li

iM shK

yGu diSn tU ne

jUng chWng kSn dSo hDn duT lAo rRn zSi nS

li

hDn xUn kL de pW lYu tU

tQ men dS gSi bM zhU dao zhF li

yGu diSn tU kD

yJ

zuH

So shK fSng yI ge xJng mM de zhJ shK pWi zSi zhF li

uK

bJ

rP

diSn tU

zSi zhF biQn

jiM hAo le

zhU lFi de

429

I wFi nV shK zhFng zSi jiAng jiD zhK zuH fQng fA

Ao le ma

li lDng cWng dS yuE

430

Sn mQn jiQ

rF

ge xiAo shI jiM

Q zhFng zSi jiQo dS jiQ zuH shRn me

zhM yK bP ySo shQo hP le

kD

yJ

le

Dn me ySng

Wn hHu bA tQ men kuSi sM dSo jKn rYng qK li

Dn jiAn dQn ba

hAo

jiE zhe zSi bUngxiQng

Si yU yuSn

de

nWn huSnzhD xiSng nV yU shEng zU xPn guQn yP jiSn kQng de yK jian

hF wFi nV

yU shEng rFn wRi zhF wFi nWn huSnzhD fQ pSng

lJ yYu shK shRn me

uK jKn

dS jiQ dTu shuTwG tSi pSng le

hF ySng a

Ao de

nS qJng nJ bA zuY tiQn de yHng cQn nFi rYng xiD xia lai gDi wG kSn kan

gDi

hF zhGng chRng dM bKng bP suSn chU de hDn duT

hK de

G yK zhI tI xJng zK

hF ySng hDn hAo

kD

U shEng

yJ

hO cSi yD chU de hDn duT

le

zDn me ySng

Wi yGu yI ge wFn tI

hF ge

g

H

bP ySo chU tSi duT

J tiQo shI ma

U bDn shangbM tiQo

Ao de

jJ

wG xiAng wFnwen nJ de chU fSn shI jiQn

Di tiQn Sn shI chU fSn ma

yYu yP gTng zuH mWng wAng wAng bM nRng Sn shI chU fSn

zhF ySng bP tSi hAo

Jn guAnchU de liSng yK bQn

dSn shK bP Sn shI chU de huS hWi shi huK fQ pSng

zhF ySng a

431

Q ma hR Rr

zi

zSi shuT zhe guQn yP hF niWn kA de shK

Hu dSo xiD hF niWn kA de shI hou le

Q ma mDi niWn dTu xiD hF niWn kA ba

suU rWn zhJ shK wFi le

hR hF niWn kA xiAng bJ

lJ

jiR Rr

jK

G yJ jing yHngdiSn zJ yTu jiSn dTu fQ wWn le

Hng diSn zJ yTu jiSn de huS mRi yGu shRn me wEnqIng

Sn shK

uQn yP hF niWn kA mQ ma shuT le shRn me

lKng rRn juR de zhJ bP guH shK yK zhGng xIng shK Rr

diSn zJ yTu jiSn jK piWn yi

yHu zhLn shI

Wi shi shTu dSoyHng xUn xiD zSi zhJ shang de hF niWn kA huK bJ jiSo kQi xUn

D nRng ba

F biR shK hWi kD yJ tTng guH xiD hF niWn kA de

432

zK

jK gAn shHu dSoxiD kA rRn de jKn kuSng ne

yJ

hK zhAng zSi jiAng huS

iSn zSi

de xIng xiSng

yYu shuK jUn

huKr

lWi

Q rFn wRi zDnySng cWi nRng jiD juR suI yK tIng fSng zK xIng chE de wFn tI

zK xIng chE de suI yK tIng fSng yJ chRng wRi yI dS shF huK wFn tI

hWi zL’Si

zQi hSi lWi lIn shI bK nSn jI

fM dQn de

jJn

jI chE liSng de tTng xIng

M jJn fWng’Si xIng rRn de jiQo tTng

hF qM suI yK tIng fSngde

hF ySngde wFn tI wWnquWn hR shJ yHng zK xIng chE de rRn de sM

fAn zhengdS jiQ dTu zhF me zuH

zhU lFi de jiAo xKng de yK

shI Rr nL

zhK yGu guQn

pH huSi chRngshK jiE dSo

zK xIng chE suGyHng de fFi yong shK

Sng wG menwFi xiQochO

jiM fSng yI

lK ba

433

Wn shK hR nV shK zSi shuT huS

So su wG

g

lJ

yYu shK shRn me

nJ zuK xJ huan wG shRn me

zhF hDn nWn shuT

hK yUn wei wG zSi

M

V shK xJ huan zhF wFi nWn shK de zuK dS

yU

liP de qJ yF

li gTng zuH ma

jJn jJn shK zhF ySng

S me

yUn wei wG

tJ

yM quWnnRng

hDn xiQo sA

hF yD yGu kD nRng

guG rWn

hA guQ

gTng

cJ

S me tUng dSo wG xiAng cI qM gTngzuH kQi lQ miSn diSn de dA suSn

G zuK xJ huan de jiM

G yD huK zhM nJ

hF me shuT

g

rP

shK nJ yGu pH

yI bK zhU

nJ shK yuSn yK gEn wG

dSn shK bM kD

jiR hOn le

yJ zhQn huQ rD cAo o

G juR duK bP huK zuH zhF zhGng shK de

434

lK de

lK

Qi lQ miSndiSn yD hAo gSn shRnme yD hAo

chU jUng le ba

zhU ySo shK nJ jiM

yI dKng nRng chRng

I wFi nWn shK hR yI wFi nV shK zSi shuT huS

Ao lK hai a

uQn yP wAngqiP de liSn xI

nWn shK shuT le shRn me

xiSng zhuQn yF xuAn shGu

P shK ba

iSn xI

le duT jiL

Ri yGu

mRi yGu

hI jiQn ne

hF ySng a

lJ

S gSi liAng tiQn yI cK ba

Qn xiAo shI zuG yHu

Ri nS me jiL

A

hK bu shK mDi tiQn dTu dA wAngqiP

Tng zuH jiR shM hHu qM liSn

Sn lWi dDi xiSng nJ

nA

lJ

G zhJ zSi zhTu mH liSn

nJ dA

yI ySng

xI

yI ge xiAo shI zuG yHu ba

mDi tiQn jiQn chI liSn xI cWi xIng

de yD hDn bP cuH

xI yI xiS Rr yJ

S me xiS ge xUng qU tiQn yK

qJ liSn ba

435

436

437